Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 81, 1366

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 05.11.1997

I. Riiklike elatusrahade seaduses (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542; 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855; 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027; 68, 1139; 95, 1631; 1996, 22, 437; 45, 849; 86, 1539) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Vanaduspensioni arvutamise aluseks on rahvapensioni määr, millele liidetakse igale pensioniõigusliku staaz^i aastale vastav osa rahvapensioni määrast olenevalt staaz^ist järgmiselt:

1--29 aastat -- 3,9 protsenti rahvapensioni määrast;
30--39 aastat -- 4,1 protsenti rahvapensioni määrast;
40 ja enam aastat -- 4,3 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 2. Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Invaliidsuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

I grupi invaliidile -- 215 protsenti rahvapensioni määrast;
II grupi invaliidile -- 185 protsenti rahvapensioni määrast;
III grupi invaliidile -- 145 protsenti rahvapensioni määrast;
lapsinvaliidile -- 150 protsenti rahvapensioni määrast;
lapsinvaliidile, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile, kellel on samaaegselt õigus toitjakaotuspensionile -- 225 protsenti rahvapensioni määrast;
lapsinvaliidile-orvule, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile-orvule -- 275 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 3. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Toitjakaotuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

täisealisele -- 160 protsenti rahvapensioni määrast;
alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) orvule -- 180 protsenti rahvapensioni määrast;
alaealisele -- 150 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 4. Paragrahvis 211 asendatakse arv «135» arvuga «145».

§ 5. Paragrahvi 55 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Üldhooldekodus elavale pensionärile makstakse pensioni täies ulatuses.».

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 761 järgmises sõnastuses:

«§ 761. Riigieelarvest kaetakse järgmised käesoleva seadusega sätestatud kulud:

1) paragrahvi 10 lõikes 1 sätestatud lapsinvaliidide invaliidsuspensionide maksmiseks;

2) paragrahvis 10 sätestatud invaliidsuspensionide maksmiseks Eesti kaitseväes teenimise, sõjaväe- või asendusteenistuse või õppe- ja kontrollkogunemise ajal invaliidistunud isikutele;

3) paragrahvi 23 lõike 1 punktides 1, 5--7 ja 9 ning §-des 24 ja 25 sätestatud pensionilisade maksmiseks;

4) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 11 ja § 28 punktides 1 ja 2 sätestatud pensioniõigusliku staaz^i eest pensionide maksmiseks.».

II. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539) tehakse järgmised muudatused:

§ 7. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arvud «4,2» ja «4,8» vastavalt arvudega «4,5» ja «5,1».

§ 8. Paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv «4,0» arvuga «4,3».

III. § 9. Väljateenitud aastate pensionide seaduse (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539) § 3 lõikes 1 asendatakse arv «3,4» arvuga «3,7».

IV. § 10. Käesolevas seaduses sätestatut rakendatakse alates 1997. aasta 1. novembrist, välja arvatud §-d 5 ja 6, mida rakendatakse alates 1998. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json