Teksti suurus:

Diplomaatilise ja teenistusviisa andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 48, 836

Diplomaatilise ja teenistusviisa andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 6

Määrus kehtestatakse « Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2; 19, 134; 28, 129) §-de 108 ja1028 lõike 4 punkti 2 alusel.

§1. Diplomaatilise viisa andmine välisesinduses

(1) Välisesindus kooskõlastab diplomaatilise viisa andmise Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga.

(2) Diplomaatiline transiitviisa (liik B) antakse ametiasjus Eestist läbisõitvale välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni diplomaatilist staatust omavale isikule ühe- või mitmekordseks läbisõiduks Eestist viibimisajaga viis kalendripäeva järjest ja kehtivusajaga kuni kuus kuud.

(3) Diplomaatiline lühiajaline viisa (liik C) antakse ametiasjus Eestisse lähetatud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni diplomaatilist staatust omavale isikule ühe- või mitmekordseks Eestisse sisenemiseks ja Eestis viibimiseks viibimisajaga kuni 90 kalendripäeva kuue kuu jooksul ja kehtivusajaga kuuest kuust kuni 5 aastani.

(4) Erandkorras võib konsulaarametnik diplomaatilise viisa vormistada kehtivasse passi, milles on üks vaba lehekülg.

§2. Diplomaatilise ja teenistusviisa andmine ja pikendamine Välisministeeriumi protokolliosakonnas

(1) Välisministeeriumi protokolliosakond kooskõlastab pikaajalise diplomaatilise ja teenistusviisa andmise konsulaarosakonnaga.

(2) Diplomaatiline lühiajaline viisa (liik C) antakse ametiasjus Eestisse lähetatud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni diplomaatilist staatust omavale isikule ühekordseks Eestisse sisenemiseks ja Eestis viibimiseks viibimisajaga kuni 90 kalendripäeva kuue kuu jooksul ja kehtivusajaga kuni kuus kuud.

(3) Pikaajaline diplomaatiline viisa või teenistusviisa (liik D) antakse välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile mitmekordseks Eestisse sisenemiseks ja Eestis viibimiseks kehtivusajaga ja viibimisajaga kuni akrediteerimisaja lõppemiseni. Juhul kui passi kehtivusaeg on akrediteerimistähtajast lühem, antakse diplomaatiline viisa kehtivusajaga kuni passi kehtivusaja lõpuni.

(4) Diplomaatilise ja teenistusviisa pikendamine toimub akrediteerimistähtaja pikendamisel uue diplomaatilise või teenistusviisa väljastamisena.

§3. Diplomaatilise ja teenistusviisa kehtetuks tunnistamine

Juhul kui ilmneb diplomaatilise või teenistusviisa andmise alusetus, tunnistab välisesindus, Välisministeeriumi protokolliosakond või siseministri poolt volitatud piirivalveametnik viisa kehtetuks.

§4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Välisministri 5. märtsi 1998. a määrus nr 2 «Diplomaatilise ja teenistusviisa taotlemise, andmise, pikendamise ja tühistamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 94/95, 398; 1999, 30, 386) tunnistatakse kehtetuks.

§5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a

Kaitseminister
välisministri ülesannetes Margus HANSON

Kantsler Priit KOLBRE

/otsingu_soovitused.json