Teksti suurus:

Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 871

Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Vastu võetud 23.04.2004 nr 91

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 47 lõike 8 alusel ja kooskõlas § 47 lõikega 7.

§ 1. Määruse rakendusala

Määrusega kehtestatakse tolliformaalsused, mida teostatakse kauba hoiule andmisel reisija poolt ning reisija deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) vorm ja selle täitmise juhend kauba importimisel ja eksportimisel.

§ 2. Reisijaga kaasas oleva kauba hoiule andmine

(1) Kooskõlas «Tolliseaduse» §-ga 31 võib toll võtta reisija kirjaliku taotluse alusel kauba hoiule.

(2) Kauba hoiustamise taotlus esitatakse määruse lisas 1 toodud vormil.

(3) Kauba hoiustamise taotluse esimese osa täidab hoiuleandja, teise osa tolliametnik.

(4) Kauba hoiustamise taotluse komplekt koosneb kahest isekopeeruvast eksemplarist, millest esimene jääb tollile, teine reisijale.

(5) Ühe taotlusega võib hoiule anda kuni kümme nimetust kaupa. Kui kauba nimetusi on rohkem kui kümme, esitatakse kaks või enam taotlust.

§ 3. Deklaratsiooni vorm

(1) Deklaratsioon esitatakse määruse lisas 2 toodud vormil.

(2) Deklaratsiooni komplekt koosneb kahest isekopeeruvast eksemplarist, millest esimene eksemplar jääb tollile, teine reisijale.

(3) Ühe deklaratsiooniga võib deklareerida kuni kümme nimetust kaupa. Kui kauba nimetusi on rohkem kui kümme, esitatakse kaks või enam deklaratsiooni.

(4) Deklaratsioonis deklareeritakse muust kaubast eraldi kaup, mille importimise või eksportimise suhtes on seadusega kehtestatud piirang.

§ 4. Deklaratsiooni täitmine

(1) Deklaratsioon täidetakse eesti keeles käsitsi. Reisija võib soovi korral deklaratsiooni täita ka inglise, vene või soome keeles.

(2) Reisija täidab kauba importimisel või eksportimisel reisija deklaratsiooni lahtrid 1–6.

(3) Tolliametnik täidab kauba importimise korral lahtrid A ja B ning kauba eksportimise korral lahtri A.

(4) Nõutavad andmed mahutatakse deklaratsiooni selleks ettenähtud lahtritesse. Kui nõutavaid andmeid ei ole võimalik deklaratsiooni selleks ettenähtud lahtrisse mahutada, tehakse sinna märge «Vt lahter MÄRKUSED» ning lahtrisse mittemahtunud andmed kirjutatakse lahtrisse «MÄRKUSED». Kui lahtri täitmiseks vajalikud andmed ei mahu ka lahtrisse «MÄRKUSED», tehakse sinna märge lisalehtede arvu kohta («Vt lisa … lehel») ning lahtrisse «MÄRKUSED» mittemahtunud andmed kirjutatakse eraldi lehele, mis lisatakse deklaratsiooni eksemplaridele.

§ 5. Deklaratsiooni lahtrite täitmine kauba importimisel

(1) Kauba importimisel täidab reisija deklaratsiooni lahtrid järgmiselt:
1) lahtrisse 1 märgitakse reisija perekonnanimi, eesnimi, isikukood, passi või muu isikut tõendava dokumendi number ja selle väljaandnud riigi nimi. Reisija perekonna- ja eesnimi kirjutatakse trükitähtedega;
2) lahtrisse 2 märgitakse lähteriigiks selle ühendusevälise riigi nimi, kus reisija alustas kauba toimetamist Eestisse. Sihtriigiks märgitakse «Eesti»;
3) lahtrisse 3 märgitakse kauba nimetus ja kogus või kaal  kas tükkides, kilogrammides või liitrites;
4) lahtrisse 4 märgitakse kauba maksumus välisvaluutas ja valuuta tähtkood;
5) lahter 5 täidetakse juhul, kui deklareeritakse kaupa, mille importimisel esitatakse kohustuslik dokument või on nõutav riikliku registri kanne. Lahtrisse märgitakse dokumendi väljaandnud asutuse nimi, dokumendi number ja väljaandmise kuupäev või riikliku registri nimetus ja registrikande number;
6) lahtrisse 6 märgib reisija deklaratsiooni täitmise kuupäeva ja kirjutab allkirja, millega kinnitab deklareeritud andmete õigsust.

(2) Tolliametnik täidab deklaratsiooni lahtrid järgmiselt:
1) lahtrisse A märgitakse deklaratsiooni number;
2) lahter B täidetakse juhul, kui kaup kuulub importimisel kogutavate maksudega maksustamisele;
3) veergu «Valuutakurss» märgitakse deklaratsiooni aktsepteerimise päevale eelnenud kuu viimasel tööpäeval kehtinud Eesti Panga poolt noteeritud Eesti krooni kurss lahtris 4 märgitud välisvaluuta suhtes;
4) veergu «Kauba kood» märgitakse üldjuhul lahtris 3 kirjeldatud kauba HS rubriik. TARIC alamrubriik märgitakse juhul, kui see on vajalik importimisel kogutavate maksude määramiseks;
5) veergu «Kauba maksumus (EEK)» märgitakse kauba maksumus Eesti kroonides kümnesendise täpsusega. Kauba maksumus leitakse lahtris 4 märgitud kauba maksumuse korrutamisel veerus «Valuutakurss» märgitud valuutakursiga;
6) veerg «Maksude arvestus» täidetakse järgmiselt:
a) alamveergu «Liik» märgitakse maksuliigi kood vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 7 alusel kehtestatud rahandusministri määrusele «Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks, samuti lihtsustatud korra rakendamiseks»;
b) alamveergu «Alussumma» märgitakse iga maksuliigi kohta kauba väärtus või kogus, mis on importimisel kogutavate maksude määramise aluseks;
c) alamveergu «Määr» märgitakse iga maksuliigi maksumäär;
d) alamveergu «Summa» märgitakse iga maksuliigi maksusumma Eesti kroonides. Valuuta tähtkoodi «EEK» ei märgita.

(3) Lahtrisse «Arvestuse täpsustus» märgitakse tasumisele kuuluvate importimisel kogutavate maksude koondandmed veerus «Maksude arvestus» märgitud maksuliikide lõikes. Sularahas maksmise korral märgitakse kviitungite numbrid.

§ 6. Deklaratsiooni lahtrite täitmine kauba eksportimisel

(1) Kauba eksportimisel täidetakse deklaratsiooni lahtrid vastavalt § 5 lõike 1 punktides 1, 3, 5 ja 6 ning lõike 2 punktis 1 sätestatule.

(2) Lahtrisse 2 märgitakse lähteriigiks «Eesti». Sihtriigiks märgitakse selle ühendusevälise riigi nimi, kuhu reisija kauba toimetab. Lahtrisse 4 märgitakse kauba maksumus Eesti kroonides.

§ 7. Deklaratsiooni aktsepteerimine ja kinnitamine

(1) Aktsepteerimisel märgib tolliametnik deklaratsiooni lahtrisse A deklaratsiooni numbri ja kinnitab selle isikliku pitsati jäljendiga.

(2) Lahtrisse B tehtud märked kinnitab tolliametnik isikliku pitsati jäljendi ja allkirjaga.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 91 «Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend»
lisa 1

TAOTLUS KAUBA HOIUSTAMISEKS

1. Täidab hoiuleandja

1.1. Ees- ja perekonnanimi:

______________________________________________________________________________________________________

1.2. Isikukood / isikut tõendava dokumendi nr ja dokumendi väljaandnud riigi nimetus:

______________________________________________________________________________________________________

1.3. Elukoht:

______________________________________________________________________________________________________

1.4. Soovin hoiule anda järgmised imporditavad / eksporditavad (alla joonida vastavalt «imporditavad» või «eksporditavad») kaubad:

Kauba nimetus Kauba kogus Kauba väärtus
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

1.5. Olen teadlik tolliseaduse §-des 31 ja 45 sätestatust.

1.6. Kinnitan taotluse punktides 1.1 kuni 1.5 märgitut (kuupäev ja allkiri)

______________________________________________________________________________________________________

1.7. Kaup kätte saadud (kuupäev ja allkiri):

______________________________________________________________________________________________________

2. Täidab tolliametnik

2.1. Tolliasutuse nimetus:

______________________________________________________________________________________________________

2.2. Kaup hoiustatud (kuupäev ja tolliametniku isikliku pitsati jäljend):

______________________________________________________________________________________________________

2.3. Kaup kätte antud (kuupäev ja tolliametniku isikliku pitsati jäljend):

______________________________________________________________________________________________________

2.4. Hoiustamise tähtaja pikendamine (isiku taotluse registreerimise number ja kuupäev, tolliametniku isikliku pitsati jäljend):

______________________________________________________________________________________________________

2.5. Kaup konfiskeeritud (otsuse number ja kuupäev, tolliametniku isikliku pitsati jäljend):

______________________________________________________________________________________________________

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 91 «Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend»
lisa 2

/otsingu_soovitused.json