Teksti suurus:

Väärismetalltoodete analüüsimise ja kontrollmärgisega märgistamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2022, 14

Väärismetalltoodete analüüsimise ja kontrollmärgisega märgistamise kord

Vastu võetud 19.04.2004 nr 86
RTL 2004, 45, 773
jõustumine 30.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2022RT I, 17.08.2022, 720.08.2022

Määrus kehtestatakse «Väärismetalltoodete seaduse» § 10 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2003. a määrusega nr 258 «Volituste andmine «Väärismetalltoodete seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib väärismetalli proovi tõendaja tegevust väärismetalltoote väärismetallisisalduse määramisel ning väärismetalltoote kontrollmärgistamisel.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruse tähenduses on:
  1) kontrollmärgistamine – kontrollmärgise või ühitatud proovi- ja kontrollmärgise kandmine väärismetalltootele;
  2) mittepurustav meetod – väärismetalltoote proovi määramine meetodiga, mille korral ei eraldata väärismetalltootest oluliselt uuritavat sulamit;
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]
  3) purustav meetod – keemiline analüüs, mille teostamiseks eraldatakse väärismetalltootest analüüsiks vajalik kogus sulamit ja väärismetalltoode võib muutuda kasutuskõlbmatuks;
  4) mehaaniline märgistus – märgistuse kandmine väärismetalltootele vastava märgitsaga;
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]
  5) lasermärgistus – märgistuse termiline kandmine väärismetalltootele vastava laserseadmega;
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]
  6) põhisulam – väärismetallisulam, millest on valmistatud väärismetalltoode, selle kõige olulisem või massiivsem osa. Ühe väärismetalli erinevate sulamite kasutamise korral loetakse põhisulamiks selle väärismetalltoote kõige madalama prooviga sulamit. Mitme väärismetalli sulamite kasutamise korral loetakse põhisulamiks sulamit, mida on tootes kõige rohkem, sulamite koguste võrdsuse korral on põhisulamiks kõrgeima väärtusega sulam.

2. peatükk TOODETE ANALÜÜS 

§ 3.  Väärismetalltoodete analüüsimise üldnõuded

  (1) Väärimetalltoote proov määratakse mittepurustava meetodiga vastavalt §-le 4 või eelneval kokkuleppel toote esitajaga purustava meetodiga vastavalt §-le 6.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (2) Mitmest osast valmistatud väärismetalltootel (edaspidi toode) määratakse iga osa proov eraldi. Kõik toote väärismetallisulamist valmistatud osad peavad vastama tootele kantud proovimärgistusele.

  (3) Kui toode on valmistatud ühe väärismetalli erinevate proovidega sulamitest, määratakse iga sulami väärismetallisisaldus eraldi. Ühegi sulami proov ei tohi olla madalam tootele kantud proovimärgistusest.

  (4) Erinevate väärismetallide sulamitest valmistatud tootel määratakse väärismetallide sisaldused kõikides sulamites eraldi. Põhisulami väärismetallisisaldus peab vastama nimemärgise juures asuvale proovimärgisele, teiste väärismetallide sulamite väärismetallisisaldus peab vastama nende kohta käivale märgistusele või tootega kaasnevale dokumentatsioonile.

  (5) Dekoratiivkatte korral eemaldatakse see vajadusel põhisulami väärismetallisisalduse määramiseks mehaaniliselt võimalikult varjatud kohast, mille käigus on lubatud toote mõningane kahjustamine.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

§ 4.  Toote sulami väärismetallisisalduse määramine mittepurustavate meetoditega

  (1) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (5) Väärismetallisisalduse määramisel mittepurustava meetodiga kasutatakse standardset või valideeritud analüüsimeetodit, mille laiendmõõtemääramatus ei ületa viit tuhandikku massiosa.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

§ 5.  Mittepurustavate meetodite ebapiisavus
[Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

§ 6.  Toote sulami analüüs purustavate meetoditega

  (1) Väärismetallisulami analüüsimisel purustaval meetodil kasutatakse standardset või valideeritud meetodit. Purustavat meetodit kasutatakse kui mittepurustavat meetodit ei saa kasutada tehnilisel põhjusel või toote omaduse tõttu.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (6) Analüüsimeetodi laiendmõõtemääramatus ei ületa järgmisi väärtuseid:
  1) kulla- ja hõbedasulami analüüsil üht tuhandikku massiosa;
  2) plaatinasulami analüüsil kolme tuhandikku massiosa;
  3) pallaadiumisulami analüüsil viit tuhandikku massiosa.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (7) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

3. peatükk TOODETE KONTROLLMÄRGISTAMINE 

§ 7.  Üldnõuded kontrollmärgistamisele

  (1) Toote kontrollmärgistab väärismetalli proovi tõendaja.

  (2) Kontrollmärgisega ei märgistata toodet, kui toode või toote mingi osa väärismetallisisaldus on madalam deklareeritud proovist.

  (3) Väärismetalltoote proovi tõendajal on õigus kontrollmärgistamisest keelduda, kui:
  1) käitleja keeldub mittepurustava meetodi ebapiisavuse korral purustava meetodi kasutamisest;
  2) toode ei ole märgistamiseks vajalikul viisil ette valmistatud või märgise jaoks ei ole piisavalt vaba pinda.

  (4) Toode kontrollmärgistatakse mehaanilise või lasermärgistusega.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (5) Mehaanilisel märgistamisel on märgise ümbruses lubatud toote mõningane deformatsioon. Märgise vastasküljel on lubatud toote vähene muljutus.

  (6) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

§ 8.  Kontrollmärgise kandmine teiste märgiste peale

  (1) Kontrollmärgist ei või kanda muu varasema märgise peale.

  (2) Mehhaanilisel märgistamisel võib ühitatud proovi- ja kontrollmärgise kanda väära proovimärgise peale tingimusel, et vana märgis hävineb täielikult ja uus on defektitu.

§ 9.  Kontrollmärgise paigutus teiste märgiste suhtes

  (1) Kontrollmärgis paigutatakse tootel proovimärgise taha. Ühitatud proovi- ja kontrollmärgis paigutatakse tootel nimemärgise taha.

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

§ 10.  Kontrollmärgistamine erinevatest väärismetallisulamitest toote ja mitmeosalise toote korral

  (1) Mitmest erinevast väärismetallisulamist tootel tõendatakse kontrollmärgisega ainult põhisulami proov, võimaluse korral ühitatud proovi- ja kontrollmärgisega.

  (2) Mitmeosalise toote korral tõendatakse kontrollmärgisega iga eraldatava ja iseseisvalt kasutatava osa proov. Mitteeraldatavate osadega toote korral paigutatakse kontrollmärgis selle toote kõige massiivsema osa märgistusse.

  (3) Mitmeosalise toote eraldatavat osa ei kontrollmärgistata, kui kontrollmärgistamine ei ole võimalik objekti mõõtmete tõttu.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

4. peatükk TOODETE LIIKUMINE 

§ 11.  Kontrollmärgistamiseks esitatavad tooted

  (1) Kontrollmärgistamiseks esitatavatel toodetel peab märgistealune pind olema ette valmistatud ning lasermärgistuseks esitatav toode peab olema lõplikult viimistletud.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (2) Kontrollmärgistamiseks esitatava toote vastuvõtul ja väljaandmisel fikseeritakse toote mass ümardatuna järgmiselt:
  1) kuld-, plaatina- ja pallaadiumtootel 0,01 grammini;
  2) hõbetootel 0,1 grammini.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (3) Kontrollmärgistamiseks esitatava toote vastuvõtul ja väljaandmisel kasutatakse massi määramisel mõõteseaduse nõuetele vastavaid II või kõrgema täpsusklassiga taadeldud kaale.
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

§ 12.  Mittevastavad tooted
[RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

  (1) Kui proovi kontrollimise käigus selgub, et sulam ei vasta märgistusele, teavitab väärismetalli proovi tõendaja sellest toote esitajat.

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 7 - jõust. 20.08.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json