Teksti suurus:

Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 49, 844

Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid

Vastu võetud 20.04.2004 nr 18

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 74 lõike 4 alusel.

§ 1. Teate vorm

Kehtestada jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate vorm vastavalt lisale 1.

§ 2. Registreerimistõendi vorm

Kehtestada jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja registreerimistõendi vorm vastavalt lisale 2.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 18 «Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid»
lisa 1

TEATE VORM

ÄRINIMI / NIMI

 

Äriregistrikood / isikukood

 

Asukoha / elukoha aadress

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 

Püsiv tegevuskoht / jäätmekäitluskoht (selle olemasolu korral)

 

Vastutav isik

 

Aadress

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 

Tegevusala (EMTAKi järgi)1

 

Jäätmete tekkekoht

 

Jäätmekäitlejana tegutsemise aeg

algus  
lõpp  

Käideldavad jäätmed

 

Jäätmekood2

Jäätmeliik2

Kavandatava jäätmekäitlustoimingu kirjeldus

Kogus, tonni/
aastas

Jäätmete üleandmine
 
 
Jäätmekäitluskoht / jäätmekäitleja / ladestuspaik (prügila)
         
         

1 tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi (EMTAK; http://www.stat.ee/files/ klassifikaatorid/emtak2003.doc).
2 koodinumber ja jäätmeliik vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155). Jäätmeliigi nimetus kantakse tabelisse koos kõrgemalseisvate liigitustasandite (jaotis ja alajaotis) koodidenumbrite ja nimetustega.

Minister Villu REILJAN

Keskkonnaministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 18 «Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid»
lisa 2

REGISTREERIMISTÕENDI VORM

Registreerimistõend nr kuupäev

Registreerimistõend

 

Registreerimistõendi andja

……………………keskkonnateenistus

Registreerimistõendi omaja
Ärinimi või nimi

 

Ärirgistrikood / isikukood

 

Asukoha / elukoha aadress

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 

Püsiv tegevuskoht / jäätmekäitluskoht (selle olemasolu korral)

 

Vastutav isik

 

Aadress

 

Telefoninumber

 

Faksinumber

 

E-posti aadress

 

Tegevusala (EMTAKi järgi)1

 

Jäätmete tekkekoht

 

Jäätmekäitlejana tegutsemise aeg

algus  
lõpp  

Käideldavad jäätmed

 

Jäätmekood2

Jäätmeliik2

Kavandatava jäätmekäitlustoimingu kirjeldus

Kogus, tonni/
aastas

Jäätmete üleandmine
 
 
Jäätmekäitluskoht / jäätmekäitleja / ladestuspaik (prügila)
         
         

Tõendan jäätmekäitleja registreerimist …………………………………… keskkonnateenistuses
 
 

Nimi, ametikoht

Allkiri


1 tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi (EMTAK; http://www.stat.ee/files/ klassifikaatorid/emtak2003.doc).
2 vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155). Jäätmeliigi nimetus kantakse tabelisse koos kõrgemalseisvate liigitustasandite (jaotis ja alajaotis) koodidenumbrite ja nimetustega.

Minister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json