Teksti suurus:

Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 52, 888

Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm

Vastu võetud 23.04.2004 nr 60

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 41 lõike 4 ja Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 1–48), artikli 3 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm.

§ 2. Retsept

Retsept on Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 1–48) artikli 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel ja sama määruse lisas B loetletud toodete kohta esitatav dokument, millel on märgitud eksporditavate töödeldud põllumajandustoodete tootmisel kasutatud baas- ja pooltoodete kogused.

§ 3. Retsepti vorm

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 41 lõikes 3 nimetatud isik võib esitada tootja ühekordse deklaratsiooni kasutatud põhiainete kohta (R-vorm) lisas toodud vormi kohase retseptina.

(2) PRIA kannab lõikes 1 nimetatud retsepti ning seda kasutava isiku andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

§ 4. Retsepti andmekogu uuendamise kord

(1) Iga aasta  ajavahemikus 1. aprillist 1. maini  saadab PRIA isikule järelepärimise, milles märgib kõik selle isiku nimele registreeritud retseptid.

(2) Kui isik ei vasta lõikes 1 nimetatud järelepärimises nimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et ta ei soovi retsepti kasutamist jätkata, ja retsept kaotab kehtivuse sama aasta 1. maist.

(3) Retsepti muutmiseks esitab isik viivitamata PRIA-le avalduse.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 «Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm»
lisa

Kantsler Ants NOOT


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json