Teksti suurus:

Tollioksjoni korraldamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 868

Tollioksjoni korraldamise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 88

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 99 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse rakendusala

Määrust rakendatakse «Tolliseaduse» § 97 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kauba või transpordivahendi (edaspidi kaup) tollioksjonil realiseerimisel.

§ 2. Leping tollioksjoni korraldajaga

Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik sõlmib «Tolliseaduse» § 99 lõikes 1 nimetatud korras valitud tollioksjoni korraldajaga lepingu ühe või mitme tollioksjoni korraldamiseks.

§ 3. Tollioksjonile suunamise otsustamine

(1) Kaup suunatakse tollioksjonile Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku otsusega.

(2) Otsuses märgitakse tähtaeg oksjoni läbiviimiseks.

(3) Otsus toimetatakse kümne kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates tollioksjoni korraldajale kätte.

§ 4. Tollioksjonile suunatud kauba näidiste üleandmine

Toll annab tollioksjonile suunatud kauba näidised tollioksjoni korraldajale üle aktiga, kuhu märgitakse:
1) kauba näidiste nimetus ja kogus;
2) KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
3) viide otsusele, mille alusel kaup suunatakse oksjonile;
4) tollilao või -terminali, kus kaupa hoiti, nimi ja registrikood;
5) kauba näidiste üleandja nimi, isikukood ja allkiri;
6) kauba näidiste vastuvõtja nimi, isikukood ja allkiri;
7) kauba näidiste üleandmise juures viibiva tolliametniku nimi ja allkiri;
8) kauba näidiste üleandmise koht ja aeg.

§ 5. Tollioksjoni korraldaja ülesanded

Tollioksjoni korraldaja:
1) koostab tollioksjoni eeskirja ja kooskõlastab selle kirjalikult Maksu- ja Tolliametiga;
2) määrab kaupade alghinnad ja osavõtutasu ning kooskõlastab need kirjalikult Maksu- ja Tolliametiga. Vaidluse puhul määrab kauba alghinna ja osavõtutasu Maksu- ja Tolliamet;
3) informeerib avalikkust tollioksjoni toimumisest, korraldab kauba reklaamimise ja müügieelse tutvustamise;
4) teostab arveldused ostjatega;
5) korraldab tolliformaalsuste läbiviimise;
6) teostab «Tolliseaduse» § 99 lõikes 3 nimetatud arveldused, kusjuures hoiu- ja veokulud kooskõlastab Maksu- ja Tolliametiga ning kannab riigieelarvesse kandmisele kuuluva summa Maksu- ja Tolliameti pangakontole 20 kalendripäeva jooksul tollioksjoni toimumise päevast arvates;
7) esitab oksjonitulemuste aruande.

§ 6. Tollioksjoni eeskiri

(1) Tollioksjoni eeskirjas sätestatakse:
1) tollioksjonil osalemiseks registreerumise kord;
2) enampakkumiste tegemise ja tollioksjoni lõppemise kord;
3) kauba eest tasumise kord;
4) kauba üleandmise kord.

(2) Tollioksjoni korraldaja tutvustab tollioksjonil osalejatele enne enampakkumise algust tollioksjoni eeskirja.

§ 7. Kauba hind

Kauba alghind määratakse lähtudes eksperthinnangust või analoogse kauba turuhinnast ja see peab sisaldama kauba eest tasumisele kuuluvaid impordimakse.

§ 8. Arve kauba kohta

(1) Tollioksjoni korraldaja koostab pärast tollioksjoni lõppemist kauba kohta arve kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse kauba ostjale, teine jääb tollioksjoni korraldajale ja kolmas Maksu- ja Tolliametile.

(2) Arvele märgitakse järgmised andmed:
1) tollioksjoni korraldaja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
2) number ja tollioksjoni korraldamise kuupäev;
3) ostja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
4) Maksu- ja Tolliameti otsuse number, mille alusel kaup tollioksjonile suunati;
5) kauba nimetus ja kogus;
6) tasumisele kuuluvate impordimaksude summa;
7) tasumisele kuuluv summa;
8) tasumise tähtpäev.

(3) Kui ostja ei ole tähtpäevaks arvet tasunud, loetakse ost mittetoimunuks. Tollioksjoni korraldaja vormistab toimumata ostu kohta kreeditarve ning kaup pannakse uuesti tollioksjonil müüki.

§ 9. Tolliformaalsuste läbiviimine

Tollioksjoni korraldaja esitab tollile kümne kalendripäeva jooksul tollioksjoni toimumise päevast arvates tollideklaratsiooni, kusjuures tollideklaratsiooni lahtrisse 29 märgitakse tollisasutus, kuhu tollideklaratsioon esitatakse.

§ 10. Kauba üleandmine

Ostja saab kauba tollilaost või tolliterminalist kätte pärast raha laekumist tollioksjoni korraldaja pangakontole ja vastavate tolliformaalsuste teostamist tollioksjoni korraldaja poolt.

§ 11. Oksjonitulemuste aruanne

(1) Tollioksjoni korraldaja koostab 20 päeva jooksul pärast tollioksjoni lõppemist oksjonitulemuste aruande, kuhu märgitakse:
1) tollioksjoni toimumise aeg ja koht ning tollioksjoni pidaja;
2) kauba tollioksjonile suunamise otsuse number ja kuupäev, kauba nimetus, kogus, müügihind ja «Tolliseaduse» § 99 lõike 3 alusel teostatud arveldused.

(2) Tollioksjoni korraldaja esitab Maksu- ja Tolliametile koos oksjonitulemuste aruandega tollideklaratsioonide koopiad.

§ 12. Realiseerimata kaup

(1) Kaup, mida tollioksjonil ei realiseeritud, pannakse müügile järgmistel tollioksjonitel.

(2) Kaup, mida ei ole kahel tollioksjonil suudetud realiseerida, antakse tasuta üle tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutusele või hävitatakse Maksu- ja Tolliameti sellekohase otsuse alusel.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json