Teksti suurus:

Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 48, 831

Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Vastu võetud 20.04.2004 nr 49

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80–102) art 41 lõike 1 ja art 47b lõike 1 alusel esitatud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006» (edaspidi arengukava).

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ebasoodsamate piirkondade toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord.

§ 2. Nõuded toetuse saamiseks

(1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes vastab arengukava 9. peatüki punktis 9.1 toodud nõuetele ning kes taotleb toetust arengukava 6. peatüki punktis 6.4.2 loetletud ebasoodsamates piirkondades asuva (edaspidi ebasoodsam piirkond) vähemalt 1,00 hektari suuruse põllumajandusmaa, püsirohumaa või põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta.

(2) Toetust võib taotleda lõikes 1 toodud põllumajandusmaa, püsirohumaa või põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta, mille pindala määramisel võetakse arvesse põllud pindalaga vähemalt 0,30 hektarit.

(3) Toetust võib taotleda lõikes 1 toodud põllumajandusmaa, püsirohumaa või põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta üksnes juhul, kui põllumassiiv tervikuna asub ebasoodsamas piirkonnas.

(4) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse tegeleda põllumajandusega ebasoodsamas piirkonnas asuval põllumajandusmaal taotlusel toodud pindala ulatuses.

(5) Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita arengukava 9. peatükis nimetatud põllumajanduse üldisi keskkonnanõudeid (edaspidi üldised keskkonnanõuded) kogu põllumajandusettevõttes (majandusüksuses).

(6) Lõigetes 4 ja 5 nimetatud kohustuse võtab taotleja toetuse taotlemiseks sätestatud tähtpäevast ja kohustust tuleb täita viis aastat alates esimesest toetuse väljamaksest.

§ 3. Nõuded põllumajandusmaa, püsirohumaa ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta

(1) Toetust võib taotleda heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaa, püsirohumaa või põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta.

(2) Kasutuses oleval põllumajandusmaal peab kasvatama põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juuniks, või peab seda maad hoidma mustkesas.

(3) Rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31. juulit olema niidetud või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 31. juuliks peab niide olema ära veetud või hekseldatud. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid visuaalselt tuvastada.

(4) Rohumaa rajamise aastal ja heinaseemne kasvatamiseks kasutatava rohumaa suhtes ei kehti lõikes 3 sätestatud nõuded.

(5) Põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevale maale peab 1. juuliks olema külvatud põllumajanduskultuur või peab seda maad hoidma mustkesas või peab seal 31. juuliks olema tehtud mehhaaniline umbrohutõrje.

(6) Toetust võib taotleda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuva põllu kohta.

§ 4. Toetuse taotlemine

(1) Kohustuse võtmise aastal esitab toetuse taotleja ajavahemikus 17. maist kuni 15. juunini PRIA-le:
1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 44 lõike 1 alusel kehtestatud vormi kohase taotluse;
2) lisas 1 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse võtmise kohta;
3) põllumassiivi kaardi, millel märgib põldude numbrid ja põldude piirid;
4) avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmeid ei ole sellesse registrisse kantud.

(2) Kohustuse võtmise aastale järgneval neljal kohustuseaastal esitab toetuse saaja ajavahemikus 17. maist kuni 15. juunini PRIA-le lõike 1 punktis 1 nimetatud taotluse ja punktis 3 nimetatud põllumassiivi kaardi.

(3) Kui taotleja või toetuse saaja esitab lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendid PRIA-le pärast lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtpäeva, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruses 2419/2001/EÜ, millega sätestatakse nõukogu määrusega 3508/92/EMÜ kehtestatud teatavate ühenduse toetuskavade ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 327, 12.12.2001, lk 11–32), artikli 13 lõikes 1 sätestatut.

§ 5. Avaldus taotluse menetlemise lõpetamiseks

Taotleja võib kohustuse võtmise aastal esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise lõpetamiseks Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 14 kohaselt.

§ 6. Muudatustest teavitamine

(1) Taotleja või toetuse saaja teavitab kirjalikult PRIA-t tehtud olulistest muudatustest võrreldes taotlusel esitatuga ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest 10 tööpäeva jooksul alates muudatuse tegemisest või takistava asjaolu tekkimisest, kuid hiljemalt 15. oktoobriks.

(2) Oluliseks muudatuseks loetakse seda, kui taotleja või toetuse saaja asendab taotlusel esitatud põllumajanduskultuuri, vähendab või suurendab põllumajandusmaa pindala või asendab osaliselt või täielikult põllumajandusmaa, mille kohta ta toetust taotles.

(3) Põllumajandusmaa pindala suurendamise või asendamisega seotud lõikes 1 nimetatud muudatusi, millest taotleja või toetuse saaja teavitab PRIA-t pärast § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse esitamise tähtaega, võetakse toetuse määramise otsuse tegemisel arvesse alates muudatusest teatamisele järgnevast aastast.

(4) Muudatusi, mis on seotud selle põllumajandusmaa pindala vähenemisega, mille kohta toetust taotletakse, võetakse toetuse määramise otsuse tegemisel arvesse alates muudatusest teatamise aastast.

(5) Lõikes 1 nimetatud muudatustest ei ole taotlejal või toetuse saajal õigus PRIA-t teavitada kohapealse kontrolli tegemise kavatsusest teadasaamisest kuni kohapealse kontrolli tegemiseni.

§ 7. Taotluse kontrollimine

(1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib dokumentides esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele. Veterinaar- ja Toiduamet esitab PRIA-le 1. oktoobri seisuga hiljemalt 15. oktoobriks nimekirja isikutest, kes on rikkunud § 9 lõigetes 7 ja 9 nimetatud nõudeid, näidates ära, millist nõuet on rikutud.

(2) PRIA teeb kohapealset kontrolli Euroopa Komisjoni määruse 445/2002/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse 1257/1999/EÜ (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) kohaldamiseks (EÜT L 74, 15.03.2002, lk 1–34), artikli 61 kohaselt.

(3) Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 12 kohaselt määrab PRIA taotlejale tähtaja taotlusel või muudes esitatud dokumentides esinevate ilmsete ebatäpsuste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks ilmsete ebatäpsuste kõrvaldamata jätmise korral võib PRIA jätta taotluse rahuldamata.

§ 8. Toetuse vähendamine ja selle määr

(1) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et põllumajandusmaa tegelik pindala erineb taotlusel esitatud pindalast, mille kohta toetust taotleti, rakendatakse Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 31 lõigetes 1 ja 4 ning artikli 32 lõikes 1 toodud vähendamise aluseid.

(2) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotleja on asendanud taotlusel esitatud põllumajanduskultuuri ega ole sellest PRIA-t õigeaegselt teavitanud ning kui taotleja esitab taotluse muutmiseks sellekohase avalduse 10 tööpäeva jooksul pärast kohapealset kontrolli, vähendatakse rikkumise kindlaks tegemise aastal selle põllu kohta makstavat toetust 20%.

(3) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotleja ei ole § 3 lõikes 3 toodud tähtajaks rohumaal niidet ära vedanud või hekseldanud, vähendatakse selle põllu kohta makstavat toetust 5%.

(4) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotleja ei täida üldisi keskkonnanõudeid, vähendatakse rikkumise kindlaks tegemise aastal makstavat toetust:
1) 5%, kui looduslikul rohumaal on kasutatud väetisi või taimekaitsevahendeid;
2) 10%, kui taotleja on põletanud kulu tuleohtlikul ajal, mis on sätestatud «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116 ja 118; 23, 143) § 21 lõike 4 alusel kehtestatud korras;
3) 5%, kui taotleja ei pea «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190) § 261 lõike 7 alusel kehtestatud põlluraamatut, või 5% põllu eest, mille kohta ei ole «Veeseaduse» § 26 1 lõike 7 alusel kehtestatud korras ettenähtud andmeid põlluraamatusse kantud;
4) 5%, kui taotleja on rikkunud «Veeseaduse» § 26 1 lõikes 4 sätestatud nõuet, mille alusel sõnnikuga on lubatud anda haritava maa hektari kohta keskmisena kuni 170 kg lämmastikku aastas;
5) 5%, kui taotlejal ei ole üle kolme aasta vanuse taimekaitseseadme kohta tõendit, et taimekaitseseade on läbinud ülevaatuse vastavalt «Taimekaitseseaduse» § 87 lõike 4 alusel kehtestatud korrale;
6) 5%, kui taotleja ei pea arvestust ravimite kasutamise üle «Ravimiseaduse» (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480; 2003, 26, 156; 88, 591) § 5 lõike 53 alusel kehtestatud korras;
7) 5%, kui taotleja ei pea oma põllumajandusloomade kohta arvestust «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135) § 11 lõigete 2 ja 21 alusel kehtestatud korras.

§ 9. Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

(1) Arvestades tehtud kontrolli tulemusi, otsustab PRIA peadirektor toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 17. novembriks.

(2) Kohustuse võtmise aastal on taotlejal õigus 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsusest teadasaamisest teha PRIA-le kirjalik avaldus toetusest loobumise ja kohustuste võtmata jätmise kohta.

(3) Kui taotleja ei esita § 8 lõikes 2 nimetatud avaldust, jäetakse rikkumise kindlaks tegemise aastal selle põllu osas taotlus rahuldamata.

(4) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et taotleja ei ole vastavalt § 3 lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks niitnud rohumaad või ei ole karjatanud seal loomi või ei ole vastavalt § 3 lõikes 5 sätestatud tähtpäevaks teinud põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleval maal mehhaanilist umbrohutõrjet, jäetakse rikkumise kindlaks tegemise aastal selle põllu osas taotlus rahuldamata.

(5) Kui taotleja on kohustuseaasta jooksul rikkunud vähemalt kolme § 8 lõike 4 punktides 1–7 nimetatud üldist keskkonnanõuet, jäetakse rikkumise kindlaks tegemise aastal taotlus rahuldamata.

(6) Euroopa Komisjoni määruse 445/2002/EÜ artikli 63 kohaselt jäetakse taotlus rahuldamata, kui taotleja on taotlusel või muudes dokumentides esitanud valeandmeid.

(7) Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ artikli 14 lõike 3 kohaselt jäetakse taotlus rahuldamata, kui:
1) taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul on taotleja veisekarja kuuluva looma organismist leitud «Ravimiseaduse» § 5 lõike 52 punkti 2 alusel nimetatud ainete jääke;
2) taotleja veisekarja kuuluva looma organismist on leitud «Ravimiseaduse» § 5 lõike 5 2 punkti 2 alusel keelatud, kuid vastavalt «Ravimiseaduse» § 5 lõike 5 3 alusel kehtestatud tingimustele ja korrale kasutamiseks lubatud ebaseaduslikult kasutatud ainete jääke;
3) taotleja majandusüksuses on leitud «Ravimiseaduse» § 5 lõike 5 2 punkti 2 alusel nimetatud aineid või neid aineid sisalduvaid tooteid või
4) taotleja majandusüksuses on leitud «Ravimiseaduse» § 5 lõike 52 punkti 2 alusel keelatud, kuid vastavalt «Ravimiseaduse» § 5 lõike 53 alusel kehtestatud tingimustele ja korrale kasutamiseks lubatud aineid või nendest valmistatud tooteid, mida tootja hoiab ebaseaduslikult enda valduses.

(8) Kui taotleja rikub kohustuste kehtivuse perioodil lõikes 7 nimetatud õigusaktide sätteid korduvalt, jäetakse taotlus rahuldamata ka rikkumise kindlaks tegemise aastale järgneval aastal.

(9) Kui taotleja takistab riikliku saasteainete seire programmi rakendamisel «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177) § 19 lõike 3 ja § 49 lõike 4 alusel kehtestatud korras või «Ravimiseaduse» § 5 lõike 5 3 alusel kehtestatud korras ettenähtud uuringute ja kontrolli läbiviimist, jäetakse rikkumise kindlaks tegemise aastal taotlus rahuldamata.

§ 10. Toetuse määr

(1) Arengukava järgi on toetuse määr ühe hektari kohta 390 krooni aastas.

(2) Kui nõuetekohaste taotluste alusel makstav toetuste summa ületab arengukavas toodud vastava aasta eelarve, otsustab põllumajandusminister toetusaluse põllumajandusmaa pindala vähendamise arengukava 12. peatüki punkti 12.7.1 kohaselt.

(3) PRIA peadirektor otsustab taotluse rahuldamata jätmise või toetuse määramise 15. detsembriks, kui lõike 2 kohaselt vähendatakse toetusaluse põllumajandusmaa pindala.

§ 11. Kohustuste muutmine

(1) Toetuse saaja võib suurendada toetusaluse põllumajandusmaa pindala põllumajandusmaa arvel, mille kohta ei ole kohustust võetud, 30 protsendi ulatuses kohustuse võtmise aastal taotlusel esitatud põllumajandusmaa pindalast või Euroopa Komisjoni määruse 445/2002/EÜ artikli 31 lõike 2 kohaselt kuni 2 hektarit.

(2) Kui toetuse saaja suurendab toetusaluse põllumajandusmaa pindala üle lõikes 1 sätestatud määra, esitab ta PRIA-le uue taotluse § 4 lõikes 2 toodud ajavahemikus ning olemasolev kohustus ja uus kohustus loetakse Euroopa Komisjoni määruse 445/2002/EÜ artikli 31 alusel üheks kohustuseks, mille kestus on viis aastat.

§ 12. Kohustuste ülevõtmine ja üleandmine

(1) Taotleja ei või võetud kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 66 lõikes 3 nimetatud vääramatu jõu juhtudel (edaspidi vääramatu jõud ).

(2) Kui toetuse saaja annab võetud kohustuse kehtivuse perioodil kogu oma majandusüksuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruse 445/2002/EÜ artiklit 30.

(3) Kui toetuse saaja suurendab põllumajandusmaa pindala seoses kohustuste ülevõtmisega, loetakse algne kohustus ja ülevõetud kohustus üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse lühemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustused võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustusi, loetakse kohustuste kestuseks üle võetud kohustuste kestus.

(4) Taotleja teavitab PRIA-t lõikes 3 nimetatud muudatustest § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ajavahemikus, esitades § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendid ja avalduse kohustuste ülevõtmise kohta.

§ 13. Toetuse maksmine

Euroopa Komisjoni määruse 445/2002/EÜ artikli 38 kohaselt makstakse toetus taotleja arveldusarvele § 8 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel ajavahemikus 1. detsembrist kuni § 8 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemise aastale järgneva aasta 30. aprillini.

§ 14. Toetuse tagasinõudmine

(1) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetus on makstud alusetult, nõuab PRIA toetuse saajalt toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 49 kohaselt.

(2) Kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustustest vähemalt kolme järjestikuse aasta kohustused ja Euroopa Komisjoni määruse 445/2002/EÜ artikli 30 kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse, ei nõuta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.

(3) Taotlus jäetakse rahuldamata ja eelmistel aastatel makstud toetus nõutakse tagasi, kui toetuse saaja vähendab põllumajandusmaa pindala, millele ta kohustuse võtmise aastal võttis § 2 lõikes 6 nimetatud kohustuse, üle 30%, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja tõestab, et ta ei saa jätkata võetud kohustuste täitmist vääramatu jõu tõttu. Kui toetuse saajalt nõutakse eelmistel aastatel makstud toetus tagasi, lõpeb tema võetud kohustus ja ta ei saa kohustuste jätkuva täitmise eest toetust taotleda.

§ 15. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 8 lõike 4 punktis 5 nimetatud nõuet kohaldatakse alates 1. maist 2005. a.

(2) Paragrahvi 9 lõike 7 punktis 1 toodud perioodiks loetakse 2004. aastal ajavahemikku määruse jõustumisest kuni 1. oktoobrini 2004. a.

§ 16. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 49 «Ebasoodsamate piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord»
lisa 1

EBASOODSAMATE PIIRKONDADE TOETUSE KOHUSTUS

(vorm MT61)

1.1 Taotleja üldandmed

 

1.2 Täidetakse PRIAs

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

 
                     

Nimi või ärinimi:

Registrikood:

               

Esindaja nimi:

Taotluse number:

                     

Kontakttelefon:

Vastuvõtja allkiri:

2. Taotleja kinnitus

  A.

Olen tutvunud ebasoodsamate piirkondade toetuse saamiseks vajalike nõuetega ja VÕTAN KOHUSTUSE täita neid alates toetuse taotlemiseks sätestatud viimase kuupäeva seisuga ja VIIS AASTAT ALATES ESIMESEST TOETUSE VÄLJAMAKSMISEST.

  B.

Kohustun täitma kõiki kehtestatud üldisi keskkonnanõudeid kogu põllumajandusettevõttes.

  C.

Täiendav informatsioon:

    1. Olen esitanud avalduse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks.
    2. Olen esitanud pindalatoetuste taotluse (vorm PT50).
    3. Olen esitanud põldude loetelu (vorm PT50A).
    4. Olen nõuetekohaselt täitnud ja esitanud põllumassiivi kaardi(d).
 

Kinnitan oma allkirjaga, et võtan kohustuse järgida esitatud nõudeid alates taotluse esitamisest ja viis aastat alates esimesest toetuse väljamaksest. Kinnitan kohustusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.


Kuupäev:
Allkiri:

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json