Teksti suurus:

Välissuhtlemisseaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 73, 1200

Välissuhtlemisseaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.09.1997

I. Välissuhtlemisseaduses (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvis 3:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Välissuhtlemise alused»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Välissuhtlemisorganid juhinduvad välissuhtlemises:

1) käesolevast seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest;

2) rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest ja normidest ning riikidevahelise suhtlemise praktikast;

3) riigi poolt võetud rahvusvahelistest kohustustest.».

§ 2. Paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Välisministeeriumi struktuuri kuuluvad Eesti Vabariigi diplomaatilised esindused, konsulaarasutused ja eriülesannetega missioonid.».

§ 3. Paragrahvis 5:

1) punkti 4 täiendatakse pärast sõnu «parlamentidevaheliste organisatsioonidega» sõnadega «, moodustab parlamentaarseid delegatsioone»;

2) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) arutab vähemalt kaks korda aastas Vabariigi Valitsuse ettekande põhjal riigi välispoliitika põhisuundi ja nende teostamist;»;

3) paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Riigikogu väliskomisjon:

1) arutab regulaarselt riigi välispoliitika teostamist ja koordineerib parlamentaarset välissuhtlemist;

2) arutab läbi Vabariigi Valitsuse ettekande välispoliitika põhisuundade kohta ja esitab kaasettekande Riigikogu täiskogu vastaval istungil;

3) kuulab ära välisministri informatsiooni erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamise kohta.».

§ 4. Paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) määrab kindlaks riigi välispoliitika põhisuunad;».

§ 5. Paragrahvis 8:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) töötab välja riigi välispoliitika põhisuunad ja esitab need Vabariigi Valitsusele, teostab ja koordineerib välissuhtlemist;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 51 ja 91 järgmises sõnastuses:

«51) informeerib regulaarselt Vabariigi Presidenti, Riigikogu esimeest ja Riigikogu väliskomisjoni välispoliitika teostamisest;»;

«91) informeerib Riigikogu väliskomisjoni erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamisest;».

§ 6. Paragrahvi 11 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «või delegatsioon» ja «Riigikogu või».

§ 7. Paragrahvis 12:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Diplomaatilise esinduse ülesanded»;

2) lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu «õiguste kaitsmine» sõnadega «ja tagamine»;

3) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «esindust juhib» sõnadega «erakorraline ja täievoliline».

§ 8. Paragrahvis 13:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 13. Erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamine ja tagasikutsumine»;

2) lõikes 5 asendatakse sõna «avaldamisele» sõnaga «avalikustamisele».

§ 9. Paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: «Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras võidakse välisteenistuseks lugeda ka diplomaadi töötamist muu välissuhtlemisorgani vastaval ametikohal.».

II. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Välisministeeriumi struktuuri kuuluvad Eesti Vabariigi diplomaatilised esindused, konsulaarasutused ja eriülesannetega missioonid.».

§ 11. Paragrahvi 69 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json