Teksti suurus:

Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 48, 825

Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 20.04.2004 nr 43

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 50 lõigete 2 ja 5 ning Euroopa Komisjoni määruse 1148/2001/EÜ vastavuskontrollide kohta, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja turustusnormide suhtes (EÜT L 156, 13.06.2001, lk 9–22), artikli 4 lõigete 1 ja 3 ning artikli 5 lõike 1 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297 21.11.1996, lk 1–28) lisas 1 toodud puu- ja köögivilja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord.

§2. Puu- ja köögivilja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord

(1) Puu- ja köögivilja vastavust kvaliteedinõuetele kontrollitakse aasta jooksul järgmise sagedusega:
1) hulgikaubandusettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on üle 15 tuhande tonni – vähemalt 10 korda;
2) hulgikaubandusettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on kuni 15 tuhat tonni – vähemalt 12 korda;
3) põllumajandustoodete tootmise ettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on üle 2,5 tuhande tonni – vähemalt 10 korda;
4) põllumajandustoodete tootmise ettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on kuni 2,5 tuhat tonni – vähemalt 6 korda.

(2) Puu- ja köögivilja vastavust kvaliteedinõuetele kontrollitakse suure riskiastmega ettevõttes vähemalt kümme korda sagedamini kui on sätestatud lõikes 1.

(3) Suure riskiastmega ettevõtteks loetakse ettevõtet, mille puu- ja köögivilja vastavus kvaliteedinõuetele eelmise aasta kontrolli tulemuste põhjal oli alla 80%.

§3. Enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord

(1) Euroopa Komisjoni määruse 1148/2001/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud erimärgistuse loa või sama määruse artikli 5 lõikes 1a sätestatud enesekontrolli õiguse (edaspidi loa) saamiseks või nimetatud loa pikendamiseks esitab taotleja Taimetoodangu Inspektsioonile määruse lisas toodud vormi kohase taotluse.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib taotleja vastavust nõuetele ja otsustab loa andmise või taotluse rahuldamata jätmise ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast alates.

(3) Nende taotlejate nimed, kellele luba on antud, avaldatakse Taimetoodangu Inspektsiooni veebilehel.

(4) Teade taotluse rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates seitsme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või antakse taotlejale kätte allkirja vastu teatisel. Taotluse rahuldamata jätmise otsust põhjendatakse ja esitatakse ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

(5) Lubade väljaandmisega seotud dokumente säilitatakse 10 aastat.

§4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 43 «Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise  kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse  loa taotlemise kord ja taotluse vorm»
lisa

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

TAOTLUS

puu- ja köögivilja kvaliteedi enesekontrolli ja erimärgistuse loa saamiseks

1. TAOTLEJA

A. Äriühing, mittetulundusühing või muu juriidiline isik, samuti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus

B. Füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Äriregistrikood/Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood/Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood

Isikukood

                                     

Esindaja eesnimi

Äriregistrikood/Maksukohustuslaste registrikood

Esindaja perekonnanimi

                     

Ärinimi

Esindaja isikukood

                     

Esindaja ametikoht

2. AADRESS JA KONTAKTANDMED

Elukoht/Asukoht   Isiku tegevuskoht
  Maakond  
  Kohalik omavalitsusüksus  
  Küla, alev, alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon  
  Faks/e-post1  

1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah …… ei ……

3. ANDMED TAOTLEJA TEGEVUSE KOHTA

Tegevus tootja ja/ei pakendaja ja/ei Turustaja ja/ei eksportija ja/ei importija ja/ei

Puu- ja köögivili, mille kvaliteedi määramiseks luba taotletakse

1. aprikoos 19. ploom
2. arbuus 20. hernes
3. artišokk 21. porgand
4. avokaado 22. porrulauk
5. baklažaan 23. rooskapsas
6. kabatšokk 24. salat
7. kapsas 25. salatsigur
8. kiivi 26. sarapuupähkel
9. kirss 27. seller
10. kreeka pähkel 28. sibul
11. kurk 29. spargel
12. küüslauk 30. spinat
13. lauaviinamarjad 31. tomat
14. lillkapsas 32. tsitrusvili
15. maasikad 33. virsik ja nektariin
16. melonid 34. õun
17. uba 35. pirn
18. paprika 36. kultuurseen

Käesolevaga taotlen Euroopa Komisjoni määruse 1148/2001/EÜ artikli 4 lõikes 3  sätestatud erimärgistuse
kasutamise ja sama määruse artikli 5 lõikes 1a sätestatud enesekontrolli luba.

Lisa

KINNITAN, ET JÄRGIN EUROOPA KOMISJONI 1148/2001/EÜ ARTIKLI 4 LÕIKES 3 JA ARTIKLI 5 LÕIKES 1a SÄTESTATUD NÕUDEID. KINNITAN, ET TAOTLUSES ESITATUD ANDMED ON ÕIGED NING ET VÕIMALDAN KONTROLLIDA TAOTLUSES ESITATUD ANDMEID.

   
TAOTLEJA ALLKIRI: ……………………… KUUPÄEV: …………………

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json