Teksti suurus:

Toote nõuetekohasuse tõendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 81, 1362

Toote nõuetekohasuse tõendamise seadus

Vastu võetud 23.10.1997

1. peatükk. ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesolevas seaduses sätestatakse toote nõuetekohasuse tõendamise alused ja nõuded ning järelevalve nõuetekohasuse tõendamise üle.

(2) Käesolevat seadust kohaldatakse toote nõuetekohasuse tõendamise ja selle üle järelevalve teostamise suhtes niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud teiste seadustega.

§ 2. Toote nõuetekohasuse tõendamise eesmärk

(1) Toote nõuetekohasuse tõendamise eesmärk on tagada toote vastavus seaduse või muu õigusaktiga kehtestatud tervise- ja keskkonnakaitse- ning ohutusnõuetele.

(2) Toote nõuetekohasuse tõendamine on käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuete puhul kohustuslik.

(3) Toote nõuetekohasust tõendab:

1) tarnija, kelleks on toote valmistaja või toote importija, või

2) volitatud tõendamisasutus.

(4) Toode käesoleva seaduse tähenduses on vallasasi.

(5) Käesolevat seadust ei kohaldata toote nõuetekohasuse vabatahtliku tõendamise suhtes.

2. peatükk. TOOTE NÕUETEKOHASUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE

§ 3. Toote nõuetekohasust tõendavad dokumendid

(1) Toote nõuetekohasust käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud nõuete puhul tõendatakse:

1) tarnija vastavusavalduse või

2) volitatud tõendamisasutuse vastavustunnistusega.

(2) Müüa või muul viisil avalikuks kasutamiseks üle anda võib üksnes vastavusavaldust või -tunnistust omavat toodet.

(3) Vastavusavalduse ja -tunnistuse väljaandmise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsus võib volitada asjaomase ministri kehtestama nimetatud tingimused ja korra tema valitsemisalas.

(4) Tootele, millele on antud vastavusavaldus või -tunnistus, võib paigaldada vastavusmärgi. Vastavusmärgi kirjelduse ja tootele paigaldamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(5) Välisriigis väljaantud nõuetekohasust tõendava dokumendi tunnustamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus, kui välislepingutega ei ole sätestatud teisiti. Vabariigi Valitsus võib volitada asjaomase ministri kehtestama nimetatud korra tooteliikide kohta tema valitsemisalas.

§ 4. Vastavusavaldus

(1) Vastavusavalduse annab tarnija üksiktootele või tootepartiile.

(2) Tarnija tagab toote vastavuse nendele nõuetele, mille kohta vastavusavaldus on antud.

(3) Nende toodete loetelu, millele vastavusavalduse andmiseks on katsetamisse ja kvaliteedijärelevalvesse vaja kaasata volitatud hindamisasutus, kehtestab Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsus võib volitada asjaomase ministri kehtestama nimetatud loetelu tema valitsemisalas.

(4) Vastavusavalduse koostamiseks kaasatud volitatud hindamisasutus säilitab katsetuste ja kvaliteedijärelevalve dokumente vähemalt 10 aastat pärast nende koostamist.

(5) Vastavusavalduse koostamise kulud kannab tarnija.

§ 5. Vastavustunnistus

(1) Vastavustunnistuse annab volitatud tõendamisasutus tarnija kirjaliku taotluse alusel tootekatsetuste ja toote valmistamisega seotud katsete ning kvaliteedijärelevalve tulemuste põhjal.

(2) Katsetamine on tehniline menetlus toodet iseloomustavate näitajate ja omaduste kindlakstegemiseks.

(3) Kvaliteedijärelevalve on tootja sisese kvaliteedikontrollisüsteemi toimivuse, tootmiskorralduse ja toote nõuetekohasuse kontrollimine.

(4) Volitatud tõendamisasutus võib vastavustunnistuse anda:

1) sama toote jätkuvaks valmistamiseks või

2) üksiktoote või tootepartii kohta.

(5) Toote jätkuva valmistamise korral antakse vastavustunnistus kuni viieks aastaks. Kui toode ei vasta enam nõuetele, tunnistab volitatud tõendamisasutus vastavustunnistuse kehtetuks.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud vastavustunnistuse kehtimise ajal peab volitatud tõendamisasutus korraldama tootja juures kvaliteedijärelevalvet ise või tellima järelevalveteenuse teiselt volitatud asutuselt või muult juriidiliselt isikult.

(7) Volitatud tõendamisasutus on kohustatud vastavustunnistust ja selle andmise aluseks olnud dokumente säilitama pärast vastavustunnistuse kehtivusaja lõppemist vähemalt 10 aastat.

(8) Toote nõuetekohasuse tõendamiseks tehtud põhjendatud kulutused katab tarnija.

(9) Vastavustunnistuse kehtivusaja määramise tingimused ja nende toodete loetelu, mille müügiks või muul viisil edasiandmiseks on kohustuslik vastavustunnistus, kehtestab Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsus võib volitada asjaomase ministri kehtestama nimetatud tingimused ja loetelu tema valitsemisalas.

§ 6. Volitatud asutus

(1) Volitatud asutused on volitatud tõendamisasutus ja volitatud hindamisasutus.

(2) Volitatud tõendamisasutuse ülesanne on hinnata toote nõuetekohasust ja väljastada tarnijale vastavustunnistus, kui toode osutub hindamise tulemusena nõuetekohaseks. Volitatud tõendamisasutus hindab toote vastavust ise või tellib hindamisteenuse volitatud hindamisasutuselt.

(3) Volitatud hindamisasutus korraldab tootekatsetusi ja kvaliteedijärelevalvet ning osutab hindamisteenust vastavusavalduse ja -tunnistuse koostamisel.

(4) Toote nõuetekohasust hinnatakse käesoleva seaduse § 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud viisil.

(5) Volitatud asutus on kohustatud täitma järgmisi põhinõudeid:

1) tegutsema erapooletult;

2) tagama ülesande täitmiseks vajaliku tehnilise varustuse ja personali;

3) põhjendama vastavustunnistuse väljaandmisest keeldumise otsuseid;

4) hoidma saladuses toote nõuetekohasuse hindamisel ja tõendamisel talle teatavaks saanud sellealast äri-, ameti- ja tehnikateavet.

(6) Volitatud tõendamisasutus võib toote nõuetekohasust hinnates omal vastutusel kasutada teiste isikute teenuseid, kui ta on veendunud nende isikute vastavuses käesoleva paragrahvi lõike 5 punktide 1, 2 ja 4 nõuetele.

(7) Volitatud tõendamisasutus võib tellida hindamisteenuseid teistelt isikutelt üksnes kindlalt piiritletud tehniliste ülesannete täitmiseks.

(8) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 volitatud asutusele esitatud põhinõuetele võib Vabariigi Valitsus kehtestada lisanõudeid ja nende täitmise järelevalve korra.

§ 7. Hindamis- ja tõendamisasutuse volitamine

(1) Õiguse tegutseda volitatud hindamis- või tõendamisasutusena annab asjaomane minister vastava taotluse alusel, kui taotleja vastab käesoleva seaduse § 6 lõigetes 5 ja 8 ettenähtud nõuetele. Minister annab õiguse tegutseda volitatud asutusena tema moodustatud komisjoni ettepanekul.

(2) Volitataval tõendamisasutusel peab lisaks käesoleva seaduse § 6 lõikes 5 ettenähtud põhinõuetele olema sõlmitud vastutuskindlustusleping.

(3) Asjaomane minister volitab tegutsema hindamis- ja tõendamisasutusi käskkirjaga, milles kirjeldatakse toote nõuetekohasuse tõendamiseks, toote katsetamiseks või kvaliteedijärelevalveks antud volituse ulatust. Õigus tegutseda volitatud asutusena antakse kuni viieks aastaks.

(4) Hiljemalt kolm kuud enne volituse lõppemist on volitatud asutusel õigus esitada taotlus volituse tähtaja pikendamiseks.

3. peatükk. RIIKLIK JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 8. Riiklik järelevalve

(1) Asjaomane minister korraldab järelevalvet tema volitatud hindamis- ja tõendamisasutuste tegevuse üle käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud komisjoni kaudu. Komisjoni liikmetel on õigus saada volitatud asutuselt kõiki volitamisega seotud tegevuse järelevalveks vajalikke dokumente ning pääseda volitatud asutuse volituse piires oleva hindamis- ja tõendamistegevusega seotud territooriumile ja ruumidesse.

(2) Kui volitatud asutus ei vasta käesoleva seaduse § 6 lõikes 5 ettenähtud põhinõuetele ega lõikes 8 nimetatud lisanõuetele, tunnistab asjaomane minister volituse kehtetuks või peatab volituse ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui tähtajaks puudusi ei kõrvaldata, tunnistab minister volituse kehtetuks.

(3) Kui asutuse volitus lõpetatakse käesolevas seaduses sätestatud korras või lõpeb tema tegevus muul seaduslikul alusel, peab volitatud asutus andma käesoleva seaduse § 4 lõike 4 ja § 5 lõike 7 alusel säilitamisele kuuluva dokumentatsiooni üle käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud komisjonile.

§ 9. Vastutuse alused

(1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumise eest:

1) kannab füüsiline isik haldus- või kriminaalvastutust seaduses ettenähtud korras;

2) vastutab juriidiline isik käesoleva seaduse kohaselt.

(2) Varaline kahju, mis kaasneb käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumisega, hüvitatakse tsiviilkorras.

§ 10. Juriidilise isiku vastutus

(1) Kui toodet müües või muul viisil üle andes tuleb esitada toote nõuetekohasust tõendav dokument, kuid juriidilisest isikust tarnija seda ei tee või paigaldab vastavusmärgi tootele, millel puudub nõuetekohasust tõendav dokument, -- määratakse talle rahatrahv kuni 75 000 krooni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse eest teistkordselt 12 kuu jooksul -- määratakse rahatrahv kuni 125 000 krooni.

§ 11. Menetlus juriidilise isiku õiguserikkumise asjas

(1) Käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud õiguserikkumise asjas on õigus koostada protokoll tuletõrje- ja päästeametnikul, Tööinspektsiooni ametnikul, tehnilise järelevalve ametnikul, ehitusjärelevalveametnikul, tervishoiuametnikul, tarbijakaitseametnikul, veterinaarametnikul ja keskkonnajärelevalveametnikul vastavalt oma pädevusele.

(2) Käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud haldusõiguserikkumise asja arutab ja karistuse määrab halduskohtunik. Menetlus juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjas toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201) sätestatud korras.

4. peatükk. LÕPPSÄTTED

§ 12. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 63 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «sertifitseerimise» sõnaga «, akrediteerimise»;

2) paragrahvi 65 lõikest 1 jäetakse välja sõna «standardi-».

§ 13. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine

Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66--68, 1109; 73, 1201) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 169 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «standardites ja nendega võrdsustatud reglementides ja dokumentides esitatud kohustuslike nõuete» sõnadega «seaduse või muu õigusaktiga kehtestatud tehniliste nõuete»;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 1691 järgmises sõnastuses:

«§ 1691. Toote nõuetekohasuse tõendamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide eiramine

(1) Toote müümise või muul viisil üleandmise või edasitoimetamise korral vastavusavalduse või vastavustunnistuse esitamata jätmise eest, kui vastavusavaldus või vastavustunnistus tuleb toote nõuetekohasuse tõendamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt esitada, -- määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(2) Volitatud tõendamisasutuse töötajale, kes on toote nõuetekohasuse hindamisel teadlikult kasutanud ebaõigeid või moonutatud andmeid vastavustunnistuse koostamiseks, -- määratakse rahatrahv kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses.

(3) Isikule, kelle volitatud tõendamisasutus on kaasanud toote nõuetekohasuse tõendamisse ja kes on vastavustunnistuse koostamiseks teadlikult esitanud moonutatud või valeandmeid, -- määratakse rahatrahv kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses.»;

3) paragrahvi 186 lõike 1 loetelu täiendatakse pärast arvu «1681» sõnadega «, 1691 lg. 2 ja 3»;

4) paragrahvi 203 lõike 1 loetelu täiendatakse pärast arvu «169» sõnadega «p-d 3 ja 4»;

5) paragrahvi 207 lõike 1 loetelu täiendatakse pärast sõnu «169 p-d 1, 2 ja 4» sõnadega «, 1691 lg. 1»;

6) paragrahvi 228 lõiget 1 täiendatakse punktiga 39 järgmises sõnastuses:

«39) Standardiamet -- 1691 lg. 2 ja 3.».

§ 14. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. märtsil, välja arvatud § 7 lõige 2, mis jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json