Teksti suurus:

Viisakleebise vorm

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 48, 837

Viisakleebise vorm

Vastu võetud 23.04.2004 nr 7

Määrus kehtestatakse « Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20; 88, 594; 2004, 2, 2; 19, 134; 28, 129) §10 28 lõike 4 punkti 4 alusel.

§1. Viisakleebise vormi kehtestamine

Kehtestada viisakleebise vorm (lisatud).

§2. Viisakleebisele kantavate andmete loetelu

Viisakleebisele kantakse järgmised andmed:
1) riigi või riikide territoorium või selle osa, kus välismaalasel on lubatud viibida;
2) viisa kehtivuse aeg;
3) viisa liik;
4) viisa kordsus;
5) lubatud viibimisaeg päevades;
6) kelle poolt viisa on väljastatud;
7) viisa väljastamise kuupäev;
8) reisidokumendi number, kuhu viisakleebis kantakse;
9) viisaomaniku perekonnanimi ja eesnimi;
10) märkused viisa eriliigi või kindlustuseta kehtimise kohta;
11) viisaomaniku foto või selle puudumisel märge «kehtib fotota»;
12) elektrooniliselt loetav väli.

§3. Välisministri määruse kehtetuks tunnistamine

Välisministri 3. juuli 1998. a määrus nr 8 «Viisakleebise kujunduse ja täitmise korra kinnitamine» (RTL 1998, 216/217, 856) tunnistatakse kehtetuks.

§4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Kaitseminister
välisministri ülesannetes Margus HANSON

Kantsler Priit KOLBRE

Kinnitatud
välisministri 23. aprilli 2004. a määrusega nr 7

/otsingu_soovitused.json