Teksti suurus:

Tärklise kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RTL 2004, 48, 826

Tärklise kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid

Vastu võetud 20.04.2004 nr 44

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 84, 163) § 6 lõike 3 ja § 21 lõike 3 ning Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 1766/1992/EMÜ teraviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 181, 01.07.1992 lk 21–39) artikli 7 ja Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ, milles sätestatakse vastavalt teraviljasektori ja riisisektori tootmistoetusi käsitlevate Euroopa Ühenduste Nõukogu määruste 1766/1982 ja 1418/1976 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 159, 01.07.1993 lk 112–122) artiklite 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ja 12 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tärklise kasutustoetuse (edaspidi toetus) taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid.

§ 2. Heakskiidu taotlemine

Heakskiidu taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3. Toetuse taotlemine

(1) Toetussertifikaadi taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 55 nimetatud tagatise.

(2) Lõikes 1 nimetatud toetussertifikaadi taotlusel esitatud andmete kontrolli järel väljastab PRIA taotlejale, kelle toetussertifikaadi taotlus rahuldati, lisas 3 toodud vormi kohase toetussertifikaadi viivitamata.

(3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja pärast toetussertifikaadil märgitud toimingute tegemist sertifikaadi kehtivusaja jooksul PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase taotluse.

(4) KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toote sertifikaadipõhise kasutamise kohta esitab taotleja PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase kasutusteatise.

§ 4. Laoarvestuse pidamine

KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toodete tootja ja ostja peavad pidama elektroonilist laoarvestust.

§ 5. Taotluse kontrollimine

(1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib koostöös teiste täidesaatva riigivõimu asutustega taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

(2) Vajaduse korral esitab PRIA Veterinaar- ja Toiduametile vajalikud andmed taotlejate kohapealseks kontrolliks 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse või kasutusteatise saamist.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib esitatud andmete õigsust. Veterinaar- ja Toiduamet esitab kontrolli tulemused PRIA-le kolme kuu jooksul pärast lõikes 2 nimetatud andmete saamist.

§ 6. Andmete edastamine komisjonile

Toetuse rakendamisel saadud andmed edastab komisjonile PRIA.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 44 «Tärklise kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid»
lisa 1

TAOTLUS

Ettevõtte heakskiitmiseks ja tema registreerimiseks tärklise kasutustoetuse taotlejana

Taotluse saabumise kuupäev
Lisasid, tk

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

1. TAOTLEJA

A. Äriühing, mittetulundusühing või muu juriidiline isik, samuti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus

B. Füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Äriregistrikood/Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood/Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood

Isikukood

                                     

Esindaja eesnimi

Äriregistrikood/Maksukohustuslaste registrikood

Esindaja perekonnanimi

                     

Ärinimi

Esindaja isikukood

                     

Esindaja ametikoht

2. AADRESS JA KONTAKTANDMED

Elukoht/Asukoht   Isiku tegevuskoht
  Maakond  
  Kohalik omavalitsusüksus  
  Küla, alev, alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon  
  Faks/e-post1  

1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah …… ei ……

Teave kasutatava tärklise kohta

Loetelu toodetest, milles kasutatakse tärklist, k.a Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisas I esitatud loetellu kantud tooted ja sinna kandmata tooted, toodete täielik kirjeldus ja KN-koodid (vajadusel eraldi lisana)

Toote nimi Kirjeldus KN-kood
     
     
     
   

Kinnitan ülaltoodud andmete õigsust, annan loa teostada tärklise kasutamise jälgimiseks
vajalikku kontrolli ja järelevalvet ning kohustun esitama kogu nõutava teabe.

Koht ja aeg
Allkiri

Täidab PRIA

Registreerimisnumber

Kohapealse kontrolli kuupäev
Kontrollija nimi ja allkiri
Koht ja aeg

Registreerija nimi ja allkiri

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 44 «Tärklise kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid»
lisa 2

TAOTLUS

Tärklise kasutustoetuse sertifikaadi saamiseks

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Taotluse saabumise kuupäev Taotluse saabumise kellaaeg
 
 

1. TAOTLEJA

A. Äriühing, mittetulundusühing või muu juriidiline isik, samuti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus

B. Füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Äriregistrikood/Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood/Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood

Isikukood

                                     

Esindaja eesnimi

Äriregistrikood/Maksukohustuslaste registrikood

Esindaja perekonnanimi

                     

Ärinimi

Esindaja isikukood

                     

Esindaja ametikoht

2. AADRESS JA KONTAKTANDMED

Elukoht/Asukoht   Isiku tegevuskoht
  Maakond  
  Kohalik omavalitsusüksus  
  Küla, alev, alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon  
  Faks/e-post1  

1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah …… ei ……

Teave kasutatava tärklise kohta

Põhitärklise KN-kood (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II A osas nimetatud põhitärklis)  
Põhitärklise kogus kg (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II A osas nimetatud põhitärklis)  
Teisendtärklise KN-kood (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II B osas nimetatud toode)  
Teisendtärklise kogus kg (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II B osas nimetatud toode)  
KN-koodidega 3505 10 10, 3505 10 90 või 3809 10 toote kogus kuivainena kg  
KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toote valmistamise korral kasutatava tärklise KN-kood  
KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toote valmistamise korral kasutatava tärklise kogus kg  

Kasutamine algab (planeeritud kuupäev)

Kasutamine lõpeb (planeeritud kuupäev)

           

Valmistatava toote nimi (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa I)

Valmistatava toote KN-kood (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa I)


Tärklise tarnija nimi Tarnija aadress
   
   

C. Lisad …… lehel

tõend Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ artiklis 8 nimetatud tagatise andmise kohta

kasutatava tärklise tarnija kinnitus selle kohta, et kasutatav tärklis on toodetud Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ II lisa 4 joonealuse märkuse kohaselt

Käesolevaga kinnitan ülaltoodud andmete õigsust ja kohustun tärklist töötlema sertifikaadil märgitud tingimustel ja Euroopa Komisjoni määruse 1722/93/EMÜ nõuete kohaselt

Taotleja allkiri ………………………… Kuupäev …………………………

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 44 «Tärklise kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid»
lisa 3

TOETUSSERTIFIKAAT

Tärklise kasutamiseks

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Sertifikaadi väljastamise kuupäev ja kellaaeg Sertifikaadi number
 
 

1. TAOTLEJA

A. Äriühing, mittetulundusühing või muu juriidiline isik, samuti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus

B. Füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Äriregistrikood/Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood/Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood

Isikukood

                                     

Esindaja eesnimi

Äriregistrikood/Maksukohustuslaste registrikood

Esindaja perekonnanimi

                     

Ärinimi

Esindaja isikukood

                     

Esindaja ametikoht

2. AADRESS JA KONTAKTANDMED

Elukoht/Asukoht   Isiku tegevuskoht
  Maakond  
  Kohalik omavalitsusüksus  
  Küla, alev, alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon  
  Faks/e-post1  

1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah …… ei ……

Teave kasutatava tärklise kohta

Põhitärklise KN-kood (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II A osas nimetatud põhitärklis)  
Põhitärklise kogus kg (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II A osas nimetatud põhitärklis)  
Teisendtärklise KN-kood (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II B osas nimetatud toode)  
Teisendtärklise kogus kg (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II B osas nimetatud toode)  
KN-koodidega 3505 10 10, 3505 10 90 või 3809 10 toote kogus kuivainena kg
KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toote valmistamise korral kasutatava tärklise KN-kood  
KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toote valmistamise korral kasutatava tärklise kogus kg  

Kasutamine algab (planeeritud kuupäev)

Kasutamine lõpeb (planeeritud kuupäev)

           

Valmistatava toote nimi (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa I)

Valmistatava toote KN-kood (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa I)

Makstava toetuse määr €/tonn

Makstava toetuse määr EEK/tonn


Sertifikaat kehtib kuni (kuupäev)      

Sertifikaadi väljastanud ametniku nimi
 
Sertifikaadi väljastaja allkiri
 

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 44 «Tärklise kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid»
lisa 4

TAOTLUS

Tärklise kasutustoetuse saamiseks

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Sertifikaadi nr
Lisasid, tk

1. TAOTLEJA

A. Äriühing, mittetulundusühing või muu juriidiline isik, samuti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus

B. Füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Äriregistrikood/Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood/Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood

Isikukood

                                     

Esindaja eesnimi

Äriregistrikood/Maksukohustuslaste registrikood

Esindaja perekonnanimi

                     

Ärinimi

Esindaja isikukood

                     

Esindaja ametikoht

2. AADRESS JA KONTAKTANDMED

Elukoht/Asukoht   Isiku tegevuskoht
  Maakond  
  Kohalik omavalitsusüksus  
  Küla, alev, alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon  
  Faks/e-post1  

1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah …… ei ……

Teave kasutatud tärklise kohta

Tärklise tarnija nimi
Tärklise tarnija aadress
Tärklise tootja nimi
Tärklise tootja aadress
Tärklise ostu kuupäev
Tärklise tarnimise kuupäev
Tarnitud põhitärklis (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II A osas nimetatud põhitärklis) KN-kood Kogus kg
Tarnitud teisendtärklis (Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II B osas nimetatud toode) KN-kood Kogus kg

Töödeldud tärklise kogus päevade kaupa

Töötlemispäev Kasutatud tärklise liik Kasutatud tärklise KN-kood Kasutatud tärklise kogus (kg) Tarnekuupäev Tarnitud tärklise kogus (kg) Tarnitud, kuid töötlemata (kg)
             
             
Valmistatud toode (Euroopa Komisjoni määruse 1722/93/EMÜ lisas I nimetatud toode) KN-kood Kogus kg

Lisad …… lehel

Töödeldud põhitärklise kuivainesisalduse (%) deklaratsioon

Töödeldud põhitärklise (KN-koodiga 1108) kuivaine puhtuse määra (%) deklaratsioon

Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ lisa II B osas nimetatud töödeldud teisendtärklise kuivainesisalduse (%) ja koguse (kg) deklaratsioon

KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toote puhul esitatud tagatis, mis on niisama suur kui tootele makstav toetus. Tagatis vabastatakse, kui taotleja esitab Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993/EMÜ artiklis 10 nimetatud teabe

Tärklise ostuarve(te) koopia(d)

Käesolevaga kinnitan ülaltoodud andmete õigsust ning taotlen selle alusel kasutustoetuse väljamaksmist

Taotleja allkiri ………………………… Kuupäev ……………………

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 44 «Tärklise kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse vorm ning menetlemise käigus väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid»
lisa 5

KASUTUSTEATIS

KN-koodi 3505 10 50 alla kuuluva toote sertifikaadipõhise kasutamise kohta

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Sertifikaadi nr
Lisasid, tk

1. TAOTLEJA

A. Äriühing, mittetulundusühing või muu juriidiline isik, samuti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus

B. Füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Äriregistrikood/Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood/Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood

Isikukood

                                     

Esindaja eesnimi

Äriregistrikood/Maksukohustuslaste registrikood

Esindaja perekonnanimi

                     

Ärinimi

Esindaja isikukood

                     

Esindaja ametikoht

2. AADRESS JA KONTAKTANDMED

Elukoht/Asukoht   Isiku tegevuskoht
  Maakond  
  Kohalik omavalitsusüksus  
  Küla, alev, alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon  
  Faks/e-post1  

1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah …… ei ……

Kinnitan, et:

toode eksporditi koguses _______________ kg; eksporti tõendava dokumendi koopia lisatud;

kõnealust toodet kasutati koguses _______________ kg üksnes muude kui Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993 lisas II loetletud toodete valmistamiseks;

kõnealune toode müüdi koguses _______________ kg isikule, kes võttis kohustuse kasutada kõnealust toodet üksnes muude kui II lisas loetletud toodete valmistamiseks kas selleks koostatud lepingu tingimuse või müügiarves nimetatud eritingimuse põhjal; müügileping või -arve koopia lisatud;

olen teadlik Euroopa Komisjoni määruse 1722/1993 artikli 10 lõike 7 sätetest.

Toote ostja nimi
Toote ostja aadress Üleantud toote kogus kg

Kontrolleksemplari T5 number, kui ostja asub mõnes teises liikmesriigis __________________

Lisad …… lehel

Käesolevaga kinnitan ülaltoodud andmete õigsust ja taotlen tagatise vabastamist.

Taotleja allkiri ………………………… Kuupäev ……………………

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json