Teksti suurus:

Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 49, 848

Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded1

Vastu võetud 21.04.2004 nr 22

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 29 lõike 4 punkti 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Asbestina käsitatakse käesolevas määruses järgmisi kiuliste silikaatide klassi kuuluvaid mineraale:
1) aktinoliit, CAS2 nr 77536-66-4;
2) amosiit, CAS nr 12172-73-5;
3) antofülliit, CAS nr 77536-67-5;
4) kroküdoliit, CAS nr 12001-28-4;
5) krüsotiil, CAS nr 12001-29-5;
6) tremoliit, CAS nr 77536-68-6.

(2) Asbestijäätmetena käsitatakse Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155) koodinumbritega 06 07 01*, 06 13 04*, 10 13 09*, 15 01 11*, 16 01 11*, 16 02 12*, 17 06 05*, tähistatud jäätmeid ning muid nimistus nimetatud ja nimetamata jäätmeid, mis on tekkinud asbesti sisaldavatest materjalidest ja toodetest ning sisaldavad lõikes 2 nimetatud mineraale kokku üle 0,1 massiprotsendi.

§ 2. Asbesti muudest jäätmetest eraldamise nõue

Kui kasutuselt kõrvaldatud toodetes või jäätmetes on asbesti sisaldavaid komponente, siis tuleb need, kui see on tehniliselt võimalik ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi, muudest jäätmekomponentidest lahutada ja eraldi käidelda.

§ 3. Asbestijäätmete kogumine

(1) Asbestijäätmete kogumisel tuleb kasutada suletavaid mahuteid – konteinereid, kotte või muid pakendeid, et vältida asbestikiu ja -tolmu sattumist keskkonda.

(2) Asbestijäätmete eri liigid kogutakse üksteisest lahus eraldi mahutitesse, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse vaba asbestikiudu ja -tolmu eraldavate jäätmete lahushoidmisele muudest asbestijäätmetest.

(3) Kui asbestijäätmed on pakendatud jäätmetekitaja poolt, näiteks lammutustööde või seadmete demontaaži käigus, siis jäätmete kogumisel jäätmeid nende esialgsest pakendist ei vabastata.

(4) Jäätmetekitaja poolt pakendatud asbestijäätmete pakendi purunemisel peab jäätmete koguja parandama või asendama purunenud pakendi või pakendama jäätmed uuesti koos muude samalaadsete jäätmetega.

(5) Kui kogumise käigus on võimalik asbestikiu või -tolmu eraldumine keskkonda, näiteks mahutite korduval avamisel ja sulgemisel või taaspakendamise kestel, siis tuleb asbestijäätmeid kiu või tolmu lendumise vältimiseks niisutada.

§ 4. Asbestijäätmete vedu

(1) Asbestijäätmete veopakend peab olema piisava tugevuse ja vastupidavusega, et vältida asbestikiu ja -tolmu eraldumist nii asbestijäätmete veo kui ka nende peale- ja mahalaadimise käigus.

(2) Suuremõõdulisi asbesti sisaldavaid koodinumbriga 17 06 05* tähistatud ehitusjäätmeid (näiteks torusid, plaate), mis lahtist kiudu ja tolmu vahetult ei eralda, võib vedada pakendamata kujul.

(3) Asbestijäätmeid tuleb veovahendile peale ja sealt maha laadida ettevaatusmeetmeid rakendades, vältides jäätmete ja nende pakendite loopimist, mahakallutamist ja pakendite võimalike vigastuste teket veo kestel.

§ 5. Asbestijäätmete kõrvaldamine ja taaskasutamine

(1) Asbestijäätmed tuleb kõrvaldada.

(2) Asbestijäätmeid taaskasutatakse vaid juhul, kui neis sisalduvate, § 1 lõikes 2 nimetatud komponentide käitlemise suhtes ei rakendu «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) § 9 lõike 2 või § 11 lõike 1 punkti 3 alusel kehtestatud keelud ja piirangud.

§ 6. Asbestijäätmete kõrvaldamistoimingud

Asbestijäätmed kõrvaldatakse, rakendades Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud» (RT I 2004, 23, 157) kehtestatud jäätmete kõrvaldamistoiminguid, mis on tähistatud koodinumbritega D1, D5, D9, D12–D15.

§ 7. Asbestijäätmete töötlemine

(1) Enne asbestijäätmete kõrvaldamist nende ladestamise teel prügilasse (kõrvaldamistoimingud D1, D5, D12) tuleb jäätmeid töödelda neid sorteerides või pakendades või mehhaaniliste, keemiliste või termiliste töötlemismenetluste abil, et lihtsustada nende käsitsemist ja vähendada neist põhjustatavat võimalikku keskkonnaohtu.

(2) Asbestijäätmed tuleb enne ladestamist sorteerida ja pakendada selliselt, et asbestikiu ja -tolmu sattumisoht prügilademest keskkonda oleks minimaalne.

(3) Lahtist asbestikiudu ja -tolmu eraldavad asbestijäätmed tuleb pakendada tolmukindlasse, hermeetiliselt suletavasse plastmaterjalist või muust prügila tingimustes püsivast materjalist pakendisse.

(4) Asbestijäätmeid, mis lahtist asbestikiudu ja -tolmu vahetult ei eralda, võib ladestada mittehermeetilises, kuid tolmukindlas pakendis (näiteks plastmaterjalist). Kui pakendamine pole jäätmete suurte mõõtmete tõttu võimalik, võib jäätmed ladestada pakendamata kujul, niisutades neid käsitsemisel ja ladestamise käigus tolmu tekke ning lendumise ärahoidmiseks piisava hulga veega.

(5) Asbesttsemendist või muust asbesti sisaldavast materjalist torud või õõnsad tooted tuleb võimaluse korral enne ladestamist puruks muljuda või muul viisil purustada, järgides §-s 3 nimetatud ohutusnõudeid.

(6) Enne ladestamist võib asbestijäätmed muuta tavajäätmeteks, rakendades keemilisi, termilisi või füüsikalis-keemilisi töötlemismenetlusi, mille juures kaotab asbest oma kiulise struktuuri või muutub asbesti esialgne keemiline koostis.

§ 8. Asbestijäätmete vaheladustamine

Kui tekib vajadus asbestijäätmete vaheladustamiseks enne nende lõplikku kõrvaldamist, tuleb seda teha tingimustes, mis välistavad ilmastikuoludest, mehhaanilistest ja muudest mõjuteguritest põhjustatud asbestikiu ja -tolmu eraldumise keskkonda.

§ 9. Asbestijäätmete vastuvõtmine prügilasse

Asbestijäätmete vastuvõtmisel prügilasse kontrollib prügila käitaja lisaks «Jäätmeseaduse» § 33 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri määrusega sätestatule jäätmete töötlemise ja pakendamise vastavust käesoleva määruse § 7 nõuetele.

§ 10. Prügilad asbestijäätmete ladestamiseks

(1) Asbestijäätmed ladestatakse ohtlike jäätmete prügilasse, välja arvatud lõikes 2 nimetatud tingimustel.

(2) Asbestijäätmeid võib ladestada tavajäätmete prügilasse vastavalt «Euroopa Nõukogu otsuse 2003/33/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa kohaselt, Lisa punktile 2.3.3 (Euroopa Ühenduse Teataja L 011, 16.01.2003 lk 11–49)».

§ 11. Asbestijäätmete ladestusala märgistamine

Asbestijäätmete ladestusala eraldatakse muust prügilaterritooriumist piirdega ja tähistatakse igast küljest siltidega, millel on selgesti loetav tekst «Ettevaatust, asbest» ning Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2000. a määruse nr 32 «Asbestitöödele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded» (RT I 2000, 10, 62) lisas 2 kirjeldatud hoiatusmärk.

§ 12. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 22. aprilli 2002. a määrus nr 27 «Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemisnõuded» (RTL 2002, 53, 751) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.
1 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta (EÜT L 85, 28.03.1999) ja 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999; L 284, 31.10.2003 lk 1–52).
2 Chemical Abstracts Service’i poolt kemikaalile omistatud registreerimisnumber.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json