Teksti suurus:

Noorsootöö seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 27, 179

Noorsootöö seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. aprilli 2004. a otsusega nr 586

Noorsootöö seaduses (RT I 1999, 27, 392; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.»;

2) seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«NOORTELAAGER JA PROJEKTLAAGER»;

3) seaduse 3. peatükki täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Noortelaager ja projektlaager

Noortelaagri ja projektlaagri korraldajad pakuvad noortele tasemekoolitusevälist tasulist teenust, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus.»;

4) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Noortelaagri mõiste ja õiguslik seisund

Noortelaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse (edaspidi register) kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi pidaja) asutusena, millele on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba vastavalt käesoleva seaduse §-le 10. Noortelaager vastab järgmistele tingimustele:
1) ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva;
2) laager tegutseb aastas üle 60 päeva.»;

5) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate noortelaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;»;

6) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse sõnad «üks kuu» sõnadega «30 päeva»;

7) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Projektlaager

(1) Projektlaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

(2) Kui projektlaager tegutseb aastas üle 60 päeva, on projektlaagri läbiviija kohustatud taotlema noortelaagri tegevusluba vastavalt käesolevas seaduses sätestatud korrale.

(3) Valla- või linnavalitsus, mille haldusterritooriumil projektlaager läbi viiakse, annab tema poolt kehtestatud korras loa projektlaagri läbiviimiseks.

(4) Projektlaagri läbiviija esitatavas taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) projektlaagri läbiviija nimi ja asukoht (elukoht);
2) projektlaagri läbiviimise täpne asukoht;
3) projektlaagri eesmärk;
4) projektlaagri päevakava;
5) projektlaagri läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
6) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
7) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning õigusaktides kehtestatud nõuete olemasolul Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele või majutus- või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusloa koopia.

(5) Projektlaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

(6) Projektlaagri projekti läbivaatamise tähtaeg valla- või linnavalitsuses pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmete esitamist on 30 päeva.

(7) Valla- või linnavalitsus annab loa projektlaagri läbiviimiseks, kui taotlus sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmeid ja vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele, ja teavitab sellest projektlaagri läbiviijat posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

(8) Valla- või linnavalitsus ei anna luba projektlaagri läbiviimiseks, kui läbiviija taotluses ei ole esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 ettenähtud andmeid tingimuste täitmise kohta või tingimused ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, ja teavitab sellest projektlaagri läbiviijat posti teel või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.»;

8) seadust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

«41. peatükk
VASTUTUS

§ 181. Noortelaagri ja projektlaagri korraldamise nõuete rikkumine

(1) Noortelaagri või projektlaagri korraldamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

§ 182. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 181 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590) sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 181 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
1) politseiprefektuur;
2) valla- või linnavalitsus.»;

9) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Projektlaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded on kohustuslikud alates 2005. aasta 1. jaanuarist.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json