Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 5. juuni 2001. a määruse nr 62 «B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 60, 1007

Teede- ja sideministri 5. juuni 2001. a määruse nr 62 «B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava» muutmine

Vastu võetud 19.04.2004 nr 83

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522) § 28 lõike 4 alusel.

Teede- ja sideministri 5. juuni 2001. a määruse nr 62 «B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava» (RTL 2001, 72, 979) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1.1.2 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 4.5.2 tabeli lõppastme osa sõnastatakse järgmiselt:

LÕPPASTE

ISESEISVAD ÕPINGUD ESMASE JUHTIMISÕIGUSEGA JUHINA

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Jrk nr Põhiteema Õppetundide arv Jrk nr Põhiteema Sõidukordade arv
39. Tüüpilisi riskiolukordi (toimub pärast sõiduoskuse hindamist) 1 34. Sõiduoskuse hindamine ja viimistlemine lõppastmes 2
41. Libedasõidu riskivältimise õpe 3 36. Libedasõidu riskivältimise harjutused 6
43. Ennustav mõtlemis- ja sõiduviis 1      
  Õppetunde kokku 5   Õppetunde kokku 8

3) teema nr 41 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

41. TEEMA:
teooriaõpe
LIBEDASÕIDU RISKIVÄLTIMISE ÕPE

4) teema nr 36 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

36. TEEMA:
teooriaõpe
LIBEDASÕIDU RISKIVÄLTIMISE HARJUTUSED

5) teema nr 38 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Meelis ATONEN
Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json