Teksti suurus:

Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 82, 1399

Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 13.11.1997 nr 217

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Agusalu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Agusalu maastikukaitseala valitsejaks Ida-Viru maavanem.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 13. novembri 1997. a. määrusega nr. 217

Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Agusalu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Agusalu sookaitsealana Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a. määrusega nr. 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311).

2. Kaitseala on loodud piirkonnale iseloomulike inimtegevusest vähemõjustatud soomassiivide ja nendega seotud metsakoosluste ning haruldaste liikide kaitseks.

3. Kaitseala välispiir on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Agusalu maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

4. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vöönditeks: kaheteistkümneks sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

5. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

6. Kaitseala välispiiri ning vööndite kirjeldus on koostatud Kauksi, Alajõe, Kivinõmme ja Remniku metskondade 1995. aasta puistuplaanide ning Katastri Ameti 1935.--1937. a. skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

7. Inimestel on lubatud viibida ning marju, pähkleid ja seeni korjata kogu kaitsealal, välja arvatud käesolevas kaitse-eeskirjas sätestatud erijuhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773).

8. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud üksnes kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades või kinnisasja omaniku või muu seadusliku valdaja loal.

9. Mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud:

1) kinnisasja piires kinnisasja omaniku või muu seadusliku valdaja loal;

2) käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel nii, et ei kahjustataks looduslikke või poollooduslikke kooslusi;

3) huntide arvukuse reguleerimisel käesoleva kaitse-eeskirja punktis 21 sätestatud sihtkaitsevööndites kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus täpsustada lubatavat liikumispiirkonda;

4) hundijahil piiranguvööndis;

5) teaduslike välitööde läbiviimiseks kaitseala valitseja nõusolekul;

6) järelevalve- ja päästetöödel.

10. Kaitseala metsa kasutamise kord sätestatakse vöönditi käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on:

1) puhtpuistute kujundamine;

2) üheliigiliste metsakultuuride rajamine;

3) energiapuistute rajamine;

4) keemiline võsatõrje;

5) raietööd ja metsakultuuride rajamine kaitseala valitseja nõusolekuta, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse kohta.

11. Kalapüük kaitsealal on keelatud.

12. Kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud:

1) maa- ja metsakorralduskava kinnitamine;

2) maa sihtotstarbe muutmine;

3) geoloogilised uuringud.

13. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa väljaandjale ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Keskkonnaekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa väljaandjat.

14. Järelevalvet kaitsealal korraldavad kaitseala valitseja ja teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud tegutsema kaitsealal ka iseseisvalt.

15. Kaitsealal oleva kinnistu võõrandamisel on võõrandaja kohustatud saatma võõrandamislepingu ärakirja viivitamatult kaitseala valitsejale riigi ostueesõiguse realiseerimise tagamiseks vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 9 lõikele 5.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

16. Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa-ala, kus tagatakse looduslike koosluste areng üksnes loodusliku protsessina või poollooduslike koosluste säilitamine ja taastamine.

17. Kaitsealal on kaksteist sihtkaitsevööndit:

1) Sinoi--Kiiseli sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Alajõe vallas Alajõe metskonna kvartali 114 Veletu ojast ida poole jääv osa (sealhulgas talu A47 maa), kvartali 116 Veletu ojast ida poole jääv osa ning kvartalite 122 ja 124 Remniku--Väleda teest ida poole jääv osa, Illuka vallas Remniku metskonna kvartal 3, välja arvatud Sarika (A6) talu maa, kvartal 4, kvartal 5, välja arvatud talude 18 ja Sarika (A6) maa, kvartalid 6 ja 7, kvartal 8, välja arvatud talu A59 maa, kvartalid 10, 15, 16 ja 17, kvartal 18, välja arvatud talu A59 maa, kvartalid 19 (ainult põline riigimaa), 20 (ainult põline riigimaa), 51, 52, 53, 54, 55, 56 (ainult põline riigimaa), 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 (ainult põline riigimaa), 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ja 102;

2) Veletu oja sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Alajõe vallas Alajõe metskonna kvartalite 122 ja 124 Veletu oja ja Remniku--Väleda tee vahele jääv osa, ning kvartalid 148 (sealhulgas talu 58 maa), 153 (sealhulgas talude 2 (Lootuse) ja 62 maa), 154 (sealhulgas talude 58, 2 ja 62 maa), 169 (sealhulgas talude 2 ja 62 maa) ja 170 (sealhulgas talude 62, 56 ja 1 maa);

3) Järvekalda oja sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Alajõe vallas Remniku metskonna kvartali 146 eraldised 1--14, 16--18 ja eraldise 19 kraavist loode poole jääv osa, kvartali 147 eraldised 1, 2, 4--8 ja eraldise 3 kraavist lääne poole jääv osa, kvartali 160 Remniku--Agusalu teest ida poole jääv osa (sealhulgas talude A11 ja A10 maa), kvartali 161 Remniku -- Agusalu teest kagu poole ja kirde-edelasuunalisest kraavist loode poole jääv osa (sealhulgas talu A10 maa), kvartali 162 eraldised 1--6 ning kvartali 163 eraldised 1 ja 2;

4) Feodorisoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Illuka vallas Remniku metskonna kvartali 110 eraldis 20 ning eraldiste 18 ja 19 kraavist lõuna poole jäävad osad, kvartali 114 eraldised 13--15 ning eraldise 16 kirde-edelasuunalisest kraavist loode poole jääv osa, kvartalid 167 (ainult põline riigimaa) ja 168 (sealhulgas talude A34 ja A9 maa) ning kvartali 174 eraldis 1;

5) Kuivasaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartalid 181, 182, 183, 195 ja 196;

6) Liivaküla sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Iisaku vallas Kauksi metskonna kvartalid 60 ja 61;

7) Heinasoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Iisaku vallas Alajõe metskonna kvartali 70 Remniku--Kamarna teest kagu poole jääv osa (Rannavälja (18) talu maa), kvartalid 71 (sealhulgas talude 19, 20, 21, 22 ja 23 maa), 76 (sealhulgas Kladina (A70) talu maa), 77 (sealhulgas talude Ponisha (52), 24, 23, 22, A59 ja A58 maa), 79 (sealhulgas Kladina (A70) talu maa), 80 (sealhulgas talude Ponisha (52), 24, A70, A59, A58, A45, A50, A46 ja A49 maa), 93 (ainult põlise riigimaa osa), 94 (sealhulgas talude Ponisha (52), A70, 52, A50, A46, A49, A61 ja A51 maa), 95, kvartali 100 eraldised 8--11), kvartal 101 (ainult põline riigimaa), kvartal 102 (ainult põline riigimaa) ja 103 (sealhulgas talude A51 ja A47 maa), Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartal 194 (sealhulgas talude A63, A68 ja A62 maa) ning Remniku metskonna kvartalid 1 (sealhulgas talude A62, A64, 67 (Opeja), 21, 22, 23 ja 24 maa), 2 (sealhulgas talu A64 maa), 3 (ainult Sarika (A6) talu maa), 5 (ainult talude 18 ja Sarika (A6) maa), 9 (sealhulgas talude 18, 19 ja 20 maa), 11 (sealhulgas talude 19, 20 ja 21 maa), 12, 13, 14, 47 (sealhulgas talu A45 maa), 48, 49 ja 50, Alajõe vallas Alajõe metskonna kvartalid 111 (ainult põline riigimaa eraldistel 1--20 ja 28 ning Velletu (A68) talu maa Veletu oja vasakkalda-ala eraldistel 28--31, 112 (sealhulgas Velletu (A68) talu maa), 113 (ainult põline riigimaa), 114 (ainult Remniku oja paremkalda-ala, sealhulgas talude A47 ja A81 maa), 115, 116 (ainult Remniku oja paremkalda-ala), 120 (ainult Veletu oja vasakkalda-ala, sealhulgas Velletu (A68) talu maa), 121, 122 (ainult Remniku oja paremkalda-ala eraldistel 1--7), 123, 124 (ainult Remniku oja paremkalda-ala eraldistel 1--4), 143 ja 147;

8) Repna sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartali 184 eraldised 1--18 ja eraldise 19 kraavist loode poole jääv osa, kvartali 185 eraldised 1, 2, 4--7 ja eraldiste 3, 8, 9, 11 kraavist loode poole jääv osa, kvartali 188 eraldised 26--31, kvartali 189 eraldised 1, 5, 6, 9--12, 21, 22, 26, 28, 29, kvartalid 197, 198 (sealhulgas talu A74 maa), 199 (sealhulgas talu A74 maa), 200, 201, 202 ja 203 ning Remniku metskonna kvartalid 21 (ainult põline riigimaa ning talude 21, 11, 12a, 12 ja 10 maa eraldistel 5--38), 30 (ainult põline riigimaa eraldisel 30), 31 (ainult põline riigimaa eraldistel 6 ja 7), 32 (sealhulgas talude 10, 20, 18, 21, 25, 22, 24, 2, 19, 19a, 19b, 3a ja 3 maa), 57 (ainult põline riigimaa), 58 (sealhulgas talu A64 maa), 59, 60, 71, kvartali 92 eraldised 3--14, sealhulgas talude A67 (Kuusiku), A68 ja A70 maa), 93 (sealhulgas talude A68, A70, A66, A65, A69, A64 ja A68 maa), 103, 104, 105 (sealhulgas talu A68 maa), 106 (sealhulgas talude A64 ja A68 maa), 107, 108, 109 (sealhulgas talude A49 ja A57 maa), kvartali 110 eraldised 1--17 ning eraldiste 18 ja 19 kraavist põhja poole jäävad osad (sealhulgas talude A57, A13, A17 ja A7 maa), 111 (sealhulgas talude A34, A9, A12, A58, A45, A44, A29, 16, Karula I ja II maa), 112 (sealhulgas Karula I ja II talu maa), 113 (sealhulgas talude A32, A43, A2, A12, A67, A44, A16, A34, Karula I ja II maa) ja kvartali 114 eraldised 1--12;

9) Remniku sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Illuka vallas Remniku metskonna kvartal 94, Alajõe vallas Alajõe metskonna kvartal 155 ja kvartali 197 Remniku--Väleda teest ida poole jääv osa ning Remniku metskonna kvartalid 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 (sealhulgas talude A77, A66 ja A65 maa), 130 (sealhulgas talude A29, A42, A44, A77, A66, A65, A50, A49, A61, A114, A113, A64 ja A55 maa), 131 (talude A29, A42, A44, A77, A66, A65, A50, A49, A61, A114, A113, A64, A55 ja A62 maa), 132 (talude A29, A42, A44, A77, A66, A65, A50, A49, A61, A114, A113, A64, A55, A62 ja A112 maa), 141, 142, 143, 144, 145, kvartali 146 eraldised 15 ja 20 ning eraldise 19 kraavist ida poole jääv osa, kvartali 147 eraldised 9--18 ja eraldise 3 kraavist ida poole jääv osa (sealhulgas talude A64, A55, A62, A110 ja A102 maa), 148 (sealhulgas talude A55, A62, A110, A102, A19, A20, A15, A21, A51, A52, A53, A112, A111, A18, A68, A60, A61, A109, A108, A107, A106 ja A105 maa), 158 (sealhulgas talude A24, A28, A29 ja A32 maa), 159 (sealhulgas talude A28, A29, A32, A23 ja A11 maa), kvartali 160 Remniku-Agusalu teest lääne poole jääv osa, kvartali 161 Remniku--Agusalu teest lääne poole ning kraavist kagu poole jääv osa, kvartali 162 eraldised 7--10, kvartali 163 eraldised 3--10, kvartalid 164, 165 (sealhulgas Jaama küla ühismaa ning talude A52, A53, A86, A87, A27, A91, A92, A95, A96, A97, A98, A105, A104, A88, A89, A90 ja A93 maa) ning Illuka vallas Remniku metskonna kvartalid 149 (talude A62, A112, A111, A18, A68, A60, A61, A109, A108, A107, A106, A105, A104 ja A88 maa) ning 166 (Jaama küla ühismaa ning talude A91, A92, A95, A96, A97, A98, A57, A85, A83, A84, A105, A104, A88, A89, A90, A93, A94, A101, A103, A102, A101, A100, A99 ja A98 maa);

10) Kullamäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartalid 120, 121, 122 ja 123, kvartali 124 kaitsealale jääv osa ning kvartalid 144 ja 145;

11) Valgesoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Iisaku vallas Kauksi metskonna kvartalid 83, 103 ja 122 ning Alajõe vallas Alajõe metskonna kvartalid 130 ja 156, kvartali 157 eraldis 1 ning kvartalid 171 ja 198;

12) Ristikivi sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Iisaku vallas Alajõe metskonna kvartalid 51, 52, 53, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 81, 82, 84, 89 ja 90 ning kvartalite 46, 49, 54, 55, 62, 69, 75, 78, 91, 92, 97, 98, 99, 105 ja 106 kaitsealale jäävad osad.

18. Sihtkaitsevööndites on keelatud:

1) turismi- ja rahvaürituste (osalejate arv üle 50 inimese) korraldamine kaitseala valitseja nõusolekuta;

2) veemootorsõidukitega liiklemine;

3) jalgratastega sõitmine väljaspool teid ja radu;

4) teaduslikud välitööd kaitseala valitseja nõusolekuta.

19. Järvekalda oja sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta 1. veebruarist 31. juulini.

20. Sihtkaitsevööndites on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud:

1) valikraie Heinasoo, Repna, Remniku ja Valgesoo sihtkaitsevööndites kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul, kusjuures Heinasoo sihtkaitsevööndis Alajõe metskonna kvartalites 111, 143 ja 147 ning Remniku metskonna kvartalites 9 ja 10 ning Repna ja Valgesoo sihtkaitsevööndites on nimetatud tegevus keelatud 1. veebruarist 31. juulini;

2) Heinasoo ja Remniku sihtkaitsevööndites kraavide hooldamine, kusjuures Heinasoo sihtkaitsevööndis Alajõe metskonna kvartalites 111, 143 ja 147 ning Remniku metskonna kvartalites 9 ja 10 on nimetatud tegevus keelatud 1. veebruarist 31. juulini;

3) Heinasoo, Repna, Remniku ja Valgesoo sihtkaitsevööndites ehitiste ja tehnovõrkude hooldustööd kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

4) Repna ja Remniku sihtkaitsevööndites tehnovõrkude rajamine kaitsealal paiknevate kinnistute tarbeks kaitseala valitseja nõusolekul.

21. Sihtkaitsevööndites on lubatud järgmine koosluste ja liikide säilitamiseks vajalik või neid mittekahjustav tegevus kaitseala valitseja nõusolekul:

1) teede, radade, sildade ja purrete hooldustööd;

2) mittetootmisliku iseloomuga ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks, laagri- ja peatuspaikade ning õppe- ja matkaradade rajamine ning valikraie iseloomuga raied vaadete avamiseks nimetatud kohtades;

3) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tööd;

4) teaduslikult põhjendatud tööd veereþiimi ja metsakoosluste looduslikkuse taastamiseks;

5) hundi ja kähriku arvukuse reguleerimine 1. novembrist 31. jaanuarini Sinoi--Kiiseli ja Feodorisoo sihtkaitsevööndites;

6) ulukite arvukuse reguleerimine 1. septembrist 31. jaanuarini Remniku, Heinasoo ja Repna sihtkaitsevööndites.

22. Heinasoo, Repna ja Remniku sihtkaitsevööndites on lubatud raietööd poollooduslike koosluste taastamiseks ja säilitamiseks kaitseala valitseja nõusolekul.

23. Sihtkaitsevööndite metsad kuuluvad hoiumetsade kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse, metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina Sinoi--Kiiseli, Veletu oja, Järvekalda oja, Feodorisoo, Kuivasaare, Liivaküla, Kullamäe ja Ristikivi sihtkaitsevööndites ning bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine Heinasoo, Repna, Remniku ja Valgesoo sihtkaitsevööndites).

24. Sinoi--Kiiseli, Veletu oja, Järvekalda oja, Feodorisoo, Kuivasaare, Liivaküla, Kullamäe ja Ristikivi sihtkaitsevööndite maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570) paragrahvi 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel ning on maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 1 alusel maamaksust vabastatud.

IV. PIIRANGUVÖÖND

25. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimusi.

26. Piiranguvööndisse kuulub kaitseala piires olev maa-ala, mis ei ole sihtkaitsevöönd.

27. Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud:

1) veekogude veetaseme muutmine;

2) teede ja tehnovõrkude rajamine;

3) uute ehitiste püstitamine;

4) prügi ja heitmete ladustamine väljaspool elamumaad;

5) jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini.

28. Piiranguvööndis on keelatud:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) veekogude kallaste kahjustamine;

3) mineraalväetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaadel ja looduslikel rohumaadel;

4) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud kinnisasja omanikul või muul seaduslikul valdajal oma kinnisasja piires maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833) paragrahvide 26 ja 62 alusel kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;

5) jahipidamine 1. veebruarist 31. augustini;

6) lõppraie, välja arvatud lageraie.

29. Piiranguvööndis on lubatud raietööd poollooduslike koosluste taastamiseks ja säilitamiseks kaitseala valitseja nõusolekul.

30. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

31. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

32. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN
Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 13. novembri 1997. a. määrusega nr. 217

Agusalu maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Agusalu maastikukaitseala põhiosa välispiir (edaspidi piir) kulgeb Illuka vallas Kivinõmme ja Remniku metskonna piirilt Kamarna külast edela pool (Remniku metskonna kvartali 1 põhjanurgast) mööda Kivinõmme metskonna kvartali 194 lääne- ja põhjapiiri, kvartali 181 lääne- ja põhjapiiri, kvartali 182 lääne- ja põhjapiiri, kvartalite 183 ja 184 põhjapiiri, kvartali 185 põhja- ja idapiiri ning kvartalite 200 ja 201 põhjapiiri, läbi kvartalite 188 ja 189 kulgevat metsateed ning mööda kraavi Jõhvi--Vasknarva riigimaantee teemaa edelapiiril kuni kvartali 189 kagupiirini, edasi mööda seda, kvartali 203 kagupiiri ja Remniku metskonna kvartali 21 idapiiri kuni kvartali 22 loodenurgani. Piir jätkub mööda kvartali 33 põhja- ja läänepiiri, kvartalite 32, 60 ja 71 idapiiri ning kvartalite 108, 109, 110, 111, 112, 113 ja 114 põhjapiiri. Edasi kulgeb piir mööda kraavi Jõhvi--Vasknarva riigimaantee teemaa läänepiiril lõuna suunas kuni kirde-edelasuunalise kraavini kvartali 114 eraldises 16, mööda seda läbi kvartali 174, mööda kvartali 168 kagupiirini ja läbi kvartali 167 kaguosa kvartali 167 lõunapiirile. Seejärel kulgeb piir mööda kvartalite 167 ja 166 lõunapiiri ning Alajõe vallas mööda Remniku metskonna kvartalite 165, 164, 163, 162, 161, 160 ja 159 lõunapiiri, kvartali 158 lõuna- ja läänepiiri ning kvartali 140 ida- ja põhjapiiri. Piir jätkub lääne suunas mööda metsateed kvartalite 122, 121, 120, 119, 118 ja 117 ning Alajõe metskonna kvartali 197 lõunapiiri kuni Remniku-- Väleda teeni ning edasi mööda seda põhja suunas kuni kvartali 155 kagunurgani, seejärel mööda kvartali 155 lõunapiiri, kvartali 170 ida- ja lõunapiiri, kvartali 169 lõuna- ja läänepiiri, kvartalite 153, 147 ja 143 läänepiiri ning kvartali 120 lõuna- ja läänepiiri kuni Veletu ojani. Piir jätkub mööda Veletu oja ülesvoolu kuni Velletu (A68) talu põhjapiirini, mööda seda lääne suunas kvartali 111 läänepiirini ja seejärel mööda seda ning sama kvartali põhjapiiri kuni Veletu ojani. Iisaku vallas kulgeb piir mööda Veletu oja ülesvoolu läbi Alajõe metskonna kvartali 100 kuni selle põhjapiirini ning mööda seda, kvartalite 93 ja 79 läänepiiri, kvartali 76 lääne-, loode- ja põhjapiiri, kvartali 77 põhjapiiri, mööda Remniku--Kamarna teed läbi kvartali 70 kvartali 71 läänepiirini, mööda seda ja sama kvartali põhjapiiri ning Remniku metskonna kvartalite 5, 3 ja 1 läänepiiri kuni Remniku metskonna kvartali 1 põhjanurgani.

Lisaks põhiosale kuulub kaitsealale 3 lahustükki:

1) maa-ala (Kullamäe sihtkaitsevöönd), mille piir kulgeb Illuka vallas Kivinõmme metskonna kvartali 120 loodenurgast mööda kvartalite 120, 121, 122, 123 ja 124 põhjapiiri kuni selle lõikumiseni põhja-lõunasuunalise teega kvartali 124 eraldises 1, edasi mööda nimetatud teed läbi kvartali 124, seejärel mööda kvartalite 124 ja 123 lõunapiiri, kvartali 145 ida- ja lõunapiiri, kvartali 144 lõuna- ja läänepiiri ning kvartali 120 lõuna-, edela- ja läänepiiri selle kvartali loodenurgani;

2) maa-ala (Liivaküla ja Valgesoo sihtkaitsevööndid), mille piir kulgeb Alajõe vallas Alajõe metskonna kvartali 130 põhjanurgast mööda selle kvartali ida- ja lõunapiiri, kirde-edelasuunalist teed läbi kvartali 157, seejärel mööda kvartalite 156 ja 171 idapiiri ning kvartali 198 ida- ja lõunapiiri ning Iisaku vallas mööda Kauksi metskonna kvartali 122 lõuna- ja läänepiiri ning kvartalite 103 ja 83 läänepiiri, kvartali 60 lääne- ja põhjapiiri ning kvartali 61 põhjapiiri kuni Alajõe metskonna kvartali 130 põhjanurgani;

3) maa-ala (Ristikivi sihtkaitsevöönd), mille piir kulgeb Iisaku vallas Alajõe metskonna kvartali 51 loodenurgast mööda selle kvartali põhjapiiri, kvartali 46 eraldist 10 läbivat loode-kagusuunalist sihti, kvartali 46 idapiiri, kvartali 54 ida- ja põhjapiiri, kvartaleid 54, 55, 62, 69 ja 75 läbivat teed, edasi mööda Kamarna--Vaikla teed läbi kvartalite 75, 78, 92, 91, 99, 98, 106, 105 ja 97, seejärel mööda kvartalite 97 ja 89 läänepiiri, kvartalite 82 ja 84 lõunapiiri, kvartali 84 läänepiiri, kvartali 81 lõuna- ja läänepiiri, kvartalite 72, 66, 59 ja 49 läänepiiri, mööda kvartali 49 eraldisi 7, 6, 8, 9 ja 10 läbivat sihti ning selle sirgjoonelist pikendust läbi eraldise 11, kvartali 52 põhjapiiri ning kvartali 51 läänepiiri kvartali 51 loodenurgani.

Kaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud Kauksi, Alajõe, Kivinõmme ja Remniku metskondade 1995. aasta puistuplaanide ning Katastri Ameti 1935.--1937. a. skeemiliste kaartide (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json