Teksti suurus:

Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu

Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RTL 2004, 47, 818

Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu

Vastu võetud 21.04.2004 nr 108

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 4 lõike 6 punkti 2 alusel.

§ 1.  Riigietalonidega seonduvad kulutused

 (1) Riigietaloni säilitamisel, arendamisel, kalibreerimisel ja rahvusvahelisel võrdlemisel katab riik riigietaloni labori:
 1) personaliga seotud kulutused;
 2) parima mõõtevõime säilitamiseks vajalike etalonseadmete ja abivahendite soetamise ja hooldamise kulud;
 3) kliima- ja ventilatsiooniseadmete hoolduseks ning mõõtesüsteemi säilitamiseks ja parendamiseks vajalike materjalide maksumuse;
 4) etalonseadmete kalibreerimise ja rahvusvahelise võrdlemise ning sellega seonduvad mõistlikud kulutused transportimiseks;
 5) akrediteerimise ja akrediteeringu säilitamisega seonduvad kulud;
 6) põhjendatud rendi- ja majandamiskulud;
 7) vastutuskindlustuse maksed.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kulutused kaetakse järgmistel tegevustel:
 1) osalemine rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel ja kalibreerimistel ning dokumentide ettevalmistamine parima mõõtevõime sisestamiseks rahvusvahelisse andmebaasi;
 2) riigietaloni labori akrediteerimiseks ning akrediteeringu säilitamiseks vajalike dokumentide ja protseduuride ettevalmistamine;
 3) etaloni seisukorra kontrollimine;
 4) etaloni hooldamine ja etalonihoidja täienduskoolitus;
 5) vajalike protseduuride ja mõõtemetoodikate väljatöötamine.

§ 2.  Tugietalonidega seonduvad kulutused

 (1) Tugietaloni säilitamisel, arendamisel, kalibreerimisel ja rahvusvahelisel võrdlemisel võib riik katta kas osaliselt või täielikult tugietaloni labori:
 1) personaliga seotud kulutused;
 2) kliima- ja ventilatsiooniseadmete hoolduseks ning mõõtesüsteemi säilitamiseks ja parendamiseks vajalike materjalide maksumuse;
 3) etalonseadmete kalibreerimise ja rahvusvahelise võrdlemise ning sellega seonduvad mõistlikud kulutused transportimiseks;
 4) parima mõõtevõime säilitamiseks vajalike etalonseadmete ja abivahendite soetamise ja hooldamise kulud;
 5) põhjendatud rendi- ja majandamiskulud.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kulutused kaetakse järgmistel tegevustel:
 1) osalemine rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel ja kalibreerimistel;
 2) etaloni seisukorra kontrollimine;
 3) etaloni hooldamine.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Meelis ATONEN
Minister

Marika PRISKE
Kantsler