Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 73, 1202

Välismaalaste seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 24.09.1997

Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658; 1995, 57, 981; 1997, 19, 306; 53, 837) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Aastane sisserände piirarv on Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarv, mis ei tohi ületada aastas 0,05% Eesti alalisest elanikkonnast. Sisserände piirarvu kehtestab Vabariigi Valitsus, võttes arvesse kohaliku omavalitsuse ettepanekuid. Vabariigi Valitsus võib üksikjuhtudel mõne konkreetse isiku puhul ületada kehtivat sisserände piirarvu järgmise aasta piirarvu arvel. Sisserände piirarvu täitumise arvutamisel ei arvestata isikuid, kellel on õigus asuda Eestisse väljaspool sisserände piirarvu või kelle suhtes sisserände piirarv ei kehti.».

§ 2. Paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Sisserände piirarv ei kehti Euroopa Liidu, Norra, Islandi ja ðveitsi kodanike suhtes.».

§ 3. Paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Alalise elamisloa võib anda välismaalasele, kes on Eestis elanud tähtajalise elamisloa alusel viimase viie aasta jooksul vähemalt kolm aastat ning kellel on Eestis elukoht ja töösuhe või muu legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti. Alalist elamisluba ei anta välismaalasele, kes on saanud Eestis elamisloa käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 1 või 2 alusel ning välismaalasele, kes on saanud elamisloa käesoleva paragrahvi 5. lõike alusel erandina.».

§ 4. Paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Elamisloa andmisest keeldutakse sisserände piirarvu täitumise tõttu.».

§ 5. Paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Elamisluba tühistatakse:

1) välismaalase isikliku taotluse alusel;

2) kui välismaalane on asunud elama välisriiki ja viibib väljaspool Eestit rohkem kui 183 päeva aasta jooksul kokku ning ei ole registreerinud oma eemalviibimist Eestist Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.».

§ 6. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 20. Enne 1995. aasta 12. juulit elamisluba taotlenud välismaalase õiguslikud tagatised

(1) Välismaalasele, kes on taotlenud elamisluba enne 1995. aasta 12. juulit ja kellele on elamisluba antud ning kes ei kuulu välismaalaste seaduse § 12 4. lõikes nimetatud välismaalaste hulka, säilivad varasemates Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud välismaalane ei vaja tema tähtajalise elamisloa kehtivusaja jooksul Eestis töötamiseks tööluba, tal on seaduses sätestatud tingimustel hääleõigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel samadel alustel Eestis alalise elamisloaga viibiva välismaalasega ning tal on õigus taotleda alalist elamisluba Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja korras alates 1998. aasta 12. juulist, kuid mitte kauem kui tema elamisloa kehtivusaja lõppemiseni.».

§ 7. Paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json