Teksti suurus:

Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 47, 820

Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord

Vastu võetud 21.04.2004 nr 110

Määrus kehtestatakse « Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) § 5 lõike 6 alusel.

§1. Kohaldamisala

Määrusega kehtestatakse nõuded mõõtjatele, kes taotlevad oma erialase pädevuse hindamist Eesti akrediteerimisasutuse (edaspidi akrediteerimisasutus) poolt ning erialase pädevuse hindamise protsessile.

§2. Mõisted

(1) Metroloogiaalaseid mõisteid kasutatakse käesolevas määruses «Mõõteseaduse» tähenduses ja vastavalt standardile EVS 758:1998 «Metroloogia. Terminid ja määratlused».

(2) Akrediteerimise ja erialase pädevuse hindamise alaseid mõisteid kasutatakse vastavalt EVS-EN 45000 sarja standarditele.

§3. Erialase pädevuse kriteeriumid

(1) Erialase pädevuse hindamist ja tõendamist taotlev mõõtja peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud haldusnõuetele ja lõikes 3 toodud tehnilistele nõuetele.

(2) Haldusnõuded on:
1) mõõtja peab olema juriidiliselt identifitseeritav;
2) mõõtja organisatsioon ja juhtimisstruktuur ning mõõtetegevusega seotud isikute koht haldavas organisatsioonis peavad olema dokumenteeritud;
3) mõõtja peab mõõtetegevusega seotud isikute vastutusala määratlemisel vältima võimalikke huvide konflikte;
4) mõõtjal peab olema erialase tegevuse ja juhtimise eest vastutav personal, kelle vastutus, volitused ja omavahelised suhted peavad olema dokumenteeritud;
5) mõõtja peab dokumenteerima oma tegevuspõhimõtted, protseduurid ja tegevusjuhendid sellises ulatuses, mis on vajalik mõõtetulemuste kvaliteedi tagamiseks; nimetatud dokumentatsioon peab olema ajakohane, asjakohasele personalile edastatud, arusaadav ja rakendatud;
6) mõõtja peab tagama, et asjakohaste dokumentide kinnitatud eksemplarid on kättesaadavad igas mõõtetegevusega seotud töökohas;
7) allhanketöö kasutamisel peab mõõtja tagama alltöövõtja vastavuse käesoleva määruse nõuetele;
8) mõõtja peab pakkuma klientidele ja teistele asjassepuutuvatele isikutele koostööd, selgitamaks nende vajadusi ja võimaldamaks jälgida mõõtja sooritusi, järgides konfidentsiaalsusnõudeid;
9) mõõtja peab kehtestama klientidelt või teistelt asjassepuutuvatelt isikutelt laekunud kaebuste lahendamise korra;
10) mõõtja peab määrama sobivad isikud ja kehtestama parandus- ja tõkestusmeetmete rakendamise korra, kui on tuvastatud mittevastav mõõtetegevus;
11) mõõtja peab säilitama kindlaksmääratud perioodiks algupäraste vaatluste ja tuletatud andmete andmestiku ning iga väljastatud mõõteprotokolli ja tunnistuse koopia;
12) mõõtja või haldav organisatsioon peab perioodiliselt ja kooskõlas ettemääratud ajakava ning protseduuriga läbi viima oma mõõtetegevuse siseauditit, tõendamaks, et ta tegevus jätkuvalt vastab käesoleva määruse nõuetele;
13) mõõtja või haldava organisatsiooni tegevjuhtkond peab kooskõlas ettemääratud ajakava ja protseduuridega perioodiliselt läbi viima mõõtetegevuse ülevaatusi selle jätkuva usaldusväärsuse tagamiseks.

(3) Tehnilised nõuded on:
1) mõõtmisi teostav personal peab omama selleks vajalikku kvalifikatsiooni, väljaõpet ja kogemusi;
2) mõõtmisi teostavale personalile peavad olema koostatud töökirjeldused;
3) ruumid ja keskkonnatingimused, milles viiakse läbi mõõtmisi, peavad võimaldama korrektset mõõtmist, kahjustamata selle nõutavat kvaliteeti;
4) mõõtja peab kasutama sobivaid mõõtemeetodeid ja protseduure, mis vastavad kliendi ja olemasolul asjakohaste õigusaktide nõuetele; mittestandardsed mõõtemeetodid peavad olema valideeritud;
5) mõõtja peab omama ja rakendama protseduure mõõtemääramatuse hindamiseks;
6) mõõtjal peavad olema kõik mõõtevahendid ja abiseadmed, mis on vajalikud mõõtmiste korrektseks läbiviimiseks ning need peavad olema nõuetekohaselt hooldatud;
7) kõik mõõtmisteks kasutatavad mõõtevahendid peavad olema jälgitavalt kalibreeritud või taadeldud enne kasutuselevõttu ja järgnevalt kindlate ajavahemike järel vastava programmi kohaselt; taadeldud peavad olema mõõtevahendid, mis on kantud «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel kehtestatud metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse;
8) proovivõtmise korral peab mõõtja omama ja rakendama proovivõtu plaani ning protseduure;
9) mõõtjal peavad olema mõõteobjektide käsitlemiseks ja identifitseerimiseks ning kliendi ja teiste asjassepuutuvate isikute konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikud protseduurid;
10) mõõtja peab rakendama mõõtmiste kvaliteedi tagamise kontrollprotseduure, kaasa arvatud olemasolevate tööetalonide ning etalonainete regulaarse kasutamise ja perioodilise osalemisega sobivates tasemekatsetes või võrdlusmõõtmistes;
11) mõõtja peab mõõtetulemused dokumenteerima täpselt, selgelt, ühemõtteliselt ja objektiivselt vastavalt mõõtemeetodi juhistele;
12) dokumenteeritud mõõtetulemused peavad sisaldama kogu informatsiooni, mis on nõutud kliendi poolt või olemasolul asjakohase õigusakti kohaselt ja on vajalik mõõtetulemuste interpreteerimisel.

§4. Erialase pädevuse hindaja ja tõendaja

Erialast pädevust hindab ja tõendab akrediteerimisasutus.

§5. Erialase pädevuse hindamise taotlemine

(1) Erialase pädevuse hindamist võib taotleda juriidilise isikuna või füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud mõõtja.

(2) Erialase pädevuse hindamise taotleja esitab akrediteerimisasutusele viimase poolt väljatöötatud vormi kohase avalduse, millele on lisatud juhtimis- või kvaliteedisüsteemi kirjeldus ja selle asjakohaste lisade koopiad ning hindamisulatusse kuuluvate mõõtemetoodikate nimekiri. Akrediteerimisasutuse soovil on mõõtja kohustatud esitama täiendavaid pädevuse hindamiseks vajalikke dokumente.

§6. Erialase pädevuse hindamine ja tõendamine

(1) Erialase pädevuse hindamisel tehakse kindlaks mõõtja erialane pädevus ning vastavus §-s 3 esitatud kriteeriumitele.

(2) Erialase pädevuse hindamise protseduur peab vastama standardi EVS-EN 45002:1995 nõuetele.

(3) Erialase pädevuse hindamise positiivse tulemuse alusel väljastab akrediteerimisasutus sellesisulise tunnistuse. Erialast pädevust tõendav tunnistus ei ole samaväärne akrediteerimistunnistusega ega asenda seda.

(4) Erialast pädevust tõendavas tunnistuses peab olema toodud mõõtja nimi ja aadress, kinnitus mõõtja vastavuse kohta käesoleva määruse nõuetele, mõõtetegevuse valdkond, tunnistuse registreerimisnumber, tunnistuse väljastamise kuupäev, tunnistuse kehtivustähtaeg, akrediteerimisasutuse juhi nimi ja allkiri. Erialase pädevuse ulatuse üksikasjalik kirjeldus esitatakse tunnistuse lisas.

(5) Erialast pädevust tõendav tunnistus kehtib kaks aastat.

§7. Tõendatud erialase pädevusega mõõtja järelevalve ja tõendamisest tulenevad kohustused

(1) Põhjendatud kahtluste korral mõõtja jätkuva pädevuse suhtes viib akrediteerimisasutus läbi tõendatud erialase pädevusega mõõtja järelevalvekülastuse. Järelevalvekülastus toimub standardi EVS-EN 45002:1995 nõuete kohaselt.

(2) Tõendatud erialase pädevusega mõõtja on kohustatud osalema akrediteerimisasutuse poolt korraldatud võrdluskatsetes mõõtja pädevusalasse kuuluvate katse- ja mõõtemeetodite osas.

(3) Tõendatud erialase pädevusega mõõtja on kohustatud tagama pideva vastavuse pädevuskriteeriumitele ja nende täitmist võimaldavatele akrediteerimisasutuse poolt esitatud nõuetele ning ettekirjutustele.

(4) Tõendatud erialase pädevusega mõõtja peab oma pädevuse tõendatusele viidates kasutama lauset «EAK poolt tõendatud erialase pädevusega mõõtja registreerimisnumbriga EXXX».

(5) Tõendatud erialase pädevusega mõõtja peab oma pädevuse tõendatusele viidates selgelt osutama ja kinnitama, milliste katse- või mõõteteenuste osas on tema pädevus tõendatud.

(6) Erialast pädevust tõendava tunnistuse kehtivuse lõppemisel peab mõõtja kohe lõpetama sellele viitamise.

§8. Erialast pädevust tõendava tunnistuse kehtetuks tunnistamine

(1) Kui järelevalve käigus või muul viisil on tõendatud mõõtja mittevastavus käesoleva määruse nõuetele, tunnistab akrediteerimisasutus mõõtja erialast pädevust tõendava tunnistuse kehtetuks.

(2) Erialast pädevust tõendava tunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta apellatsiooni esitamine toimub mõõtja algatusel standardis EVS-EN 45003:1997 toodud korra kohaselt.

§9. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

(2) Majandusministri 29. novembri 2000. a määruse nr 36 «Mõõtmisi ja mõõtevahendite metroloogilist kontrolli teostavate laborite kompetentsuse hindamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 124, 1977) alusel väljastatud erialase kompetentsuse kinnitamise tunnistused jäävad kehtima nende kehtivusaja lõpuni.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json