Teksti suurus:

Autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 30, 205

Autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. aprilli 2004. a otsusega nr 604

I. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601; 2003, 88, 591) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõitjate tasulist autovedu reguleerib ühistranspordiseadus (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 654; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 471; 88, 589). Sõitjate tasulist autovedu reguleeritakse ka käesoleva seaduse §-des 21, 27 ja 28 nimetatud juhtudel.»

§ 2. Paragrahvi 5:

1) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Vedude eest vastutava isiku vahetumise korral peab tegevusloa omanik määrama uue vastutava isiku ja teavitama sellest tegevusloa andjat 30 kalendripäeva jooksul, esitades ühtlasi käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 5 ja 6 nimetatud dokumendid isiku määramise ja ametialase pädevuse kohta.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tegevusloa taotleja või selle omanik peab vastama hea maine nõudele. Tegevusloa taotleja või selle omaniku mainet peetakse heaks, kui tal ei ole seoses varasema majandustegevusega karistatust rohkem kui ühe väärteo või kuriteo eest maksu, tolli, tarbijakaitse või töö- ja puhkeaja valdkonnas või käesolevas seaduses ettenähtud tegevusloa, sõidukikaardi või veoloata veo korraldamise või riiklikku registrisse andmete esitamise korra rikkumise eest.»

§ 3. Paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tegevusloa omanikul peab esimese sõiduki kohta, millele ta taotleb sõidukikaarti või millele see kaart on juba antud, olema vara vähemalt 140 000 krooni väärtuses, iga järgmise sõiduki korral on see summa vähemalt 80 000 krooni. Vara olemasolu tõendamiseks esitab tegevusloa omanik sõidukikaardi andjale järgmised dokumendid:
1) juriidilisest isikust vedaja esitab oma vara ja kohustuste viimase poolaasta või aasta kinnitatud seisu ja raamatupidamise seaduse (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) § 14 lõikes 3 toodud näitajate korral audiitori järeldusotsuse viimase aasta kohta. Samal eesmärgil võib sõidukikaardi andja tunnustada või tõendusena nõuda panga või muu asjakohaste volitustega asutuse kinnitust või tõendit kas garantiikirjana või muul samaväärsel viisil antud kinnituse või tõendina;
2) füüsilisest isikust vedaja esitab panga või muu asjakohaste volitustega asutuse kinnituse või tõendi kas garantiikirjana või muul samaväärsel viisil antud kinnituse või tõendina. Samal eesmärgil võib vedaja esitada oma vara ja kohustuste viimase poolaasta või aasta kinnitatud seisu ja raamatupidamise seaduse § 14 lõikes 3 toodud näitajate korral audiitori järeldusotsuse viimase aasta kohta.»

§ 4. Paragrahvi 7:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vedude eest vastutav isik peab olema teovõimeline hea mainega isik. Isik peab olema ametialaselt pädev korraldama veosevedu ning ta on vastutav tegevusloa omaniku juures veokorralduse ning veokorraldusega seotud majandustegevuse, töökorralduse, töötasustamise, tollikorralduse, töö- ja puhkeaja nõuete täitmise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Isik võib olla vedude eest vastutavaks isikuks ainult ühe vedaja juures.»;

3) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud käesoleva seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud rikkumisi, mille eest on vedajat karistatud, või kui vedaja vastav karistatus on kustunud;».

§ 5. Paragrahvi 8 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «omatarbeks» sõnadega «enda vajaduseks».

§ 6. Paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) autovedu moodustab ainult osa ettevõtja tegevusest, kusjuures veokulud kaetakse muu äritegevuse arvel ja arveid veoteenuse osutamise eest ei väljastata;».

§ 7. Paragrahvi 13:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Autoveo tegevusloa taotleja esitab tegevusloa andjale järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) asutatava äriühingu asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakiri;
3) põhikiri või ühinguleping, välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul;
4) tasulise autoveo tegevusloa taotlemiseks käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 või 3 nimetatud rahalist seisu iseloomustavad dokumendid;
5) vedude eest vastutava isiku määramist kinnitav dokument koos vedude eest vastutava isiku kirjaliku nõusolekuga, välja arvatud juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on ise vedude eest vastutav isik;
6) vedude eest vastutava isiku ametialast pädevust tõendav dokument;
7) tasulise rahvusvahelise autoveo tegevusloa taotlemiseks vähemalt kaheaastase riigisisese tasulise autoveo korraldamist tõendavad dokumendid.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõidukikaardi taotleja esitab sõidukikaardi andjale järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) tegevusluba;
3) käesoleva seaduse § 6 lõikes 4 nimetatud vara olemasolu tõendavad dokumendid, välja arvatud oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo puhul;
4) mootorsõiduki registreerimise tunnistus või selle ärakiri;
5) tehnoülevaatuse läbimist tõendav dokument või selle ärakiri;
6) sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik.»;

3) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui autoveo tegevusloa või sõidukikaardi saamiseks esitatud dokumentides on puudusi, määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.»

§ 8. Paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tasulise riigisisese ja rahvusvahelise autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi annab taotlejale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vabariigi Valitsuse otsusega võib nimetatud dokumente andma volitada mittetulundusühingu. Sellekohase halduslepingu sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Kui tegevusluba ja sõidukikaarti andma on volitatud mittetulundusühing, on mittetulundusühingul õigus võtta tegevusloa ja sõidukikaardi väljastamise eest tasu, mille suurus ei ületa riigiasutuse poolt vastava tegevusloa ja sõidukikaardi väljastamise eest võetavat riigilõivu määra.»

§ 9. Paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevusloa andja kontrollib taotleja esitatud andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistrist või seaduse alusel teise registrisse kantud isiku puhul sellest registrist, samuti karistusregistrist ning annab tegevusloa või teatab selle taotlejale tegevusloa andmisest keeldumisest kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist.»

§ 10. Paragrahvi 16:

1) sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tegevusloa andja võib keelduda tegevusloa andmisest, kui:»;

2) täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) tegevusloa taotlejale on tehtud ettekirjutus käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktides 1, 3, 4, 5 või 6 nimetatud alustel ja sellest on möödunud vähem kui kuus kuud.»

§ 11. Paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tasulise autoveo tegevusluba antakse esmakordselt üheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui ajavahemik eelmise tegevusloa lõppemise ja uue tegevusloa taotlemise vahel ei ületa kuut kuud. Nimetatud ajavahemiku ületamise korral antakse taotlejale tegevusluba üheks aastaks. Tegevusloa taotleja soovil võib tegevusloa anda lühemaks tähtajaks kui viis aastat.»

§ 12. Paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3–6 järgmises sõnastuses:

« 3) tegevusloa omanik, tema vedude eest vastutav isik või tema juures töötav autojuht on rikkunud vedude korraldamisel suuremõõtmelise või raskekaalulise veose vedamiseks teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594) § 35 lõike 2 alusel kehtestatud eriloal märgitud nõudeid või teinud nimetatud vedusid eriloata;
4) tegevusloa omanik on rikkunud vedude korraldamisel rahvusvaheliste kokkulepetega kehtestatud nõudeid;
5) oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa omanik osutab selle alusel tasulist autoveoteenust;
6) tegevusloa omanik ei täida ametialases tegevuses liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522), käesoleva seaduse või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid.»

§ 13. Paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Rahvusvahelisel autoveol vajalik veoluba

(1) Rahvusvahelist autovedu korraldaval vedajal peab olema veose siht- ja transiitriigi veoluba (edaspidi veoluba), kui rahvusvaheliste kokkulepetega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Veoluba annab vedajale õiguse rahvusvaheliseks autoveoks Eesti ja veoloal märgitud riigi vahel, läbi selle riigi territooriumi või veoloal märgitud riigi ja kolmanda riigi vahel.

(3) Vedajale veoloa andmisel lähtutakse rahvusvahelistest kokkulepetest. Veoloa andmise ja kasutamise eeskirja kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(4) Euroopa Majandusühenduse veoluba, mis tuleneb EÜ Nõukogu määrusest 881/92/EMÜ ühenduse piires liikmesriigi territooriumile või territooriumilt või ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kaudu toimuva kaupade autoveo turule pääsemise kohta (EÜT L 95, 09.04.1992, lk 1–7), ja Euroopa Ühenduse veoluba, mis tuleneb EÜ Nõukogu määrusest 684/92/EMÜ autobussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo ühiseeskirjade kohta (EÜT L 74, 20.03.1992, lk 1–9) (edaspidi mõlemad koos EMÜ veoluba), annavad rahvusvahelisele autoveole lubatud vedajale õiguse tegevusloaga lubatud autoveoks Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, kahe liikmesriigi vahel või läbi liikmesriigi territooriumi, samuti liikmesriigi siseseks veoks, kui seda näeb ette rahvusvaheline kokkulepe.

(5) Veoloa ja EMÜ veoloa taotleja peab tasuma riigilõivu, välja arvatud juhul, kui nimetatud dokumentide andja on mittetulundusühing.

(6) EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri peab olema igas veol kasutatavas mootorsõidukis.

(7) EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja ja veoloa annab taotlejale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vabariigi Valitsuse otsusega võib nimetatud dokumente andma volitada mittetulundusühingu. Sellekohase halduslepingu sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumente andma on volitatud mittetulundusühing, on mittetulundusühingul õigus võtta nimetatud dokumentide väljastamise eest tasu, mille suurus ei ületa riigiasutuse poolt vastava EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja ja veoloa väljastamise eest võetavat riigilõivu määra.»

§ 14. Paragrahvi 22 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «autojuhi ametikoolituse tunnistus» sõnadega «autojuhi ametikoolituse tunnistus, kui see on nõutav».

§ 15. Paragrahvi 27 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga (edaspidi veoautojuht);
2) sõitjate veol D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria bussirongiga (edaspidi bussijuht);».

§ 16. Paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolevas seaduses ettenähtud dokumente võivad kontrollida asjaomased ametiisikud järgmiselt:
1) politseiametnik ja abipolitseinik sõidukikaarti, autojuhi ametikoolituse tunnistust, kui see on nõutav, ohtlikke veoseid vedava autojuhi tunnistust ja alarmsõidukijuhi tunnistust ning välisriigi autojuhi veoluba või EMÜ veoloa ärakirja;
2) tolliametnik välisriigi autojuhi veoluba või EMÜ veoloa ärakirja;
3) piirivalveametnik rahvusvahelise autoveo sõidukikaarti ja EMÜ veoloa ärakirja.

(2) Kui autojuhil ei ole autoveol sõidukikaarti või EMÜ veoloa ärakirja ja välisriigi autojuhil veoluba või EMÜ veoloa ärakirja, kuid see on käesoleva seaduse kohaselt nõutav, on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametiisikutel õigus vedu katkestada kuni katkestamist põhjustanud asjaolude väljaselgitamise või äralangemiseni.»

§ 17. Paragrahv 313 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 313. Sõidukikaardi või veoloa esitamata jätmine

Tasulise riigisisese või rahvusvahelise autoveoteenuse osutamisel sõidukikaardi, samuti nõutava veoloa või EMÜ veoloa ärakirja autojuhi poolt kontrollivale ametiisikule esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.»

§ 18. Paragrahvi 35 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Paragrahvi 36:

1) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud nõuet alarmsõidukijuhi tunnistuse ja bussijuhi ametikoolituse läbimist näitava dokumendi kontrollimiseks esitamise kohta kohaldatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist, veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolituse läbimist näitava dokumendi kontrollimiseks esitamise kohta alates 2007. aasta 1. jaanuarist.»;

2) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Käesoleva seaduse § 7 lõikes 11 sätestatud nõuet, mille kohaselt vedude eest vastutav isik tohib töötada ainult ühe vedaja juures, rakendatakse alates 2005. aasta 1. jaanuarist.»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 53, 310; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31; 9, 52 ja 53; 14, 91 ja 92) tehakse järgmised muudatused:

§ 20. Paragrahvi 183 täiendatakse lõikega 324 järgmises sõnastuses:

« (324) Tasulise riigisisese autoveo tegevusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni.»

§ 21. Seadust täiendatakse §-ga 1912 järgmises sõnastuses:

« § 1912. Sõidukikaardi väljastamine

(1) Tasulise riigisisese autoveo sõidukikaardi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.

(2) Tasulise rahvusvahelise autoveo sõidukikaardi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.

(3) Oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaardi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.»

§ 22. Seadust täiendatakse §-ga 1913 järgmises sõnastuses:

« § 1913. Rahvusvahelise autoveo muude dokumentide väljastamine

(1) Rahvusvaheliseks autoveoks riikidevaheliste lepingute alusel nõutava veoloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 100 krooni.

(2) Rahvusvaheliseks autoveoks aastase Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) veoloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5880 krooni.

(3) Euroopa Majandusühenduse veoloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1530 krooni.

(4) Euroopa Ühenduse veoloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1530 krooni.

(5) Euroopa Majandusühenduse veoloa kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.

(6) Euroopa Ühenduse veoloa kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.

(7) Euroopa Majandusühenduse veoloa alusel töötavale mitteliikmesriigi kodanikust veoautojuhile vajaliku tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.

(8) Juhuveo kontrolldokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 600 krooni.»

Riigikogu aseesimees Toomas SAVI

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json