Teksti suurus:

Äriseadustiku § 513 ning maksukorralduse seaduse § 11^2 täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 77, 1313

Äriseadustiku § 513 ning maksukorralduse seaduse § 11^2 täiendamise seadus

Vastu võetud 21.10.1997

§ 1. Äriseadustiku (RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 52--54, 993; 1997, 16, 258; 48, 774) §-s 513 tehakse järgmised täiendused:

1) lõiget 2 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«Sundlõpetatud ettevõtte juhatuse või seda asendava organi esindusõigus säilib kuni kohtu poolt likvideerija määramiseni või pankroti väljakuulutamiseni või vastava ettevõtte registrist kustutamiseni. Juhatuse või seda asendava organi koosseisus võib teha muudatusi kuni selle ajani ainult mõjuval põhjusel ja kohtu loal. Mõjuvaks põhjuseks loetakse eelkõige:

1) pikaajalist või rasket haigust, mille tõttu muutub võimatuks juhatuse või seda asendava organi liikme ülesannete täitmine;

2) juhatuse või seda asendava organi liikme surma, teadmata kadunuks või surnuks tunnistamist, samuti teovõimetuks tunnistamist;

3) kohtuotsuse jõustumist, millega määrati vabadusekaotuslik karistus;

4) kohtuotsuse jõustumist, millega juhatuse või seda asendava organi liikmel võeti ära õigus teataval tegevusalal tegutsemiseks;

5) juhatuse või seda asendava organi liikme alalist elamaasumist välismaale.

Muudatused juhatuse või seda asendava organi koosseisus jõustuvad alates ettevõtteregistris registreerimisest.»;

2) lõiget 31 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«Avaldus likvideerimise läbiviimise kohta peab sisaldama andmeid sundlõpetatud ettevõtte kohta, kelle suhtes likvideerimise läbiviimist taotletakse, andmeid avalduse esitaja kohta, andmeid avalduse aluseks oleva nõude suuruse, aluse ja maksetähtaja kohta ning taotluse likvideerija määramise kohta; avaldusele tuleb lisada tõendid avalduse aluseks oleva nõude olemasolu kohta. Kui kohus on juba määranud sundlõpetatud ettevõttele likvideerija, käsitletakse järgmisi avaldusi likvideerimismenetluse läbiviimiseks nõuetest teatamisena ning kohus edastab need likvideerijale. Isik, kes on esitanud kohtule teadvalt vale avalduse likvideerimise läbiviimiseks, peab hüvitama sellega ettevõttele, selle võlausaldajatele, aktsionäridele, osanikele või liikmetele tekitatud kahju.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

«(32) Sundlõpetatud ettevõte ei tohi:

1) jaotada osanikele, aktsionäridele, liikmetele või ettevõtjale kasumit (dividendi);

2) võõrandada, rendile anda ja piiratud asjaõigustega koormata ettevõttele kuuluvaid kinnisasju, riiklikusse registrisse kantavaid vallasasju (hooned, sõidukid jne.) ning osalust teistes äriühingutes (osad, aktsiad);

3) muuta põhikirja;

4) muuta osa- või aktsiakapitali või osanike sissemaksete suurust.

Käesoleva lõike punktis 2 sätestatud piirangud kehtivad kuni kohtu poolt likvideerijate määramiseni või pankroti väljakuulutamiseni. Käesoleva lõike punktis 2 sätestatud piirangud kehtivad kolmandate isikute suhtes.»;

4) lõiget 5 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«Likvideerimise lõpetamiseks esitab likvideerija ettevõtteregistri pidajale lõppbilansi ning avalduse ettevõtte registrist kustutamiseks ja likvideeritud ettevõtte dokumentide hoidja registrisse märkimiseks. Kui ettevõte on lõppenud nõuetest mitteteatamise tõttu, loetakse ettevõtte juht, kes on ettevõtte lõppemise hetkel kantud ettevõtteregistrisse, likvideeritud ettevõtte dokumentide hoidjaks ja märgitakse ettevõtteregistri pidaja poolt ettevõtteregistrisse.»;

5) lõiget 8 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Justiitsminister kehtestab oma määrusega sundlõpetatud ettevõtete likvideerijatele tasu määramise korra ja tasu piirmäärad.».

§ 2. Maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822) § 112 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu «ettevõtjate suhtes» sõnadega «ning nende ettevõtete suhtes, kes on sundlõpetatud äriseadustiku (RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 52--54, 993; 1997, 16, 258; 48, 774) § 513 alusel».

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI
 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json