Teksti suurus:

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded käitlemisruumide, sealhulgas hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, samuti väljastatava asjakohase sertifikaadi vorm, pakkumise vorm ning eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 48, 824

Põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord, nõuded käitlemisruumide, sealhulgas hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, samuti väljastatava asjakohase sertifikaadi vorm, pakkumise vorm ning eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm

Vastu võetud 20.04.2004 nr 42

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 6 lõike 3, § 34 lõigete 3 ja 4 ja § 48 lõike 2 ning Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas (EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11–43), artikli 28 lõike 3, artikli 29 lõike 2 ja artikli 35 lõike 1 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete eraladustamise täpsem kord ning nõuded käitlemisruumide, sealhulgas hoiu- ja säilitusruumide kohta, milles eraladustatavaid põllumajandustooteid hoitakse, samuti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA ) väljastatava asjakohase sertifikaadi vorm, pakkumise vorm ning eraladustamislepingu sõlmimise taotluse vorm.

§2. Eraladustatavat koort, võid ja lõssipulbrit tootva isiku või tema ettevõtte heakskiitmine

Koort, võid ja lõssipulbrit eraladustamiseks toota sooviv isik (edaspidi tootja), kelle ettevõte on «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177) alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, esitab PRIA-le iga sel otstarbel kasutatava eraldiseisva tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§3. Eraladustamiseks toodetav või

Eestis eraladustamiseks toodetav või peab kuuluma kvaliteediklassi «Ekstra kvaliteet», mis vastab Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ lisas I kehtestatud nõuetele, ning olema vastavalt märgistatud.

§4. Eraladustamislepingu sõlmimine

(1) Eraladustamislepingu sõlmimist taotleva isiku andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taoleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab taotleja eraladustamislepingu sõlmimise taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(2) Euroopa Komisjoni määruste 3444/1990/EMÜ artikli 3 lõigete 1, 2 ja 4, 3446/1990/EMÜ artikli 3 lõigete 1, 2 ja 4 ning 907/2000/EÜ artikli 4 lõigete 2, 3, 4 ja 6 kohane pakkumise või eraladustamislepingu sõlmimise taotluse esitab isik PRIA-le lisades 2, 3 ja 4 toodud vormil.

(3) Isik, kes soovib sõlmida Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ artiklis 26 nimetatud koore ja või eraladustamislepingut või määruse 214/2001/EÜ artiklis 26 nimetatud lõssipulbri eraladustamislepingut (edaspidi lepingupool), esitab PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase taotluse.

(4) Lõikes 3 nimetatud toodete kohta teises Euroopa Liidu liikmesriigis eraladustamislepingu sõlmimisel nõutava kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

§5. Nõuded laole ja ladustamisele

(1) Laona kasutatav külmhoone ja lihalõikusettevõte (-üksus) ning lihapakkimisettevõte (-üksus), kus toimub eraladustatava liha konditustamine või tükeldamine ja pakkimine, peab olema «Toiduseaduse» alusel tunnustatud.

(2) Ühe eraladustamislepinguga hõlmatud tooted peavad olema ladustatud ühes laos, paigutatuna eraldi eraladustamislepinguga mitte hõlmatud toodetest.

(3) Järelevalve teostamise võimaldamiseks peavad eraladustatavad tooted olema paigutatud selliselt, et kaubaaluste vahele jääks vähemalt 60 cm;

§6. Eraladustatavate toodete märgistus

Kui laopidaja laoarvestuse süsteem võimaldab koore ja või lattu toimetamise päeval Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ artikli 28 lõikes 3 nimetatud andmete sisestamist, ei pea lattu toimetamise kuupäeva pakendile märkima.

§7. Eraladustatava toote lattu paigutamine, tükeldamine, konditustamine ja kvaliteedi vähenemine

(1) Lepingupool on kohustatud saatma PRIA-le liha lattu paigutamise, tükeldamise või konditustamise kohta teated järgmiselt:
1) Euroopa Komisjoni määruste 3444/1990/EMÜ artikli 3 lõike 4 punktis b, 3446/1990/EMÜ artikli 3 lõike 4 punktis b ja 907/2000/EÜ artikli 4 lõike 6 punktis b nimetatud liha lattu paigutamise kavatsusest teatatakse lisas 7 toodud vormil;
2) ladustusaja pikendamise taotlus, kus sisaldub eraladustamislepingu number ja taotletava ladustusaja lõpptähtpäev esitatakse kirjalikult allkirjastatuna lepingupoole esindaja poolt;
3) Euroopa Komisjoni määruste 3446/1990/EMÜ artikli 4 lõikes 2 ja 907/2000/EÜ artikli 5 lõikes 2 nimetatud liha tükeldamise või konditustamise kohta ning loomade, kelle rümpasid kavatsetakse ladustada, tapmise kohta teatatakse kirjalikult nende toimumise kuupäev;
4) Euroopa Komisjoni määruste 3444/90/EMÜ artikli 3 lõike 4 punktis c; 3446/90/EMÜ artikli 3 lõike 4 punktis c ja 907/2000/EÜ artikli 4 lõike 6 punktis c nimetatud lattu paigutamisega seotud dokumentidena esitatakse lisas 8 toodud vormi kohane liha lattu paigutamise aruanne.

(2) Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ artikli 35 lõikes 1 nimetatud eraladustatava koore ja või kvaliteedi vähenemisel esitab lepingupool riknenud koore ja või laost väljavahetamiseks PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase taotluse.

§8. Eraladustatava toote laost väljaviimine

(1) Euroopa Komisjoni määruste 3444/1990/EMÜ artikli 9 lõikes 5 ja 907/2000/EÜ artikli 18 lõikes 1 nimetatud ekspordiks liha laost väljaviimisest teavitab lepingupool PRIA-t lisas 10 toodud vormil.

(2) Euroopa Komisjoni määruste 3444/1990/EMÜ artikli 9 lõikes 5, 3446/1990/EMÜ artikli 9 lõikes 4 ja 907/2000/EÜ artikli 18 lõikes 1 nimetatud liha laost väljaviimisest lepingupool PRIA-t lisas 11 toodud vormil.

(3) Eraladustatava koore ja või partii laost väljaviimine võib toimuda vähemalt ühe tonni suuruste osade kaupa, välja arvatud viimane osa partiist, mis võib olla väiksem kui üks tonn.

§9. Eraladustamistoetuse taotlemine

(1) Veise- lamba- ja sealiha eraladustamistoetuse ettemakse ja eraladustamistoetuse taotlused esitatakse PRIA-le järgmistel vormidel:
1) Euroopa Komisjoni määruste 3444/1990/EMÜ artikli 6 lõikes 4, 3446/1990/EMÜ artikli 6 lõikes 4 ja 907/2000/EÜ artiklis 11 nimetatud toetuse ühekordse ettemaksmise taotlus lisas 12 toodud vormil;
2) Euroopa Komisjoni määruste 3444/1990/EMÜ artikli 7 lõikes 1, 3446/1990/EMÜ artikli 7 lõikes 1 ja 907/2000/EÜ artikli 12 lõikes 1 nimetatud toetuse maksmise taotlus ja tagatise vabastamise taotlus lisas 13 toodud vormil, millele lisatakse lisa 14 kohasel vormil liha laost välja viimise aruanne, kui osa lepingualusest lihast on laost välja viidud enne maksimaalse ladustusaja lõppu.

(2) Euroopa Komisjoni määruste 3444/1990/EMÜ artikli 7 lõikes 1, 3446/1990/EMÜ artikli 7 lõikes 1 ja 907/2000/EÜ artikli 12 lõikes 1 nimetatud tõendavate dokumentidena esitatakse PRIA-le koopiad laoarvestuse dokumentidest ning alusdokumentidest ja kolmandasse riiki eksporti tõendavatest dokumentidest.

(3) Euroopa Komisjoni määruste 2771/1999/EÜ artikli 34 lõikes 3 nimetatud koore ja või eraladustamistoetuse ja 214/2001/EÜ artikli 34 lõikes 3 nimetatud lõssipulbri eraladustamistoetuse saamiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 15 toodud vormi kohase taotluse.

(4) Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ artikli 34 lõikes 4 nimetatud koore ja või eraladustamistoetuse ettemakse saamiseks esitab lepingupool PRIA-le lisas 16 toodud vormi kohase taotluse.

§10. Järelevalve

(1) Laopidaja on kohustatud tagama, et järelevalve teostamiseks oleks laos eraladustatavate toodete massi määramiseks sobiv taadeldud kaal.

(2) Järelevalve teostamise ajal peab kohal viibima laopidaja või taotleja poolne pädev isik, kes annab vajalikku teavet ning osutab nõutavat abi.

§11. Laoarvestuse dokumentide säilitamine

Lepingupool ja laopidaja säilitavad eraladustamislepinguga seotud laoarvestuse dokumente ja eraladustamislepingut seitse aastat.

§13. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. a 1. mail.
Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 26. aprilli 2004. a resolutsioon nr 17-1/0403753.)

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Lisad

/otsingu_soovitused.json