Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.2 "Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus" tingimused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 45, 779

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.2 "Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus" tingimused

Vastu võetud 16.04.2004 nr 39

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» (RT I 2003, 82, 552) § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrus sätestab «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.2 «Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus» raames ettevõtjale põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaja ja asutuse, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaja, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja korra, taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise korra ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja korra.

(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades «Struktuuritoetuse seadusest» (edaspidi seadus) tulenevaid erisusi.

§ 2. Meetme eesmärk

(1) Meetme üldeesmärk on suurendada põllumajandustoodete konkurentsivõimet nii sise- kui välisturgudel.

(2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on järgmised:
1) põllumajandussaaduste töötlemise vastavusse viimine turu uuenevate nõudmistega, uute turgude leidmine põllumajandustoodetele ning turustuskanalite parandamine;
2) töötlemistingimuste parandamine ning töötlemise efektiivsuse suurendamine;
3) põllumajandustootjatele kasu tagamine;
4) põllumajandustoodete kvaliteedi parandamine, tekkivate kõrvalsaaduste täielikum ärakasutamine;
5) keskkonnanõuetele vastavuse ja energiasäästlikkuse tagamine;
6) innovaatiliste investeeringute soodustamine.

2. peatükk
TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE TAOTLEMINE

§ 3. Nõuded toetuse taotlejale

(1) Toetust võib taotleda äriühing, kelle ettevõte on tunnustatud «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603) alusel või tunnustatud või registreeritud «Söödaseaduse» (RT I 2002, 18, 97; 63, 387; 2003, 48, 340; 88, 591) alusel (edaspidi taotleja):
1) kes tegeleb piima-, liha-, teraviljasaaduste, puu- ja köögivilja ja marjade või neist valmistatud piima-, liha-, teravilja-, puu- ja köögivilja- ja marjatoodete töötlemise ja turustamisega või mõlemal tegevusalal;
2) kelle toetuse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta realiseerimise netokäibest moodustas punktis 2 nimetatud tegevustest saadud müügitulu üle 50%;
3) kelle majanduslikku jätkusuutlikkust võib eeldada vähemalt viie investeeringujärgse aasta osas;
4) kellel ei ole riiklikke, ka mitte ajatatud maksuvõlgnevusi;
5) kelle kasutatav põhitooraine pärineb Euroopa Liidust või Euroopa Liidu kandidaatriikidest ning kuulub Euroopa Ühenduste asutamislepingu lisas 1 (edaspidi asutamislepingu lisa 1) toodud saaduste hulka.

(2) Kui toetust taotletakse lõike 1 punktis 1 nimetatud saaduste ja toodete pakendamisele ja ladustamisele, siis peavad need tegevused olema taotleja tootmisprotsessi lahutamatuks osaks.

§ 4. Toetatavad tegevused ja investeeringuobjektid

(1) Taotleja võib taotleda toetust arengukava punktis 3.3.3 nimetatud tegevuste raames määruse § 2 lõikes 2 loetletud eesmärkide saavutamiseks lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti (edaspidi investeeringuobjekt) kohta. Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma Eestis.

(2) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast ja identset pakkumiskutset (lisa 4) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine), mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

(3) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

(4) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning toetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal ning mille eest on tasutud enne taotluse esitamist.

(5) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema  ettevalmistava töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

(6) Toetatava tegevuse osaks ei või olla:
1) maa ja olemasolevate ehitiste ostmine, rentimine või liisimine;
2) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muud maksud, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused projekti mis tahes osale;
3) tasu taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest;
4) tegevuskulud, kaasa arvatud remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud;
5) liising, kui omandiõigus ei lähe üle taotlejale;
6) teenustasu pangatoimingute eest, tagatismaksed ja muud sarnased maksed;
7) transpordivahendite ostmine, välja arvatud transpordivahendile paigaldatavad seadmed, mille eripära tuleneb taotleja poolt töödeldavatest toodetest;
8) juriidilisteks konsultatsioonideks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patentide ja litsentside ostmiseks ning teostatavusuuringuteks, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutused;
9) tasu projekti teostajatele või selles osalejatele enne projekti lõpuleviimist rahalisi laekumisi võimaldavate tööde, teenuste ja kaupade eest;
10) kulutused reklaamile;
11) kasutatud seadmete ostmine.

(7) Toetust ei anta järgmistele investeeringuliikidele:
1) investeeringud selliste toodete töötlemise või turustamise parandamisse, mis ei ole toodud asutamislepingu lisas 1;
2) investeeringud selliste toodete töötlemisvõimsuse suurendamisse sektori tasandil, millele rakenduvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõud, ning muude selliste toodete töötlemisvõimsuse suurendamisse sektori tasandil, mille normaalse turuväljundi olemasolu ei ole võimalik tõendada.

§ 5. Projekti maksumus

(1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatavate tegevuste (edaspidi projekt) maksumuse moodustavad:
1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja
2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12 protsenti punktis 1 nimetatud maksumusest.

(2) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12 protsenti lõike 1 punktis 1 nimetatud maksumusest, arvestatakse ettevalmistava töö maksumuseks 12 protsenti.

§ 6. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse kuni 40 protsenti projekti maksumusest.

(2) Taotlejale antakse toetust kavandatava projekti maksumuse ja oma- ja laenuvahendite vahe suuruses. Oma- ja laenuvahendite vahe suurust arvestatakse eraldi iga kavandatava majandusaasta kohta, juhul kui projekti teostamine on kavandatud mitmele majandusaastale.

(3) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta võib olla taotleja neljakordne taotluse esitamisele eelneva aasta bilansimaht aastas, kuid mitte rohkem kui:
1) 7 823 300 krooni aastas;
2) 23 469 900 krooni kolmel kalendriaastal kokku.

(4) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud toetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest makstav toetus ei tohi ületada 15 000 krooni projekti kohta.

§ 7. Taotluse esitamine ja tähtaeg

(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse selleks ettenähtud tähtajal meetme rakendusüksusele, kelleks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), avaldus, äriprojekt ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus) ja avaldus seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmiseks.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

(3) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks, kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuse ja põllumassiivide registrisse.

(4) PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 8. Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu:
1) vormikohane avaldus (lisa 2);
2) vormikohane äriprojekt (lisa 3);
3) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
4) taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruannete koopiad;
5) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise ja maksetähtaja kohta kinnituse väljaandmise kuupäeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210; 16, 264; 2002, 53, 336; 2003, 17, 95) tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;
6) loetelu põhitooraine tarnijatega seotud lepingutest taotluse esitamisele eelneva kuu esimese päeva seisuga, kus on välja toodud põhitoorainega varustaja nimi, tarnitava põhitooraine kogus, päritolumaa ning lepingu kehtimise aeg, juhul kui tooraine hankimine toimub lepingute alusel. Põllumajandussaaduste töötlemisega tegelevatel tulundusühistutel ei ole põhitooraine tarnijatega seotud lepingute nimekiri nõutav;
7) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga, sh ajatatud maksuvõlga;
8) ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku koopia, kui see on nõutav «Ehitusseaduses» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131);
9) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
10) koopia vähemalt ühest investeeringuobjekti hinnapakkumisest koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, või vähemalt kolmest investeeringuobjekti hinnapakkumisest, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on üle 156 466 krooni;
11) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 5), kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni;
12) Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetele vastavuse kohta, kui taotleja on toidukäitleja «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603) mõistes;
13) kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia, kui see on nõutav «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduse» (RT I 2000, 54, 348; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 521; 99, 579) tähenduses;
14) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga taotleja senise tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud;
15) Veterinaar- ja Toiduameti tunnustamise otsuse koopia, Taimetoodangu Inspektsiooni tunnustamis- või registreerimisotsuse koopia;
16) isiku, kellelt taotleja tellis ettevalmistavat tööd, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
17) punktis 16 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

3. peatükk
TAOTLEJA JA TAOTLUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISE NING TAOTLUSE HINDAMISE KORD

§ 9. Taotluse vastuvõtmine

(1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

(2) PRIA teeb väljatrüki taotleja äriregistri kaardist, mille taotleja allkirjastab.

(3) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

(4) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmise avaldusest kahes eksemplaris, mille taotleja ja vastuvõtmiseks volitatud ametnik allkirjastavad. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri kaart ja kontroll-leht. Teine eksemplar avalduse väljatrükist väljastatakse taotlejale.

(5) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, taotlust vastu ei võeta ja taotlustoimikut ei avata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.

§ 10. Taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamine

(1) PRIA kontrollib vastavalt seaduse §-dele 18 ning 19 taotluses esitatud andmete alusel taotleja, tema eelnenud majandustegevuse, kavandatava projekti ja sellele järgneva majandustegevuse vastavust seaduse § 18 lõikes 1 ja käesolevas määruses ettenähtud nõuetele.

(2) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses ja äriprojektis märgitud andmeid omavahel ning neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega ning analüüsib taotleja eelnenud majandustegevust ja kavandatavale projektile järgnevat majandustegevust kajastavaid finantsmajanduslikke andmeid ja nende omavahelisi seoseid.

(3) Toetuse taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav projekt ja sellele järgnev majandustegevus on toetuse saamiseks esitatud nõuetele vastav, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
2) kõik võrreldavad andmed, sh analüüsitavad finantsmajanduslikud andmed ja nende omavahelised seosed seda samasust kinnitavad.

(4) PRIA selleks volitatud ametnik koostab võrdluse tulemuste kohta kontroll-lehe. Kui toetuse taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav investeering või sellele järgnev majandustegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, tuleb kontroll-lehel märkida, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

(5) PRIA määrab vastavalt seaduse § 19 lõikele 3 taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes käesoleva määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi.

(6) Taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

(7) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus vastavalt §-le 14.

§ 11. Eelnenud ja järgneva majandustegevuse analüüsimine

(1) Taotleja taotluse esitamisele eelnenud majandustegevuse analüüsimiseks arvutatakse äriprojektis märgitud andmete alusel taotluse esitamisele eelnenud kolme majandusaasta kohta eraldi ning kolme majandusaasta aritmeetilise keskmisena järgmised finantsmajanduslikud näitajad:
1) maksevõime näitaja lühiajaliste kohustuste osas, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
2) likviidsuskordaja, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
3) realiseerimise netokäive töötaja kohta, mille arvutamiseks jagatakse realiseerimise netokäibe summa vastava majandusaasta keskmise töötajate arvuga;
4) puhaskasum realiseerimise netokäibe kohta, mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa vastava majandusaasta netokäibe summaga, mis protsentuaalse suuruse saamiseks korrutatakse arvuga sada;
5) varade rentaabluse määr, mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa vastava majandusaasta varade summaga, mis protsentuaalse suuruse saamiseks korrutatakse arvuga sada;
6) võlakordaja, mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa vastava majandusaasta omakapitali summaga.

(2) Kavandatavale investeeringule järgneva majandustegevuse analüüsimiseks arvutatakse kavandatud kauba, toorme, materjali ja teenuste maksumus realiseerimise netokäibe kohta ja tehakse kindlaks, et kirjeldatud suhtarv iga järgneva majandusaasta kohta väheneb. Selleks jagatakse põllumajandustoodete tootmiseks kavandatava kauba, toorme, materjali ja teenuste maksumus, sealhulgas enda toodetud piima ja liha, teravilja ning puu- ja köögivilja ja marjade maksumus nende realiseerimise netokäibe summaga. Seejärel võrreldakse esimest investeeringujärgset majandusaastat kolme investeeringueelse majandusaasta keskmisega ja iga järgnevat majandusaastat võrreldakse eelneva majandusaastaga.

(3) Kavandatavale investeeringule järgneva majandustegevuse hindamiseks võrreldakse taotluses ja äriprojektis märgitud kolme taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta ja kavandatavate investeeringujärgsete majandusaastate planeeritud andmeid ning võrdluse alusel hinnatakse, kas:
1) kavandatava investeeringu järgselt jätkab taotleja majandustegevust alal, mille parandamiseks ta toetust taotleb, vähemalt viie aasta jooksul toetuse viimase osa  saamisest;
2) kavandatava investeeringu järgselt suureneb planeeritav piima, liha, teravilja ning puu- ja köögivilja ning marjade töötlemise netokäive tegevuse osas, mille parandamiseks toetust taotletakse;
3) investeeringujärgselt kasutatav põhitooraine pärineb Euroopa Liidust või Euroopa Liidu kandidaatriikidest ning kuulub asutamislepingu lisas 1 nimetatud saaduste ja toodete hulka vähemalt viiel investeeringujärgsel aastal.

§ 12. Andmete õigsuse kontroll kohapeal

(1) PRIA järelevalveametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

(2) Järelevalveametnik koostab kontrolli tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ning taotleja või isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

§ 13. Taotluse hindamise kord ja paremusjärjestuse määramine

(1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse. Määruse § 11 analüüsi tulemusi, investeeringu sisu, eesmärki ning taotleja õiguslikku vormi arvestades määratakse paremusjärjestus eraldi taotlejate osas, kes taotlesid toetust piimasaaduste  töötlemise ja turustamise parandamiseks, liha töötlemise ja turustamise parandamiseks, teravilja töötlemise ja turustamise parandamiseks ning puu- ja köögivilja ning marjade töötlemise ja turustamise parandamiseks.

(2) Paremusjärjestuse määramiseks antakse taotlejatele hindepunkte vastavalt lisale 7.

§ 14. Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

(1) PRIA peadirektor teeb hindamistulemusi arvestades taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse, milles määrab paremusjärjestused eraldi taotlejate osas, kes taotlesid toetust piima töötlemise ja turustamise parandamiseks, liha töötlemise ja turustamise parandamiseks, teravilja töötlemise ja turustamise parandamiseks ning puu- ja köögivilja ning marjade töötlemise ja turustamise parandamiseks. Taotluse rahuldamise  ja rahuldamata jätmise otsus vormistatakse PRIA peadirektori käskkirjaga.

(2) Lõikes 1 nimetatud otsuse teeb PRIA peadirektor 90 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest arvates. Otsuse tegemisel arvestatakse paremusjärjestust ja taotluste rahastamise eelarvet.

(3) Toetus jäetakse rahuldamata seaduse § 19 lõike 5 ja § 20 lõigete 3 ja 4 alusel.

(4) Kui ettevalmistavad tööd ei vasta § 4 lõigetes 4 ja 5 toodud nõuetele või kui esinevad seaduse § 19 lõikes 5 toodud alused, siis jäetakse toetuse taotlus rahuldamata ettevalmistavate tööde osas.

(5) Kui lõikes 1 nimetatud korras määratud paremusjärjestuses eespool olevatele taotlejatele toetuse andmise järel puuduvad rahalised vahendid, jäetakse taotlus rahuldamata, kuigi taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

(6) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 15. Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

(1) PRIA saadab pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist toetuse saajale PRIA peadirektori allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 6 toodud väljamakse taotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

(2) Toetuse vastuvõtmise ja sihipärase kasutamise kinnitamiseks kirjutab toetuse saaja kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIAle 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

(3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et on nõus:
1) toetust vastu võtma;
2) jätkama tegevust tegevusalal, millele ta toetust taotles, vähemalt viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
3) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
4) kasutama toetust sihipäraselt;
5) maksma saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi;
6) täitma muid toetuse saamiseks esitatud nõudeid.

(4) Samuti lubab toetuse saaja kinnituskirja tagastamisega PRIA-l teostada järelevalvet investeeringu tegemise ning toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle ning lubab PRIA määratud tähtajal esitada PRIA-le kirjalikud andmed toetuse mõju hindamiseks selle saamisele järgneva viie aasta jooksul seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire ja hindamise üldise korra ja § 13 lõike 5 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire läbiviimise eeskirja kohaselt.

(5) Taotleja ning toetuse saaja teavitab PRIA-t kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühendamisest ja jagamisest ning samuti ettevõtte või selle osa üleminekust;
3) investeeringuobjektiga seotud muutustest;
4) muudest toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

4. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED

§ 16. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse saaja teeb vastavalt projektile investeeringu ja esitab investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta. PRIA teatab investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded samaaegselt toetuse taotluste esitamise tähtajaga.

(2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja seaduse § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui investeeringuobjektiks on ehitamine või rekonstrueerimine.

(3) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest tasumist liisinglepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt liisinguandja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) liisinguandjale esitatud punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
3) liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ja maksegraafiku koopia.

(4) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

(5) Investeeringu teostamisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamise kuupäevale järgneval kuupäeval.

§ 17. Riiklik järelevalve

(1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasust ja nendes esitatud andmete õigsust ning vastavust ettenähtud nõuetele seaduse § 25 alusel.

(2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmise vastavust ettenähtud nõuetele ja taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks dokumentide esitamist, sealhulgas:
1) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
2) investeeringuobjekti omandiõigust tõendav dokument;
3) liisingu puhul kasutusõigust kinnitav dokument;
4) ehitise korral kasutusluba;
5) paragrahvi 8 punktis 13 nimetatud keskkonnamemorandumis märgitud kaevandamisluba, vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba, jäätmeluba, geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise luba või muu kavandatavaks tegevuseks vajalik luba;
6) Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud «Toiduseaduse» § 10 lõikes 1 nimetatud tunnustamise otsus või  Taimetoodangu Inspektsiooni poolt väljastatud «Söödaseaduse» §-s 23 nimetatud tunnustamis- või registreerimisotsus;
7) raamatupidamisdokumendid.

(3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

(4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ning toetuse saaja või isik, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 18. PRIA ettekirjutus

Seaduse § 25 lõike 1 punkti 5 alusel ja korras on PRIA peadirektoril õigus järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks teha toetuse saajale ettekirjutusi.

§ 19. Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

(1) Toetust makstakse välja seaduse § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt.

(2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Maksmisest keeldumist tuleb otsuses põhjendada. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tuleb teha 25 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates. Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või liisingu korral toetuse saaja poolt nimetatud liisinguandja arveldusarvele kanda kolme kuu jooksul § 16 lõikes 2 või 3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

(3) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 14 lõikes 3 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui:
1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente § 16 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
2) taotleja või toetuse saaja tegevus ei vasta §-des 3 ja 4 ettenähtud nõuetele;
3) investeeringuobjekti kasutamine ei vasta arengukavas toetuse saamiseks ettenähtud nõuetele;
4) taotleja on jätnud kinnituskirja § 15 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
5) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

(4) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui ilmnevad § 14 lõikes 4 toodud asjaolud või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente toetuse taotluse esitamise tähtajaks.

(5) Kui toetust ei maksta lõikes 3 toodud asjaolude ilmnemisel, siis ei hüvitata taotlejale ka tehtud kulutusi ettevalmistava töö osas.

(6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 20. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2015. a 31. detsembrini ning vastavalt «Arhiiviseadusele» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480).
Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 21. aprilli 2004. a resolutsioon nr nr 17-1/0403607.)

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

 

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004.a määruse nr 39   ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused”
lisa 1  

Investeeringuobjektide loetelu, millele võib programmi raames investeeringutoetust taotleda

1. Piimatöötlemine     

Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Piima ja piimatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete, paiksete kütteseadmete ning piimaveohaagiste ja –tsisternide, ostmine 1  

Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine   

Jäätmekäitlusrajatiste ja hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike seadmete ostmine 1  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmed  

2. Lihatöötlemine  

Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Liha ja lihatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete ja paiksete kütteseadmete, ostmine1  

Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine   

Tapamajade ja jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine 1  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmed  

3. Teraviljatöötlemine  

Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh paiksete kütteseadmete, ostmine 1  

Kvaliteedi- ja kontrollsüsteemide ostmine  

Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine 1  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmed  

4. Puu- ja köögivilja ning marjade töötlemine  

Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete ja paiksete kütteseadmete, ostmine1  

Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine  

Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine 1  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ning korduvkasutamise seadmed  

¹ kulutused võivad hõlmata nii ostmist kui paigaldamist

Ants Noot

KantslerPõllumajandusministri 16. aprilli 2004.a määruse nr 39   ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused”
lisa 2 

PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JATURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS 1

                                                                                                                                               

A osa  

 

1.  

Taotleja ärinimi 2  

 

2.  

Taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi 3  

Eesnimi                              

Perekonnanimi                                  

3.  

Taotleja või tema seadusjärgse esindaja isikukood 4  

                     

4.  

Äriregistrikood 5  

                     

5.  

Käibemaksukohuslaseks registreerimise number 6  

                     

6.  

Arveldusarve number7  

 

7.  

Arveldusarve omaniku nimi 7  

 

8.  

Arveldusarve viitenumber 7  

 

9.  

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed  

9.1.  

Maakond  

 

9.2.  

Vald või linn  

 

9.3  

Küla, alev, alevik  

 

9.4.  

Tänav/maja ja postiindeks  

 

9.5.  

Telefon, faks, E-post  

 

10.  

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 8  

10.1.  

Maakond  

 

10.2.  

Vald  või linn  

 

10.3.  

Küla, alev, alevik  

 

11.  

Kood  

Taotletava põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringuobjekti nimetus  

Investeeringu-objekti käibemaksuta maksumus, EEK  

Toetuse summa, EEK  

                             01  Piimatöötlemine  

11.1  

01  

Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

   

11.2  

02  

Piima ja piimatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide (sh külmatootmisseadmete, paiksete kütteseadmete ning piimaveohaagiste ja –tsisternide) ostmine ja paigaldamine  

   

11.3  

03  

Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine  

   

11.4  

04  

Jäätmekäitlusrajatiste ja hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

   

11.5  

05  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine  

   

11.6  

06  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine  

   

                             02 Lihatöötlemine  

11.7  

01  

Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

     

11.8  

02  

Liha ja lihatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete ja paiksete kütteseadmete, ostmine ja paigaldamine  

     

11.9  

03  

Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine  

     

11.10  

04  

Tapamajade ja jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

     

11.11  

05  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine  

     

11.12  

06  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine  

     

                          03 Teraviljatöötlemine  

 

11.13  

01  

Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

     

11.14  

02  

Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh paiksete kütteseadmete ostmine ja paigaldamine  

     

11.15  

03  

Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine  

     

11.16  

04  

Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

     

11.17  

05  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine  

     

11.18  

06  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmete ostmine  

     

                          04  Puu- ja köögivilja ning marjade töötlemine  

 

11.19  

01  

Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

     

11.20  

02  

Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete ja piksete kütteseadmete, ostmine ja paigaldamine  

     

11.21  

03  

Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine  

     

11.22  

04  

Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine  

     

11.23  

05  

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine ja paigaldamine  

     

11.24  

06  

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ning korduvkasutamise seadmete ostmine  

     

12.  

Kavandatavate investeeringuobjektide käibemaksuta maksumus kokku  

     

12.1.  

  sh liisinguga ostetav  

     

             13. Ettevalmistavad tööd  

 

13.1.  

Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde käibemaksuta maksumus  

     

13.2.  

Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste uurimistööde käibemaksuta maksumus  

     

13.3.  

Investeeringutoetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus  

     

13.4.  

Ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus kokku ridadelt 13.1.-13.3  

     

13.5.  

Ettevalmistavate tööde maksumus, millele taotletakse toetust ning mis ei ületa 12 % real 12 olevat investeeringuobjektide käibemaksuta maksumust ja reale 13.4 märgitud summat  

     

               Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus  

 

14.  

Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus KOKKU (ridade 12 ja 13.5 summa kokku)  

     
 

 

Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse avaldus  

B osa

15.  

Kavandatava investeeringu teostamise aeg 9  

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz)

                                 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz)

                                  

16.  

Liisinguandja 10  

    

17.  

Eelnenud majandusaastal piimatoodete tootmiseks kasutatud piima 11  

                  

tonni  

17.1.  

Eelnenud majandusaastal lihatoodete tootmiseks kasutatud liha  

 

tonni  

17.2.  

Eelnenud majandusaastal teraviljatoodete tootmiseks kasutatud teravilja  

 

tonni  

17.3.  

Eelnenud majandusaastal puu- ja köögivilja ning marjatoodete tootmiseks kasutatud puu- ja köögivilja ning marju  

 

tonni  

18.  

Eelnenud majandusaasta realiseerimise netokäive, sh  

 

EEK  

18.1.  

Põllumajandussaaduste ja –toodete töötlemisest saadud müügitulu kokku  

 

EEK  

18.2.  

Põllumajandussaaduste ja –toodete töötlemisest saadud müügitulu osatähtsus realiseerimise netokäibes 12  

 

%  

19.  

Kavandatava investeeringuga kaasneb ülevõimsuse sulgemine investeeringu tegemise majandusaastal 13  

 

20.  

Kinnitan nõusolekut liisingu puhul toetusraha liisinguandja arveldusarvele kandmiseks 14  

 

21.  

Kinnitan, et kavandatava põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringu maksumusse on arvestatud vaid käesoleva määruse §-s 4 lubatud tegevused ning toetust ei taotleta mittelubatud kulutustele 15  

 

22.  

Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja –geodeetilise uurimistöö ning toetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse (mis ei ületa 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud peale 1. jaanuari 2004.a 15  

 

23.  

Kavandatavale investeeringuobjektile ning sellega seotud ettevalmistavale tööle, millele taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta toetust teistest RAK meetmetest ega tagastamatut abi, sh Maaelu Arengukava, PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD või riigi ega kohaliku omavalitsuse vahenditest 15,16  

 

24.  

Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 17  

27.  

Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 18  

27.1.  

Eesnimi                                                     

Perekonnanimi                                                                   

27.2.  

Postiaadress                             

27.3.  

Telefon, faks, E-post                 

27.4  

Amet                                                      

 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Riikliku Arengukava põllumajandussaaduste töötlemise ja

turustamise investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks

esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan

neid kontrollida.

Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele.

Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks struktuuritoetuste registrisse ning kasutamiseks

toetuse määramisel ja maksmisel.

__________________________

(allkiri)

___________________________  

 
               

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)  

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

Vastuvõtja allkiri………………………..  

 

 

1 Toetuse avaldus esitatakse PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse vastavale reale sümbol "X".

2 Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse.

3 Reale 2 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja vastavad andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.

4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.

5 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistri kood.

6 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohuslaseks registreerimise number.

7 Reale 6 märgitakse arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Antud arveldusarve number peab olema kantud PRIA kliendiregistri andmebaasi. Reale 8 märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on omistatud. Read 6, 7, 8 jäetakse täitmata kui investeering teostatakse liisinguga.

8 Ridadele 10.1-10.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse esitamise piirkonnaga.

9 Reale 15 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev peab olema hilisem kui 01. jaanuar 2004.a ning lõppkuupäev mitte hilisem kui Ametlikes Teadaannetes avaldatud investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg.

10 Reale 16 märgitakse liisinguandja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingu korras. Juhul kui nimetatud liisinguandjaid on mitu, märgitakse kõikide liisinguandjate ärinimed.

11 Ridadele 17-17.3 märgitakse vastavalt tegevusalale töötlemiseks kulunud tooraine kogus.

12 Rea 18.2 andmed arvutatakse järgmiselt: rea 18.1 andmed jagatakse rea 18 andmetega ja tulemus korrutatakse arvuga 100.

13 Reale 19 märgib taotleja “JAH”, kui taotleja soovib kinnitada vastavat nõusolekut.

14 Reale 20 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitatakse vastavat nõusolekut, kui investeering teostatakse liisinguga.

15 Reale 21, 22 ja 23 märgib taotleja "JAH", millega kinnitatakse vastavat nõusolekut

16 Real 23 kasutatud lühendid: PHARE- Euroopa Liidu PHARE programm; ISPA- Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseks struktuuripoliitikaks ja EBRD- Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.

17 Reale 24 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.

18 Read 27.1 - 27.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 2 märgitud isik.Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant ja tehke kasti vastav märge ( )!

I Horisontaalsed indikaatorid

1 Projekti rakendamise asukoht 1

1. Maal

2. Linnas

3. Regionaalselt määratlemata

2 Mõju keskkonnaseisundile 2

  1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele

  2. Keskkonnasõbralik

  3. Neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei pea kui vastasite “neutraalne”).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 3

  1. projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

  2. projekt vähendab soolist ebavõrdsust

3. projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

Põhjendage, milles väljendub projekti suunatud või vähendav mõju soolisele ebavõrdusele (vastama ei pea kui vastasite “ ei mõjuta”).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 4

  1. projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

  2. projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes

  3. projekt edendab naisettevõtlust

  4. projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist

5. projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav

5 Mõju infoühiskonna edendamisele 5

  1. infoühiskonda edendava mõjuga

2. neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti edendav mõju infoühiskonna edendamisele (vastama ei pea kui vastasite “ neutraalne”).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi) 6

  1. töökohti loov

  2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti loov!

7 Loodavate töökohtade arv 7

                1. Kokku ………….

                sh  ……….. naist

                     .………... meest

8 Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi) 8

1. töökohti säilitav

  2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti säilitav !

9 Säilitavate töökohtade arv 9

                1. Kokku ………….

                sh  ……….. naist

                     ………... meest

II Meetmespetsiifilised indikaatorid

2.1 Ettevõtte realiseerimise netokäive

 

Realiseerimise netokäive (krooni)

(1)  

Töötajate arv

(2)  

Käive/töötaja

(3=1/2)  

(1) Taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal  

     

(2) Investeeringu tegemise majandusaastal (prognoositav)  

     

(3) Realiseerimise netokäibe kasv/langus töötaja kohta %   10  

x  

x  

 

Kinnitan andmete õigsust

(allkiri)1 Projekti rakendamise asukoha määramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehk siis kus hakkab asuma investeeringuobjekt. Kui taotletavat objekti kasutatakse nii linnas kui maal, siis valitakse vastuse variandiks regionaalselt määratlemata

Projekti mõju keskkonnale sõltub taotletavatest objektidest. Kui taotletakse toetust mitmele objektile, millest üks on suunatud keskkonna parandamisele (nt. vee puhastamise seadmed ), aga teise objekti mõju on neutraalne, siis valitakse vastuseks keskkonnasõbralik. Kui taotletakse toetust ühele objektile, mis on otseselt suunatud keskkonna parandamisele (reovete puhastussüsteemide ehitamine), siis valitakse vastusevariant nr.1. Kui taotletaval objektil pole üldse mõju keskkonnale, siis valitakse vastusevariant nr.3.

Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkusele üldiselt neutraalne. Kui leitakse, et projekt on suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, või vähendab soolist ebavõrdsust, siis valitakse vastav vastusevariant.

4 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkuse vähendamisele tööhõives raskesti määratav

5 Eeldatav mõju infoühiskonnale neutraalne

6,7 Uue töökoha all mõistetakse projekti kaudu loodavaid töölepingu alusel täistööajaga töökohti. Töökohad võivad olla hooajalised, täis- või osalise tööajaga. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks poolepäevane, saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.

8,9 Säilitatud töökohtade hulka ei saa automaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuid säilitatud töökohtade hulka saab lugeda sellised kohad, mis ilma projektile antava struktuuritoetuseta kaoksid. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on osalise tööajaga (näiteks poolepäevane), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.

10 Realiseerimise netokäibe muutus töötaja kohta leitakse = (käive investeeringu tegemise majandusaastal töötaja kohta- käive investeeringu tegemisele eelnenud majandusaastal töötaja kohta)/ käive investeeringu tegemise majandusaastal töötaja kohta*100

Ants Noot

Kantsler

 

 


   
 

 


   
 

 


   
 

 


   
 

    
 

 


   
 

 


   
 

 


   
 

 


   
 

 


   
 

 


   
 


 


   
 

 


 
Skeem 1. Ettevõtte paiknemise skeem 26


 

 

 

 
   
 

 

 

   
 


 

 Põllumajandusministri 16. aprilli 2004.a määruse nr 39   ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused”
lisa 4 

Taotleja ärinimi:  

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed:  

Tänav, asula, vald / linn, maakond:  

Taotleja äriregistrikood:  

 
                     

Telefon, faks:  

 

 E-post:  

 

PAKKUMISKUTSE nr  

   

Isiku ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, kellele pakkumiskutse esitatakse:   

 

Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkumine käesoleva pakkumiskutse lisas toodud tehnilistes tingimustes nimetatud kaupade ja teenuste osas.  

Teie hinnapakkumine kroonides või eurodes (1 EUR = 15,6466 EEK) tuleb esitada enne  

 

ja peab jääma jõusse kuni  

 

(kuupäev)  

 

(kuupäev)  

Kaup peab olema uus. Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja teenuste nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus pakutavate kaupade ning teenuste osas eraldi ja kokku.  

Palun kinnitage oma hinnapakkumises, et kaup on uus.  

Hinnapakkumisele palume märkida garantii kehtivusaeg __________ (aastates) ja tehnilise hoolduse võimaluste loetelu.  

Hinnapakkumisel palume kinnitust, et kauba ja teenuste üleandmisel ja vastuvõtmisel koostatakse vastav kauba ja teenuste üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitatakse kauba tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Palume kinnitust, et arve kauba ja teenuse kohta väljastatakse kroonides (EEK) või eurodes (EUR).  

Hinnapakkumises esitatud andmete õiguse kontrollimiseks on PRIA volitatud isikul ametitõendi esitamisel õigus viibida Teie ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.  

Hinnapakkumise ning kauba ja teenuse üleandmisega ja vastuvõtmisega seotud dokumendid peavad olema eesti- või ingliskeelsed.  

Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil:  

 
 
 

Nõutav tehniline spetsifikatsioon (identne kõigile kauba või teenuse tarnijatele)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.  

Pakkumiskutse esitaja:  

______________________  

 
 

(allkiri)  

 
 

Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks

Esitatud hinnapakkumised

   

Pakkuja  

Pakkuja  

Pakkuja  

1.  

Pakkumiskutse saanud isiku ärinimi  

     

2.  

Pakkumiskutse saanud isiku asukoht, postiaadress  

     

3.  

Pakkumiskutse saatmise päev  

     

4.  

Pakkumiskutse saamise päev  

     

5.  

Hinnapakkumise kehtivusaeg  

     

6.  

Hinnapakkumise vastavus pakkumiskutse lisas toodud tehnilistele tingimustele  

     

7.  

Kavandatav investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus  

     

Valitud parim hinnapakkumine

Pakkuja nimi  

 

Kavandatava investeeringuobjekti nimetus  

 

Kavandatava investeeringuobjekti maksumus, käibemaksuta:  

 

Valitud parima hinnapakkumise põhjendus, kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist:

 

 

 ___________________________________________                            __________________

     (toetuse taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)                                       (kuupäev)

Ants Noot

Kantsler

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004.a määruse nr 39   ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused”
lisa 6 

Kuludeklaratsioon nr _______ 1 investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

Vorm RV.F107

Taotleja nimi  

 

Taotleja registrikood  

                     

Taotluse viitenumber 2  

                     

Liisinguandja ärinimi 3  

 

Liisinguandja äriregistrikood 3  

                     

Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________4 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen teostanud investeeringu summas ________________5 krooni (käibemaksuta) ning sellega teostanud kavandatud investeeringu 6:

   lõplikult

  osaliselt.

Lisan järgmised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:

Dokumendi nimetus

 

Jrk.nr.  

Dokumentide arv  

Dokumentide number või numbrid  

Arve või arve-saateleht (liisingu korral liisinguandjale väljastatud arve või arve-saateleht)  

1  

   

Maksekorraldus müüjale tasumise kohta  

2  

   

Teostatud tööde või üleandmise-vastuvõtmise akt 7  

3  

   

Liisingu leping koos maksegraafikuga 3   

4  

   

Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 8  

 

Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavatel dokumentidel olevad andmed on õiged.

______________________________

                      (allkiri)

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

     

                                                                                                                                       (kuupäev)

Täidab AMET

     Märkused ___________________________________________________________________

                     ___________________________________________________________________

      Dokumentide olemasolu kontrollinud:

     Nimi ja allkiri _________________________________________

     Kuupäev         _________________________  

_____________________

        1 Täidab Amet

        2 Kuludeklaratsioonile märgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.

        3 Täidetakse juhul, kui investeering finantseeritakse liisingfirma kaudu.

4 Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on käesolev kuludeklaratsioon. 

5 Märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude summa käibemaksuta.

6 Märgitakse rist õigesse kasti.

7 Täidetakse juhul, kui investeeringuobjektiks on ehitus.

8 Juhul, kui investeeringu kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud kinnituskirjas, siis märgitakse käesolevale kuludeklaratsioonile investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjused ja uus maksumus.

 

 

Ants Noot
Kantsler

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004.a määruse nr 39   ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused”
lisa 7 

Investeeringuprojekti hindamise finantsmajanduslikud kriteeriumid

Näitaja  

Väärtus  

Maksevõime lühiajaliste kohustuste osas (likviidsussuhe)  

Näitaja väärtus 2,0 annab 3 punkti, iga kahanev (kuni väärtuseni 1,0) või lisanduv (kuni väärtuseni 3,0) 0,1 ühikut vähendab punktisummat 0,2 punkti võrra. Näitaja väärtus vahemikus 3,0 – 4,0 annab 1 punkti.  

Likviidsuskordaja  

Näitaja väärtuse vahemikus 0,6 kuni 1,4 iga lisanduv 0,1 ühikut annab 0,25 punkti (väärtus 0,6=1,0 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti  

Realiseerimise netokäive töötaja kohta  

Piimasektor : alates väärtusest 38 462 eurot iga lisanduv 641 eurot annab 0,1 punkti (38462 = 1 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti.

Lihasektor : alates väärtusest 32 051 eurot iga lisanduv 641 eurot annab 0,1 punkti (32 051=1 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti.

Teraviljasektor : alates väärtusest 12 575 eurot iga lisanduv 2 885 eurot annab 0,1 punkti (12 575 = 1 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti.

Puu- ja köögiviljasektor : alates väärtusest 23 459 eurot iga lisanduv 1 329 eurot annab 0,1 punkti ( 23 459 = 1 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti.  

Puhaskasum realiseerimise netokäibe kohta (kasumiprotsent)  

Alates näitaja väärtusest 1% iga lisanduv 0,1 protsenti annab 0,05 punkti (1%=1,0 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti  

Varade rentaabluse määr  

Alates näitaja väärtusest 1% iga lisanduv 0,1 protsenti annab 0,05 punkti (1%=1,0 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti  

Võlakordaja (koguvõlgnevuse suhe omakapitali)  

Alates näitaja väärtusest 2,3 iga kahanev 0,1 ühikut annab 0,1 punkti (väärtus 2,3=1,0), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti        Taotleja investeeringu hindamise kriteeriumid

Kriteerium  

Väärtus  

Ehitamine ja rekonstrueerimine

·          Uue tootmishoone ehitamine

·          Tootmishoone rekonstrueerimine, parandamaks hügieenitingimusi ja kõikide tootegruppide kvaliteeti

·          Tootmishoone rekonstrueerimine parandamaks hügieenitingimusi ja kvaliteeti ühe või enama tootegrupi lõikes
 

3 punkti

2 punkti

1 punkt  

Tootearendus

Toote arendamine (uued tooted, uued tootetüübid ja koostisosad) ja/või pakendite arendamine (uus pakkematerjal, uus pakkekontseptsioon)  

3 punkti  

Investeeringu tulemuseks on keskkonnakaitse nõuete juurutamine üle miinimumnõuete taseme  

4 punkti  

Investeeringu tulemuseks on ülevõimsuste sulgemine  

2 punkti  

Investeeringu tulemusena vähenevad tootmiskulud  

3 punkti  

Taotlejal on kehtivad lepingud tootjatega  

2 punkti  

Taotlejaks on tulundusühistu  

1 punkt  

Ants Noot

Kantsler

/otsingu_soovitused.json