Teksti suurus:

Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2008
Avaldamismärge:RTL 2004, 47, 817

Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord

Vastu võetud 21.04.2004 nr 107

Määrus kehtestatakse « Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 9 lõike 12 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse mõõtevahendite Eesti siseriikliku tüübikinnitustunnistuse (edaspidi tüübikinnitustunnistus ) taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord.

§2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid «Mõõteseaduse» tähenduses.

§3. Legaalmetroloogilise ekspertiisi teostaja

(1) Legaalmetroloogilise ekspertiisi teostaja on «Mõõteseaduse» § 32 lõike 2 kohaselt Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (edaspidi inspektsioon).

(2) Inspektsioon avaldab oma veebilehel:
1) legaalmetroloogilise ekspertiisi taotluse blanketid;
2) väljastatud tüübikinnitustunnistuste ja teatiste loetelu.

2. peatükk
LEGAALMETROLOOGILINE EKSPERTIIS SISERIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE SAAMISEKS

§4. Kohaldamisala

Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse «Mõõteseaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud mõõtevahendile.

§5. Tüübikinnitustunnistuse taotlemine

(1) Mõõtevahendi tüübikinnitustunnistuse või selle muudatuse või pikendamise taotlejaks (edaspidi taotleja) on mõõtevahendi tootja või tema volitatud esindaja. Kui mõõtevahend on toodud Eestisse komplektse seadme või sisseseade osana, samuti üksikostuna, võib taotlejaks olla mõõtevahendi tarnija või valdaja.

(2) Taotleja esitab inspektsioonile legaalmetroloogilise ekspertiisi taotluse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud dokumendid paberkandjal ühes eksemplaris.

(3) Taotlusele lisatavad dokumendid on:
1) dokument, mis tõendab taotleja volitusi mõõtevahendi tootja esindamiseks;
2) Eesti õigusakt, mis kehtestab nõuded mõõtevahendi metroloogiliste omaduste või mõõtevahendiga tehtavate mõõtmiste kohta;
3) mõõtevahendile metroloogilisi ja kasutusnõudeid esitava rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standard või viide Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni (OIML) asjaomasele dokumendile;
4) Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud siseriiklik tüübikinnitustunnistus või akrediteeritud katse- või kalibreerimislabori väljastatud katsearuanne või kalibreerimistunnistus;
5) tehniline kirjeldus, paigaldus- või kasutusjuhend;
6) üldmõõtmeid ja taatlusmärgiste paigaldamise kohti kirjeldavad joonised või skeemid;
7) fotod, reklaamlehed või publikatsioonid.

(4) Inspektsiooni nõusolekul võib taotleja jätta käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud standardi esitamata.

(5) Juhul kui taotletakse kehtiva tüübikinnitustunnistuse muutmist või siseriiklikku tüübikinnitust mõõtevahendile, mis on toodud Eestisse komplektse seadme või sisseseade osana, võib taotleja inspektsiooni nõusolekul jätta käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–3 ja punktis 7 nimetatud dokumendid esitamata.

(6) Inspektsioon kontrollib taotleja esitatud dokumentide komplektsust vahetult nende saamisel. Puudulikult vormistatud või puuduvate dokumentide korral legaalmetroloogilist ekspertiisi ei algatata ning taotlus, millele on märgitud keeldumise põhjus, tagastatakse taotlejale.

(7) Inspektsioon peab teavitama taotlejat:
1) riigilõivu suurusest ja selle tasumise korrast;
2) vajadusest suunata mõõtevahend lisakatsetustele või -kalibreerimisele ning asjakohastest akrediteeritud laboritest;
3) legaalmetroloogilise ekspertiisi tähtajast.

§6. Legaalmetroloogiline ekspertiis

(1) Legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus võrdleb inspektsioon esitatud dokumente ja katsearuandeid asjakohaste Eesti õigusaktide nõuetega ja võtab vastu otsuse tüübikinnitustunnistuse väljastamise, muutmise või pikendamise kohta.

(2) Kui inspektsioon otsustab suunata mõõtevahendi lisakatsetustele või kalibreerimisele, saadab inspektsioon taotleja esitatud dokumendid taotlejaga kooskõlastatult katse- või kalibreerimislaborile, lisades vajalike katsete või mõõtmiste (edaspidi katsed) loetelu.

(3) Mõõtevahendi esitab katse- või kalibreerimislaborile taotleja, olles kõnesoleva laboriga kooskõlastanud katsete läbiviimise aja ja koha.

(4) Katse- või kalibreerimislabor tagastab pärast katsete toimumist inspektsioonile kõik saadetud dokumendid, lisades katse- või kalibreerimisprotokollid ja nende alusel koostatud katsearuande või kalibreerimistunnistuse.

(5) Legaalmetroloogilise ekspertiisi tulemusena väljastab inspektsioon taotlejale mõõtevahendi tüübikinnitustunnistuse, selle muudatuse või pikenduse juhul, kui mõõtevahend vastab «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses ja § 9 lõikes 3 esitatud nõuetele. Kui mõõtevahend ei vasta nimetatud nõuetele, väljastab Tehnilise Järelevalve Inspektsioon taotlejale teatise, milles esitatakse tüübikinnitustunnistuse väljastamisest keeldumise põhjus.

(6) Tüübikinnitustunnistus või teatis väljastatakse 20 tööpäeva jooksul, arvates kõigi dokumentide laekumisest.

§7. Tüübikinnitustunnistus

(1) Nii tüübikinnitustunnistus kui teatis vormistatakse paberkandjal kahes identses originaaleksemplaris, millest üks antakse taotlejale ja teine säilitatakse inspektsioonis kümme aastat, arvates tüübikinnitustunnistuses viidatud tähtaja lõppemisest.

(2) Tüübikinnitustunnistusele ja teatisele kirjutavad alla inspektsiooni peadirektor ja legaalmetroloogilise ekspertiisi läbiviimise eest vastutav töötaja. Tüübikinnitustunnistuse ja tema lisade iga lehekülg, samuti teatis kinnitatakse inspektsiooni pitsatijäljendiga.

(3) Tüübikinnitustunnistus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) tüübikinnitustunnistuse väljastaja (inspektsiooni), tüübikinnituse taotleja ja mõõtevahendi tootja nimi ning kontaktandmed;
2) viited asjakohastele õigusaktidele;
3) viited asjakohastele standarditele või OIML dokumentidele;
4) tüübikinnitustunnistuse väljastamis- ja kehtivuskuupäevad;
5) tüübikinnituse objektiks oleva mõõtevahendi tüübi ja olemasolu korral tema mudelite nimetused, mõõtevahendi komplekti koostisosade ja lisatavate dokumentide loetelu;
6) mõõtevahendi metroloogiliste omaduste, kasutusotstarbe, märgistuse, paigaldusnõuete ja tööpõhimõtte lühiiseloomustus;
7) üldjuhised taatlemiseks;
8) juhised taatlusmärgiste paigaldamiseks.

(4) Inspektsioon võib tüübikinnitustunnistust täiendada asjakohaste lisatingimuste ja piirangutega, sealhulgas kasutamise eritingimustega. Tüübikinnitustunnistus kehtib ainult selles osutatud mõõtevahendi tüübi ja olemasolu korral loetletud mudelite kohta.

(5) Tüübikinnitustunnistus kehtib selles viidatud tähtajani, kuid mitte üle kümne aasta. Kui legaalmetroloogilise ekspertiisi aluseks on mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi legaalmetroloogiaasutuse tüübikinnitustunnistus, ei tohi väljastatava tüübikinnitustunnistuse kehtivus ületada aluseks võetud dokumendi kehtivusaega.

(6) Tüübikinnitustunnistusel peab olema märge «Paljundada tohib ainult tervikteksti».

§8. Tüübikinnitustähis

(1) Eestis toodetud või kolmandatest riikidest imporditud mõõtevahendi peab tootja märgistama tüübikinnitustunnistuses esitatud tüübikinnitustähisega. Euroopa Liidu liikmesriigis siseriikliku tüübikinnitustunnistuse saanud ning tüübikinnitustähisega mõõtevahend ei vaja täiendavalt Eesti tüübikinnitustähist.

(2) Eesti tüübikinnitustähise kuju (stiliseeritud E), mõõtmeid iseloomustavad suhtarvud ja tähises sisalduvad kirjed on esitatud käesoleva määruse lisas.

(3) Tüübikinnitustähise mõõtmed valitakse arvestades märgistatava mõõtevahendi suurust ja eripära tingimusel, et järgitakse käesoleva määruse lisas toodud kuju ja proportsioone.

§9. Tüübikinnitustunnistuse pikendamine

(1) Tüübikinnitustunnistuse kehtivust võib pikendada kuni kümne aasta võrra.

(2) Tüübikinnitustunnistuse kehtivust ei pikendata «Mõõteseaduse» § 9 lõikes 7 sätestatud juhtudel.

(3) Tüübikinnitustunnistuse kehtivuse pikendamiseks vormistatakse uus tüübikinnitustunnistus.

§10. Tüübikinnitustunnistuse kehtetuks tunnistamine

(1) «Mõõteseaduse» § 9 lõikes 10 sätestatud juhtudel peab inspektsioon väljastatud tüübikinnitustunnistuse tunnistama kehtetuks.

(2) Tüübikinnitustunnistuse kehtetuks tunnistamine vormistatakse otsusena, millele kirjutab alla inspektsiooni peadirektor ja legaalmetroloogilise ekspertiisi läbiviimise eest vastutav töötaja.

3. peatükk
LEGAALMETROLOOGILINE EKSPERTIIS MÕÕTEVAHENDI TAADELDUKS TUNNISTAMISEKS

§11. Kohaldamisala

Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse «Mõõteseaduse» § 10 lõikes 4 nimetatud juhul.

§12. Mõõtevahendi taadelduks tunnistamise taotlemine

(1) Mõõtevahendi taatluskohustuse kandja (edaspidi taotleja ) esitab inspektsioonile legaalmetroloogilise ekspertiisi taotluse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumendid paberkandjal ühes eksemplaris.

(2) Taotleja lisab taotlusele tõendatud jälgitavusega mõõtetulemused, mis on esitatud:
1) standardi ISO/IEC 17025 järgi akrediteeritud kalibreerimislabori kalibreerimistunnistuses, mis sisaldab mõõtevahendi vastavushinnangut, või
2) pädeva metroloogiaasutuse taatlusprotokollis.

§13. Legaalmetroloogiline ekspertiis

(1) Inspektsioon kontrollib legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus:
1) mõõtevahendi kuulumist «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud nimistusse;
2) taatlusvõimaluse puudumist Eestis;
3) EÜ tüübikinnituse või Eesti siseriikliku tüübikinnitustunnistuse olemasolu või mitteautomaatkaalude asjaomaste EÜ vastavushindamise protseduuride kehtivust;
4) esitatud dokumentide vastavust mõõtetulemuste jälgitavuse nõuetele.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud tingimused on täidetud, märgistab inspektsioon esitatud dokumendid taatluskleebisega ning vajadusel sulgeb taatlusmärgisega juurdepääsu mõõtevahendi justeerimiselementidele.

(3) Nõuetele mittevastava dokumentatsiooni alusel ei tunnistata mõõtevahendit taadelduks ning legaalmetroloogilist ekspertiisi teinud ametiisik väljastab keeldumist põhjendava teatise.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri
21. aprilli 2004. a määruse nr 107
«Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord»

lisa

MÕÕTEVAHENDI EESTI TÜÜBIKINNITUSTÄHISE KUJU, MÕÕTMEID ISELOOMUSTAVAD SUHTARVUD JA TÄHISES SISALDUVAD KIRJED

1. Tüübikinnitustähise kuju ja mõõtmeid iseloomustavad suhtarvud:

2. Kirjed tüübikinnitustähises:

 

AA – tüübikinnituse aasta kaks viimast numbrit
B – number, mis tähistab tüübikinnituse gruppi
     1 – Eestis toodetud mõõtevahend
     2 – lihtsa konstruktsiooniga mõõtevahend
          (nt mahumõõdud, baarimõõdunõud)
     3 – imporditud mõõtevahend
CC – mõõtevahendi kasutusotstarvet tähistav kood
DD – tüübikinnituse järjekorranumber kõnesoleval aastal