Teksti suurus:

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 25 "Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 45, 771

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 25 "Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele" muutmine

Vastu võetud 19.04.2004 nr 84

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 311; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131; 19, 133) § 3 lõike 4 alusel.

§ 1. Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 25 «Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» (RTL 2002, 75, 1156; 115, 1654) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna «tehnilistele» sõnaga «mehhaanilistele»;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «Gaasiseadme tootja» sõnadega «või materjalidega varustaja»;

3) paragrahvi 4 lõiget 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

««Elektriohutusseaduses» (RT I 2002, 49, 310; 110, 659; 2004, 18, 131) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides madalpingeseadmele esitatavate nõuetega reguleeritud elektrist tulenevate ohtude osas loetakse käesoleva lõike nõue täidetuks, kui gaasiseade vastab madalpingeseadmele esitatavatele nõuetele.»;

4) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kõik turule lastud gaasiseadmed peavad:
1) olema varustatud eestikeelsete paigaldajale mõeldud tehniliste juhistega;
2) olema varustatud eestikeelsete kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhenditega;
3) kandma asjakohaseid eestikeelseid hoiatusmärgiseid, mis peavad olema esitatud ka pakendil.»;

5) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui gaasiseadmele kehtestatakse teise seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga nõuded, mis reguleerivad teisi aspekte, kui käesoleva määruse nõuded ja näevad samuti ette vastavusmärgi paigaldamise, peab vastavusmärk kinnitama, et gaasiseade vastab kõigi nende õigusaktide nõuetele.»

§ 2. Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json