Teksti suurus:

Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.08.2017
Avaldamismärge:RTL 2004, 45, 776

Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord

Vastu võetud 19.04.2004 nr 89

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 4 lõike 6 punkti 1 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord.

  (2) «Mõõteseaduse» § 30 lõikes 2 nimetatud riigietaloni labori ülesannete, sealhulgas riigietalonide säilitamise ja kasutamise, ning «Mõõteseaduse» § 31 lõikes 4 nimetatud tugietaloni labori ülesannete delegeerimine avalik-õiguslikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule (edaspidi juriidiline isik) on riigi haldusülesande täitmiseks volitamine «Halduskoostöö seaduse» (RT I 2003, 20, 117; 82, 552) tähenduses.

§ 2.   Riigi- ja tugietalonide valik ja kinnitamine

  (1) Riigi- või tugietalon valitakse metroloogia arengukava alusel tulenevalt:
  1) ühiskonna ja majanduselu vajadustest;
  2) avaliku halduse vajadustest;
  3) teadus- ja uurimistegevuse vajadustest;
  4) kohustustest seoses rahvusvaheliste lepingutega.

  (2) Riigi- või tugietalon peab kehastama füüsikalise suuruse esitust vastavalt mõõtühiku definitsioonile või olema seostatud mõõtühikuga teiste riikide tõendatud jälgitavusega etalonide kaudu.

  (3) Riigietalon on riigi omanduses olev etalon, mis esindab parimat mõõtevõimet rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhi- või tuletatud ühiku esitamisel Eestis.

  (4) Materiaalmõõdu, mõõteriista või mõõtesüsteemi võib tunnistada riigietaloniks vaid akrediteeritud või rahvusvaheliste lepetega tunnustatud etalonilabori kalibreerimistulemuste alusel.

  (5) Mõõteteenistuse toimimiseks olulises valdkonnas, kus puudub riigietalon, võib olemasolevat pädevust ja ressursse arvestades määrata riigi tugietaloni.

  (6) Tugietalon on juriidilise isiku omanduses olev etalon, mis esindab parimat mõõtevõimet füüsikalise suuruse mõõtühiku esitamisel Eestis ja mille riik nimetab tugietaloniks, lähtudes etaloni olulisusest Eesti majandus- ja teadustegevuses.

  (7) Etaloni kinnitamisel riigi- või tugietaloniks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:
  1) etalonide koosseisu kuuluvate mõõte- ja abivahendite olemasolu;
  2) nõuetekohased ruumid ja vajalik personal etalonide säilitamiseks ja kasutamiseks;
  3) etaloni metroloogilisi omadusi iseloomustavate dokumentide olemasolu.

  (8) Riigi- või tugietaloni kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister metroloogianõukogu ettepanekul, lähtudes etaloni vajadus- ja tasuvusanalüüsist ning kannab selle etaloni riigi- ja tugietalonide nimistusse.

§ 3.   Riigietalonide säilitamine ja kasutamine

  (1) Riigietalone säilitatakse «Mõõteseaduse» § 30 nõuetele vastavas laboris või vastavates laborites. Halduslepingu juriidilise isikuga «Mõõteseaduse» § 30 lõikes 2 nimetatud riigietaloni labori ülesannete täitmiseks sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

  (2) Riigietaloni labor kasutab riigietaloni eesmärgiga tagada mõõtmiste usaldusväärsus ja jälgitavus nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt.

  (3) Riigietaloni säilitamise, kasutamise, arendamise ja kontrollimise meetmed ning protseduurid peavad olema kooskõlas rahvusvahelise praktikaga ja need kinnitab riigietaloni labori tegevjuht.

  (4) Riigietalonide säilitamist, kasutamist, arendamist ja kontrollimist kajastavaid dokumente säilitatakse riigietaloni laboris tähtajatult ning halduslepingu lõppemisel või lõpetamisel antakse dokumentatsioon üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

§ 4.   Tugietalonide säilitamine ja kasutamine

  (1) Tugietalone säilitatakse «Mõõteseaduse» § 31 nõuetele vastavas laboris või vastavates laborites. Halduslepingu juriidilise isikuga tugietaloni säilitamiseks ja kasutamiseks sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

  (2) Tugietaloni labor kasutab tugietaloni eesmärgiga tagada mõõtmiste usaldusväärsus ja jälgitavus nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt.

  (3) Tugietalonide säilitamist, kasutamist, arendamist ja kontrollimist kajastavaid dokumente säilitatakse tugietaloni laboris tähtajatult.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Meelis ATONEN
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

/otsingu_soovitused.json