Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 45, 762

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.04.2004 nr 29

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) § 70 alusel ning arvestades «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002 53, 336; 2003, 88, 591) § 76, samuti «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1988, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel ning «Kinnistusraamatuseaduse» (RT I 1993, 65, 922; 1999, 44, 511; 2001, 21, 113; 31, 171; 56, 336; 93, 565; 2003, 13, 64; 2004, 14, 91) § 77 16 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine» (RTL 1998, 354/355, 1493; 1999, 58, 735; 2002, 31, 450; 2003, 82, 1214) punktiga 1 kinnitatud lisas «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 lõike 4 lauseosa enne koolonit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Teabenõudjale on arvutivõrgu vahendusel tagatud tasuta juurdepääs Internetis avaldatavale järgmisele teabele:»;

2) punkti 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Üldandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku §-s 63, § 64 punktides 1–3, 7, 10–11, 13–14 ja 16–17, § 65 punktides 1–4, 7–8, 10–111, 13–14 ja 16–17, § 387 punktides 1–8, 12–13, mittetulundusühingute seaduse § 8 lõike 1 punktis 4, § 89 punktides 1–3, 9–13, 15–16 ning sihtasutuste seaduse § 11 lõike 1 punktis 6 ja § 14 lõike 1 punktides 1–4, 9–18 nimetatud andmed.

(2) Üldandmeteks loetakse ka äriregistri keskandmebaasis fikseeritud registriasja menetlust ja pankrotimenetlust kajastavad andmed (v.a andmed halduri ja tema esindusõiguse kohta).»;

3) punkti 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isikuandmed on käesolevate tasumäärade tähenduses äriseadustiku § 64 punktides 4–6, 8–9 ja 15, § 65 punktides 5–6, 9 ja 15, § 387 punktides 10–111, mittetulundusühingute seaduse § 89 punktides 4–7 ja 14, sihtasutuste seaduse § 14 lõike 1 punktides 5–8 ja 16 nimetatud isiku andmed.

(2) Isikuandmeteks loetakse lisaks lõikes 1 nimetatule ka teisi äriregistri keskandmebaasis fikseeritud andmeid juriidilise isikuga seotud isikute kohta (äriühingu asutajad ja sissemaksete jaotus, sihtasutuse asutajad, äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmed ja audiitorid, osaühingu osanikud ja nendevaheline osakapitali jaotus, pankrotihaldur ja tema esindusõigus, pankrotitoimkonna liikmed, tulundusühistu revidendid jt).»;

4) määruse punktid 6, 10 ja 14 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus» (RTL 2001, 5, 60; 2003, 50, 740; 2004, 12, 160) § 2 lõike 2 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) korraldab uuringuid, samuti annab välja trükiseid ja osutab muid kommertsteenuseid direktori kehtestatud korras (majandusanalüüsid, mitmekeelne infotelefon jne);».

§ 3. Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 «Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus» (RTL 2001, 14, 185; 2003, 6, 52; 82, 1213) § 61 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json