HALDUSÕIGUSMaksuõigus

KESKKONNAÕIGUSJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seadus (lühend - PakAS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2004
Avaldamismärge:

Pakendiaktsiisi seadus

Vastu võetud 19.12.1996
RT I 1997, 5, 31
jõustumine 01.03.1997, osaliselt 1. 12. 1998.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1999RT I 1999, 54, 58323.06.1999
20.06.2000RT I 2000, 59, 38127.07.2000
17.10.2001RT I 2001, 88, 53101.07.2002
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
24.03.2004RT I 2004, 24, 16501.05.2004

 26.11.2007 [RT III 2007, 43, 341] 26.11.2007, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi otsusega 3-4-1-18-07 tunnistati § 2 punkt 7 alates 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud redaktsioonis põhiseadusega vastuolus olnuks. (õ) 6.12.2007 15:05

§ 1.  Maksuobjekt

  Pakendiaktsiisiga (edaspidi aktsiis) maksustatakse Eestis täidetud, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi teine liikmesriik) soetatud ja imporditud pakend.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva seaduse mõistes on:
  1) pakend - täidetud müügipakend pakendiseaduse (RT I 1995, 47, 739) mõistes;
  2) import – pakendi vabasse ringlusse lubamine Euroopa Ühenduste Nõukogu 1992. aasta 12. oktoobri määruse 2913/92/EMÜ mõistes, millega kehtestati ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1; 1, 01.01.1995, lk 1; 17, 21.01.1997, lk 1; 119, 07.05.1999, lk 1; 311, 12.12.2000, lk 17 – edaspidi ühenduse tolliseadustik). Impordina käsitatakse ka kauba sissevedu muudel juhtudel, kui sellega kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes;
  21) [kehtetu - RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]
  22) ühendusesisene pakendi soetamine – pakendi Eestisse toimetamine teisest liikmesriigist ettevõtluse eesmärgil;
  3) taaskasutatav pakend - pakend, mida taaskasutatakse pakendiseaduse § 11 lõikes 2 sätestatud viisil;
  4) [kehtetu];
  5) pakendi kasutaja - ettevõtlusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või välismaa äriühingu filiaal Eestis, kes täidab pakendi kaubaga;
  6) alkohol – alkohol alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 90, 602; 88, 591) mõistes;
  7) karastusjook – jook Eesti kaupade nomenklatuuri (edaspidi EKN) järgi rahandusministri kehtestatud kaubapositsioonide kohaselt.

NB! Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi 26.11.2007 otsusega 3-4-1-18-07 (RT III 2007, 43, 341) tunnistati § 2 punkt 7 alates 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud redaktsioonis põhiseadusega vastuolus olnuks. (õ) 6.12.2007 15:05


[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 3.  Aktsiisi laekumine

  (1) Käesoleva seadusega kehtestatud aktsiis laekub riigieelarvesse.

  (2) Aktsiis makstakse täiskroonides.

§ 4.  Aktsiisimäärad

  (1) Pakend maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse lisas toodud määrade järgi.

  (2) Pakendi materjali määramise korra kehtestab keskkonnaminister.

§ 5.  Aktsiisimaksja

  (1) Imporditud pakendilt maksab aktsiisi pakendit importiv isik, kes on võlgnik ühenduse tolliseadustiku tähenduses.

  (2) Eestis täidetud pakendilt maksab aktsiisi pakendi kasutaja.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Teisest liikmesriigist soetatud pakendilt maksab aktsiisi pakendit soetanud isik.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 6.  Aktsiisiga maksustamine

  (1) Imporditud pakendilt tekib maksukohustus tollivõla tekkimisel.

  (2) Eestis täidetud pakend ja teisest liikmesriigist soetatud pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi müümisel, vahetamisel, tasuta võõrandamisel või omatarbeks kasutusse võtmisel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuste toimumise ajaks on varaseim hetk, mil sooritati üks alljärgnevaist toiminguist:
  1) pakendi lähetamine;
  2) saajale pakendi kättesaadavaks tegemine;
  3) pakendi omatarbeks kasutusse võtmine.

  (4) Eestis täidetud või teisest liikmesriigist soetatud pakendi omatarbeks kasutusse võtmine on selle tarbimine aktsiisimaksja enda vajaduseks või andmine töötajale aktsiisimaksjast tööandja poolt.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 7.  Maksustamisperiood ja aruandlus

  (1) Imporditud pakendilt makstakse aktsiis ühenduse tolliseadustikuga impordimaksude tasumiseks kehtestatud korras. Täiendavate asjaolude ilmnemise korral korrigeeritakse tollile makstud aktsiisisummat tollieeskirjades sätestatud korras.

  (2) Eestis täidetud pakend ja teisest liikmesriigist soetatud pakend aktsiisiga maksustamisperiood on kvartal.

  (3) Eestis täidetud pakendilt ja teisest liikmesriigist soetatud pakendilt makstakse aktsiis Maksu- ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.

  (4) Aktsiisimaksja, kellele on väljastatud pakendi taaskasutamise tõend, on kohustatud esitama pakendi taaskasutamise kohta aruande. Aruanne esitatakse Keskkonnaministeeriumile iga aasta 15. veebruariks. Aruande vormi kehtestab keskkonnaminister.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 8.  Aktsiisivabastus

  Aktsiisiga ei maksustata:
  1) kuni 1998. aasta 31. detsembrini pakendit, millest vähemalt 40% taaskasutatakse; alates 1999. aasta 1. jaanuarist pakendit, millest vähemalt 60% taaskasutatakse ning alates 2004. aasta 1. maist metallist alkoholipakendit, millest vähemalt 40% taaskasutatakse. Pakendi taaskasutamise määr arvutatakse, arvestamata eksporti ning teise liikmesriiki toimetatud pakendit, käesoleva seaduse §-s 9 nimetatud tõendi kehtivusaja kohta;
  2) pakendit, milles on kaup, mida füüsilised isikud toovad Eestisse tollieeskirjadega lubatud alkoholi piirkoguse või karastusjookide maksuvaba koguse ulatuses;
  3) eksporditud pakendit, kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga;
  4) [kehtetu];
  5) --6)
[kehtetud - RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]
  7) välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, valitsustevaheliste organisatsioonide esinduste ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike ja erimissioonide esindajate poolt koos ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaubaga diplomaatilise kauba deklaratsiooni alusel imporditud pakendit;
  8) pakendit, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, sealhulgas pakendit, mis toimetatakse reisijale pardal kaasamüüdavaks kaubaks välisreise tegevale vee- või õhusõidukile.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 9.  Pakendi taaskasutamise tõend

  (1) Taaskasutatava pakendi aktsiisivabastuse aluseks on Keskkonnaministeeriumi väljastatud pakendi taaskasutamise tõend (edaspidi tõend). Tõend väljastatakse ja selles ettenähtud aktsiisivabastus kehtib tingimusel, et aktsiisimaksja korraldab pakendi taaskasutamise vähemalt käesoleva seadusega kehtestatud määra ulatuses. Kui aruandeaastal pakendi taaskasutamine ei vastanud kehtestatud määrale, tuleb aktsiis selle aasta eest tasuda.

  (2) Tõendi saamiseks esitab aktsiisimaksja Keskkonnaministeeriumile kirjaliku taotluse koos pakendi taaskasutamist tõendavate dokumentidega. Keskkonnaministeerium on kohustatud taotluse läbi vaatama ja tulemusest taotlejale teatama ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates.

  (21) Pakendi taaskasutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning pakendi taaskasutamise määra arvutamise kord kehtestatakse keskkonnaministri määrusega.

  (3) Keskkonnaministri volitatud ametnikul ja keskkonnajärelevalve asutusel on õigus enne tõendi väljastamist, selle kehtimise ajal ja pärast tõendi kehtivusperioodi lõppu kontrollida pakendi kasutaja ja pakendi taaskasutamisega seotud kolmandate isikute asjakohaseid tegutsemiskohti ja dokumente.

  (4) Tõend väljastatakse taotlejale iga pakendimaterjali liigi kohta kuni kaheks aastaks. Tõendi vormi kehtestab keskkonnaminister.

  (5) Kui tõendi kehtivusperioodi jooksul pakendi taaskasutamise määr suureneb, rakendatakse tõendi kehtima hakkamisel kehtinud pakendi taaskasutamise määra.

  (6) Tõendi ja selle muutmise taotlemisel tasub taotleja riigilõivu.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 10.  Tõendi esitamine

  Aktsiisimaksja esitab Maksu- ja Tolliametile tõendi pakendi importimisel, Eestis täidetud pakendi või teisest liikmesriigist soetatud pakendi kohta.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 11.  Arvestuse pidamine

  Aktsiisimaksja on kohustatud pidama taaskasutatava pakendi ostu, müügi, vahetamise, tasuta võõrandamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendite arvu, mahu ja pakendimaterjali liikide kaupa. Pakendi, mille kohta on väljastatud tõend, müüki, vahetamist, tasuta võõrandamist ja omatarbeks kasutusse võtmist kinnitavale raamatupidamise algdokumendile märgitakse tõendi väljastamise aasta ja number. Uue pakendi, see on pakendi, mida pole varem kaubaga täidetud, ostmist või muul viisil soetamist kinnitavale dokumendile tehakse märge pakendi uudsuse kohta.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 12.  Kontroll ja vastutus

  (1) Aktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Aktsiisi vale arvutamise, maksmisest kõrvalehoidumise või hilinenud maksmise puhul kohaldab riiklike maksude maksuhaldur maksukorralduse seaduses ettenähtud intressi ja sanktsioone.

  (3) Kui pakendi taaskasutamine tõendi kehtivusperioodil ei vasta tõendi kehtima hakkamisel kehtinud määrale, tekib aktsiisi maksuvõlg tõendi kehtima hakkamise päevast alates. Pakendi taaskasutamise aruande ettenähtud tähtpäevaks mitteesitamisel võib Keskkonnaministeerium aruandlusperioodiaegse pakendi taaskasutamise tõendi tunnistada kehtetuks.

  (4) Aktsiisimaksja maksuvõlalt, mis on tekkinud pakendilt, mille kohta on väljastatud tõend, ei arvestata maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) ettenähtud intressi käesoleva seaduse § 7 lõikes 4 sätestatud aruande esitamise tähtpäevani.
[RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

§ 13.  Ekspordi ja impordi tõendamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba taassisseveo või impordi toimumise üle loetakse kauba taassisseveo või impordi toimumise tõendiks kauba väljaveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kust kaup Maksu- ja Tolliameti andmetel Eestisse vahetult saabus.

  (2) Maksu- ja Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise üle loetakse kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise tõendiks kauba sisseveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kuhu kaup maksukohustuslase andmetel Eestist vahetult saadeti.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide hankimiseks pöördub välisriigi tolliasutuse poole Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 14.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. märtsil, välja arvatud seaduse lisa punkt 2, mis jõustub 1998. aasta 1. detsembril.

  Lisa

  pakendiaktsiisi seaduse juurde

  Pakendiaktsiisi määrad

Maksustatav pakend

Aktsiisimäär kroonides*

 

pakendi kohta

liitri kohta

1. Alkoholipakend sõltuvalt materjalist:

1) klaas ja keraamika

0,50

2,00

2) plastik

1,00

2,00

3) metall

0,75

2,00

4) muu

0,25

1,00

2. Karastusjoogi pakend sõltuvalt materjalist:

1) klaas ja keraamika

0,50

2,00

2) plastik

1,00

2,00

3) metall

0,75

2,00

4) muu

0,25

1,00* Aktsiis arvutatakse mõlema määra järgi ja summeeritakse

ÕiendRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegium tunnistas oma 26.11.2007 otsusega 3-4-1-18-07 põhiseadusega vastuolus olnuks kaks õigusakti: "Pakendiaktsiisi seaduse" § 2 punkti 7 ja rahandusministri 7. märtsi 1997. a määruse nr 24 "Eesti kaupade nomenklatuuri rubriikide, millesse kuuluvad karastusjoogid, kinnitamine" 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud redaktsioonis.

Alus: "Riigi Teataja seadus" § 72 ja Riigi Teataja osakonna põhimääruse § 2 punktid 1 ja 2.

/otsingu_soovitused.json