Teksti suurus:

"Kalapüügiseadusest" tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 29, 202

"Kalapüügiseadusest" tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga

Vastu võetud 21.04.2004 nr 119

(õ) 28.11.2005 15:50

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 2004, 2, 9) § 134 lõike 4, § 13 6 lõike 5, § 16 lõike 1, § 17 lõigete 1 ja 4, § 18 lõigete 1, 5, 6 ja 8, § 19 lõike 4 ning «Majandusvööndi seaduse» (RT 1993, 7, 105; RT I 2002, 61, 375; 63, 387) § 6 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määrust nr 307 «Kalalaevatunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm1» (RT I 2003, 77, 518) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad «ja kehtetuks tunnistamise» sõnadega «, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 lõppu lisatakse sõnad «, lähtudes EL nõukogu määruses 3690/93/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalapüügilitsentsides sisalduva miinimumteabe kohta (Euroopa Liidu Teataja L 341, 31.12.1993, lk 93–95), sätestatust.»;

3) paragrahvi 4 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kalalaevatunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
1) tekst «Kalalaevatunnistus tõendab, et kalalaev on kantud Eesti Vabariigi kalalaevade riiklikusse registrisse. Järgmised andmed vastavad «Kalalaevade riiklikusse registrisse» kantud andmetele.»;
2) kalalaevatunnistuse andmise õiguslik alus;
3) EL nõukogu määruse 3690/93/EÜ lisas nimetatud andmed;
4) kalalaevatunnistuse andja (asutus ja struktuuriüksus, tunnistusele alla kirjutanud isiku ees- ja perekonnanimi);
5) väljaandmise kuupäev.

(5) Kalalaevatunnistuse tagaküljele kantakse järgmised andmed:
1) tekst «Certifies that the fishing vessel is registered in the state register of fishing vessels of the Republic of Estonia. The information given below corresponds to the information contained in the fishing vessel register.»;
2) EL nõukogu määruse 3690/93/EÜ lisas nimetatud andmed;
3) issuer of licence (agency and structural unit, name of the signed person);
4) date of issue. »;

4) paragrahvi 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 9 sõnastatakse j��rgmiselt:

« § 9. Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine

(1) «Kalapüügiseaduse» § 136 lõikes 4 sätestatud asjaolude ilmnemisel tunnistab kalalaevaregistri volitatud töötleja kalalaevatunnistuse kehtetuks. «Kalapüügiseaduse» § 13 6 lõikes 42 sätestatud asjaolu ilmnemisel peatab kalalaevaregistri volitatud töötleja kalalaevatunnistuse kehtivuse.

(2) Kalalaevaregistri volitatud töötleja teatab kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse tegemisest viivitamata § 6 lõikes 2 nimetatud isikule.

(3) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või peatamise otsuse ärakiri saadetakse § 6 lõikes 2 nimetatud isikule ja Keskkonnainspektsioonile kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(4) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise või peatamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varasem kui neljas tööpäev otsuse tegemisest arvates.

(5) Kalalaevatunnistus, mille kehtivus peatati, hakkab uuesti kehtima, kui esitatakse taotlus kalalaevale kalapüügiloa saamiseks. Sel juhul annab kalalaevaregistri pidaja kalalaevatunnistuse kalapüügiloa taotlejale koos esimese väljastatava kalapüügiloaga ning teeb vastava märke ka kalalaevatunnistuse peatamise otsusele.»;

6) määruse pealkirjast ja määruse teksti lõpust jäetakse välja ülaindeks 1 ja normitehniline märkus «3690/93/EÜ (EÜT L 341, 31.12.1993, lk 93–95)».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrust nr 412 «Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja kalapüügilubade vormid» (RT I 2000, 97, 624; 2001, 68, 413; 2003, 76, 509; 2004, 12, 83) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad «ja kehtetuks tunnistamise» sõnadega «, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise»;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Määruse kohaldamine

(1) EL nõukogu määruse 1627/94/EÜ, millega kehtestatakse kalapüügilube käsitlevad üldsätted (Euroopa Liidu Teataja L 171, 6.07.1994, lk 7–13), art 2 p 1 alap a nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd EL nõukogu määrus 1627/94/EÜ ei sätesta teisiti.

(2) EL nõukogu määruse 3317/94/EÜ, millega kehtestatakse üldsätted, mis käsitlevad kalapüügi lubamist kolmanda riigi vetes kalastuskokkuleppe alusel (Euroopa Liidu Teataja L 350, 31.12.1994, lk 13–14), art 2 alap b nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd EL nõukogu määrus 3317/94/EÜ ei sätesta teisiti.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Kutselise kalapüügi luba

Kutselise kalapüügi luba (edaspidi luba) annab õiguse kutseliseks kalapüügiks «Kalapüügiseaduse» tähenduses. Kutselise kalapüügi luba võib olla kalalaeva kalapüügiluba või kaluri kalapüügiluba.»;

4) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalalaeva kalapüügiloa, EL nõukogu määruse 1627/94/EÜ art 2 p 1 alap a nimetatud kalapüügiloa ja EL nõukogu määruse 3317/94/EÜ art 2 alap b nimetatud kalapüügiloa annab Keskkonnaministeerium.»;

5) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «veealal» sõnadega «või määruse §-s 1 sätestatud juhul»;

6) paragrahv 27 sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Loa kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine

(1) «Kalapüügiseaduse» § 161 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemisel tunnistab loa andja kalapüügiloa kehtetuks. Loa andja peatab kalapüügiloa kehtivuse EL nõukogu määruse 3317/94/EÜ art 6 p 2 nimetatud juhul ja tingimustel.

(2) Loa andja teatab loa kehtetuks tunnistamise ja loa peatamise otsuse tegemisest viivitamata loa omanikule. Loa kehtetuks tunnistamise ja loa peatamise otsuse ärakiri saadetakse loa omanikule ja Keskkonnainspektsioonile kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(3) Loa kehtetuks tunnistamise või loa peatamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varasem kui kolmas päev pärast otsuse tegemist.

(4) Kui kalapüügiluba, mille kehtivus peatati, hakkab uuesti kehtima, teeb kalapüügiloa andja kalalaevatunnistuse peatamise otsusele asjakohase märke. Kalapüügiloa andja teavitab loa kehtima hakkamisest viivitamata kalapüügiloa omanikku ja Keskkonnainspektsiooni.»;

7) määruse lisa 1 «Avaldus kalalaeva kalapüügiloa saamiseks» kehtestatakse uues sõnastuses.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määrust nr 144 «Kalapüügieeskiri1» (RT I 2003, 41, 282; 54, 370) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43; 2004, 2, 9) § 17 lõike 1 ja § 19 lõike 4 ning «Majandusvööndi seaduse» (RT 1993, 7, 105; RT I 2002, 61, 375; 63, 387) § 6 lõike 1 punkti 1 alusel.»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Määrus reguleerib kalapüüki meres niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri Euroopa Liidu õigusaktid.»;

3) paragrahvi 12 lõike 1 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Erandina § 11 punktis 5 sätestatust on sisemeres ja siseveekogudes lubatud kasutada:»;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Territoriaalmeres ja majandusvööndis on lubatud kasutada tarindeid vastavalt EL nõukogu määruse 88/98/EÜ, millega kehtestatakse tehnilised meetmed Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi vete kalavarude kaitseks (Euroopa Liidu Teataja L 009, 15.01.1998, lk 1–16), art 7.»;

5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Territoriaalmeres ja majandusvööndis mõõdetakse kalavõrkude silmasuurust vastavalt EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 6 ning EL komisjoni määrusele 129/2003/EÜ, millega sätestatakse kalavõrkude silmasuuruse ja võrguniidi jämeduse määramise üksikasjalik eeskiri (Euroopa Liidu Teataja L 022, 25.01.2003, lk 5–14).»;

6) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) püüda Liivi lahes põhjatraalnoodaga;»;

7) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 j��rgmises sõnastuses:

« 4) püüda Liivi lahes laevaga, mille masinavõimsus ei vasta EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ, millega määratakse 2004. aastaks kindlaks kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes (Euroopa Liidu Teataja L 344, 31.12.2003, lk 1–119), IV lisa p 11 nimetatule.»;

8) paragrahvi 20 lõike 1 sissejuhatavat teksti täiendatakse pärast sõna «traalpüügil» sõnaga «sisemeres»;

9) paragrahvi 20 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «Liivi ja»;

10) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Traalpüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis peab traalnooda silmasuurus vastama EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 5 ja IV lisas nimetatule ning «BACOMA» tüüpi selektiivsustarind peab vastama EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ IV lisas nimetatule.

(4) Traalpüügil Liivi lahes ei tohi üheski traalnooda osas (v.a pujus, kui selle kinnituskoht on traali kalakoti lõpust vähemalt kolme pujuse pikkuse kaugusel) silmasuurus olla räimepüügil väiksem kui 16 mm.»;

11) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sisemerel ei loeta traalnoota püügivalmis olevaks, kui:
1) traallauad on jäigalt kinnitatud laeva poordi või traallooga külge;
2) vaierid ei ole ühendatud traallaudadega ja kaablid grunttropiga;
3) traalnooda rull on kaetud ja kinni soritud.

(2) Territoriaalmerel ja majandusvööndis lähtutakse püügivahendi püügivalmiduse hindamisel EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 8.»;

12) paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse sõna «meres» sõnaga «sisemeres»;

13) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Territoriaalmeres ja majandusvööndis peab nooda silmasuurus vastama EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 5 ja IV lisas nimetatule ning «BACOMA» tüüpi selektiivsustarind peab vastama EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ IV lisas nimetatule.

(4) Meritindipüügil ning § 24 lõike 1 punktides 1–6 nimetamata kalaliikide püügil territoriaalmeres ja majandusvööndis on keelatud kasutada nootasid, välja arvatud traal- ja seisevnoodad, mille lina silmasuurus on väiksem kui § 24 lõike 1 punktis 1 või 7 sätestatud.»;

14) paragrahvi 25 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõhe- ja meriforellipüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 9 sätestatut.»;

15) paragrahvi 25 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «lõhepüügil» sõnaga «sisemeres»;

16) paragrahvi 26 lõike 1 sissejuhatavat teksti täiendatakse pärast sõna «peab» sõnadega «kalapüügil sisemeres»;

17) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) räimepüügil vähemalt 28 mm.»;

19) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Territoriaalmeres ja majandusvööndis peab nakkevõrgu silmasuurus vastama EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 5 ja IV lisas esitatule ning EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ IV lisa p 1.2 esitatule.»;

20) paragrahvi 28 lõike 1 sissejuhatavat teksti täiendatakse pärast sõna «meriforellipüügil» sõnaga «sisemeres»;

21) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« (22) Lõhe- ja meriforellipüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 9 sätestatut.»;

22) paragrahvi 28 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «tursapüügil» sõnaga «sisemeres»;

23) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Tursapüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ IV lisa p 1.2 sätestatut.»;

24) paragrahvi 29 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Merel ei loeta võrke ja õngejadasid püügivalmis olevaiks, kui:
1) võrgud on kaetud ja kinni soritud;
2) õngeliinid ja -konksud on soritud kastidesse.

(2) Territoriaalmerel ja majandusvööndis lähtutakse püügivahendi püügivalmiduse hindamisel EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 8.»;

25) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Keskkonnaminister võib ajutiselt suurendada või vähendada nakkevõrgu või põhjanooda silmasuurust, kui see on vajalik tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe (RT II 1994, 25, 87) alusel moodustatud Valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni soovitustest.»;

26) paragrahvi 37 punkti 17 täiendatakse pärast numbrit «29» sõnaga «sisemeres»;

27) paragrahvi 37 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 37 punkti 20 täiendatakse pärast sõna «põhjalaiust» sõnaga «sisemeres»;

29) paragrahvi 37 punkti 23 täiendatakse pärast sõna «turska» sõnaga «sisemeres»;

30) paragrahvi 37 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Lesta-, merilesta- ja kammeljapüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 2 sätestatut. Tursapüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ IV lisa p 4 sätestatut.»;

31) paragrahvi 39 lõigetest 3 ja 6 ning § 41 lõikest 2 jäetakse välja sõna «lisalehe»;

32) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lesta-, merilesta-, kammelja-, angerja- ja lõhepüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 3 ja III lisas sätestatut. Tursapüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ IV lisa p 3 sätestatut.»;

33) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Keskkonnaminister võib ajutiselt suurendada või vähendada koha või haugi alammõõtu Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, kui see on vajalik tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni soovitustest.»;

34) paragrahvi 44 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «turska» sõnaga «sisemeres»;

35) paragrahvi 44 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «kammeljat» sõnaga «sisemeres»;

36) paragrahvi 44 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «traalpüügil» sõnaga «sisemeres»;

37) paragrahvi 44 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 44 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «kilupüügil» sõnaga «sisemeres»;

39) paragrahvi 44 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «mõrraga» sõnaga «sisemeres»;

40) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Lesta-, merilesta-, kammelja- ja tursapüügil territoriaalmeres ja majandusvööndis kohaldatakse EL nõukogu määruse 88/98/EÜ art 2–4 sätestatut ning EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ IV lisa p 2 sätestatut.»;

41) paragrahvi 44 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) räime lubatud kaaspüügi arvestamisel lähtutakse EL nõukogu määruses 1434/98, millega täpsustatakse tingimusi, mille alusel võib lossida heeringat muuks otstarbeks kui inimtoiduks (Euroopa Liidu Teataja L 191, 7.07.1998, lk 10–12), sätestatust;»;

42) määruse pealkirjast ja määruse teksti lõpust jäetakse välja ülaindeks 1 ja normitehniline märkus «88/98/EÜ (EÜT L 009, 15.01.1998, lk 1–16), 1520/98/EÜ (EÜT L 201, 17.07.1998, lk 1–3) ja 2341/2002/EÜ (EÜT L 31.12.2002, lk 12–120)».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrust nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord1 » (RT I 2003, 34, 219) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad «§ 18 lõigete 1, 5 ja 6 alusel» sõnadega «§ 18 lõigete 1, 5, 6 ja 8 alusel»;

2) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Määrus reguleerib kalapüügiga seotud andmete esitamist niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri Euroopa Liidu õigusaktid.»;

3) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõike 8 viimast lauset täiendatakse pärast sõna «väljavõtmine» sõnadega «või püünise püügilt äravõtmine.»;

5) määrust täiendatakse §-dega 141 ja 142 järgmises sõnastuses:

« § 141. Läänemerel kastmõrdadega räimepüügi ja Peipsi järvel põhjanoodapüügi eelandmete esitamine

(1) Kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel kastmõrdadega räimepüügil ja Peipsi järvel põhjanoodapüügil tuleb 48 tunni jooksul pärast püünise nõudmist esitada loa andjale järgmised andmed:
1) loa number, mille alusel püük toimus, ja kaluri nimi;
2) püünise tüüp, kasutades määruse § 13 lõikes 6 antud koode;
3) püünise nõudmise kuupäev kastmõrrapüügil ja loomuste arv ning kuupäev põhjanoodapüügil;
4) püügikoht;
5) püütud kala kogus kalaliikide kaupa kilogrammides.

(2) Lõikes 1 loetletud andmed edastatakse loa andjale ühel järgmistest viisidest:
1) tähtkirjaga;
2) antakse loa andjale üle;
3) faksiga.

(3) Andmete õigsust kinnitab andmete esitaja allkirjaga.

§ 142. Andmete esitamine Peipsi järvel põhjanoodapüügilt naasmise kohta

(1) Kaluri kalapüügiloa alusel põhjanoodapüügi kohta Peipsi järvel tuleb edastada Keskkonnainspektsioonile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist järgmised andmed:
1) loa number, mille alusel püük toimus, ja kaluri nimi;
2) sadam, kuhu laev saabub;
3) sadamasse saabumise aeg;
4) laeva pardal olevad kalakogused kilogrammides liikide kaupa vähemalt 100 kg täpsusega.

(2) Teade edastatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril või elektronposti aadressil.

(3) Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult edastada, teatatakse käesolevas määruses nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil.»;

6) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta esitab loa omanik või tema esindaja andmed EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ, milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalik eeskiri (Euroopa Liidu Teataja L 276, 10.10.1983, lk 1–18), I lisas esitatud vormi kohasel püügipäevikulehel. Püügipäevikulehe eestikeelne vorm on esitatud lisas 5.»;

7) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui lossimine või ümberlaadimine toimub 15 või enam päeva pärast püüki, edastatakse Keskkonnaministeeriumile EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ VIII lisas nimetatud andmed.»;

8) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «edastatakse» sõnadega «EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ VIII lisas nimetatud viisil või»;

9) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 20 sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Püügipäeviku täitmine

Püügipäeviku täitmisel lähtutakse EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ IV lisas ja vajadusel ka IVa lisas sätestatust.»;

11) paragrahvid 21, 22, 24 ja 25 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 26 lõikest 1 jäetakse välja esimene lause;

13) paragrahvi 26 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 28 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Krevetipüügil piirkonnas 3L edastatakse Keskkonnainspektsioonile andmed sellest piirkonnast saadud krevetisaagi kohta kilogrammides iga 24 tunni järel kogu nimetatud piirkonnas krevetipüügil viibimise aja jooksul. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) laeva nimi;
2) kapteni nimi;
3) kuupäev, millal püük toimus;
4) kala kogus.

(3) Piirkonnas 3L krevetti püüdva või krevetipüüki alustada sooviva kalalaeva kapten teatab piirkonda 3L sisenemisest ja piirkonnast 3L väljumisest 24 tundi ette NAFO sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile ning teade peab sisaldama § 31 lõikes 4 nimetatud andmeid. Pardal olevatest krevetikogustest teatatakse piirkonda 3L sisenemisel või piirkonnast 3L väljumisel NAFO sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile ning teade peab sisaldama § 31 lõikes 5 nimetatud andmeid.

(4) Süvalestapüügil edastatakse Keskkonnaministeeriumile andmed saagi kohta kilogrammides iga 48 tunni järel kogu nimetatud piirkonnas kalapüügil viibimise aja jooksul. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) laeva nimi;
2) kapteni nimi;
3) kuupäev, millal püük toimus;
4) püütud kala kogus ümardatuna lähima 100 kg-ni.»;

15) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Mereahvena saakidest teatatakse Keskkonnaministeeriumile iga nädala esmaspäeval. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) laeva nimi;
2) kapteni nimi;
3) periood, millal püük toimus;
4) püütud kala kogus ümardatuna lähima 100 kg-ni.»;

16) paragrahvi 29 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Reguleeritavale veealale sisenemisel peab olema püügipäevikusse kantud pardal olev kalakogus kilogrammides liikide kaupa, püügiaeg ja koht.»;

17) paragrahvi 31 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reguleeritaval veealal kala püüdva või veealale siseneda kavatseva kalalaeva kapten teatab laeva reguleeritavale veealale sisenemisest, reguleeritavalt veealalt väljumisest ning reguleeritaval veealal toimunud ümberlaadimisest.

(2) Teade reguleeritavale veealale sisenemisel laeva pardal oleva kalakoguse kohta tuleb edastada vähemalt 6 tundi enne laeva sisenemist ja peab sisaldama järgmisi andmeid järgmises järjestuses:
1) teate liik: «COE»;
2) raadiokutsung;
3) kapteni nimi;
4) pardatähis;
5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
6) NAFO piirkond, kuhu laev hakkab sisenema;
7) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg;
8) pardal olev kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide kaupa;
9) sihtliik.

(3) Teade reguleeritavalt veealalt väljumisel laeva pardal oleva kalakoguse kohta tuleb edastada vähemalt 6 tundi enne väljumist ja peab sisaldama järgmisi andmeid järgmises järjestuses:
1) teate liik: «COX»;
2) raadiokutsung;
3) kapteni nimi;
4) pardatähis;
5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
6) NAFO piirkond, kust laev hakkab lahkuma;
7) pardal olev kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide kaupa;
8) püügipäevade arv;
9) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg.

(4) Teade piirkonda 3L sisenemisest ja väljumisest krevetipüügil tuleb edastada 24 tundi ette ja peab sisaldama andmeid järgmises järjestuses:
1) teate liik: «entry» või «exit»;
2) laeva nimi;
3) raadiokutsung;
4) kapteni nimi;
5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
6) piirkond, kuhu laev hakkab sisenema;
7) sisenemise või väljumise kuupäev ja kellaaeg.

(5) Teade pardal olevatest krevetikogustest teatatakse piirkonda 3L sisenemisel või piirkonnast 3L väljumisel ja peab sisaldama andmeid järgmises järjestuses:
1) teate liik: «catch on entry» või «catch on exit»;
2) laeva nimi;
3) raadiokutsung;
4) kapteni nimi;
5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
6) piirkond, kuhu laev hakkab sisenema;
7) pardal olev kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide ja piirkondade kaupa;
8) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg.

(6) Teade kala ümberlaadimise kohta reguleeritaval veealal tuleb edastada vähemalt 24 tundi enne ümberlaadimist ja peab sisaldama järgmisi andmeid järgmises järjestuses:
1) teate liik: «TRA»;
2) raadiokutsung;
3) kapteni nimi;
4) pardatähis;
5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
6) ümberlaaditav kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide kaupa;
7) selle laeva, millele kala ümber laaditakse või millelt ümber laaditi, raadiokutsung;
8) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg.

(7) Lõigetes 2–6 nimetatud teadetes võib kalaliikide kogusaagi, milles iga kalaliigi ümardatud saak on alla ühe tonni, märkida teatesse määramata kalana koodi MZZ all.

(8) Lõigetes 2–5 nimetatud teated edastatakse samaaegselt NAFO sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile ning lõikes 6 nimetatud teade edastatakse samaaegselt NAFO sekretariaadile ja Keskkonnaministeeriumile. Keskkonnaministeeriumile edastatakse teated faksi numbril või elektronposti aadressil.

(9) Vahetult pärast lõigetes 2–6 nimetatud teate edastamist kantakse püügipäeviku reale «Märkused» teate edastamise kuupäev ja kellaaeg ning teate liigi täpsustus.»;

18) paragrahvis 32 asendatakse sõnad «Paragrahvis 31» sõnadega «Paragrahvi 31 lõigetes 2, 3 ja 6»;

19) paragrahvi 33 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kalapüügil NEAFCi reguleeritaval veealal esitatakse andmed vastavalt EL nõukogu määrusele 2791/99/EÜ, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatavad kontrollimeetmed (Euroopa Liidu Teataja L 337, 30.12.1999, lk 1–9).»;

20) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 36 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reguleeritaval veealal kala püüdva või veealale siseneda kavatseva laeva kapten teatab:
1) laeva reguleeritavale alale sisenemisest – teate tüüp «COE»;
2) laeva reguleeritavalt alalt väljumisest – teate tüüp «COX»;
3) reguleeritaval alal toimunud ümberlaadimisest – teate tüüp «TRA»;
4) reguleeritaval alal saadud saagist – teate tüüp «CAT».

22) paragrahvi 36 lõiked 2–5 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 36 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Teated «COE» ja «COX» edastatakse samaaegselt NEAFCi sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile. Teated «TRA» ja «CAT» edastatakse samaaegselt NEAFCi sekretariaadile ja Keskkonnaministeeriumile. Keskkonnaministeeriumile edastatakse teated faksi numbril või elektronposti aadressil.»;

24) paragrahvi 37 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teated laeva tegevuse kohta edastatakse elektroonilise raportina, mille koostisosade järjestus ja kannete selgitus on esitatud EL komisjoni määruse 1085/2000/EÜ, millega sätestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatavate kontrollimeetmete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (Euroopa Liidu Teataja L 128, 29.05.2000, lk 1–43), I, II ja III lisas.

(2) Elektrooniline raport peab vastama EL komisjoni määruse 1085/2000/EÜ XI lisas esitatud nõuetele.»;

25) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmed esitatakse kalapüügipäeviku lehel oleval lossimisdeklaratsioonil (edaspidi püügipäevikuleht ) või EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas esitatud lossimisdeklaratsiooni eri vormil (edaspidi lossimisdeklaratsioon ). EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas antud lossimisdeklaratsiooni eestikeelne vorm on esitatud lisas 6.»;

26) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Püügipäevikulehe või lossimisdeklaratsiooni originaallehe pöördele tuleb märkida ettevõtte või isiku nimi, äriregistrikood või isikukood, kellele lossitud kogused üle anti või müüdi ettevõtete või isikute ja kalaliikide ning koguste kaupa kilogrammides.»;

27) paragrahvi 42 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui lossimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi sadamas, esitatakse andmed lossimise kohta vastavalt EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ IV lisa p 4.2.

(2) Teise riigi lossimiskoha pädevale asutusele esitatakse lossimisandmed lossimisdeklaratsiooni ingliskeelsel koopial.»;

28) paragrahvi 43 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmed kala ümberlaadimise kohta esitab kala ümber laadinud laeva kapten kalapüügipäeviku lehel oleval ümberlaadimisdeklaratsioonil (edaspidi püügipäevikuleht) või EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas esitatud ümberlaadimisdeklaratsiooni eri vormil (edaspidi ümberlaadimisdeklaratsioon). EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas antud ümberlaadimisdeklaratsiooni eestikeelne vorm on esitatud lisas 6.»;

29) paragrahvi 43 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 46 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahv 47 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 52 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsioonile või püügipäevikulehele märgitakse andmed vastavalt EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ IV lisale.»;

34) paragrahvi 53 lõiked 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvid 54, 55 ja 56 tunnistatakse kehtetuks;

36) määrust täiendatakse uue peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

«41. peatükk
ANDMETE ESITAMINE KALA ÜLEANDMISE JA TRANSPORDI KOHTA

§ 561. Üleandmisdeklaratsioon

(1) EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (Euroopa Liidu Teataja L 261, 20.10.1993, lk 1–16), art 9 p 2 nimetatud üleandmisdeklaratsioon esitatakse lisas 12 toodud vormi kohaselt.

(2) Üleandmisdeklaratsioon antakse Keskkonnaministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhul.

(3) EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 9 p 4b nimetatud andmed võib Keskkonnaministeeriumile edastada interneti teel, täites internetiankeedi, faksiga või elektronpostiga. Sellisel juhul antakse üleandmisdeklaratsiooni täidetud originaal Keskkonnaministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga hiljemalt järgmistel kuupäevadel:
1) iga kuu 20. kuupäevaks selle kuu 1. kuupäevast 15. kuupäevani (k.a) täidetud üleandmisdeklaratsioonid;
2) iga kuu 5. kuupäevaks eelmise kuu 16. kuupäevast kuu lõpuni täidetud üleandmisdeklaratsioonid.

(4) Lõikes 3 nimetatud viisil andmete esitamist võimaldatakse §-s 49 sätestatud korras.

§ 562. Üleandmisdeklaratsiooni täitmine

(1) Kala omanikuna kantakse üleandmisdeklaratsioonile kalapüügiloa, mille alusel üleantav kala püüti, omanik või kui kala anti üle teisele isikule, siis kala vastuvõtnud isik.

(2) Vastavalt sellele, millise loa alusel üleantav kala püüti, kantakse üleandmisdeklaratsiooni lahtrisse «Kaluri kalapüügiluba» või «Kalalaeva kalapüügiluba» kalapüügiloa number.

(3) Lahtrid «Lossinud laeva nimi ja pardanumber» ning «Laeva kapten» täidetakse, kui üleantav kala püüti kalalaeva kalapüügiloa alusel. Lahtrisse «Laeva kapten» kantakse kapteni ees- ja perekonnanimi.

(4) Lahter «Kalur» täidetakse, kui püük toimus kaluri kalapüügiloa alusel. Lahtrisse kantakse loale kantud kaluri ees- ja perekonnanimi.

(5) Lahtrid «Suuruskategooria» ja «Värskuskategooria» täidetakse vastavalt EL nõukogu määrusele 2406/96/EÜ, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid (Euroopa Liidu Teataja L 334, 23.12.1996, lk 1–15).

(6) Lahtrisse «Esitusviis» märgitakse üleantava kala esitusviis, kasutades § 53 lõikes 2 nimetatud koode.

(7) Üleandmisdeklaratsiooni lahtrisse «Otstarve» kantakse märge, kas üleantavat kala kasutatakse toidutoormena või tööstuslikuks otstarbeks. «Tööstuslik otstarve» märgitakse lahtrisse kala kohta, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui toidu valmistamiseks.

(8) Lahter «Isendite arv» täidetakse lõhe ja meriforelli kohta.

§ 563. Andmete esitamine kala transpordi kohta

(1) Kui kala müüakse mujal kui lossimiskohas, esitatakse Keskkonnaministeeriumile kala transportimise andmed vastavalt EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 13.

(2) Lisaks EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 13 p 2 nimetatud andmetele esitatakse iga transporditava lasti lossinud laeva nimi ja pardanumber, kalapüügiloa number, mille alusel transporditav kala on püütud.

(3) Andmed kala transportimise kohta esitatakse tähtkirjaga, antakse Keskkonnaministeeriumile üle või saadetakse faksiga.»;

37) paragrahvi 57 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmed kala esmakokkuostu kohta esitatakse vastavalt EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 9.»;

38) paragrahvi 57 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kala esmakokkuostukviitungi täidetud originaal antakse Keskkonnaministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 9 p 5 sätestatud ajal, välja arvatud lõikes 3 nimetatud juhul.»;

39) paragrahvi 57 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 59 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lahtrid «Suuruskategooria» ja «Värskuskategooria» täidetakse vastavalt EL nõukogu määrusele 2406/96/EÜ.»;

41) paragrahvi 59 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Esmakokkuostukviitungi lahtrisse «Otstarve» kantakse märge, kas üleantavat kala kasutatakse toidutoormena või tööstuslikuks otstarbeks. «Tööstuslik otstarve» märgitakse lahtrisse kala kohta, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui toidu valmistamiseks.»;

42) paragrahvi 59 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 62 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pardale jäetud kala püügipäevikusse märgitud või ümberlaaditud kala püügipäevikusse märgitud hinnangulise koguse ja lossitud koguse erinevus on lubatud vastavalt EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ art 5 p 2 toodud määrale.»;

44) määruse lisad 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

45) lisa 10 kehtestatakse uues sõnastuses;

46) määruse lisa 11 tunnistatakse kehtetuks;

47) määrust täiendatakse lisaga 12 «Kala üleandmisdeklaratsioon»;

48) määruse pealkirjast ja määruse teksti lõpust jäetakse välja ülaindeks 1 ja normitehniline märkus.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määrus nr 214 «NAFO kalapüügieeskirjade jõustamine1» (RT I 2002, 59, 369; 2003, 42, 292) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määrust nr 206 «NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine1» (RT I 2002, 54, 344) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvid 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Lubatud silmasuurus

Mereahvenapüügil on keelatud kasutada püügivahendeid väiksema silmasuurusega kui 100 mm.»;

3) määruse pealkirjast ja määruse teksti lõpust jäetakse välja ülaindeks 1 ja normitehniline märkus «2791/99 (EÜT L 337, 30.12.1999, lk 1–9).

§ 7. Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määrust nr 270 «Rahvusvaheliselt kontrollitavate kalaliikide lubatud väljapüügimaht ja väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal lubatud püügivõimalused 2004. aastal» (RT I 2003, 68, 465; 76, 511; 85, 575) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lubatud püügivõimalused Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) reguleeritaval veealal 2004. aastal on sätestatud EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ, millega määratakse 2004. aastaks kala ja kalarühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes (Euroopa Liidu Teataja L 344, 31.12.2003, lk 1–119), lisas 1D. On lubatud püüda ka reguleerimata liike.»;

2) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lubatud püügivõimalused Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (edaspidi NEAFC) reguleeritaval veealal 2004. aastal on:
1) mereahven – vastavalt EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ lisas 1C nimetatud määrale;
2) makrell – vastavalt EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ lisas 1B nimetatud määrale;
3) süvaliigid püügil – 163 püügipäeva;
4) reguleerimata liigid.»;

3) paragrahvi 31 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Nende kalaliikide, mille väljapüüki rahvusvaheliselt kontrollitakse, lubatud väljapüügimaht Läänemerel 2004. aastal on esitatud EL nõukogu määruse 2287/2003/EÜ lisas 1A.»

§ 8. Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 «Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2004. a määruse nr 119 ««Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga» sõnastuses)

AVALDUS KALALAEVA KALAPÜÜGILOA SAAMISEKS

Kalapüügiloa taotleja:

Ärinimi   Registrikood  
Aadress  
Telefon   E-posti aadress/Faks  
Äriühingu esindaja   Telefon  
Kontaktisik   Telefon  

ETTEVÕTE, KELLE ÕIGUSJÄRGLANE LOA TAOTLEJA ON (kui ettevõtja on eelmisel kolmel aastal püügil olnud ettevõtja õigusjärglane ning taotleb selle ettevõtja ajaloolise püügiõiguse alusel püügivõimaluste saamist):

Ärinimi   Registrikood  

Kalalaeva omanik (kui see ei ole taotleja):

Ärinimi või nimi   Registrikood või isikukood või sünniaeg  
Aadress  
Telefon   E-posti aadress/Faks  

Kalalaev (mille loale kandmist taotletakse):

Laeva nimi  
Pardatähis  
Kapteni(te) ees- ja perekonnanimi  
Mobiiltelefon laevas  
Meresõidukõlblikkuse tunnistuse kehtivuse lõppemise kuupäev  

Taotletavad püügivõimalused:

Kalaliik        
Kogus (tonnides)        
Püügipiirkond        
Püügipäevade arv        
Püügivahend        
Taotletava püügiloa kehtivuse aeg  

Käesolevaga tõendan taotluses esitatud andmete õigsust:

............................................................ ......................................... Pitser
(loa taotleja või äriühingu esindaja allkiri) (taotluse esitamise kuupäev)  

Täidab loa andja:

Taotluse saamise kuupäev: Taotluse registreerimise number: Taotluse vastu võtnud isiku nimi ja allkiri:
     

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 10
(Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2004. a määruse nr 119 ««Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga» sõnastuses

NAFO REGULEERITAVAL VEEALAL KALA PÜÜDVATE LAEVADE TEGEVUSE KOHTA EDASTATAVATE TEADETE KOOSTISOSAD

1) Koostisosade järjestus

Välja jrk nr

Teate tüüp

  Kalakogus sisenemisel – teade Kalakogus väljumisel – teade Ümberlaadimise teade
1 //SR //SR //SR
2 //FR/saatva lepingupoole nimi //FR/saatva lepingupoole nimi //FR/saatva lepingupoole nimi
3 //AD/adressaat //AD/adressaat //AD/adressaat
4 //SQ/järjekorranumber //SQ/järjekorranumber //SQ/j��rjekorranumber
5 //TM/teate tüübi määramine: «COE» kui sisenemise raport //TM/teate tüübi määramine: «COX» kui väljumise raport //TM/teate tüübi määramine: «TRA» kui ümberlaadimise raport
6 //RC/rahvusvaheline raadiokutsung //RC/rahvusvaheline raadiokutsung //RC/rahvusvaheline raadiokutsung
9 //MA/kapteni nimi //MA/kapteni nimi //MA/kapteni nimi
10 //XR/pardatähis //XR/pardatähis //XR/pardatähis
11 //LA/laiuskraad teate saatmise hetkel //LA/laiuskraad teate saatmise hetkel //LA/laiuskraad teate saatmise hetkel
12 //LO/pikkuskraad teate saatmise hetkel //LO/pikkuskraad teate saatmise hetkel //LO/pikkuskraad teate saatmise hetkel
13 //RA/NAFO piirkond, kuhu laev hakkab sisenema //RA/NAFO piirkond, kust laev hakkab väljuma //KG/ ümberlaadimisele kuuluv kalakogus
14 //DA/ teate saatmise kuupäev //CA/ pardale jäetud kalakogus kilogrammides //TT/ selle laeva rahvusvaheline raadiokutsung, millele kala ümber laaditi
15 //TI/ teate saatmise kellaaeg //DF/püügipäevade arv //TF/ selle laeva rahvusvaheline raadiokutsung, millelt kala ümber laaditi
16 //OB/pardal olev kalakogus kilogrammides //DA/ teate saatmise kuupäev //DA/ teate saatmise kuupäev
17 //DS/sihtliigid //TI/ teate saatmise kellaaeg //TI/ teate saatmise kellaaeg
18 //ER// //ER// //ER//

2) Kannete määrang

Kanne Välja kood Tähemärkide või numbrite arv Kohustuslik (K) – valikuline (V) Märkused
Raporti alustamine SR   K Tähistab raporti alustamist
Kellelt FR 3 K Märgitakse riigi kood «EST»
Adressaat AD 4 K Märgitakse raporti saaja aadress, mis NAFOle edastamisel on «XNW», Keskkonnainspektsioonile edastamisel «KKI» ja Keskkonnaministeeriumile edastamisel «KKM»
Järjekorranumber SQ 6 K Raporti seerianumber
Laeva nimi NA 30 V Laeva nimi (ISO-8859.1)
Rahvusvaheline raadiokutsung RC 7 K Laeva rahvusvaheline raadiokutsung (International Radio Call Sign ehk IRCS)
Pardatähis XR 14 V Laeva pardanumber (ISO-8859.1)
Kuupäev DA 8 K Aasta, kuu ja päev asetuses AAAAKKPP
Kellaaeg TI 4 K Tunnid ja minutid universaalaja järgi asetuses TTMM
Laiuskraad LA 5 K S/NDDMM (WGS-84) nt
//LA/N4600 = 46º00'North
Pikkuskraad LO 6 K E/WDDMM (WGS-84) nt //LO/W04631= 46º31'West
Sõnumi tüüp TM 3 K Raporti tüübi määramine: COE//TRA/COX
NAFO piirkond RA 2 K NAFO piirkond
Kapteni nimi MA 30 K Kalalaeva kapteni nimi
Kogus OB 3 tähemärki, 7 numbrit K Lisas 9 antud kood. Reguleeritavale alale sisenemisel pardal olev kalakogus kalaliikide kaupa kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni. Kasutatakse mitut paari välju, kuhu märgitakse liik ja kaal, jättes iga välja vahele tühiku, näiteks //OB/liik kaal liik kaal liik kaal//
Saak CA 3 tähemärki, 7 numbrit K Lisas 9 antud kood. Reguleeritaval alal püütud kalakogus kalaliikide kaupa kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni. Kasutatakse mitut paari välju, kuhu märgitakse liik ja kaal, jättes iga välja vahele tühiku, näiteks //CA/liik kaal liik kaal liik kaal//
Ümber laaditud KG 3 tähemärki, 7 numbrit K Lisas 9 antud kood. Ümberlaadimisele kuuluv kalakogus kalaliikide kaupa kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni. Kasutatakse mitut paari välju, kuhu märgitakse liik ja kaal, jättes iga välja vahele tühiku, näiteks //KG/liik kaal liik kaal liik kaal//
Sihtliigid DS 3 K Lisas 9 antud kood; kui liike on mitu, jäetakse liikide vahele tühikud, näiteks //DS/liik liik liik//
Püügipäevad DF   K Püügipäevade arv
Raporti lõpp ER   K Raporti lõpp

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 12
(Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2004. a määruse nr 119 ««Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga» sõnastuses

KALA ÜLEANDMISDEKLARATSIOON

Üleandmise kuupäev ja kellaaeg:

Üleandmise koht:

Kala omanik:

Ärinimi / Nimi:

Aadress, telefon:

Äriregistrikood / Isikukood:

Üleantud kala ladustamiskoht või -kohad:

Kaluri kalapüügiluba

Kalur:

Kalalaeva kalapüügiluba

Lossinud laeva nimi
ja pardanumber:

Laeva kapten:

Kalapartii lossimise kuupäev ja koht:

Kalapartii püügi kuupäev ja koht:

Kalaliik Suuruskategooria*) Värskuskategooria*) Esitlusviis Otstarve Isendite arv (tk) Kogus (kg)
   

       

Kala omaniku esindaja ees- ja perekonnanimi:

Kala omaniku või kala omaniku esindaja allkiri:

*) – märgitakse, kui on antud kalaliigi kohta kehtestatud vastavad kvaliteedinõuded

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Õiend

Muudetud teksti liik algtekstiks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json