Teksti suurus:

Vanaõli käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2011
Avaldamismärge:RTL 2004, 49, 849

Vanaõli käitlusnõuded1

Vastu võetud 21.04.2004 nr 23

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 29 lõike 4 punkti 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Lisaks «Jäätmeseadusega» sätestatule kehtestatakse määrusega vanaõli täiendavad käitlusnõuded.

(2) PCB-sid üle 50 mg/kg sisaldava vanaõli käitlemine toimub vastavalt PCB-de jäätmetele kehtestatud käitlusnõuetele.

(3) Vanaõli on mis tahes mineraal-, taimsel või sünteetilisel õlil põhinev määrdeaine, kütte-, tööstus- või muu õli, emulsioonid kaasa arvatud, mis on muutunud kõlbmatuks sellele algselt määratud otstarbe jaoks ning mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.

(4) Vanaõli kuulub ohtlike jäätmete hulka ja tekkevaldkonnast lähtudes liigitatakse see vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155) jaotisekoodidega 05, 12, 13 või 16 nimetatud jaotisse või tähistatakse koodinumbriga 20 01 26*.

§ 2. Üldised käitlusnõuded

(1) Vanaõli käitlemisel tuleb vältida selle lekkimist ning valgumist pinnasesse, pinna- ja põhjavette, merre ning kanalisatsiooni- ja kuivendussüsteemidesse. Samuti peab vanaõli taaskasutamisel või kõrvaldamisel vältima tekkinud jääkide kontrollimatut kõrvaldamist. Vanaõli käitlemine ei tohi põhjustada pinnasereostust või reostusohtu ning välisõhu saastumist määral, mis ületab õigusaktidega kehtestatud saasteainete heitgaaside piirväärtusi.

(2) Vanaõli tuleb regenereerida, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning võrreldes muude jäätmekäitlusviisidega ei kaasne sellega ülemääraseid kulutusi. Regenereerimine on vanaõli puhastamine baasõli tootmiseks. Regenereerimise käigus eemaldatakse vanaõlist saasteained, oksüdatsioonisaadused ja muud lisaained.

(3) Kui regenereerimine pole võimalik, tuleb vanaõli taaskasutada mingil muul viisil, kusjuures vanaõli vahetule põletamisele energia saamiseks tuleb eelistada selle taasväärtustamist toorme või materjalina.

(4) Kui vanaõli regenereerimine või taaskasutamine muul viisil pole võimalik, tuleb ta kõrvaldada nii, et sellest ei tulene normatiive ületavat mõju tervisele ega keskkonnale.

§ 3. Vanaõli kogumine

(1) Jäätmevaldaja, kes vanaõli ei taaskasuta ega kõrvalda, on kohustatud selle üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule.

(2) Füüsiline isik on kohustatud oma kodumajapidamises ja isiklikes sõiduvahendites tekkinud vanaõli jäätmekäitlejale üle andma kohaliku omavalitsuse organite määratud korras.

(3) Vältida tuleb vanaõli segamist ja segunemist kogumiskohtades muude ohtlike või tavajäätmetega, samuti muude ainete või esemetega, pöörates seejuures erilist tähelepanu polüklooritud bifenüüle või polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid) sisaldavate jäätmete või kemikaalide vanaõliga segunemise vältimisele.

(4) Vanaõli eri liikide segamine omavahel või muu kütusega on lubatud jäätmeloaga määratud tingimustel, kui sellega ei kaasne oht inimese tervisele ja keskkonnale ning see on tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud.

§ 4. Vanaõli taaskasutamine ja kõrvaldamine

(1) Vanaõli taaskasutamise, sealhulgas regenereerimise saadused ei tohi sisaldada muid jäätmeid või aineid määral, mis põhjustaks täiendavat ohtu inimese tervisele ja keskkonnale.

(2) PCB-de sisaldus eelnimetatud saadustes ja vahetult põletatavas vanaõlis ei tohi ületada 50 mg/kg. Keelatud on põletada vanaõli, mille PCB-de sisaldus pole akrediteeritud laboris eelnevalt kindlaks määratud.

(3) Vanaõli võib põletada keskkonnakompleksluba või jäätmete põletamiseks jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav põletusseadme valdaja.

(4) Jäätmete põletamisele kehtestatud nõuded ei rakendu kütuse suhtes, mis on saadud vanaõli taasrafineerimise, taasväärtustamise või muul viisil taaskasutamise tulemusena ja vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuni 2003. a määruse nr 97 «Nõuded vedelkütusele» (RTL 2003, 71, 1032; 2004, 7, 96; 38, 626) nõuetele.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 21. aprilli 1999. a määrus nr 45 «Vanaõli käitlemise kord» (RTL 1999, 73, 932) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.
1 Euroopa Ühenduste nõukogu direktiiv 1975/439/EMÜ vanaõli kõrvaldamise kohta (ETÜ L 194, 25.07.1975, lk 23–25)
Euroopa Liidu nõukogu direktiiv 1987/101/EMÜ, millega muudetakse Euroopa Ühenduste nõukogu direktiiv 1975/439/EMÜ vanaõli kõrvaldamise kohta (EÜT L 42, 12.2.1987, lk 43–47)

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json