Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 73, 1201

Vedelkütuse erimärgistamise seadus

Vastu võetud 23.09.1997

§ 1. Erimärgistamise objekt

(1) Erimärgistamisele kuulub Eestisse imporditav ja Eestis toodetav kerge kütteõli, mida ei maksustata diislikütuse aktsiisimääraga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kerget kütteõli on keelatud kasutada mootorikütusena sõiduautos ning reisijate- või kaubaveoks ettenähtud sõidukis (edaspidi sõiduk) liiklusseaduse (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3, 3; 1996, 16, 268) mõistes, välja arvatud traktoris.

§ 2. Erimärgistamine

(1) Erimärgistamine on kerge kütteõli eristamine teistest vedelkütustest sellesse lisaainete lisamise teel.

(2) Kergele kütteõlile lisatavate ainete loetelu ja kontsentratsiooni kütteõlis kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 3. Erimärgistamise korraldus

(1) Eestisse on lubatud importida vabaks ringluseks (tolliseaduse (RT I 1993, 62, 891; 76, 1129; 1994, 30, 466; 1995, 20, 297; 1996, 83, 1487) mõistes) sellist kerget kütteõli, mis on käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud lisaainetega erimärgistatud enne kütteõli toimetamist Eesti tolliterritooriumile (edaspidi tolliterritoorium) või erimärgistatakse tolliterritooriumil.

(2) Enne kerge kütteõli toimetamist tolliterritooriumile võib vabaks ringluseks ettenähtud kütteõli erimärgistada välisriigis. Välisriigis erimärgistatud kütteõli erimärgistamise eest vastutab kütteõli importija.

(3) Tolliterritooriumile toimetatud vabaks ringluseks ettenähtud erimärgistamata kerge kütteõli erimärgistatakse tolliterminalis või tollilaos. Kütteõli erimärgistamise eest tolliterminalis või tollilaos vastutab tolliterminali või tollilao pidaja.

(4) Eestis toodetav kerge kütteõli erimärgistatakse tootmise kohas hiljemalt kütuse väljastamisel.

(5) Eestis toodetava kerge kütteõli erimärgistamise eest vastutab tootja.

(6) Kerge kütteõli erimärgistamise korra kehtestab rahandusminister.

§ 4. Erimärgistamise kontrollimine

(1) Tolliamet kontrollib tollivormistuse käigus kerge kütteõli erimärgistatust ning teostab järelevalvet tolliterminalis või tollilaos toimuva erimärgistamise üle.

(2) Järelevalvet Eestis toodetava kerge kütteõli erimärgistamise üle teostab Maksuamet.

(3) Politseiametnikul, abipolitseinikul, tolliametnikul ja maksuametnikul on õigus võtta sõiduki kütusesüsteemist, sealhulgas kütusepaagist (edaspidi kütusesüsteem), proove selles sõidukis mootorikütusena kasutatava kütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks.

(4) Politseiamet ja Tolliamet edastavad Maksuametile iga kuu 15. kuupäevaks nende juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate nimed, kellele kuuluva sõiduki kütusesüsteemis eelmisel kuul avastati erimärgistatud kütus.

(5) Sõidukis mootorikütusena kasutatava kütuse erimärgistatuse kindlakstegemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 5. Proovi võtmise erikord ja kütuse vahetamine

(1) Kui proovi võtmine sõiduki kütusesüsteemist osutub kohapeal võimatuks, on käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud isikutel õigus anda sõidukijuhile korraldus toimetada sõiduk lähimasse kohta, kus selle kütusesüsteemist on võimalik proove võtta.

(2) Kui sõiduki kütusesüsteemis avastatakse erimärgistatud kütus, on selle sõiduki juht kohustatud vahetama kütusesüsteemis oleva kütuse 24 tunni jooksul avastamise hetkest arvates. Erimärgistatud kütuse avastanud isik on kohustatud andma sõidukijuhile dokumendi, millele on märgitud kütusesüsteemis oleva erimärgistatud kütuse avastamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 6. Seaduse rakendamise erisused välisriigis registreeritud sõiduki puhul

(1) Välisriigis registreeritud sõiduki, mille kütusesüsteemis on avastatud erimärgistatud kütus, võib tolliterritooriumilt välja lubada pärast nimetatud rikkumisega seotud asjaolude selgitamist ja selle rikkumise eest määratud rahatrahvi maksmist.

(2) Kui välisriigis registreeritud sõiduki juht on lahkunud tolliterritooriumilt enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest temale määratud rahatrahvi maksmist, lubatakse tal pöörduda tolliterritooriumile vaid tingimusel, et see rahatrahv on makstud.

§ 7. Vastutus

(1) Füüsiline isik vastutab käesoleva seaduse rikkumise eest haldusõiguserikkumiste seadustiku § 928 alusel.

(2) Juriidiline isik vastutab käesoleva seaduse rikkumise eest maksukorralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 12 alusel. Füüsilisest isikust ettevõtja vastutab käesoleva seaduse rikkumise eest maksukorralduse seaduse alusel selles juriidilisele isikule ettenähtud sanktsiooni piires.

(3) Kui füüsiline isik, tegutsedes juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimel või huvides, rikkus käesoleva seaduse nõudeid, võib selle rikkumise asjas kohaldada karistust samaaegselt nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale selleks ettenähtud sanktsiooni piires.

§ 8. Muudatused varasemates õigusaktides

(1) Abipolitseiniku seaduse (RT I 1994, 34, 533) § 5 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

«14) võtta sõiduki kütusepaagist või mujalt kütusesüsteemist proove selles sõidukis mootorikütusena kasutatava kütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks.».

(2) Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse arvuga «928,»;

2) seadustikku täiendatakse paragrahviga 928 järgmises sõnastuses:

«§ 928. Erimärgistatud kütuse kasutamine sõiduki mootorikütusena

Erimärgistatud kütuse kasutamise eest sõiduki mootorikütusena -- määratakse rahatrahv kahesaja kuni kolmesaja päevapalga ulatuses.»;

3) paragrahvi 186 lõiget 1 täiendatakse arvuga «928,»;

4) paragrahvi 228 lõike 1 punkti 1 täiendatakse arvuga «928,».

(3) Maksukorralduse seaduses (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 16. Maksumaksja territooriumi, hoonete, ruumide ja mootorsõidukite kontrollimine»;

2) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud kontrollimisel on maksuhalduri ametnikul õigus võtta mootorikütusena kasutatava kütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks sõidukite kütusepaakidest ja mujalt kütusesüsteemist proove.»;

3) paragrahvi 273 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

«14) erimärgistatud kütuse kasutamine sõidukis mootorikütusena.»;

4) paragrahvi 273 lõikes 2 asendatakse sõnad «9 ja 10» sõnadega «9, 10 ja 14»;

5) paragrahvi 30 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

«12) erimärgistatud kütuse kasutamisel sõidukis mootorikütusena määratakse rahatrahv 20 000 krooni iga sõiduki kohta.».

(4) Mootorikütuseaktsiisi seaduses (RT I 1993, 38, 563; 1996, 90, 1613) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkti 1 lisatakse sõna «mootoriõli» järele sõnad «ja kerge kütteõli»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) maaomanikele või -kasutajatele, kes kasutavad diislikütust põllumajanduskultuuride kasvatamisega seotud töödel, Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.»;

3) seaduse lisa täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8. Kerge kütteõli 0,20 0,22».

§ 9. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json