Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, lastetoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 77, 1309

Riiklike elatusrahade seaduse, lastetoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja töötu sotsiaalse kaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.1997

§ 1. Riiklike elatusrahade seaduse (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542; 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855; 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027; 68, 1139; 95, 1631; 1996, 22, 437; 45, 849; 86, 1539) § 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«Eestis viibival pagulasel on riikliku elatusraha saamise õigus Eesti alalise elanikuga samadel alustel.».

§ 2. Lastetoetuste seaduse (RT I 1997, 42, 676) § 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Eestis viibivale pagulasele ja tema Eestis viibivale lapsele makstakse toetusi Eesti alalise elanikuga samadel alustel.».

§ 3. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538) § 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Eestis viibival pagulasel on õigus saada sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi ja muud abi Eesti alalise elanikuga samadel alustel.».

§ 4. Töötu sotsiaalse kaitse seaduses (RT I 1994, 81, 1381; 1995, 89, 1572; 1996, 42, 810; 49, 953) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Eestis viibival pagulasel on õigus saada tööturuteenuseid ja töötu riiklikku abiraha Eesti alalise elanikuga samadel alustel.»;

2) paragrahvi 5 punktis 4 asendatakse sõnad «2. lõikes» sõnadega «2. ja 3. lõikes»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Erandina ei nõuta pagulaselt eelnevat hõivatust tööga või tööga võrdsustatud tegevusega.».

Riigikogu esimees Toomas SAVI
 

/otsingu_soovitused.json