Teksti suurus:

Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 1997, 55, 891

Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes

Vastu võetud 22.07.1997 nr 142

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52,833) paragrahvi 27 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada peaministri, ministrite ja riigisekretäri ametiauto aastaseks ülalpidamiskulude piirnormiks 93 000 krooni ning ministeeriumide kantslerite, Riigikantselei peadirektori ja maavanemate ametiauto aastaseks ülalpidamiskulude piirnormiks 74 000 krooni. Piirnormid sisaldavad kulutusi vabatahtlikule kindlustusele. Kasutusrendi puhul lisatakse ülalpidamiskuludele amortisatsioon.

2. Ministri või kantsleri, kelle alaline elukoht asub väljaspool Tallinna, ja maavanemate ametiautode suhtes võib kasutada koefitsienti 1,2, millega on lubatud korrigeerida käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ametiauto aastast ülalpidamiskulude piirnormi.

3. Kinnitada valitsusasutuste sõiduautode, mida ei ole nimetatud käesoleva määruse punktis 1, soetamise piirhinnaks kuni 160 000 krooni (ilma käibemaksuta). Nimetatud piirhinda järgitakse ka kapitalirendi puhul liisingumaksete tasumisel.

4. Ametisõite korraldab minister oma valitsemisalas, riigisekretär ja maavanem oma haldusalas, lähtudes käesolevas määruses sätestatust ning vastava valitsusasutuse eelarves selleks ettenähtud summade piires. Autode ülalpidamiskulusid on õigus kasutada valitsusasutuse bilansis oleva auto teenindamiseks, isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise määramiseks, auto rentimiseks (kasutusrent) ja ühistranspordi kasutamise kulude hüvitamiseks.

5. Sõiduautode liisimise kulud kaetakse kapitalirendi puhul soetusteks määratud investeeringute arvel, kasutusrendi puhul aga majanduskuludes sõidukite ülalpidamiseks määratud summade arvel.

6. Ministritel, riigisekretäril ja maavanematel korraldada nende punktis 3 nimetatud sõiduautode väljavahetamine, mille jääkväärtus ületab nendele kehtestatud piirhinna.

7. Ametiautode soetamise ja kasutamise kulunormid ei laiene alarmsõidukitele, samuti Eesti Vabariigi saatkondade ja konsulaaresinduste ning rahvusvaheliste organisatsioonide välisekspertide kasutuses olevatele sõiduautodele.

8. Käesoleva määruse punktid 1, 2 ja 4-7 jõustuvad 1. jaanuaril 1998. a.

Peaminister Mart SIIMANN

Majandusminister

rahandusministri ülesannetes Jaak LEIMANN

Riigikantselei peadirektor

riigisekretäri ülesannetes   Tarmo MÄND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json