Teksti suurus:

Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte tunnustamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.03.2011
Avaldamismärge:RTL 2004, 51, 880

Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte tunnustamise kord

Vastu võetud 22.04.2004 nr 52

Määrus kehtestatakse « Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135) § 181 lõike 3 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ettevõtte, kus tegeletakse Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruses 1774/2002/EÜ, millega kehtestatakse toiduks mittemõeldud kõrvalsaaduste tervisereeglid (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1–95) sätestatud loomsete kõrvalsaaduste käitlemisega, tunnustamise kord.

§2. Taotlus ettevõtte tunnustamiseks

(1) Käitleja peab esitama kirjaliku taotluse Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele ettevõtte tunnustamiseks.

(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) käitleja nimi ja isiku- või registrikood;
2) käitleja elu- või asukoht ja aadress;
3) käitleja sidevahendite (telefon, faks, elektronpost) kontaktandmed;
4) ettevõtte või selle osa, mille tunnustamist taotletakse, asukoht ja aadress;
5) ettevõtte või selle osa, mille tunnustamist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku või käitlemisettevõtte juhi nimi ja tema sidevahendite kontaktandmed;
6) käitlemisvaldkond, millega ettevõttes või selle osas tegeletakse.

(3) Kui taotluse esitab käitleja esindaja, tuleb lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud andmed taotluses märkida ka taotleja esindaja kohta

§3. Taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Taotlusele tuleb lisada vastavalt käitlemise valdkonnale järgmised andmed ja dokumendid:
1) äriregistris registreerimata füüsilisest isikust ettevõtja puhul Maksu- ja Tolliameti või tema kohaliku asutuse tõend ettevõtja registreerimise kohta maksukohustuslaste registris;
2) kasutatava ehitise puhul koopia kohaliku omavalitsuse väljastatud kasutusloast;
3) andmed veovahendite kohta;
4) asendiplaan koos vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
5) ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
6) andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
7) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos kasutatavate seadmete tehnilise kirjeldusega;
8) andmed projekteeritud ning planeeritava või tegeliku tootmis- või töötlemisvõimsuse kohta;
9) andmed ettevõtte ladude mahutavuse ja eeldatava toodangu mahu kohta;
10) puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
11) kahjuritõrjeplaan koos andmetega tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
12) kirjeldus tekkinud heitvee töötlemise kohta;
13) toorme ja saaduste veovahendite puhastamise kirjeldus;
14) maakonna keskkonnateenistuse arvamus loomsete jäätmete kavandatava matmispaiga keskkonnanõuetele vastavuse kohta.

§4. Ettevõtte tunnustamine

Ettevõtte tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsus tehakse ja see toimetatakse käitlejale kätte «Loomatauditõrje seaduse» §-s 19 1 sätestatud tähtaja jooksul.

§5. Arvestuse pidamine ja andmete säilitamine

Veterinaar- ja Toiduamet peab ettevõtte tunnustamiseks esitatud taotluste, andmete ja dokumentide ning tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsuste arvestust ning säilitab esitatud taotluseid koos nendele lisatud andmete ja dokumentidega ning tehtud otsuseid 10 aastat nende saamisest või tegemisest arvates.

§6. Jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT