Teksti suurus:

Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 53, 841

Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine

Vastu võetud 01.07.1997 nr 126

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538) paragrahvi 15 alusel ja kooskõlas paragrahvi 46 lõikega 3 Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus» (juurde lisatud) koos piiri ja kaitsevööndi piiri plaaniga*.

Peaminister Mart SIIMANN

Kultuuriminister Jaak ALLIK

Riigisekretär Uno VEERING

* Plaaniga saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Rakvere Linnavalitsuses.

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1997. a. määrusega nr. 126

Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

Rakvere linnuse jalamile ajalooliselt kujunenud linnatuumik oma suures osas säilinud, Eestis ainulaadse linnaehitusliku struktuuri, ajalooliste kinnistute ja seni veel säilinud ajalooliste hoonetega on koos linnusevaremetega oluline osa Eesti linnaehituslikust kultuuripärandist.

I. MÄÄRANG, EESMÄRK, PIIRID

1. Rakvere vanalinna muinsuskaitseala (edaspidi muinsuskaitseala) koosneb ordulinnuse maa-alast selle kultuurkihi ja linnuse säilinud osadega ning sellega külgnevast vanima asustusala kultuurkihist koos kloostri ja mõisasüdame säilinud ehitiste ja nende fragmentidega ning ajaloolisest linnatuumikust tema tänavatevõrgu, kinnistute hoonestuspõhimõtetega koos käesoleva ajani säilinud hoonestusega.

2. Muinsuskaitseala eesmärgiks on tagada kultuurkihis vanema asustuse ja inimtegevuse kohta leiduva teabe ja säilinud fragmentide kaitse ning linnatuumiku ajaloolise planeeringu, tänavatevõrgu, miljööliste ja topograafiliste iseärasuste, kõigi seal paiknevate kultuuriajalooliselt väärtuslike ehitiste ja rajatiste ning nende ehitusloolise omapära ja keskkonna säilitamine, uurimine ja edasiarendamine.

3. Kaitse eesmärgil taotletakse muinsuskaitsealal:

1) ordulinnuse säilinud ehituskehandite konserveerimist, restaureerimist ja eksponeerimist ning kultuurkihis avastatavate säilitamisväärsete konstruktsioonide või detailide eksponeerimist;

2) ajalooliselt kujunenud linnatuumikule iseloomulike planeeringu, tänavatevõrgu, ehitustraditsioonide ja -materjalide, kujundusvõtete, haljastustraditsioonide järgimist olemasolevate ehitiste ja rajatiste hooldamisel, remondil, saneerimisel ja restaureerimisel;

3) ajalooliselt kujunenud linnaehitusliku struktuuri, tänavatevõrgu, hoonestuse üldise ja kohaliku mastaabi, arhitektuursete võtete, detailide ja ehitusmaterjalide, perspektiivvaadete ja muu vanalinnale eripärase järgimist uusehitiste püstitamisel;

4) ehitusajalooliselt väärtuslike ehitiste fassaadide, interjööride, konstruktsioonide ja detailide uurimist, fikseerimist, säilitamist, taastamist ja eksponeerimist;

5) muinsuskaitsealale sobimatute funktsioonide (tööstus, laomajandus jne.) järkjärgulist väljaviimist ning ehitusajalooliselt ja tehniliselt väärtusetute ning muinsuskaitseala esteetiliselt risustavate hoonete ja rajatiste lammutamist;

6) kultuurkihist avastatud ja säilitamist väärivate konstruktsioonide või detailide eksponeerimist;

7) linna tekke- ja arengulugu käsitlevate uuringute jätkamist;

8) muinsuskaitseala eesmärkide igakülgset propageerimist.

4. Muinsuskaitseala piir kulgeb mööda Tallinna, Näituse, Vabriku ja Tiigi tänavat, Vabriku tänava idapoolsete kinnistute piire, Jakobsoni ja Silla tänavat, Pika tänava ida- ja läänepoolsete kinnistute piire, Tõusu tänava lõunapoolsete kinnistute piire kuni Tammikusse viiva teeni ning edasi mööda Tõusu ja Vallikraavi tänavat.

II. KITSENDUSED JA NÕUDED

5. Muinsuskaitsealal on ilma Muinsuskaitseameti ja Rakvere Linnavalitsuse igakordse loata keelatud:

1) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute) piiride muutmine ning kruntimine;

2) ehitiste püstitamine;

3) ehitistele peale- ja juurdeehitamine, katusealuste väljaehitamine ja õuede katustamine;

4) ehitiste lammutamine;

5) krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

6. Ehitamine, konserveerimine ja restaureerimine muinsuskaitsealal peab toimuma viisil ja materjalidega, mis arvestavad nii ehitise kui ka muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.

7. Muinsuskaitsealal paiknevate või sinna kavandatavate ehitiste projekteerimisele peavad eelnema teaduslikud uuringud, mille põhjal koostatavad arhitektuuriajaloolised eritingimused on projekteerimise lähtematerjalide kohustuslikuks lisaks. Uuringute programm ja eritingimused kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.

8. Muinsuskaitsealal võivad väliuuringuid teha ning seal paiknevate või sinna kavandatavate ehitiste projekte koostada ainult vastavat litsentsi omavad isikud.

9. Muinsuskaitsealale püstitatavate ehitiste projektid või seal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid, samuti muinsuskaitsealale kavandatavate mulla- ja ehitustööde projektid tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

10. Muinsuskaitseala või selle osa detailplaneeringu lähtetingimuste lahutamatuks osaks on muinsuskaitselised nõuded, mis kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.

11. Muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimine, restaureerimine ja remont võib toimuda ainult projekti alusel ja erialaspetsialisti järelevalve all.

12. Muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida ja remontida ainult vastavat litsentsi omav isik.

13. Kultuuriväärtusega asjade (leidude) leidmisel ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise käigus peatab järelevalvet tegev erialaspetsialist tööd ning informeerib sellest Muinsuskaitseametit ja Rakvere Linnavalitsust.

III. KAITSEVÖÖND

14. Rakvere vanalinna muinsuskaitseala piirab kaitsevöönd, mille piir kulgeb raudteejaamast läänes paiknevast viaduktist piki raudteed kuni raudtee üleminekuni ojast, paralleelselt Kalda tänavaga kvartalisiseseid krundi piire mööda raudteest lõunasse kuni 50 m kauguseni muinsuskaitseala piirist, 50--70 m kaugusel piki muinsuskaitseala ida-, kagu- ja lõunapiiri sellest väljaspool kuni ristumiseni Õie tänavaga, piki Õie tänavat kuni ristumiseni Mädapea teega, mööda Mädapea teed kuni ristumiseni ringteega, mööda ringteed kuni eespool nimetatud viaduktini.

15. Kaitsevööndi ülesandeks on vältida muinsuskaitseala vahetusse lähedusse mastaabilt ja kõrguselt sobimatute ehitiste või rajatiste püstitamist ning muinsuskaitseliselt oluliste kaugvaadete sulgemist ehitiste, rajatiste või kõrghaljastusega.

16. Käesoleva põhimääruse punktis 15 nimetatu tagamiseks tuleb kaitsevööndi või selle osa detailplaneering kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

17. Muinsuskaitsealal paiknevatele kinnismälestistele kaitsevööndit ei kehtestata.

IV. TÖÖJAOTUS JA JÄRELEVALVE MUINSUSKAITSEALA KAITSE KORRALDAMISEL

18. Muinsuskaitseala kaitset korraldavad Muinsuskaitseamet oma Lääne-Virumaa inspektori kaudu ja Rakvere Linnavalitsus vastavalt muinsuskaitseseaduses neile pandud ülesannetele.

19. Järelevalvet tööde teostamise üle korraldavad Muinsuskaitseamet objektil järelevalvet tegeva erialaspetsialisti kaudu ja Rakvere Linnavalitsus oma ehitusjärelevalve kaudu.

Kultuuriminister Jaak ALLIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json