Teksti suurus:

Äriseadustiku, kommertspandiseaduse, pankrotiseaduse muutmise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 48, 774

Äriseadustiku, kommertspandiseaduse, pankrotiseaduse muutmise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 05.06.1997

§ 1. Kommertspandi seaduses (RT I 1996, 45, 848) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kommertspandilepingus peab olema märgitud:

1) pantija ärinimi ja registrikood;

2) pandipidaja nimi ja isiku- või registrikood;

3) pandisumma;

4) muud seaduses sätestatud andmed.»;

2) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «on nõude tagatisena seadnud mitu sama järjekohaga kommertspanti või kui need» sõnadega «nõude tagatisena seatud kommertspandid»;

3) paragrahvi 14 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «(pandisumma)» sõnadega «Eesti kroonides ning mitmele pandipidajale ühiselt kuuluva kommertspandi korral ka neile kuuluvad murdosad.»;

4) paragrahvi 16 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kommertspandiregistrisse tehakse kanne avalduse, kohtuotsuse või muul seaduses sätestatud alusel.»;

5) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «§-s 14» sõnadega «punktides 1, 3, 4, 5, 7»;

6) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Kommertspante ei saa seada ühele ja samale järjekohale, välja arvatud käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud juhul, kui pandilepingud on sõlmitud samal kuupäeval. Kommertspant võib kuuluda murdosades mitmele pandipidajale ühiselt.»;

7) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Järjekohas eespool oleva kommertspandi kustutamisel astuvad hilisemal järjekohal asuvad pandid vastavalt ettepoole. Kande järjekohtade muutmise kohta teeb registripidaja ilma vastava avalduseta koos eespool oleva kommertspandi kustutamisega.»;

8) paragrahvi 29 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Ettevõtteregistri pidaja võib kuni 1997. aasta 1. septembrini esitatud pandipidaja või tema kirjalikul nõusolekul ettevõtja avalduse alusel kustutada ettevõtteregistrist kõik seal registreeritud kommertspandid, teatades sellest viivitamata äriregistri pidajale.»;

9) paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Ettevõtteregistris registreeritud kommertspandi ümberregistreerimisel kommertspandiregistrisse ei rakendata ümberregistreeritava kommertspandi kohta käesoleva seaduse § 4 2. lõikes toodud kommertspandilepingu notariaalse tõestamise nõuet juhul, kui lepingus sisalduvaid asjaolusid ei ole registripidajale esitatud avaldusega muudetud.»;

10) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

«(6) Kommertspandi ümberregistreerimisel tuleb avalduses näidata käesoleva seaduse § 16 3. lõikes sätestatud andmed ja avaldusele tuleb lisada kommertspandileping, samuti pantija ning pandipidaja vaheline kirjalik ja notariaalselt tõestatud allkirjadega kokkulepe pandisumma suuruse kohta.

(7) Kui kommertspandiregistrisse taotletakse kommertspandi kandmist ja ettevõtteregistris on samaaegselt sama pantija varale juba seatud kommertspant, mida ei ole veel ümber registreeritud ega ettevõtteregistrist kustutatud, seatakse kommertspant kommertspandiregistrisse esimesele vabale järjekohale, mis oleks olemas, kui kõik ettevõtteregistrisse kantud kommertspandid oleksid vastavalt käesoleva seaduse §-le 31 ümber registreeritud kommertspandiregistrisse.».

§ 2. Pankrotiseaduse muutmise seaduse (RT I 1997, 5/6, 32) § 134 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kuni 2000. aasta 1. jaanuarini loetakse kommertspandiga tagatud nõue asuvaks samal järjekohal käesoleva seaduse § 86 lõike 1 punktis 1 toodud muude pantidega.».

§ 3. Äriseadustikus (RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 52--54, 993; 1997, 16, 258) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

«(71) Äriregistrisse kantud andmete muutmisel on äriregistri pidaja kohustatud 15 päeva jooksul tegema kande muutmisest tulenevad vajalikud muudatused kommertspandiregistris.»;

2) paragrahvi 506 lõige 2 esimest lauset täiendatakse pärast arvu «188» arvuga «189 2. lõikes,» ning asendatakse arvud «328--332» arvudega «327--332»;

3) paragrahvi 506 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Äriregistrisse kandmata aktsiaseltsi juhatuse liikmele laieneb käesoleva seadustiku §-s 327 ettenähtud nõukogu liikme vastutus juhul, kui aktsiaseltsil ei ole nõukogu.»;

4) paragrahvi 506 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Käesoleva seadustiku §-des 187 ja 315 ning § 506 2. lõikes sätestatud isiklikku vastutust kohaldatakse ettevõtteregistrisse kantud ettevõtte juhile juhul, kui ta ei tõenda, et ta tehingu tegemise või toimingu tegemata jätmise ajal ei olnud ettevõtte juht.»;

5) paragrahv 513 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 513. Registrist kustutamine

(1) Ettevõtteregistris oleva ettevõtja kandmisel äriregistrisse tehakse ettevõtteregistri kandesse vastav märge äriregistri pidaja teate alusel.

(2) Ettevõtteregistrisse kantud ettevõtted, mida ei ole 1997. aasta 1. septembriks ettevõtjana äriregistrisse kantud või mille äriregistrisse kandmiseks ei ole selleks ajaks äriregistri pidajale avaldust esitatud või mille äriregistrisse kandmise avaldus on jäetud rahuldamata, loetakse sundlõpetatuks.

(3) Ettevõtteregistri pidaja avaldab Riigi Teataja Lisas teate ettevõtja sundlõpetamisest. Kui äriregistri pidaja teeb ettevõtja äriregistrisse kandmise avalduse kohta otsuse, millega jätab avalduse rahuldamata pärast 1997. aasta 1. septembrit, avaldab äriregistri pidaja ise teate Riigi Teataja Lisas. Lõpetamise teates tuleb märkida, et võlausaldajad, aktsionärid, osanikud ja liikmed esitaksid oma nõuded nelja kuu jooksul teate avaldamisest ettevõtte asukohajärgsele kohtule likvideerijate määramiseks või pankroti väljakuulutamiseks.

(31) Nelja kuu jooksul käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud teate avaldamisest võivad võlausaldajad või osanikud või aktsionärid või liikmed esitada ettevõtte asukoha järgsele kohtule avalduse ettevõtte likvideerimise läbiviimiseks või esitada pankrotiavalduse. Kohus võib ettevõtte likvideerijaks määrata eeskätt ettevõtteregistrisse kantud ettevõtte juhi, kes on kohustatud likvideerija ülesanded vastu võtma.

(4) [välja jäetud]

(5) Kui võlausaldajad, osanikud, aktsionärid või liikmed oma nõuetest käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud tähtaja jooksul ei teata või kui likvideerimine on lõpetatud, loetakse ettevõte lõppenuks ja kustutatakse registrist.

(6) Enne 1995. aasta 1. septembrit asutatud äriühingu või filiaali äriregistrisse kandmisel tehakse äriregistrisse märge ühingu või filiaali varasema registreerituse kohta ettevõtteregistris, näidates ära senise registrinumbri.

(7) Välismaa äriühingu filiaali või esinduse, mida ei ole 1997. aasta 1. septembriks äriregistrisse kantud või mille äriregistrisse kandmiseks ei ole selleks ajaks äriregistri pidajale avaldust esitatud või mille äriregistrisse kandmise avaldus on jäetud rahuldamata, kustutab ettevõtteregistri pidaja ettevõtteregistrist, välja arvatud juhul, kui tegemist on välisriigi krediidiasutuse filiaali või esindusega.

(8) Justiitsminister võib oma määrusega kehtestada täpsema korra käesolevas paragrahvis nimetatud sundlõpetamise teostamiseks.»;

6) paragrahvi 523 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Audiitor vastutab käesoleva seadustiku § 509 7. ja 8. lõikes ning § 518 2. lõikes nimetatud ebaõige arvamuse andmisega ettevõtjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Kui arvamuse andmisega tekitasid kahju mitu audiitorit, vastutavad nad solidaarselt.».

§ 4. Riigilõivuseaduses (RT 1990, 11, 118; RT I 1995, 36, 465; 57, 981; 58, 1005; 61, 1028; 87, 1540; 1996, 3, 56; 38, 752; 40, 773; 42, 811; 45, 848 ja 851; 49, 953; 51, 969; 80, 1435; 1997, 5/6, 32; 34, 535) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

«(14) Kommertspandiregistri toimingutest on riigilõivust vabastatud äriseadustiku § 33 71. lõike ja kommertspandiseaduse § 23 5. lõike alusel tehtav kanne.»;

2) lisa nr. 1 punkti 61 alapunktis 2 asendatakse sõnad «taotletavast osa- või aktsiakapitalist» sõnadega «osa- või aktsiakapitali suurendatava või vähendatava osa suurusest»;

3) lisa nr. 1 punkti 61 alapunkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) kommertspandi kande tegemise eest 0,2 protsenti pandi summast, kuid mitte alla 500 krooni ja mitte üle 10 000 krooni; kande muutmise eest,kui summa suureneb, 0,2 protsenti suurenevast summast, kuid mitte alla 500 krooni ja üle 10 000 krooni, ja kui summa väheneb, 0,2 protsenti vähenevast summast, kuid mitte alla 500 krooni ja üle 10 000 krooni; kande kustutamise eest 100 krooni»;

4) lisa nr. 1 punkti 61 täiendatakse alapunktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) enne kommertspandiseaduse jõustumist seatud kommertspantide ümberregistreerimise eest kommertspandiregistrisse 250 krooni.».

Riigikogu aseesimees Ants KÄÄRMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json