Teksti suurus:

Veriora Vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste töö ümberkorraldamine. Uue hallatava asutuse «Veriora Valla Kultuur» moodustamine

Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 110, 976

Veriora Vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste töö ümberkorraldamine. Uue hallatava asutuse «Veriora Valla Kultuur» moodustamine

Vastu võetud 18.03.2004 nr 4

Eesmärgiga suurendada vallaelanike ühtekuuluvustunnet ühistes kultuuriüritustes osalemise kaudu, mitmekesistamaks vallaelanikele kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad kultuuri- või sporditeenuseid, kooskõlastamaks valla kultuuri ja spordielu valla noorte tegemistega ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 34 ja juhindudes Veriora valla põhimääruse (KO 2002, 23, 375; 92, 1339; 2003, 65, 1526) § 5 lõikest 4 ja § 14 lõike 1 punktist 35, Veriora valla arengukava (KO 2003, 12, 328) punktist 4.1, Veriora Rahvamaja põhimääruse (KO 2000, 49, 748) ptk 7 punktist 20, Leevi Rahvamaja põhimääruse (KO 2000, 49, 748) ptk 7 punktist 21, Veriora Vallavolikogu määrab:

1. Korraldada Veriora Vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste Veriora Rahvamaja (registrikood 7502056) ja Leevi Rahvamaja (registrikood 75020262) töö ümber, liites Veriora Rahvamaja Leevi Rahvamajaga, kusjuures ühendatavad kultuuriasutused lõpetavad alates 20. juulist 2004. a tegevuse ning samast kuupäevast 20. juuli 2004. a alustab tegevust õigusjärglasena nende baasil loodud uus Veriora Vallavalitsuse hallatav asutus «Veriora Valla Kultuur».

2. Kinnitada Veriora Vallavalitsuse hallatava asutuse «Veriora Valla Kultuur» põhikiri (lisa 1).

3. Kinnitada Veriora Vallavalitsuse hallatava asutuse «Veriora Valla Kultuur» struktuur (lisa 2).

4. Hallatava asutuse «Veriora Valla Kultuur» juhataja leidmiseks korraldada avalik konkurss.

5. Määrata käesoleva määruse täitmise eest vastutavaks vallavanem hr Peeter Sibul, kellel koostöös vallavalitsusega tagada uue asutuse registreerimine riigi- ja kohaliku omavalitsuse riiklikus registris ning ümberkorraldamise käigus tehtud kõigi otsuste seaduslikkus ning töötajate huvide igakülgne kaitse.

6. Vallavalitsusel esitada 2004. a juunikuu vallavolikogu istungile käesolevast määrusest tulenev Veriora valla 2004. a eelarve muudatus.

7. Käesolevast määrusest teavitada Põlva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda.

8. Määrus jõustub 22. märtsil 2004. a.

Vaidlustamisviide (HS § 57)
Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada haldusmenetluse seadustiku § 9 lõikes 1 ja §-s 10 sätestatud nõudeid järgides 30 päeva jooksul kaebuse Tartu Halduskohtule. Kaebuse võib esitada ka kohaliku maa- ja linnakohtu kaudu.
Kaebuse esitamise tähtaeg algab päevast, mil isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud saama.

Volikogu esimees Rein RAADLA

Lisa 1
Kinnitatud
Veriora Vallavolikogu 18. märtsi 2004. a määrusega nr 4

VERIORA VALLA KULTUUR PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Veriora Valla Kultuur (edaspidi asutus) on Veriora valla asutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on Veriora valla elanike vaba aja veetmise, kultuuri-, spordi- ja huvialategevuse korraldamine. Veriora Valla Kultuur on Veriora valla asutuste Veriora Rahvamaja ja Leevi Rahvamaja õigusjärglane.
1.2. Asutuse ametlik nimetus on Veriora Valla Kultuur.
1.3. Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, Põlvamaa, Veriora vald ja aadress on Uus tn 5, Veriora alevik, Veriora vald 64201.
1.4. Asutusel on iseseisev eelarve Veriora valla eelarve koosseisus. Asutusel võib olla oma sümboolika.
1.5. Asutus on Veriora Vallavalitsuse (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus, kes on asutuse valduses oleva vallavara valitseja.
1.6. Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Veriora vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kõrgemalseisva organi ettepanekul.
1.7. Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Veriora valla õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

2. PÕHITEGEVUSALAD
2.1. Asutuse põhitegevuseks on:
2.1.1. rahvuskultuuri arendamine;
2.1.2. taidluse arendamine ja huvialaringide töö korraldamine;
2.1.3. kultuuriliste, spordi ja meelelahutuslike ürituste, seminaride, festivalide, koolitusprogrammide korraldamine elanikkonna kõigile vanusegruppidele;
2.2. Punktis 1.1 nimetatud põhieesmärkide saavutamiseks täidab asutus järgmisi ülesandeid:
2.2.1. korraldab elanike vaba aja sisustamist;
2.2.2. korraldab huvialaringide tööd, festivale, seminare ja koolitusprogramme;
2.2.3. korraldab kunstinäitusi ja vahendab teatrietendusi;
2.2.4. loob kontakte teiste taidluskollektiivide ja kultuuriasutustega ja korraldab kultuurivahetust;
2.2.5. kirjastab ja levitab asutuse põhitegevusega seotud trükiseid;
2.2.6. osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, pakub toitlustus- ja olmeteenuseid;
2.2.7. teeb koostööd nelja valla ühise ajalehega;
2.2.8. võimaldab Viluste Põhikoolil ja Leevi Algkoolil kasutada rahvamajade ruume vastavalt vajadusele;
2.2.9. kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla kultuuri- ja spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muu taolise.
2.2.10. teenindab eelkõige Veriora valla elanikke.

3. VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS
3.1. Asutuse bilansis oleva vara omanik on Veriora vald (edaspidi vallavara). Vallavara valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadu, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud asutuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevusega või on omandatud vallavara arvel, kuulub vallale.
3.2. Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vallavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Veriora Vallavolikogu õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
3.3. Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:
3.3.1. Veriora valla eelarvelistest vahenditest;
3.3.2. sihtotstarbelisest toetusest riigieelarvest;
3.3.3. tasuliste teenuste osutamisel kõrgemalseisva organi poolt kinnitatud hindade alusel saadud tuludest;
3.3.4. annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest ning muudest seadusega lubatud vahenditest.
3.4. Asutusele võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.
3.5. Asutuse eelarve projekti koostamine, menetlemine ning Veriora vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud valla eelarve alusel asutuse alaeelarve koostamine toimub riigi ja Veriora Vallavolikogu õigusaktides kehtestatud korras.
3.6. Asutus koostab oma majandustegevuse plaani igaks eelarveaastaks, lähtudes asutuse tegevuse eesmärkidest ja tegevusaladest, kõrgemalseisva organi poolt antud ülesannetest ning käesolevast põhimäärusest.
3.7. Asutusel on riigi ja Veriora valla õigusaktidega ette nähtud korras õigus korraldada asutuse bilanssi kuuluvate hoonete, rajatiste ja seadmete haldamist, ümberehitamist, kapitaal- ja sanitaarremonti.
3.8. Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Veriora Vallavolikogu õigusaktidega ning Veriora valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras tsentraliseeritud raamatupidamisena.
3.9. Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Veriora Vallavolikogu revisjonikomisjon ja Vallavalitsuse finantsnõunik või vallavolikogu poolt määratud audiitor.

4. JUHTIMINE
4.1. Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Veriora Vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud korras ametisse tähtajaga ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.
4.2. Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab vallavalitsuse korralduse alusel töölepingu vallavanem.
4.3. Asutuse põhitegevuse tagamiseks riigi ja Veriora Vallavolikogu õigusaktides kehtestatud korras asutuse juhataja:
4.3.1. korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust seaduses ettenähtud korras;
4.3.2. sõlmib asutuse nimel lepinguid;
4.3.3. tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4.3.4. kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga koostab asutuse koosseisu, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja määrad vastavalt kehtivale korrale;
4.3.5. tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes vastavalt seadustele ja käesolevale põhimäärusele;
4.3.6. omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4.3.7. kehtestab asutuse töösisekorraeeskirjad;
4.3.8. annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
4.3.9. korraldab asutuse eelarve projekti ning vallavolikogu poolt kinnitatud valla eelarve alusel asutuse alaeelarve koostamise ja esitamise kõrgemalseisvale organile ning vastutab eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest;
4.3.10. korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele ja avaldustele vastamise;
4.3.11. vastutab asutuse raamatupidamise algdokumentide õigeaegse esitamise eest kõrgemalseisva organi raamatupidamisele ja nendes sisalduvate andmete õigsuse eest.

5. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
5.1. Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.
5.2. Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel kõrgemalseisvale organile.
5.3. Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

Lisa 2
Kinnitatud
Veriora Vallavolikogu 18. märtsi 2004. a määrusega nr 4

ALLASUTUSE «VERIORA VALLA KULTUUR» STRUKTUUR

Juhataja          1,0
Koristaja        1,75

/otsingu_soovitused.json