Teksti suurus:

Rakvere valla külavanema statuudi kinnitamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 112, 998

Rakvere valla külavanema statuudi kinnitamine

Vastu võetud 24.03.2004 nr 6

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 58 alusel Rakvere Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Rakvere valla külavanema statuut (lisa 3 lehel).

2. Määrus jõustub 1. aprillil 2004. a.

Volikogu esimees Enn PALM

Rakvere Vallavolikogu 24. märtsi 2004. a määruse nr 6
lisa

KÜLAVANEMA STATUUT

Mõisted:

1. Külaelanik käesoleva seaduse mõistes on inimene, kellel on selles külas (alevikus) alaline elukoht või kinnisvara.

2. Küla- või alevikuvanem (edaspidi külavanem ) on ühe või mitme küla või aleviku elanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses ja kokkulepete sõlmimises küla ühistest seisukohtadest ja arengukavast, omavalitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest ning kehtivast üldplaneeringust, Eesti Vabariigi seadustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem lähtudes üldinimlikest seisukohtadest ning inimõigustest.

Üldsätted

1. Külavanem valitakse poolthäälteenamusega täisealiste küla- või külade elanike üldkoosolekul, mille toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Külavanema valimise saab algatada külatoimkond (vähemalt kaks täisealist külaelanikku) koostöös omavalitsusega.

2. Kui üldkoosolek salajast hääletamist ei nõua, toimub valimine avalikul hääletamisel.

3. Külavanemale antakse omavalitsuse poolt tunnistus.

4. Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike üldkoosoleku ees.

5. Omavalitsus peab aktsepteerima küla üldkoosolekul valitud külavanemat.

Külavanemal on õigus:

1. Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides.

2. Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.

3. Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist kohalikus omavalitsuses. Avaldada arvamust külaprobleemide lahendamisel.

4. Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest lähtudes küla arengukavast või küla üldkoosolekul kinnitatud otsustest.

5. Teha ettepanek valla osa üldplaneeringu algatamiseks.

6. Saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet.

7. Moodustada külaelanikest külakogu või külaaktiivi, mille kinnitab küla üldkoosolek.

8. Volitada endale asendaja oma äraoleku või haiguse ajaks.

9. Juhtida külaelanike tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne.

10. Astuda küla üldkoosolekul külavanema kohalt tagasi.

Külavanem on kohustatud:

1. Edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele ja teistele institutsioonidele.

2. Võimaldama külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud külaelanikke puudutava informatsiooni kättesaamist.

3. Teavitama omavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.

4. Korraldama küla arengukavade koostamist.

5. Organiseerima külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle.

6. Jälgima külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning sekkuma vajadusel.

7. Informeerima vallavalitsust õnnetusjuhtumi ja looduskatastroofi toimumisest külas.

8. Viima vähemalt üks kord aastas läbi küla üldkoosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta.

9. Jälgima külateede korrashoidu ja teavitama rikkumistest vallavalitsust.

Külavanema vastutus

1. Külavanem võtab endale vastutuse ametisse valimisel küla üldkoosolekul.

2. Külavanem võidakse küla üldkoosolekul vabastada avaliku või salajase hääletamise tulemusena.

Külavanema töö tasustamine

1. Külavanem on usaldusamet, mitte töökoht ja seega kompenseeritakse külavanema kohustuste täitmisega tulenevad otsesed kulutused.

2. Kulud kompenseerib vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale.

3. Küla võib korraldada oma finantstegevust, mis peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.