Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a. määruse nr. 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 50, 810

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a. määruse nr. 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 01.07.1997 nr 122

Omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391) paragrahvi 12 lõike 1 ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424) paragrahvi 7 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a. määrusega nr. 221 (RT I 1996, 64, 1177) kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras» järgmised muudatused:

1) täiendada punkti 3 alapunkti 2 pärast sõna «munitsipaalasutuse» sõnadega «või mittetulundusühingu»;

2) muuta punkti 3 alapunkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:

«4) erastamisseaduse paragrahvi 10 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kulude ja võlgade katteks, samuti erastamisseaduse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud erastatud objektide dokumentide säilitamise korraldamisega seotud kulude katteks;»;

3) lugeda punkti 3 alapunkt 11 alapunktiks 13;

4) täiendada punkti 3 uute alapunktidega 11 ja 12 ning sõnastada need järgmiselt:

«11) omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391) paragrahvi 12 lõikes 1 sätestatud vara ostmisel tasutud summa hüvitamiseks;
12) omandireformi käigus või selle tulemusena tekkivate tööhõivega seotud probleemide lahendamisega seotud kulude katteks, sealhulgas nimetatud probleemide tekkimist ennetavate abinõude rakendamise kulude katteks;»;

5) muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:

«4. Reservfondist raha eraldamise taotluse (edaspidi – taotlus) võib esitada riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud riigivara valitseja või kohaliku omavalitsuse täitevorgan (edaspidi – taotleja). Käesoleva korra punkti 3 alapunktis 11 sätestatud juhul võivad vara ostmisel tasutud summa hüvitamise taotluse esitada omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõikes 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes on tagastamisele kuuluva vara omandanud seaduslikus korras ostu-müügilepingu alusel. Taotlus esitatakse Rahandusministeeriumile.»;

6) täiendada punkti 5 alapunktiga 6 ja sõnastada see järgmiselt:

«6) käesoleva korra punkti 3 alapunktis 11 sätestatud vara ostmisel tasutud summa hüvitamise taotlus ei pea sisaldama käesoleva punkti alapunktides 3–5 sätestatut, kuid taotlusele lisatakse ostu-müügileping või selle sõlmimist tõendav dokument (peab sisaldama vara ostmisel tasutud summat), omandiõigust tõendav dokument, ostu-müügisumma tasumist tõendav dokument ning muud ostu-müügilepingu seaduslikkuse tõendamiseks vajalikud dokumendid.»;

7) täiendada uue punktiga 30 ja sõnastada see järgmiselt:

«30. Käesolevat peatükki ei rakendata raha eraldamisel käesoleva korra punkti 3 alapunktis 11 sätestatud vara ostmisel tasutud summa hüvitamisel.».

2. Kehtestada, et omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõikes 1 nimetatud eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on tagastamisele kuuluva vara omandanud seaduslikus korras ostu-müügilepingu alusel, rakendatakse vara ostmisel tasutud summa hüvitamisel Statistikaameti poolt avaldatavat tarbijahinnaindeksit, mida arvestatakse ostu-müügilepingu sõlmimise kuule järgneva kuu algusest 1. jaanuarini 1997. a. Kui ostu-müügileping on sõlmitud enne 1989. a. IV kvartalit, siis arvestatakse ostu-müügilepingu sõlmimise ajaks 1989. aasta IV kvartal.

  Peaminister Mart SIIMANN

Rahandusminister Mart OPMANN

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json