Teksti suurus:

Maavanema ametikohale esitatavad nõuded

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 58, 982

Maavanema ametikohale esitatavad nõuded

Vastu võetud 15.04.2004 nr 1

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 83 lõike 2 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse maavanema ametikohale esitatavad nõuded.

§2. Maavanema ametikohale esitatavad nõuded

(1) Nõuded haridusele:
1) kõrgharidus;
2) ametialane enesetäiendamine.

(2) Nõuded kogemustele:
1) teenistus riigi kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis või avalik-õiguslikus organisatsioonis vähemalt kolm aastat;
2) juhina töötamise kogemus vähemalt kaks aastat;
3) soovitavalt maavalitsuses või kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

(3) Nõuded teadmistele ja oskustele:
1) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
2) maavalitsuse tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, asjaajamiskorra aluste tundmine;
3) vastava maakonna ning selle probleemide ja arengueelduste põhjalik tundmine;
4) riigi regionaalarengu ja regionaalpoliitika põhialuste ja suundumuste tundmine;
5) kohaliku omavalitsuse põhialuste ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
6) teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsustetegemise protsessi tundmine, põhjalikud teadmised ametikoha töövaldkonnas eurointegratsiooniga seonduvalt;
7) väga head juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd;
8) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
9) eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega ning ühe võõrkeele oskus kõrgtasemel;
10) ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest;
11) ametikohal nõutavad majandusalased teadmised, sealhulgas avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine.

(4) Nõuded isiksuseomadustele:
1) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
2) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
3) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, kiiresti reageerida kriisiolukordade lahendamisel, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
4) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omada informatsiooni kasutusvalmina;
5) motivatsioon, pühendumine ja lojaalsus riigi ja maakonna huvidest lähtudes.

Minister Jaan ÕUNAPUU
Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json