Teksti suurus:

Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 867

Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 87

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 55 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrust kohaldatakse Euroopa Ühenduse välise (edaspidi ühenduseväline) kauba riigi omandisse ülekandmisel (edaspidi ülekandmine) kauba valdaja algatusel ja  ühendusevälise kauba tollijärelevalve all hävitamisel (edaspidi hävitamine) kauba valdaja algatusel, peremehetu ja riigi omandisse ülekantud või konfiskeeritud kauba korral tolli algatusel või Veterinaar- ja Toiduameti või Taimetoodangu Inspektsiooni ametniku otsuse alusel.

§ 2. Ülekandmise või hävitamise taotlemine

(1) Kui kauba valdaja soovib kaupa üle kanda või hävitada, esitab ta kauba asukohajärgsele tolliasutusele kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
2) kauba nimetus;
3) KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele  nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
4) kauba asukoht;
5) tollideklaratsiooni, ülddeklaratsiooni või nende puudumisel muu kaupa identifitseeriva dokumendi number ja kuupäev;
6) kauba ülekandmise või kauba hävitamise põhjendus;
7) kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood, aadress ja nõusolek kauba ülekandmiseks või hävitamiseks.

(2) Lisaks lõikes 1 loetletud andmetele peab hävitamise taotlus sisaldama järgmisi andmeid:
1) hävitamise teostaja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
2) hävitamise meetod;
3) hävitamise soovitav aeg ja koht;
4) hävitamise tagajärjel tekkivate jäätmete tollikäitlusviis, kui jäätmetel on kaubanduslik väärtus.

(3) Kui õigusakt seda nõuab, lisatakse hävitamise taotlusele luba taotluses nimetatud meetodil kauba hävitamiseks.

2. peatükk
ÜLEKANDMINE

§ 3. Ülekandmise otsustamine

(1) Ülekandmise kohta teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik kümne  päeva jooksul kirjaliku otsuse määruse §-s 2 nimetatud taotluse tollile esitamise päevast arvates.

(2) Ülekandmisega nõustumise otsuses määratakse kauba üleandmise koht ja aeg.

(3) Ülekandmisest keeldutakse, kui kaup ei ole hõlpsasti realiseeritav või selle realiseerimisega kaasnevad tarbetud halduskulud või sellise kauba vabasse ringlusse lubamine ei ole õigusaktidega lubatud.

(4) Ülekandmisest keeldumise otsus põhjendatakse.

§ 4. Kauba tollile üleandmine

(1) Kauba valdaja annab tollile kauba üle Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku otsuses määratud kohas ja ajal.

(2) Kauba üleandmisel vormistatakse akt, millele märgitakse:
1) kauba nimetus;
2) KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
3) viide otsusele, mille alusel kaup üle antakse;
4) kauba üleandja nimi, isiku- või registrikood, aadress ja allkiri;
5) kaupa vastuvõtva tolliametniku nimi ja allkiri;
6) kauba üleandmise koht ja aeg.

(3) Kauba üleandmise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tollile ja teine kauba üleandjale.

§ 5. Ülekantud kauba deklareerimine

Kui ülekandmise taotlus esitatakse pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne kauba vabastamist, tunnistatakse aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks.

3. peatükk
HÄVITAMINE

§ 6. Hävitamise otsustamine

(1) Hävitamise kohta teeb Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik kümne päeva jooksul kirjaliku otsuse määruse §-s 2 nimetatud taotluse tolliasutusse saabumise päevast arvates.

(2) Otsuses määratakse:
1) kauba hävitamise teostaja, meetod, koht ja aeg;
2) kui hävitamisele kuuluva kauba kohta tuleb vastavalt määruse § 12 lõikele 2 esitada tollideklaratsioon, siis tähtaeg selle esitamiseks;
3) hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmete tollikäitlusviis ja tähtaeg selle tollikäitlusviisi rakendamiseks;
4) tolliametnik, kes viibib hävitamise juures.

(3) Hävitamisest keeldumise otsus põhjendatakse.

(4) Kui otsuse hävitamise kohta on teinud Veterinaar- ja Toiduameti või Taimetoodangu Inspektsiooni ametnik, siis lõikes 1 nimetatud otsust ei tehta.

§ 7. Peremehetu ja riigi omandisse ülekantud kauba hävitamise otsustamine

(1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik võib otsustada peremehetu ja  ülekantud kauba hävitamise, kui seda kaupa ei ole võimalik vastavalt «Tolliseaduse» §-le 97 realiseerida.

(2) Otsuses määratakse lisaks määruse § 6 lõikes 2 nimetatule tasu, mille peremehetut kaupa või ülekantud kaupa ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetada püüdnud isik peab tasuma hävitamise kulude katteks.

(3) Kui ei ole võimalik leida isikut, kes püüdis toimetada peremehetut kaupa ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki, tasub toll hävitamise eest oma eelarvest.

§ 8. Konfiskeeritud kauba hävitamise otsustamine

(1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik võib otsustada pärast konfiskeerimise otsuse edasikaebamise tähtaja möödumist konfiskeeritud kauba hävitamise, kui konfiskeeritud kaupa ei ole võimalik vastavalt «Tolliseaduse» §-le 97 realiseerida.

(2) Otsuses määratakse lisaks määruse § 6 lõikes 2 nimetatule tasu, mille isik, kellelt kaup konfiskeeriti, peab tasuma hävitamise kulude katteks.

§ 9. Kohtuotsuse täitmine

Kui kohus on kauba konfiskeerimise otsuses määranud, mida tehakse kaubaga pärast otsuse jõustumist, siis lähtutakse kohtuotsusest.

§ 10. Hävitamise meetod

Hävitamise meetod peab välistama kauba taaskasutuselevõtu, olema otstarbekas ja vastama «Jäätmeseaduses» (RT I 2004, 9, 52) ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.

§ 11. Akt hävitamise kohta

(1) Hävitamise kohta koostatakse akt kahes eksemplaris, millest üks jääb tollile, teine lähetatakse määruse § 7 lõikes 2 või § 8 lõikes 2 nimetatud isikule või isikule, kes taotles kauba hävitamist.

(2) Akti märgitakse:
1) hävitamise teostaja, meetod, koht ja aeg;
2) hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmete kirjeldus, kogus ja jäätmekäitlusviis vastavalt «Jäätmeseaduse» § 4 lõikele 2.

(3) Akti kinnitavad allkirjaga hävitamise teostaja ja hävitamise juures viibinud tolliametnik.

(4) Kui otsuse hävitamise kohta on teinud Veterinaar- ja Toiduameti või Taimetoodangu Inspektsiooni ametnik, saadetakse akti koopia ka otsuse teinud ametnikule.

§ 12. Kauba valdaja taotlusel hävitatava kauba deklareerimine

(1) Kui hävitamise taotlus esitatakse pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne kauba vabastamist, tunnistatakse aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks.

(2) Lõikes 1 nimetamata juhtudel, kui esitatakse taotlus kauba kohta, millele on eelnevalt rakendatud tolliprotseduuri, esitatakse hävitamise tollikäitlusviisi rakendamiseks tollideklaratsioon.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json