Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 30, 206

Koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. aprilli 2004. a otsusega nr 605

I. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lasteaiaga võib olla ühendatud algkool (lasteaed-algkool) või põhikool (lasteaed-põhikool).

(3) Lasteaed-algkooli ja lasteaed-põhikooli tegevust reguleerivad põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125), erakooliseadus (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116) ning käesolev seadus.»

§ 2. Paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Koolitusluba on tähtajatu.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

« § 161. Õppeaasta

(1) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

(2) Õppeaasta algab 1. septembril.»

§ 4. Paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 28. Riiklik järelevalve lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle

(1) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium ja maavanem (edaspidi riikliku järelevalve organ).

(2) Riikliku järelevalve läbiviimise korra ning koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse, samuti juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.»

§ 5. Paragrahvi 36:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Seaduse jõustumise hetkel tegutsenud lasteasutused, kellel puudub koolitusluba, võrdsustatakse koolitusluba omavate lasteasutustega kuni 2006. aasta 1. jaanuarini. Nimetatud lasteasutuste puhul on koolitusloa taotluse aluseks riikliku järelevalveorgani soovitus ning kontrollaktid, mis on koostatud mitte varem kui kuus aastat enne taotluse esitamist.»

II. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116) tehakse järgmised muudatused:

§ 6. Paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 1 2 järgmises sõnastuses:

« 12) lasteaed-põhikool;».

§ 7. Paragrahvi 11 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) lasteaed-algkoolil ja lasteaed-põhikoolil – lasteaia osas alushariduse raamõppekavale ning algkooli ja põhikooli osas põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kehtestatud kooliastmete pädevusele ja ainete õpitulemustele;».

§ 8. Paragrahvi 21 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «lasteaed-algkooli» sõnadega «lasteaed-põhikooli,».

§ 9. Paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «Lasteaed-algkooli (algkooli osa)» sõnadega «lasteaed-põhikooli (põhikooli osa),».

III. § 10. Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264; 2002, 82, 479; 90, 521; 2003, 26, 156) § 4 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste eraldi klassi suunamine;».

IV. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) tehakse järgmised muudatused:

§ 11. Paragrahvi 2:

1) lõike 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Hariduse kättesaadavuse ja koolikohustuse täitmise tagamiseks võidakse moodustada algkoole (sealhulgas lasteaed-algkoole), milles sõltuvalt vajadustest ja võimalustest võivad olla 1.– 6. klass, ning lasteaed-põhikoole.»;

2) lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) lasteaed-põhikool;».

§ 12. Paragrahvi 15:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vajadusel moodustab valla- või linnavalitsus koolis eraldi klasse põhiharidust omandavatele kasvatusraskustega õpilastele alates teisest kooliastmest.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.»

§ 13. Paragrahvi 25:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Klassi täituvuse ülemine piirnorm on põhikooliastmes 24 õpilast ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kooli pidaja võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirnormidest väiksema klassi täituvuse ülemise piirnormi.»;

3) lõikes 6 asendatakse sõna «kooliinternaadi» sõnaga «õpilaskodu».

§ 14. Paragrahvi 30:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õpilane on kohustatud täitma õppenõukogu kehtestatud kooli kodukorda.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kool paneb kodukorra välja õpilastele nähtavas kohas.»

§ 15. Paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 32. (1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

(2) Kool koostab tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

(3) Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord määratakse kindlaks kooli kodukorras.

(4) Õpilastele tervishoiuteenuse osutamist korraldab õppeasutuse pidaja koos valla- ja linnaarstiga sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.»

§ 16. Paragrahvi 33 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kool paneb kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed välja õpilastele nähtavas kohas.»

§ 17. Seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

« § 351. (1) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse õpilasega koolis läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase arengu toetamine.

(2) Õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest võtab osa lapsevanem (eestkostja, hooldaja) ja õpilase klassijuhataja, kaasatakse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid ning vajadusel õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse esindajaid või ametiisikuid.

(3) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse kooli õppenõukogu ja hoolekoguga ning selle kinnitab kooli direktor käskkirjaga.»

§ 18. Paragrahvi 43 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Paragrahvi 51 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Käesoleva seaduse § 25 lõige 11 jõustub 2004. aasta 1. septembril.

(8) Käesoleva seaduse § 351 jõustub 2005. aasta 1. septembril.»

§ 20. Seadust täiendatakse §-ga 511 järgmises sõnastuses:

« § 511. (1) Klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks on 36 õpilast:
1) 6.– 9. klassis 2008/2009. õppeaastani;
2) 5. klassis 2007/2008. õppeaastani;
3) 4. klassis 2006/2007. õppeaastani;
4) 3. klassis 2005/2006. õppeaastani;
5) 2. klassis 2004/2005. õppeaastani;
6) 1. klassis 2003/2004. õppeaastani.»

§ 21. Paragrahvi 533 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kooli kodukord viiakse käesoleva seaduse § 32 lõigetega 2 ja 3 vastavusse hiljemalt 2004. aasta 1. septembriks.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json