Teksti suurus:

Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 870

Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 90

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 44 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Tollitõkend pannakse ja eemaldatakse käesoleva määruse kohaselt «Tolliseaduse» § 44 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

(2) Transiidi tolliprotseduuri rakendamisel lähtutakse tollitõkendite panemisel EÜ Komisjoni määrusest 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted).

§ 2. Nõuded tollitõkenditele

Paigaldatavad tollitõkendid peavad vastama ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 46 a sätestatud tingimustele.

§ 3. Tollitõkendi panemine

(1) Tollitõkendi paneb tolliametnik. Tollitõkendi panemisel või aktsepteerimisel märgib tolliametnik tollideklaratsioonile või muule tolli poolt aktsepteeritavale dokumendile tollitõkendi numbri ning kinnitab tehtud märget allkirja, isikliku pitsati jäljendi ja kuupäevaga. Tollitõkendi panemisest teavitatakse esimesel võimalusel tõkendatud objekti valdajat, kui valdaja on teada.

(2) Juhul kui tollitõkend pannakse transpordivahendile, piirdega ümbritsetud hoiuplatsile, mahutile või muule ehitisele või kaubale tollieeskirjade rikkumise kahtluse tõttu, märgitakse tollitõkendi panemine tollieeskirjade rikkumise kohta koostatavasse protokolli, tollideklaratsioonile või viimase puudumisel muule tolli poolt aktsepteeritavale dokumendile.

(3) Tollitõkendi võib jätta panemata, kui kauba kirjeldus tollideklaratsioonil ja saatedokumentidel võimaldab kaupa identifitseerida ja selle kogust hõlpsasti määrata või kauba olemusest tulenevalt ei ole tollitõkendi panemine võimalik.

§ 4. Tollitõkendi panemise koht

Tolliametnik paneb tollitõkendi määruse §-s 1 nimetatud objektidele tollikontrolli tsoonis ja vajadusel vabatsoonis või mujal Eesti territooriumil, sõltumata sellest, kas kauba, transpordivahendi või ehitise läbivaatus toimus.

§ 5. Tollitõkendi eemaldamine

(1) Tollitõkendi eemaldab tolliametnik või tolliametniku kirjalikul loal mõni teine isik. Tollitõkendi eemaldamise kirjalikuks loaks on tolliametniku allkirja, kuupäeva ja isikliku pitsatiga kinnitatud märge «Laadimine lubatud» tollideklaratsioonil või muul dokumendil või digitaalselt allkirjastatud dokument, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti. Volitatud kaubasaajale edastatakse luba tollitõkendi eemaldamiseks elektroonilise teatega.

(2) Kui kauba teisaldamise vajadus on tingitud ettenägematust olukorrast, võib transpordivahendi või ehitise valdaja kauba säilimise tagamiseks tõkendi eemaldada omal algatusel, teatades sellest esimesel võimalusel lähimale tolliasutusele. Pärast asjaolude selgitamist paneb tolliametnik uue tollitõkendi.

(3) Kui tollil on kahtlus tollitõkendiga suletud kauba puutumatuse suhtes, eemaldatakse tollitõkend ja tehakse kauba läbivaatus.

§ 6. Tollitõkendi kahjustustest teatamine

Tollitõkendi purunemisest või kadumisest, samuti sissemurdmisjälgedest või muudest kahjustustest peab transpordivahendi või ehitise valdaja esimesel võimalusel teatama lähimale tolliasutusele. Pärast asjaolude selgitamist asendab tolliametnik purunenud, kadunud või rikutud tollitõkendi uuega.

§ 7. Transpordivahendite ja ehitiste sobivus 

Transpordivahend või ehitis tunnistatakse tollitõkendite panemiseks sobivaks juhul, kui:
1) on olemas kohad tollitõkendite panemiseks;
2) sisenemine tollitõkendiga kaitstud kohta ei ole võimalik ilma sissemurdmisjälgi jätmata või tollitõkendeid rikkumata;
3) puuduvad kohad, kuhu oleks võimalik kaupa peita;
4) tollitõkendiga kaitstud kohad on vaatlusega kontrollitavad.

§ 8. Transpordivahendil ja ehitisel olevate märkide sobivus

Transpordivahendil või ehitisel olevad sildid, kleebised ega muud märgid ei tohi katta seinte ja uste koosteelemente, ühendusdetaile ning kinnituskohti nii, et need ei ole vaatlusega kontrollitavad.

§ 9. Kaubaveo keeld

Tollitõkendi panemiseks mittesobiva või nõuetele mittevastava transpordivahendiga on tolli järelevalve all oleva kauba vedu keelatud, välja arvatud määruse § 3 lõikes 3 ettenähtud juhtudel, kui tollitõkendit ei panda.

§ 10. Otsus nõuetele vastavuse kohta

Transpordivahendi ja ehitise tollitõkendite panemiseks sobivaks tunnistamise kohta teeb otsuse tolliametnik.

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json