Teksti suurus:

Haridusministri 2. juuni 1999. a määruse nr 33 "Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 49, 842

Haridusministri 2. juuni 1999. a määruse nr 33 "Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 19.04.2004 nr 24

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496) § 6 lõike 7 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 21 lõike 4 alusel.

Haridusministri 2. juuni 1999. a määrusega nr 33 kinnitatud «Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise alustes ja korras» (RTL 1999, 98, 1195; 2001, 62, 853; 2003, 4, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3. Lapse vastuvõtmisel erilasteaeda (erirühma) esitab lapsevanem või eestkostja lasteasutuse juhatajale:
1) kirjaliku avalduse;
2) nõustamiskomisjoni otsuse;
3) lapse sünnitunnistuse koopia;
4) haigekassa liikmekaardi koopia.»;

2) määrust täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31. Õpilase sanatoorsesse kooli ja hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmisel esitab lapsevanem või eestkostja kooli direktorile:
1) kirjaliku avalduse lapse elukoha märkega;
2) nõustamiskomisjoni otsuse;
3) lapse sünnitunnistuse koopia;
4) haigekassa liikmekaardi koopia;
5) lapse tervisekaardi;
6) õpilase vaatluskaardi;
7) väljavõtte õpilasraamatust;
8) klassitunnistuse koos väljavõttega õppeveerandi kestel saadud hinnetest.»;

3) määrust täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

«32. Lasteasutus või kool informeerib lapse vastuvõtmisest suunamisotsuse teinud nõustamiskomisjoni kirjalikult.

Koolikohustusliku õpilase sanatoorsesse kooli või hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise kohta väljastab kooli direktor teatise koolile, kust õpilane saabus, samuti õpilase elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.»;

4) punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

«25. Lapse väljaarvamine erilasteaiast (erirühmast) toimub vastavalt valla- ja linnavalitsuse kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korrale, käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

Õpilase väljaarvamine sanatoorsest koolist või hälvikute erikoolist (eriklassist) toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud õpilaste põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korrale, käesolevast määrusest tulenevate erisustega.»

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

/otsingu_soovitused.json