Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra kinnitamise kohta» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 63, 1090

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra kinnitamise kohta» muutmine

Vastu võetud 26.08.1997 nr 164

(õ) 13.09.2007 15:55

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391) paragrahvi 16 lõigete 2 ja 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määrusega nr. 161 (RT 1991, 28, 335; 1992, 2, 33; 3, 54; 1993, 7, 106; RT I 1995, 5, 44; 32, 393) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korras» järgmised muudatused:

1. Asendada punktis 1 sõnad «maakondade ja vabariiklike linnade valitsused» sõnadega «maavalitsused ja käesoleva korra punktis 3 nimetatud linnavalitsused».

2. Asendada punkti 2 esimeses ja teises lauses sõnad «maakondade ja vabariiklike linnade valitsused» sõnadega «maavanemad ja käesoleva korra punktis 3 nimetatud linnavalitsused».

3. Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:

«4. Vara tagastamise või kompenseerimise avaldusi võetakse vastu kuni 17. jaanuarini 1992. a. (kaasa arvatud). Vastavalt seaduse «Avalduste esitamise tähtaegade ennistamise korrast õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel ja kompenseerimisel» (RT 1992, 27, 353; 1993, 11, 172) paragrahvile 2 ennistab õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjon avalduste esitamise tähtaegu taotluste osas, mis on esitatud kuni 31. märtsini 1993. a.

Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seaduse (RT 1993, 5, 77) alusel võib esitada avaldusi kuni 19. aprillini 1993. a.

NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seaduse (RT I 1994, 3, 16; 1996, 36, 738) alusel võib esitada avaldusi maakonna- ja linnakomisjonidele kuni 30. märtsini 1994. a.

Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 79, 1182; 1994, 94, 1609; 1996, 36, 738) alusel võib esitada nimetatud maade tagastamise ja kompenseerimise avaldusi maa asukohajärgsele maakonna- või linnakomisjonile kuni 1. märtsini 1994. a.

Omandireformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse (RT I 1997, 13, 210) paragrahvi 15 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikud võivad esitada avaldust kuni 2. maini 1997. a.

Posti teel saabunud avalduste esitamise kuupäevaks loetakse avalduste posti panemise kuupäeva postitempli järgi.

Avalduse vastuvõtja, kes ei ole pädev avaldust läbi vaatama, on kohustatud edastama avalduse viie päeva jooksul maavalitsusele või omavalitsusüksusele, kes on käesoleva korra punktide 1 ja 3 kohaselt kohustatud selle läbi vaatama.

Taotleja, kes oli Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (edaspidi «Omandireformi alused») jõustumise hetkeks esitanud avalduse vara tagastamiseks või kompenseerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989. a. määruse nr. 81 «Massirepressioonide läbi kannatanutele vara tagastamise ja kahju hüvitamise korra kohta» (ENSV Teataja 1989, 10, 118; RT 1991, 43, 519; 1992, 7, 111; 11, 173) või Eesti Vabariigi Valitsuse 27. mai 1991. a. määruse nr. 98 «Endiste omanike ja nende pärijate avalduste vastuvõtmise korra kohta» (RT 1991, 19, 249) alusel, ei pea esitama uut avaldust, vaid on kohustatud esitama «Omandireformi alustest» ja käesolevast korrast tulenevaid andmeid või tõendeid. Kui taotlejal on vastavalt «Omandireformi alustele» õigus sellise vara tagastamisele või kompenseerimisele, mida tal ei olnud õigust taotleda nimetatud määruste järgi, tuleb tal selle vara osas esitada uus avaldus.

Taotleja, kes ei ole esitanud tähtaegselt avaldust vara tagastamise või kompenseerimise kohta, loetakse vara tagastamise või kompenseerimise nõudmisest loobunuks. Vara tagastamisel või kompenseerimisel neid taotlejaid arvesse ei võeta, juhul kui avalduse esitamise tähtaega ei ole ennistatud.

Tähtaegselt esitatuks loetakse avaldust siis, kui see on esitatud seaduses nimetatud tähtajaks.».

4. Asendada punkti 12 neljandas lauses sõnad «vastava maakonna või vabariikliku linna valitsusele» sõnadega «vastavale maa- või linnavalitsusele» ning viiendas lauses sõnad «maakonna või vabariikliku linna valitsusele» sõnadega «maa- või linnavalitsusele».

5. Täiendada punkti 16 pärast teist lõiku uue lõiguga ja sõnastada see järgmiselt:

«Aktsiad ja osatähed loetakse õigusvastaselt võõrandatuks, kui on täidetud «Omandireformi aluste» paragrahvi 11 lõikes 3 sätestatud tingimused ja nende ettevõtete natsionaliseerimine on tõendatud käesoleva punkti kohaselt.».

6. Asendada punkti 17 teises lauses sõnad «Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt» sõnaga «seadusega» ja jätta punkti viimasest lausest välja sõnad «ja väärtust» ning täiendada punkti uue lõiguga järgmises sõnastuses:

«Vastavalt «Omandireformi aluste» paragrahvi 11 lõikele 3 tehakse õigusvastaselt võõrandatud aktsiad või osatähed ja nende arv ning nominaalväärtus(ed) kindlaks järgmiste Eesti Riigiarhiivis säilitatavate nimekirjade alusel:

1) väärtpaberite käibe korraldamise seaduse (RT 1940, 69, 678) paragrahvi 6 kohaselt Majandusministeeriumile esitatud väärtpaberite registreerimismaterjalid;

2) Rahanduse Rahvakomissariaadi Maksude Peavalitsuse «1940. a. natsionaliseeritud ettevõtete aktsionäride nimekiri»;

3) Eesti Omavalitsuse Majandus- ja Rahandusdirektooriumi Finantsvalitsuse arhiivifondis säilitatavad «Aktsiate omanikkude nimekirjad nende aktsiate ja osatähtede arvu ja nominaalväärtuse üle» (dateeringuga «1941--1944»).

Õigusvastaselt võõrandatud Eesti Panga aktsiate omandireformi objektiks tunnistamisel on aluseks «Eesti Panga Natsionaliseerimise Aktis» (alustatud 27. juulil 1940, lõpetatud 13. augustil 1940) toodud aktsionäride nimekiri.

Tõendite väljastamisel esitab Eesti Riigiarhiiv andmed kõikide loetletud nimekirjade ja teiste asjassepuutuvate dokumentide kohta. Eesti Panga aktsiate korral esitab Eesti Riigiarhiiv andmed «Eesti Panga Natsionaliseerimise Aktist» ja aktsiate nominaalväärtuse kohta Eesti Panga põhikirjast.

Kui õigusvastaselt võõrandatud aktsiate või osatähtede kuuluvus õigustatud subjektile on tõendatud kahes või kolmes eespool mainitud nimekirjas ja andmed erinevad üksteisest, siis kasutatakse tõendamisel peale nende muid dokumente (nt. aktsiaseltsi või osaühingu põhikiri, aktsionäride või osanike nimekiri, mis on koostatud vastava aktsiaseltsi või osaühingu poolt kolm aastat enne või kuus kuud pärast õigusvastast võõrandamist jms.).».

7. Täiendada punkti 18 lausega:

«Õigusvastaselt võõrandatud aktsiate ja osatähtede omanik õigusvastase võõrandamise hetkel tehakse kindlaks käesoleva korra punktis 17 nimetatud dokumentide alusel.».

8. Muuta punkti 21 teise lõigu esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

«Maa kuuluvuse tõendamisel kasutatakse 1938. aastal ja järgmistel aastatel Eesti Vabariigi Katastriameti koostatud «Maksualuste maaüksuste nimekirju», kinnistusraamatute sissekandeid, ostu-müügilepinguid, kohtuotsuseid, kinkelepinguid ja pärandite vastuvõtudokumente.».

Täiendada punkti uue lõiguga järgmises sõnastuses:

«Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist on õigustatud nõudma isik, kes oli sõlminud vara omandamiseks vara omanikuga enne 16. juunit 1940. a. lepingu ja oli täitnud lepinguga endale vara omandamiseks võetud kohustused ning kelle omandiõigus jäi lõpuni vormistamata pooltest mitteolenevatel põhjustel. Sama õigus on ka nende isikute pärijatel «Omandireformi aluste» paragrahvis 8 sätestatu tähenduses ja tingimustel. Oma õiguste tõendamise kohustus lasub isikul või tema pärijatel. Kui sama vara tagastamist või kompenseerimist taotleb teine isik, lahendab nendevahelise vaidluse kohus.».

9. Asendada punktis 22 sõnad «vara asukoha järgse (õigusvastase võõrandamise hetkel, käesoleval ajal kehtiva haldusterritoriaalse jaotuse järgi)» sõnaga «elukohajärgse» ja muuta punkti viimast lauset ning sõnastada see järgmiselt:

«Kirjalikeks tõenditeks on vastavalt tsiviilkohtupidamise seadustiku (RT I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 1996, 3, 57; 42, 811) paragrahvile 116 dokumendid, mis sisaldavad andmeid konkreetses asjas tähtsust omavate asjaolude kohta.».

10. Täiendada korda punktiga 281 ja sõnastada see järgmiselt:

«281. Avalduse esitanud isik on kohustatud esitama 31. detsembriks 1997. a. tõendid asjaolude kohta, mida ta käesoleva korra punktide 18, 19, 20, 22 ja 23 kohaselt on kohustatud tõendama. Kui isik ei ole 31. detsembriks 1997. a. esitanud nõutud tõendeid, saadavad kohalikud komisjonid vara taotlejale 15 päeva jooksul kirjaliku teate nõudega esitada vajalikud tõendid teates märgitud tähtajaks. Nimetatud tähtaeg ei või olla lühem kui kaks kuud ning mitte hilisem kui 15. aprill 1998. a. Kui avalduse esitanud isik ei ole ilma mõjuva põhjuseta esitanud tõendeid talle kirjalikult teatatud tähtajaks, lõpetab kohalik komisjon oma otsusega avalduse menetlemise.

Kui avalduse esitanud isik on pöördunud vajalike tõendite saamiseks kohtu või arhiivi poole või on tal mõni muu mõjuv põhjus tõendite mitteesitamiseks, peab ta sellest kohe informeerima kohalikku komisjoni, näidates ära tõendite mitteesitamise põhjuse ja tõendite eeldatava esitamise tähtaja. Kui kohalik komisjon loeb tõendite mitteesitamise põhjuse mõjuvaks, annab ta uue tähtaja, mis ei või olla pikem kui 30 päeva. Kui kohalik komisjon ei loe tõendite mitteesitamise põhjusi mõjuvateks, lõpetab ta avalduse menetlemise.

Kui avalduse esitanud isik on pöördunud kohtu poole, ei või kohalik komisjon avalduse menetlemist lõpetada ega jätta avaldust rahuldamata enne kohtuotsuse jõustumist.

Avalduse menetlemise lõpetamise otsusest teatab kohalik komisjon kirjalikult avalduse esitajale 10 päeva jooksul.».

11. Muuta punkti 30 ja sõnastada see järgmiselt:

«30. Vara tagastamise või kompenseerimise avalduses peab olema väljendatud taotleja tahe selle kohta, kas ta soovib vara tagastamist või selle kompenseerimist. Õigustatud subjektiks tunnistatud isikul on õigus muuta avalduses märgitud taotlust ühe kuu jooksul pärast subjektiks tunnistamise otsuse kättesaamist. Õigustatud subjekt teatab oma soovi muutmisest kirjalikult avalduse vastuvõtjale vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 1994. a. määrusele nr. 487 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise avalduste muutmise tähtaeg» (RT I 1995, 5, 44; 1996, 73, 1296).».

12. Tunnistada kehtetuks punktid 31 ja 32.

Peaminister Mart SIIMANN

Majandusminister

rahandusministri ülesannetes Jaak LEIMANN

Riigisekretär Uno VEERING

Õiend

Akti metaandmetes parandatud akti pealkiri.

/otsingu_soovitused.json