Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 45, 770

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 16.04.2004 nr 82

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; ; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522) § 13 lõike 3 ning § 15 lõike 1 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Üksiksõiduki kinnitusel ja enne 1998. a esmakordselt kasutusele võetud sõidukitel loetakse DOT tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui katsekoda või võimalusel Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi või E-reegli nõuded.»;

2) paragrahvi 3 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 15) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;»;

3) paragrahvi 3 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 16) DOT on tähis, mis kinnitab USA Transpordiameti poolt kehtestatud nõuete täitmist;»;

4 ) paragrahvi 3 lõppu lisatakse punktid 96 ja 97 järgmises sõnastuses:

« 96) esmakordne kasutuselevõtt on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis;
97) katsekoda on teiste riikide pädevate asutuste või ARK poolt tunnustatud ja volitatud asutus tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostamiseks.»;

5) lisa 1 koodi 101 nõuete punkti 2 kolmas ja neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Andmesilt on nõutav 1998. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud sõidukil, v.a üksiksõiduki kinnitusel, kus andmesilt ei ole nõutav. Andmesildi puudumise kohta tehakse märge registreerimistunnistusele.»;

6) lisa 1 koodi 101 nõuete punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) VIN-kood peab olema, lisaks valmistaja põhiandmesildile, pressitud või numbriraudadega löödud sõiduki šassiile või raamile ja olema loetav 30 aasta jooksul.»;

7) lisa 1 koodi 101 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) M, N ja O kategooria sõiduki valmistaja andmesildil olevate numbrite ja tähtede kõrgus peab olema vähemalt 4 mm. L kategooria sõiduki valmistaja andmesildil peab VIN-koodi numbrite ja tähtede kõrgus olema vähemalt 4 mm ning ülejäänud numbrite ja tähtede kõrgus vähemalt 3 mm.»;

8) lisa 1 koodi 101 nõuete punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) lisa 1 koodi 101 nõuete punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) L kategooria sõiduki valmistaja andmesildile peab olema kantud direktiivi 93/34/EMÜ kohaselt:
a) valmistaja nimetus;
b) direktiivi 92/61/EMÜ või 2002/24/EÜ kohane tüübikinnituse number;
c) VIN-kood;
d) sõiduki seisumüra: ........ dB(A) – ......min –1 (rev/min).»;

10) lisa 1 koodi 106 nõuete punkti 1 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:
«Kiirusmõõdik peab asuma juhi vaateväljas ning olema selgesti loetav nii päeval kui öösel;»;

11) lisa 1 koodi 106 nõuete punkti 2 lõppu lisatakse kaks lauset järgmises sõnastuses:
«Kui kiirusmõõdiku skaalale on märgitud skaalajaotused mil/h, peavad skaalajaotused olema ka km/h. Sõidukil võib kiirusmõõdiku skaalale olla märgitud ainult mil/h, kui üksiksõiduki kinnitus omistatakse tähtajaliselt või kui sõiduk on pärandvara või väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasuja sõiduk, millele on antud tollisoodustust või Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asuja sõiduk, mis on olnud tema omandis enne Eestisse asumist;»;

12) lisa 1 koodi 106 nõuete punkti 3 teine lause koos valemiga tunnistatakse kehtetuks;

13) lisa 1 koodi 106 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 39/00 või M ja N kategooria sõidukitel direktiivi 75/443/EMÜ (paranduste direktiiv 97/39/EÜ) ja alates 1. juulist 2001. a esmakordselt kasutusele võetud L kategooria sõidukitel direktiivi 2000/7/EÜ metoodikale.»;

14) lisa 1 kood 107 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood 107. Kiiruspiirik
Nõue: nõuded kiiruspiirikule, selle kohandamisele ja kontrollimisele ning mootorsõidukite loetelu, millele peab olema paigaldatud kiiruspiirik, on kehtestatud sellekohase teede- ja sideministri määrusega.
Kontrollimine: 1) TÜ – vaatluse ja vajadusel kontrollsõiduga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ;
2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 89/00 või direktiivi 92/24/EMÜ (paranduste direktiiv 2004/11/EÜ) metoodikale.»;

15) lisade 1 ja 2 koodi 211 nõuete punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) lisa 1 joonis 14 tunnistatakse kehtetuks;

17) lisa 1 koodi 211 nõuete punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«M, N ja O kategooria sõiduki eesmised ääretule laternad peavad olema valmistaja juhendi kohased ja vastama E-reegli nr 7 või direktiivi 76/758/EMÜ nõuetele.»;

18) lisa 1 koodi 301 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) auto rool peab olema vasakul poolel. Erandina võib rool olla paremal poolel sõidukil, mis on: kasutamiseks teetöödel või posti ja kauba jaotamisel/kogumisel; teises riigis registristreeritud; väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasuja sõiduk, millele on antud tollisoodustust; Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asuja sõiduk, mis on olnud tema omandis enne Eestisse asumist; pärandvara; välisriikide diplomaatiliste esinduste või välisriikide kodanike omanduses või valduses;»;

19) lisa 1 koodide 401, 402, 403, 405 406, 431 ja 440 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 13/09 või 13H/00 või direktiivi 71/320/EMÜ (paranduste direktiivid 74/132/EMÜ, 75/524/EMÜ, 79/489/EMÜ, 85/647/EMÜ, 88/194/EMÜ, 91/422/EMÜ, 98/12/EÜ ja 2002/78/EÜ) metoodikale.»;

20) lisa 1 koodi 405 punkti 1 ja lisa 2 koodi 402 punkti 1 tabeli 3 kuuenda ja seitsmenda rea kolmandasse veergu lisatakse sõnad «sõltumata valmistamisaastast»;

21) lisa 1 koodi 607 ja lisa 2 koodi 620 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%, v.a DOT tähisega tuuleklaas või enne 1985. a valmistatud sõiduki tuuleklaas, mille läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 70%.»;

22) lisa 1 koodi 607 ja lisa 2 koodi 620 nõuete lõppu lisatakse punkt 5 järgmises sõnastuses:

« 5) E või e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT tähisega märgistatud aknaklaasidega on keelatud.»;

23) lisa 1 koodi 634 nõuete punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 16) vahetuskerega autol peab olema kabiinitagune tugi, mis peab vastu pidama suurimale jõule 60 kN või vähemalt 1/3 koormatud vahetuskere massist tingitud jõule. Arvesse tuleb võtta vähim suurus.»;

24) lisa 1 koodi 707 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) heitgaasi retsirkulatsiooni- ja sundtühikäigusüsteem, õhupuhastid, katalüsaatorseadmed, λ-andur, kübemetepüüdefiltrid jms peavad olema valmistaja juhendi kohased ja toimima;»;

25) lisa 1 koodide 708 ja 709 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 83/05 või direktiivi 70/220/EMÜ (paranduste direktiivid 77/102/EMÜ, 78/665/EMÜ, 83/351/EMÜ, 88/76/EMÜ, 88/436/EMÜ, 89/491/EMÜ, 91/441/EMÜ, 93/59/EMÜ, 94/12/EÜ, 96/44/EÜ, 96/69/EÜ, 98/69/EÜ, 98/77/EÜ, 99/102/EÜ, 2001/1/EÜ, 2002/80/EÜ ja 2003/76/EÜ) metoodikale.»;

26) lisa 1 koodi 708 ja lisa 2 koodi 705 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Katalüsaatorita või λ-andurita katalüsaatoriga ottomootoriga sõiduki heitgaasi kahjulike ainete piirsisaldus»;

27) lisa 1 koodi 708 kontrollimise punkti 1 märkuse punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) süsivesinike (CH) mahuline sisaldus heitgaasis (ppm);»;

28) lisa 1 koodi 709 kontrollimise punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) TÜ – neljakomponendilise spektrograafi tüüpi gaasianalüsaatoriga (vt koodi 708 märkus) mõõdetakse töösoojal mootoril tühikäigul ja koormamata mootori vähimal pöörlemissagedusel 2000 min –1 süsinikmonooksiidi (CO), süsivesinike (CH) sisaldust heitgaasis ja liigõhuteguri (λ) väärtust;»;

29) lisa 1 koodi 901 nõuete 1–3 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:
«Direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud;»;

30) lisa 1 koodi 901 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 36, nr 52, nr 66, nr 107 või direktiivi 2001/85/EÜ nõuetele, kusjuures riiklikul tüübikinnitusel ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud.»;

31) lisa 1 koodi 907 nõude viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Lastega ja puuetega sõitjate kohtade siltidel peab olema sinine tagapõhi ja sellel valged kujutised.»;

32) lisade 1 ja 2 kood 1101 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood 1101. Kirjed
Nõuded: 1) peavad olema keeleseaduse kohased;
2) takso välisküljel peab olema vedaja nimi või teenindusmärk;
3) takso parempoolse tagaukse aknal (sees- ja väljaspool) ja armatuurlaua paremal pool nähtaval kohal peab olema selgelt loetav ja arusaadav hinnakiri, mis vastab taksomeetri kohandamistunnistusele.
Kontrollimine: vaatlusega.»;

33) lisade 1 ja 2 kood 1102 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood 1102. Takso plafoon
Nõue: takso katusel peab olema sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on sõna «TAKSO». Plafooni sisevalgustus peab süttima, kui taksomeeter lülitatakse asendisse «vaba».
Kontrollimine: vaatlusega.»;

34) lisade 1 ja 2 kood 1103 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood 1103. Taksomeeter ja printer
Nõue: taksol peab olema nähtaval kohal ning kehtestatud korras taadeldud ja kohandatud taksomeeter ning töökorras printer.
Kontrollimine: vaatlusega ja kviitungi kontrollväljatrükiga.»;

35) lisasid 1 ja 2 täiendatakse koodiga 1104 ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood 1104. Takso rehvid
Nõue : takso vedaval teljel olevate rehvide mõõdud peavad vastama taksomeetri kohandamistunnistuses toodud mõõtudele.
Kontrollimine : vaatlusega.»;

36) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M2, M3, N ja O kategooria sõiduki ning nendest koostatud autorongi suurimad lubatud mõõtmed ja massid peavad vastama direktiivide 96/53/EÜ (muudatuse direktiiv 2002/7/EÜ) ja 97/27/EÜ (muudatuse direktiiv 2003/19/EÜ) nõuetele;»;

37) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) auto ja selle haagise mõõtmete määramine peab toimuma direktiivi 97/27/EÜ (muudatuse direktiiv 2003/19/EÜ) kohaselt (joonis 86).»;

38) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkti 4 osa 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3. poolhaagise üldpikkust peab mõõtma tema pikiteljega risti olevate mõtteliste tasapindade vahel, kusjuures need tasapinnad on puutujateks äärmistele kereosadele poolhaagise ees ja taga. Mõõde veopoldi teljest kuni haagise tagumise äärmise osani antakse sulgudes haagise kogupikkuse mõõte järel (näiteks 10800 (7800));»;

39) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkti 4 lisatakse osa 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
«4. pikkuse mõõtmisel ei arvestata järgmisi osi:
a) klaasipuhasteid ja -pesureid;
b) esimesi või tagumisi tunnusmärke;
c) tolli plommimisseadmeid ja plommide kaitsevahendeid;
d) tendi ohutus- ja kaitsevahendeid;
e) valgustusseadmeid;
f) peegleid ja teisi tahavaate seadmeid;
g) jälgimise abivahendeid;
h) õhuvõtu torusid;
i) vahetatavate kerede stoppereid;
j) astmelaudu ja käepidemeid;
k) kummipuhvreid ja sellesarnast varustust;
l) tõstelavasid, kaldteid jms sõiduasendis seadmeid, kui need ei ulatu välja rohkem kui 300 mm, tingimusel, et sõidukil ei ületata kaubaruumi mahtu;
m) mootorsõiduki haakeseadmeid;
n) elektrisõidukite vooluvõttureid;
o) väliseid päikesesirme;»;

40) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) sõiduki laiust (vt joonis 86B) peab mõõtma sõiduki pikiteljega rööbiti olevate tema külgede puutetasapindade vahelise kaugusena. Arvesse tuleb võtta kõik väljaulatuvad jäigalt kinnitatud osad, välja arvatud:
a) tolli plommimisseadmed ja plommide kaitsevahendid;
b) tendi ohutus- ja kaitsevahendid;
c) rehvi vigastuse signaalseadmed;
d) elastsed poripõlled;
e) valgustusseadmed;
f) M2 ja M 3 kategooria sõiduki sõiduasendis olevad sisenemise kaldteed ja sõiduasendis olevad tõstetavad platvormid või sellesarnane varustus tingimusel, et need ei ulatu sõiduki küljest väljapoole rohkem kui 10 mm ja kaldteede ette- ning tahapoole suunatud nurkade ümardusraadiused oleksid vähemalt 5 mm ja servade ümardusraadiused vähemalt 2,5 mm;
g) peeglid ja teised tahavaate seadmed;
h) rehvi siserõhunäiturid;
i) sissetõmmatavad trepid;
j) teepinnaga kokkupuutes olevate rehvide väljakummunud küljed;
p) jälgimise abivahendid;
k) juhitavas bussisüsteemis kasutatavate busside sissetõmmatavad külgmised juhtimisseadmed mittesissetõmmatud asendis;»;

41) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) sõiduki kõrgust (vt joonis 86C) peab mõõtma sõiduki tugipinna ja sõidukorras koormamata sõiduki kõrgeima osa puutepinna vahelise kaugusena. Arvesse tuleb võtta kõik jäigalt kinnitatud osad, välja arvatud:
a) antennid;
b) elektrisõidukite pantograafid või vooluvõtturid.
Tõstetavate telgedega sõidukite puhul peab arvestama tõsteseadmest tingitud mõjuga;»;

42) lisa 1 koodi 1205 nõude viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Alates 1. oktoobrist 2004. a esmakordselt kasutusele võetud M2 ja M3 kategooria sõiduk peab pöördel täitma direktiivi 2003/19/EÜ nõudeid.»;

43) lisade 1 ja 2 koodi 1303 nõuded 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M1, M2, M3 ja N1 kategooria sõiduki haakes võib vedada kuni 2-teljelist haagist, kui:
a) pidurita O1 kategooria haagise registrimass ei ületa 0,5 vedukauto registrimassi;
b) piduriga O1 ja O2 kategooria täishaagise või kesktelghaagise registrimass ei ületa vedukauto registrimassi või poolhaagise registrimass ei ületa 1,4 korda vedukauto registrimassi, kusjuures poolhaagise registrimassi määramisel arvestatakse ainult massi seda osa, mis koormab poolhaagise telge/telgi;
c) piduriga O1 ja O2 kategooria haagise registrimass ei ületa 1,15 korda M1G kategooria vedukauto (maastikuauto) registrimassi;
d) M3 kategooria I klassi bussi ABS piduritega kaheteljelise bussihaagise registrimass ei ületa 1,4 korda bussi registrimassi.

Ühelgi juhul ei ole lubatud ületada vedukauto valmistaja poolt lubatud suurimat haagise massi ja haagise registrimassi määramisel tuleb aluseks võtta väiksem väärtustest;
2) N2 ja N 3 kategooria sõiduki haakes võib vedada:
a) pidurita O1 kategooria haagist;
b) piduriga O2 kategooria kesktelghaagist, mille registrimass ei ületa vedukauto registrimassi;
c) piduriga poolhaagist või O3 ja O4 kategooria kesktelghaagist, mille registrimass ei ületa 1,5 korda vedukauto registrimassi, kusjuures poolhaagise registrimassi määramisel arvestatakse ainult massi seda osa, mis koormab poolhaagise telge/telgi;
d) piduriga täishaagist, mille registrimass ei ületa 1,4 korda vedukauto registrimassi;
e) piduriga täishaagist, mille registrimass ei ületa 2,0 korda vedukauto registrimassi, kui vedukauto kõik teljed on veoteljed.

Ühelgi juhul ei ole lubatud ületada vedukauto valmistaja poolt vedukautoga vedada lubatud suurimat haagise massi ja haagise registrimassi määramisel tuleb aluseks võtta väiksem väärtustest;»;

44) lisa 1 koodi 1406 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) N, M2 ja M3 kategooria sõiduki juhttelje või juhttelgede koormus ei tohi olla väiksem kui 20% sõiduki täismassist, v.a alates 1. oktoobrist 2004. a esmakordselt kasutusele võetud M2 ja M3 kategooria II, III ja B klassi jäiga kerega ja ühe juhtteljega sõidukid, mille juhttelje koormus ei tohi olla väiksem kui 25% sõiduki tühimassist (koormamata sõidukil) või täismassist (koormatud sõidukil).»;

4 5) lisade 1 ja 2 lõppu lisatakse grupp 19 ja sõnastatakse järgmiselt:

«Grupp 19
Lisanõuded eksamisõidukile ja õppesõidukile


Kood 1901. Eksamisõiduki ja õppesõiduki lisavarustus ja tähistamine
Nõue: lisanõuded eksamisõiduki lisavarustusele ja selle tähistamisele on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskirjas. Lisanõuded õppesõiduki lisavarustusele ja selle tähistamisele on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskirjas.
Kontrollimine : Vaatlusega.»;

46) lisa 1 lisanduse A punkti 1 tabelit täiendatakse kahe veeruga järgmises sõnastuses:

R 114/00 1.02.2003 Turvapadja süsteemi vahetatav turvapadja moodul
R 115/00 30.10.2003 Lisaseadmed gaasikütuse kasutamiseks

47) lisa 1 lisanduse A punkti 2 tabelit täiendatakse uute veergudega järgmises sõnastuses:

84/8/EMÜ 12.01.1984 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed
97/24/EÜ 18.08.1997 L kategooria sõiduki osad ja andmed
2002/51/EÜ 20.09.2002 L kategooria sõiduki heitgaasid
2002/78/EÜ 24.10.2002 Piduriseade
2002/80/EÜ 1.11.2002 Heitgaasid
2002/85/EÜ 4.12.2002 Kiiruspiiriku paigaldamine ja kasutamine
2003/19/EÜ 15.04.2003 Massid ja mõõtmed
2003/27/EÜ 28.04.2003 Tehnoülevaatus
2003/76/EÜ 4.09.2003 Heitgaasid
2003/77/EÜ 10.09.2003 L kategooria sõiduki osad ja andmed
2003/102/EÜ 7.12.2003 Jalakäijate kaitse kokkupõrkel sõidukiga
2004/11/EÜ 17.02.2004 Kiiruspiirik

48) lisa 1 lisandust B täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8. Alates 1. maist 2004. a esmakordselt kasutusele võetud M, N ja O kategooria sõiduki jaotus kategooriatesse toimub direktiivi 2001/116/EÜ ja L kategooria sõiduki jaotus kategooriatesse toimub direktiivi 2002/24/EÜ nõuete kohaselt.»;

49) lisa 2 koodi 107 nõuded muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Nõue: nõuded kiiruspiirikule, selle kohandamisele ja kontrollimisele ning mootorsõidukite loetelu, millele peab olema paigaldatud kiiruspiirik, on kehtestatud sellekohase teede- ja sideministri määrusega.»;

50) lisa 2 koodi 704 nõue muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Nõue: heitgaasi retsirkulatsiooni- ja sundtühikäigusüsteem, õhupuhastid, katalüsaatorseadmed, λ-andur, kübemetepüüdefiltrid jms peavad olema valmistaja juhendi kohased ja toimima.»;

51) lisa 2 koodi 705 kontrollimise märkuse punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) süsivesinike (CH) mahuline sisaldus heitgaasis (ppm);»;

52) lisa 2 koodi 706 kontrollimise osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kontrollimine: neljakomponendilise spektrograafi tüüpi gaasianalüsaatoriga (vt koodi 705 märkus) mõõdetakse töösoojal mootoril tühikäigul ja koormamata mootori vähimal pöörlemissagedusel 2000 min–1 süsinikmonooksiidi (CO), süsivesinike (CH) sisaldust heitgaasis ja liigõhuteguri (λ) väärtust.»;

§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2004. aastal.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json