Teksti suurus:

Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 76, 1282

Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 23.10.1997 nr 206

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri (lisatud);

2) Tudusoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (lisatud).

2. Määrata Tudusoo maastikukaitseala valitsejaks Lääne-Viru maavanem.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 1997. a. määrusega nr. 206

Tudusoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Tudusoo maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a. otsusega nr. 198 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta» maastiku üksikobjektina ning reorganiseeriti Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a. määrusega nr. 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) Tudu-Järvesoo ja Luusaare sookaitsealaks. Kaitsealasse kuuluvad ka kolm Lääne-Viru Maavalitsuse 30. aprilli 1992. a. määruse nr. 84 «Kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikade kaitsereiimidest» alusel moodustatud kaitstavat linnu- ja loomaliikide elupaika ning Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 17. märtsi 1976. a. otsusega nr. 71 asutatud looduskaitsereservaat pruunkarude kaitseks.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Tudusoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vöönditeks -- sihtkaitsevöönditeks ja piiranguvöönditeks.

4. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Roela metskonna 1991. aasta puistuplaani ning Tudu ja Paasvere metskonna 1995. aasta puistuplaani alusel ja talumaade osas kuni 1940. aastani välja antud Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirjaga sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773).

7. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, kinnisasja omanikul omal maal või muul maavaldajal oma valduse piires.

8. Mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsatöödel, samuti liiklemisel mootorsaanidega mööda kaitseala valitsejaga kooskõlastatud marsruute huntide arvukuse reguleerimisel. Vee-mootorsõidukitega liiklemine kaitseala sihtkaitsevööndis on keelatud.

9. Kaitsealal metsa kasutamise kord sätestatakse vöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, metsamaterjali väljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas. Keelatud on uute metsakultuuride rajamine, puhtpuistute kujundamine varem rajatud metsakultuuride alal, energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje.

10. Jahipidamine ja kalapüük kaitsealal toimuvad vastavalt õigusaktidele ja käesolevale kaitse-eeskirjale.

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) maa sihtotstarbe muutmine;

2) maa- ja metsakorralduskavade kinnitamine;

3) geoloogilised uuringud;

4) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 50) korraldamine sihtkaitsevööndis.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraietaotluse läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

13. Kaitsealal oleva kinnistu võõrandamisel on võõrandaja kohustatud saatma võõrandamislepingu ärakirja kaitseala valitsejale riigi ostueesõiguse realiseerimise tagamiseks vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9 lõikele 5.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

14. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

15. Kaitsealal on kolm täielike majanduspiirangutega sihtkaitsevööndit:

1) Järvesoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vinni vallas Roela metskonna kvartalid 195 (eraldised 17 ja 18), 211 (eraldised 7 ja 12--18) ja 212 (eraldised 9--13) ning Tudu metskonna kvartalid 133 (eraldis 19), 151, 152 ( eraldised 6--9), 153 (eraldis 16), 172 (eraldised 1, 3 ja 4 täielikult ning eraldise 2 kraavist põhja poole jääv osa), 173 (eraldised 1 ja 10--13 täielikult ning eraldise 9 kraavist edela poole jääv osa), 195 (eraldised 15--20, 44--56, 58--60, 63 ja 64), 196, 197 (eraldised 1--3), 198 (eraldised 1--6), 199 (eraldis 4 täielikult ja eraldise 1 kraavist lääne poole jääv osa ning eraldise 5 loode-kagusuunalisest kraavist edela poole ja kirde-edelasuunalisest kraavist loode poole jääv osa), 216 (eraldised 1, 2, 4 ja 12 täielikult ning eraldiste 8 ja 13 kraavist lääne poole jääv osa), 238 (eraldised 5 ja 6), 239, 240 (eraldised 1 ja 2), 261 (eraldised 9--11, 16 ja 17) ja 262;

Laekvere vallas Tudu metskonna kvartalid 280 (eraldised 1--4, 6 ja 9 täielikult ning eraldiste 5, 7, 8 ja 10 kustutatud sihist põhja poole jääv osa) ja 281 (eraldised 1--3, 10, 12, 18 ja 20);

2) Luusaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 27, 34 (eraldis 7 täielikult ning eraldiste 4 ja 6 kraavist kagu poole jäävad osad), 35, 41 (eraldised 3--8), 42 (eraldised 1--3 täielikult ning eraldise 4 kirde-edelasuunalisest kraavist põhja poole jääv osa ja eraldiste 5 ja 6 kraavist põhja poole jääv osa), 48, 50, 51 ja 52;

3) Kõrve sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 58, 65 (eraldised 1--10 ja 12--21 täielikult ning eraldise 11 kraavist ida poole jääv osa), 66 (eraldised 4 ja 7--15 täielikult ning eraldiste 1, 2, 3, 5 ja 6 kraavist lõuna poole jäävad osad), 67 (eraldised 12, 13 ja 19 täielikult ning eraldiste 2 ja 20 kraavist lõuna poole jäävad osad), 82 ja 99.

16. Kõrve sihtkaitsevööndis on 1. veebruarist 31. augustini kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud inimeste viibimine väljaspool teid, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel.

17. Täielike majanduspiirangutega sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Lubatud on järgmised koosluste ja liikide säilimiseks vajalikud või neid mittekahjustavad tegevused:

1) teede ja jalgradade hooldustööd kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

2) hooldustööd kaitstavate liikide elutingimuste säilitamiseks Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1994. a. määrusega nr. 462 «Loodusobjekti kaitse alla võtmise korra ning II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirjade kinnitamine» (RT I 1994, 94, 1610; 1996, 46, 890) kehtestatud korras välja antud loa alusel;

3) ulukite arvukuse reguleerimine 1. novembrist 31. jaanuarini kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

4) käesoleva kaitse-eeskirja punktis 18 sätestatud tegevus.

18. Täielike majanduspiirangutega sihtkaitsevööndis on lisaks käesoleva kaitse-eeskirja punktis 17 sätestatud tegevusele lubatud:

1) Järvesoo ja Luusaare sihtkaitsevööndis marjade ja seente korjamine;

2) Järvesoo sihtkaitsevööndis Tudu järvel kalapüük;

3) Kõrve sihtkaitsevööndis marjade ja seente korjamine 1. septembrist 31. jaanuarini;

4) Kõrve sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul kraavide sulgemine või hooldustööd;

5) valikraie kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul Kõrve sihtkaitsevööndis Paasvere metskonna kvartali 58 eraldises 23, kvartali 65 eraldistes 9--12 ja 19, kvartali 66 eraldises 4, kvartali 82 eraldistes 5, 9 ja 10 ning kvartali 99 eraldistes 2, 3, 7 ja 8 ja Järvesoo sihtkaitsevööndis Tudu metskonna kvartali 261 eraldises 16 ja kvartali 262 eraldises 10;

6) Luusaare sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul arheoloogilised uurimistööd.

19. Täielike majanduspiirangutega sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse; metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina).

20. Täielike majanduspiirangutega sihtkaitsevööndi maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570) paragrahvi 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.

21. Kaitsealal on neli majandatavat sihtkaitsevööndit:

1) Tudusilla sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Vinni vallas Roela metskonna kvartalid 189 (eraldised 4--17), 190 (eraldised 5--19), 191 (eraldised 2--19), 195 (eraldised 1--16), 211 (eraldised 1--6 ja 8--11) ja 212 (eraldised 1--8) ning Tudu metskonna kvartal 133 (eraldised 1--18 ja 20--24);

2) Pasti sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Laekvere vallas Tudu metskonna kvartalid 277, 278, 279, 280 (eraldis 11 täielikult ning eraldiste 5, 7, 8 ja 10 kustutatud sihist lõuna poole jääv osa), 290, 291, 292, 293, 294 (eraldised 10 ja 11 täielikult ning eraldise 8 Kruusojast lõuna poole jääv osa ning eraldise 12 kirde-edelasuunalisest kraavist loode poole jääv osa), 296 (eraldised 1, 2 ja 5--8 täielikult ning eraldise 3 kirde-edelasuunalisest kraavist loode poole jääv osa) ja Paasvere metskonna kvartal 28;

3) Alekvere sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 32 (Kõrve--Ädara teest ida poole jääv osa), 39 (Kõrve--Ädara teest ida poole jääv osa), 47, 49 ja 63 (põlise riigimaa osa eraldistel 1--7 ja 12), samuti talude 13 ja 14 maa kaitsealale jääv osa.

Lahustükina kuuluvad vööndisse Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 57 (põlise riigimaa osa eraldistel 2--8), 64 (põlise riigimaa osa eraldistel 9--18) ja 65 (eraldise 11 kraavist lääne poole jääv osa);

4) Küüska sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad:

Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 42 (eraldised 7--10 täielikult ning eraldise 4 lõunapoolsemast kraavist lõuna poole jääv osa ja eraldiste 5 ja 6 kraavist lõuna poole jäävad osad), 53 (eraldised 1--3), 59 (eraldised 1--5 ja 12--16 täielikult ning eraldise 17 Peressaare kanalist lõuna poole jääv osa), 66 (eraldised 16--18 täielikult ning eraldiste 1, 2, 3, 5 ja 6 kraavist põhja poole jäävad osad), 67 (eraldised 1, 3--11, 14--18 ja 21 täielikult ning eraldiste 2 ja 20 kraavist põhja poole jäävad osad) ja 71 (eraldised 1--3 täielikult ja eraldise 4 põhja-lõunasuunalisest kraavist lääne poole jääv osa).

22. Majandatavas sihtkaitsevööndis on 1. veebruarist 15. juunini keelatud inimeste viibimine väljaspool teid ilma kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel.

23. Majandatavas sihtkaitsevööndis on lubatud järgmine majandustegevus ja loodusvarade kasutamine:

1) marjade ja seente korjamine 16. juunist 31. jaanuarini;

2) valikraie 1. augustist 31. jaanuarini kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

3) kraavide hooldustööd 1. augustist 31. jaanuarini kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

4) ulukite arvukuse reguleerimine 1. septembrist 31. jaanuarini kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul.

24. Majandatava sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

IV. PIIRANGUVÖÖND

25. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

26. Kaitsealal on kolm piiranguvööndit:

1) Umbjärve piiranguvöönd, kuhu kuulub Vinni vallas Tudu metskonna kvartal 172 (eraldis 5 täielikult ning eraldise 2 kraavist lõuna poole jääv osa).

Lahustükina kuuluvad vööndisse Vinni vallas Tudu metskonna kvartalid 134 (eraldised 1 ja 2), 152 (loode-kagusuunalisest kraavist kirde poole kaitsealale jääv osa), 153 (eraldised 12 ja 17 täielikult ning eraldiste 8 ja 13 kaitsealale jääv osa) ja 173 (eraldised 2--8 täielikult ning eraldise 9 kraavist kirde poole jääv osa);

2) Tagavälja piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Vinni vallas Tudu metskonna kvartalid 197 (eraldised 4--6), 198 (eraldis 7 täielikult ning eraldise 8 kraavist loode poole jääv osa), 216 (eraldised 3, 5--7, 9--11 ja 14--16 täielikult, eraldiste 8 ja 13 kraavist ida poole jääv osa ning eraldiste 17 ja 18 kirde-edelasuunalisest kraavist loode poole jääv osa) ja 217 (eraldise 1 kraavist loode poole jääv osa);

3) Säki piiranguvöönd, kuhu kuuluvad:

Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 24 (eraldised 15 ja 16 täielikult, eraldiste 12 ja 14 kraavist lõuna poole jääv osa ning eraldise 11 teest edela poole jääv osa), 25 (eraldised 4--17 täielikult ning eraldiste 1--3 kraavist lõuna poole jääv osa; nii riigi maa kui ka talu A104 maa osas), 33, 34 (eraldised 1--3 ja 5 täielikult ning eraldiste 4 ja 6 kraavist põhja poole jäävad osad), 40 ja 41 (eraldised 1 ja 2).

27. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 6--13 keelatud ning järgmised tegevused:

1) uute veekogude ja maaparandussüsteemide rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) lõppraie, välja arvatud turberaie Umbjärve piiranguvööndis 1. augustist 31. jaanuarini ja Säki piiranguvööndis aasta ringi;

4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ning looduslikul rohumaal;

5) prügi ja heitmete ladustamine;

6) Tagavälja ja Säki piiranguvööndis elektriliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;

7) Säki piiranguvööndis 1. veebruarist 31. juulini jahipidamine ning metsa- ja maaparandustööd.

28. Kui käesoleva kaitse-eeskirja punktis 27 ei ole sätestatud teisiti, on piiranguvööndis kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:

1) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd;

2) veekogude veetaseme muutmine;

3) uute ehitiste püstitamine ning teede, elektriliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

29. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Umbjärve ja Tagavälja piiranguvöönd -- looduskaitse; maastikuilme säilitamine;

Säki piiranguvöönd -- looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse säilitamine.

V. LÕPPSÄTTED

30. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

31. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN
Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 1997. a. määrusega nr. 206

Tudusoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Tudusoo maastikukaitseala välispiir kulgeb Vinni vallas Tudu--Tudusilla teelt Tudu metskonna kvartali 133 kirdenurgast mööda nimetatud kvartali idapiiri ida-läänesuunalise kraavini kvartali 134 eraldise 1 põhjapiiril ning edasi mööda seda talu A69 maa edela- ja lõunapiiri, kvartali 152 idapiiri, kvartali 153 eraldisi 8 ja 13 läbivat kraavi ja edasi mööda nimetatud kraavi mõttelist sirgjoonelist kagusuunalist pikendust kuni kvartali 153 lõunapiirini. Edasi kulgeb välispiir mööda kvartali 173 põhja- ja idapiiri, Tagajõge (Liivoja) ja kvartali 199 eraldisest 5 lähtuvat, kvartaleid 198, 217, 216 ja 240 läbivat kirde-edelasuunalist kraavi kuni kvartali 239 eraldise 11 kirdenurgani ning seejärel mööda kvartalite 239 ja 262 idapiiri kuni kvartali 281 põhjapiirini. Välispiir jätkub mööda kvartali 281 põhjapiiri ja (ületades Vinni ja Laekvere valla vahelise piiri ja jätkudes Laekvere vallas) mööda kvartali 281 eraldiste 4 ja 21 läänepiiri, kvartali 281 lõunapiiri ning kvartalite 282 ja 294 läänepiiri kuni Kruusojani ning edasi mööda seda kagu suunas kuni kvartali 294 eraldise 12 loodenurgani, seejärel mööda kirde-edelasuunalist kraavi ja selle mõttelist sirgjoonelist edelasuunalist pikendust edela suunas kuni kvartali 296 eraldiste 9 ja 11 põhjapiiril kulgeva kirde-edelasuunalise kraavini ning edasi mööda seda ja kvartali 293 idapiiri kuni Tudu ja Paasvere metskondade vahelise piirini. Välispiir jätkub mööda Paasvere metskonna kvartalite 28 ja 35 idapiiri, kvartali 42 ida- ja kagupiiri, Peressaare kanali paremkallast, kvartali 59 idapiiri ja kvartali 67 ida- ja lõunapiiri kuni kvartali 67 eraldise 21 edelanurgani, seejärel mööda põhja-lõunasuunalist kraavi läbi kvartali 71 lõunasse kuni Kõrve--Peressaare teeni. Mööda Kõrve--Peressaare teed kulgeb välispiir kvartali 82 idanurgani ning edasi mööda kvartali 82 kagupiiri, kvartali 99 kagu-, edela- ja loodepiiri, kvartali 82 loodepiiri ning kvartalite 65 ja 64 edelapiiri kuni Kõrve (A75) talu maa kagupiirini. Välispiir jätkub mööda Kõrve (A75) talu maa kagu- ja põhjapiiri, Kõrve metsavahitalu (A75) maa põhja- ja loodepiiri ja kvartali 63 edelapiiri kuni Kärje--Ädara teeni, edasi mööda nimetatud teed kuni kvartali 24 eraldisi 9 ja 12 lääne-idasuunaliselt läbiva kraavini ning edasi mööda seda kuni kvartali 25 põhjapiirini. Edasi kulgeb välispiir mööda kvartali 25 põhja- ja idapiiri, kvartali 34 põhjapiiri, kvartali 27 läänepiiri ning Tudu metskonna kvartalite 291, 290 ja 278 läänepiiri, kvartali 277 lääne- ja põhjapiiri ning kvartali 279 põhjapiiri kuni kvartaleid 261 ja 238 põhja-lõunasuunaliselt läbiva kraavini. Edasi kulgeb välispiir (ületades Laekvere ja Vinni valla vahelise piiri ja jätkudes Vinni vallas) mööda nimetatud kraavi ja Tudu metskonna kvartali 238 loodepiiri kuni kvartali 195 eraldise 58 edelanurgani, seejärel mööda põhja-lõunasuunalist kraavi põhja suunas kuni kvartali 195 eraldise 14 lõunapiirini, edasi mööda kraave eraldise 14 lõuna- ja kirdepiiril ning eraldise 13 kirdepiiril kuni Roela metskonna kvartali 211 läänepiirini. Edasi kulgeb välispiir mööda Roela metskonna kvartalite 211 ja 195 läänepiiri, kvartali 189 lõuna- ja läänepiiri ning mööda kvartaleid 189, 190 ja 191 läbiva elektriliini trassi lõunaserva kuni Tudu metskonna kvartali 133 põhjapiirini ning edasi mööda seda kuni kvartali 133 kirdenurgani Tudu--Tudusilla teel.

Tudusoo maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Tudu ja Paasvere metskonna 1995. aasta puistuplaani ja Roela metskonna 1991. aasta puistuplaani alusel ning talumaade osas kuni 1940. aastani välja antud Katastri Ameti skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json