Teksti suurus:

Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 874

Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused

Vastu võetud 23.04.2004 nr 94

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I  2004, 28, 188) § 60 lõike 3 alusel ja kooskõlas «Riigilõivuseaduse» (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20,118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31; 9, 52 ja 53; 14, 91 ja 92; 18, 131 ja 132; 20, 141) § 7 lõikega 11 ning «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) § 120 lõikega 11.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesolevas määruses sätestatakse tollivõlast tuleneva imporditollimaksu,  tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate maksude (edaspidi importimisel kogutavad maksud) ja riigilõivu tasumise tagamiseks nõutava tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused.

§ 2. Üld- ja üksiktagatis

Ühe tagatisega võib tagada mitut tollivõlga tekitavat või tekitada võivat toimingut (üldtagatis) või ühte sellist toimingut (üksiktagatis).

§ 3. Kirjalik kohustus

(1) Kui tagatise esitamise kohustus on tollieeskirjade järgi valikuline, teatab toll isikule kirjalikult tagatise või kirjaliku kohustuse esitamise nõudest.

(2) Kirjalikus kohustuses, mida toll võib tagatise asemel nõuda, peab isik kinnitama maksusumma tasumist tolli esimesel nõudmisel. Kirjalikus kohustuses märgitakse, milliseid toiminguid on lubatud kohustuse alusel läbi viia, millal tekib või võib tekkida tollivõlg, millal on tollivõlast tuleneva importimisel kogutavate maksude summa tasumise tähtaeg ning kirjaliku kohustuse koostamise kuupäev, koht ja volitatud isiku allkiri. Kirjalik kohustus esitatakse tollile kahes eksemplaris.

§ 4. Üldtagatise esitamise taotlus

(1) Üldtagatise esitamiseks peab isik esitama tagatistolliasutusele taotluse, milles märgitakse, milliseid toiminguid soovib isik tagatise alusel läbi viia, ja tollivõla limiidi arvestuse vastavalt käesolevale määrusele.

(2) Isiku tagatistolliasutus on see tolliinspektuur, kus ta peamiselt tolliformaalsusi läbi viib.

§ 5. Üld- ja üksiktagatise esitamine

(1) Üldtagatis esitatakse aktsepteerimiseks ja registreerimiseks tagatistolliasutusele.

(2) Üksiktagatis esitatakse aktsepteerimiseks tolliasutusele, kuhu esitatakse tolli- või ülddeklaratsioon, välja arvatud üheks transiitveoks käendusdokumendi alusel esitatav üksiktagatis, mis esitatakse aktsepteerimiseks ja registreerimiseks tagatistolliasutusele.

§ 6. Tagatise esitamiseks vajalikud andmed ja dokumendid

(1) Käendusdokumendi esitamisel võib toll nõuda käendajalt andmeid majandusliku olukorra ja käendaja poolt kolmandate isikute ees võetud varaliste kohustuste kohta, juriidilise isiku puhul andmeid ettevõtte rentaabluse, maksevõime ja likviidsuse kohta ning juriidilise isiku osanike ja nõukogu või üldkoosoleku otsust käendamise kohta.

(2) Tagatise esitamisel deposiidina teeb isik sissemakse Maksu- ja Tolliameti tagatiste pangakontole. Maksekaardiga maksmise võimaluse olemasolul võib sissemakse teha ka tolliasutuse kassas. Sissemakse tegemisel Maksu- ja Tolliameti tagatiste pangakontole tuleb maksejuhisele märkida:
1) maksja nimi ja registrikood, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
2) makse saajana Maksu- ja Tolliamet ning tagatiste pangakonto number isiku valikul Maksu- ja Tolliametit teenindavas pangas;
3) makse sõnaline selgitus, tagatise määramise otsuse korral selle number ja kuupäev;
4) kui tagatise maksja on kolmas isik, siis isiku, kelle eest tagatis esitatakse, nimi ja registrikood, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
5) viitenumber;
6) summa.

(3) Registerpandi või hüpoteegi korral esitab isik tagatistolliasutusele pandilepingu sõlmimist ja pandi eseme omandiõigust puudutavad dokumendid, juriidilise isiku puhul vajadusel osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsuse vara pantimise kohta, hüpoteegi või ehitise kui vallasasja pandi korral pandi eseme kindlustamist tõendavad dokumendid ning pandi eseme väärtust tõendavad dokumendid.

§ 7. Käendusdokumenti märgitavad andmed

Käendusdokumendis märgitakse käendaja ja käendatava nimi, aadress, registrikood või isikukood või sünniaeg ning tagatise suurus, mille ulatuses kohustub käendaja tasuma tollivõlast tuleneva maksuvõla. Lisaks märgitakse, milliste toimingute tagamiseks käendusdokument esitatakse, millistel juhtudel tekib või võib tekkida tollivõlg, millal on tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise tähtaeg, tagatise kehtivuse aeg ning käendusdokumendi väljastamise koht, kuupäev ja käendaja esindaja nimi ja allkiri.

§ 8. Käendusdokumendi allakirjutamise õigusega isikute nimede teatamine

Käendaja esitab tollile käendusdokumendile allakirjutamise õigusega isikute nimed ja allkirjanäidised. Andmete muutumisel teavitab käendaja kohe tolli.

§ 9. Tagatise aktsepteerimine

(1) Toll loeb tagatise aktsepteerituks käendusdokumendile selle aktsepteerimise kohta märke tegemisest või tagatise laekumisest Maksu- ja Tolliameti tagatiste pangakontole või kande tegemisest kommertspandiregistrisse või keelumärke tegemisest kinnistusraamatusse.

(2) Käendusdokumendile tolliametniku poolt tehtav märge peab sisaldama aktsepteerimise kuupäeva, aktsepteerinud tolliametniku nime ja allkirja.

(3) Pandilepingule kirjutab alla Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema asetäitja või nendest ühe volitusel tolliinspektuuri juhataja.

§ 10. Käendusdokumendina esitatud tagatise kehtivuse lõppemine

Kui käendaja ei ole enam usaldatav tagama tollivõlga, teatab toll isikule ja käendajale tagatise kehtivuse lõppemisest ning isikule uue tagatise esitamise tähtpäevast kirjalikult.

§ 11. Käendusdokumendina esitatud tagatise ennetähtaegne vabastamine

Käendusdokumendina esitatud tagatise ennetähtaegsest vabastamisest teatab toll taotlejale kirjalikult kümne päeva jooksul tagatise vabastamise päevast arvates.

§ 12. Käendusdokumendi tagastamine

Tagatise vabastamisel tagastatakse käendusdokument käendaja soovil.

§ 13. Deposiidina esitatud tagatise vabastamine

Deposiidina esitatud tagatise tagastab toll tagatise esitaja taotluse alusel pärast tagatise vabastamist tagatise aktsepteerinud tolliasutuse poolt.

§ 14. Tolli tegevus maksuvõla või riigilõivu võla tekkimisel

Toll võib tollivõlast tuleneva importimisel kogutavate maksude summa või riigilõivu tähtpäevaks tasumata jätmisel:
1) maksude ja riigilõivu maha arvata deposiidina esitatud tagatisest;
2) nõuda käendajalt maksude ja riigilõivu tasumist;
3) realiseerida nende katteks pandi ese «Täitemenetluse seadustikus» (RT I 1993, 49, 693; 2002, 83, 489; 110, 654; 2003, 13, 64; 20, 116; 23, 142 ja 146; 26, 156; 83, 556; 88, 591; 2004, 20, 141) sätestatud korras.

§ 15. Deposiidina esitatud tagatise kandmine riigieelarvesse

Kui tollivõlg, millest tuleneva importimisel kogutavate maksude summa tasumise kindlustamiseks tagatis esitati, on lõppenud või seda ei saa enam tekkida, ning tollile ei ole kolme aasta jooksul esitatud tagatise tagastamise taotlust, kantakse deposiidi summa tolli otsusega riigieelarve tuludesse.

§ 16. Uue üldtagatise esitamine

(1) Kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti, peab isik 30 päeva enne üldtagatise kehtivuse lõppemist kooskõlastama tagatistolliasutusega uue üldtagatise tagatise suuruse ning esitama uue üldtagatise. Uue üldtagatise kehtivus algab eelneva üldtagatise kehtivusaja lõppemisele järgnevast päevast.

(2) Tegevuse jätkamisel peab tolliagentuur tagatistolliasutusega kooskõlastama uue üldtagatise suuruse ning esitama uue tagatise tagatistolliasutusele vähemalt 40 kalendripäeva enne kehtiva tagatise kehtivusaja lõppemist. Kavatsusest lõpetada tegevus tolliagentuurina peab isik kirjalikult teatama tagatistolliasutusele vähemalt 40 kalendripäeva enne tegevuse lõpetamist.

2. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMISE ÜLDMETOODIKA

§ 17. Üld- ja üksiktagatise suuruse määramine

(1) Üldtagatise suurus määratakse tollivõla limiidi arvestuse alusel.

(2) Tagatistolliasutuse juhataja moodustab oma käskkirjaga tagatise suuruse määramise komisjoni, mille koosseisu kuuluvad komisjoni esimees, aseesimees ja veel vähemalt kolm liiget. Tagatise suuruse määramise või kauba transiitveol tagatisest vabastamise otsustab komisjon vähemalt kolmeliikmelisena, kelle hulgas peab olema komisjoni esimees või aseesimees.

(3) Üksiktagatise suuruse määrab see tolliasutus, kuhu isik esitab tolli- või ülddeklaratsiooni. Transiitveoks käendusdokumendi alusel esitatava üksiktagatise suuruse määrab tagatistolliasutus. Isik esitab tollivõla limiidi arvestuse tolli nõudmisel.

(4) Tagatise suuruse määramise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikult.

§ 18. Tollivõla limiit

Tollivõla limiit (edaspidi limiit) on ühest või mitmest, tekkinud või tekkida võivast tollivõlast tulenev importimisel kogutavate maksude summa.

§ 19. Limiidi arvestus mitut erinevat toimingut tagava üldtagatise esitamiseks

(1) Kui isik esitab taotluse mitmeid erinevaid toiminguid tagava üldtagatise esitamiseks, esitatakse limiidi arvestus soovitavate toimingute lõikes. Nimetatud üldtagatisega võib tagada järgmisi toiminguid:
1) kauba sissevedu sisenemisdeklaratsiooni alusel;
2) kauba ladustamine, sealhulgas ajutine ladustamine tolliterminalis, ajutine ladustamine hoiukohas ja tolliladustamine;
3) kauba ajutine importimine;
4) kauba seestöötlemine;
5) kauba töötlemine tollikontrolli all;
6) kauba vabasse ringlusse lubamine lihtsustatud tollideklaratsiooni alusel;
7) importimisel kogutavate maksude tasumine tähtaja pikendamisel.

(2) Erinevate toimingute läbiviimiseks esitatava üldtagatisega võib tagada tollivõlast tulenevat maksusummat kauba vabasse ringlusse lubamisel lõpliku maksusumma määramise edasilükkamisega tingimusel, et isikul on importimisel kogutavate maksude tasumise tähtaja pikendamise luba.

§ 20. Limiidi arvestus aktsiisiga maksustatava kauba korral

Kui limiidi arvestuse aluseks oleva kauba hulgas on aktsiisiga maksustatavat kaupa, koosneb limiidi arvestus toimingute lõikes kahest osast (v.a peatükkides 7–9 sätestatud limiidi arvestamisel):
1) aktsiisiga maksustatavalt kaubalt (v.a ainult pakendiaktsiisiga maksustatav kaup) arvutatud importimisel kogutavate maksude summa;
2) punktis 1 nimetamata kaubalt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 21. Limiidi arvestus erineva tariifse klassifikatsiooniga kaupade korral

(1) Kui limiidi arvestuse aluseks oleva kauba hulgas on kuni kümme erineva tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvat kaupa, arvutatakse limiit vastavate määrade alusel.

(2) Kui limiidi arvestuse aluseks oleva kauba hulgas on üle kümne erineva tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvat kaupa, rakendatakse limiidi arvutamisel ühtset tollimaksumäära 3,5%.

§ 22. Tagatise suuruse määramine koefitsiendi abil

Tagatise suuruse määramisel korrutatakse limiit käesoleva määruse alusel määratud koefitsiendiga, mis näitab määratava tagatise suuruse osakaalu limiidist. Tagatise suuruse määramisel §-s 20 nimetatud limiidi arvestuse korral määratakse koefitsiendid eraldi aktsiisiga maksustavale kaubale ja muule kaubale ning saadud korrutised liidetakse.

§ 23. Üksiktagatise koefitsient

Üksiktagatise suuruse määramisel korrutatakse limiit koefitsiendiga 1, kui käesolev määrus ei näe ette väiksemat koefitsienti.

§ 24. Erinevate toimingute tagatise suuruse määramine

Mitmeid erinevaid toiminguid tagava üldtagatise korral määratakse tagatise suurus igale toimingule eraldi.

§ 25. Erinevaid toiminguid tagava üldtagatise suuruse määramine

(1) Tagatistolliasutus määrab mitmeid erinevaid toiminguid tagava üldtagatise suuruse järgmiselt:
1) ühe osa tagatisest moodustab § 19 lõike 1 punktide 1–5 alusel määratud tagatistest suurim;
2) kui § 19 lõike 1 punkti 7 alusel määratud tagatise suurus sisaldab sama lõike punktis 6 nimetatud tagatist, siis teine osa tagatisest saadakse punkti 7 alusel;
3) kui § 19 lõike 1 punkti 7 alusel määratud tagatise suurus ei sisalda sama lõike punktis 6 nimetatud tagatist, siis teine osa tagatisest saadakse punktides 6 ja 7 nimetatud tagatiste liitmisel.

(2) Üldtagatise suurus saadakse lõike 1 punktis 1 nimetatud tagatiste liitmisel sama lõike punktis 2 või 3 nimetatud summaga.

§ 26. Limiidi kasutamise aruanne ja uue limiidi arvestuse esitamine

(1) Üldtagatise korral on isik kohustatud pidama kalendrikuude lõikes arvestust limiidi kasutamise üle ja esitama tagatistolliasutusele limiidi kasutamise aruande vähemalt kord kvartalis, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Limiidi kasutamise aruandes peab isik märkima üldtagatise suuruse, selle kehtivuse lõpptähtaja, tollivõla limiidi ja tegeliku tollivõla erinevate toimingute lõikes ning ära näitama limiidi ületamise protsendi.

(3) Kui isik ületab kolme järjestikuse kalendrikuu jooksul peatükis 8 nimetatud limiiti üle 10% või peatükkides 4, 5 ja 6 nimetatud limiiti üle 20%, tuleb tal järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks esitada uus limiidi arvestus, mille alusel toll määrab uue tagatise.

(4) Tolliagentuur peab esitama uue limiidi arvestuse järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks, kui ta ületab limiidi kogusummat üle 10% kolme järjestikuse kalendrikuu jooksul.

(5) Tolliagentuur esitab tagatistolliasutusele kuu tollivõla limiidi kasutamise aruande järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks vastavalt määruse lisas olevale näidisele.

§ 27. Üldtagatise alusel lubatud toimingute läbiviimise peatamine

Kui isik limiidi ületamisel ei esita tollile ettenähtud tähtajal uut limiidi arvestust, peatab toll üldtagatise alusel lubatud toimingute läbiviimise.

3. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA SISSEVEOL SISENEMISDEKLARATSIOONI ALUSEL

§ 28. Üldtagatise limiidi arvutamine

(1) Üldtagatise limiit on samaaegselt veetavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutavate maksude summa.

(2) Üldtagatise limiit määratakse tagatistolliasutuses koostöös üldtagatist taotleva isikuga ning tema poolt esitatud taotluse alusel, võttes arvesse:
1) isiku poolt viimase kuue kalendrikuu jooksul sisenemisdeklaratsiooni alusel veetud kauba mahtu ning kavandatavate vedude eeldatavat mahtu ja
2) kaubale kohaldatavaid importimisel  kogutavate maksude määrasid.

§ 29. Üldtagatise koefitsient

Üldtagatise koefitsient on 1. Aktsiisiga maksustatavaid kaupu pidevalt vedavale isikule võib toll isiku taotluse alusel määrata koefitsiendi, mis ei ole väiksem kui 0,5. Aktsiisiga mittemaksustatava kauba veo puhul võib toll määrata isiku taotluse alusel koefitsiendi, mis ei ole väiksem kui 0,3.

§ 30. Üksiktagatise limiit

Üksiktagatise limiit on veetava kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

4. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA TOLLILADUSTAMISEL JA AJUTISEL LADUSTAMISEL TOLLITERMINALIS VÕI HOIUKOHAS

§ 31. Kauba tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas ladustamine üldtagatise alusel

(1) Tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas ladustatakse kaupa üldtagatise alusel.

(2) B-tüüpi avaliku tollilao korral võib ladustaja esitada ka üksiktagatise.

§ 32. Üld- ja üksiktagatise limiidi arvutamine

Limiit arvutatakse tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas ladustatava kauba pealt.

§ 33. Üldtagatise limiit kauba pideval ladustamisel

Kauba pideval ladustamisel on limiit summa, mis saadakse viimase kuue kalendrikuu iga kuu viimase päeva seisuga ladustatud kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa jagamisel kuuega.

§ 34. Üldtagatise limiit tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel ladustamisel

Tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel ladustamisel on limiit samaaegselt ladustatavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutavate maksude summa.

§ 35. Üldtagatise limiit tegevuse laiendamisel või piiramisel

Kui isik näeb ette oma tegevuse olulist laiendamist või piiramist, võetakse koostöös tagatistolliasutusega limiidiks äriplaanist tuleneva keskmise laoseisu alusel arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 36. Üld- ja üksiktagatise koefitsient

Üldtagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,05 ning üksiktagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,3.

5. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA AJUTISEL IMPORTIMISEL

§ 37. Üldtagatise limiidi arvutamine kauba ajutisel importimisel

Üldtagatise limiit arvutatakse ajutiselt imporditud kauba pealt.

§ 38. Üldtagatise limiidi arvutamine kauba pideval ajutisel importimisel

Kauba pideval ajutisel importimisel on üldtagatise limiit summa, mis saadakse viimase kuue kalendrikuu iga kuu viimasel päeval ajutise importimise protseduuril oleva kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa jagamisel kuuega.

§ 39. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel ajutisel importimisel

Tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel ajutisel importimisel on üldtagatise limiit keskmiselt ühe kuu jooksul samaaegselt ajutise importimise protseduuril olevate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutavate maksude summa.

§ 40. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse laiendamisel või piiramisel

Kui isik näeb ette oma tegevuse olulist laiendamist või piiramist, võetakse koostöös tagatistolliasutusega üldtagatise limiidiks äriplaanist tulenevalt keskmiselt ühe kuu jooksul samaaegselt ajutise importimise protseduuril olevate kaupade pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 41. Üksiktagatise limiit

Üksiktagatise limiit on ajutiselt imporditava kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 42. Üld- ja üksiktagatise koefitsient

Üldtagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,05 ja üksiktagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,3.

6. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA SEESTÖÖTLEMISEL VÕI KAUBA TÖÖTLEMISEL TOLLI KONTROLLI ALL

§ 43. Üldtagatise limiidi arvutamine kauba seestöötlemisel või kauba töötlemisel tolli kontrolli all

Üldtagatise limiit arvutatakse seestöötlemisel või töötlemisel tolli kontrolli all (edaspidi töötlemine) oleva kauba pealt.

§ 44. Üldtagatise limiidi arvutamine pideval kauba töötlemisel

Kauba pideval töötlemisel on üldtagatise limiit summa, mis saadakse viimase kuue kalendrikuu iga kuu viimasel päeval töötlemisel oleva kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa jagamisel kuuega.

§ 45. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel töötlemisel

Tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel töötlemisel on üldtagatise limiit samaaegselt töödeldavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutavate maksude summa.

§ 46. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse laiendamisel või piiramisel

Kui isik näeb ette oma tegevuse olulist laiendamist või piiramist, võetakse üldtagatise limiidiks äriplaanist tulenevalt keskmiselt töötlemisel oleva kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 47. Üksiktagatise limiit

Üksiktagatise limiit on töötlemiseks sisseveetava kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 48. Üld- ja üksiktagatise koefitsient

Üld- ja üksiktagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,05.

7. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE IMPORTIMISEL KOGUTAVATE MAKSUDE SUMMA NING RIIGILÕIVU TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMISEL

§ 49. Üldtagatise esitamine importimisel kogutavate maksude ning riigilõivu tasumise tähtaja pikendamisel

(1) Importimisel kogutavate maksude ning riigilõivu tasumise tähtaega pikendatakse üldtagatise alusel.

(2) Importimisel kogutavate maksude ning riigilõivu tasumise tähtaja pikendamise tingimuseks on imporditollimaksule 100%-se tagatise esitamine.

§ 50. Üldtagatise limiidi arvutamine

(1) Limiidi arvutamisel lähtutakse isiku keskmiselt päevas tasumisele kuulunud summast, mis saadakse viimasel kuuel kalendrikuul tollivõlast tulenevalt tasumisele kuulunud importimisel kogutavate maksude ning riigilõivu kogusumma jagamisel 184-ga.

(2) Tasumise tähtaja pikkus päevades määratakse summana järgmistest liidetavatest:
1) isiku taotluse alusel tolli määratud arvestuskannete summeerimise ajavahemiku päevade arv või koondkande tegemise korral kaupade vabastamise ajavahemiku päevade arv. Mõlema ajavahemiku olemasolul võetakse aluseks pikem;
2) tolli poolt isiku taotluse alusel määratud päevade arv, mille võrra tasumise tähtaega pikendatakse.

(3) Limiidi leidmiseks korrutatakse isiku keskmiselt päevas tasumisele kuuluv summa tasumise tähtaja pikkusega päevades.

§ 51. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse laiendamisel või piiramisel

Kui isik alustab oma tegevust või näeb ette tegevuse olulist laiendamist või piiramist, lähtutakse limiidi arvutamisel äriplaanist tulenevast keskmiselt päevas tasumisele kuuluvast importimisel kogutavate maksude ning riigilõivu summast.

§ 52. Üldtagatise koefitsient

Üldtagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,6.

8. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA VABASSE RINGLUSSE LUBAMISEL LIHTSUSTATUD TOLLIDEKLARATSIOONI ALUSEL

§ 53. Üldtagatise esitamine kauba vabasse ringlusse lubamisel lihtsustatud tollideklaratsiooni alusel

Kauba vabasse ringlusesse lubamine lihtsustatud tollideklaratsiooni alusel toimub üldtagatise alusel.

§ 54. Üldtagatise limiidi arvutamine kauba vabasse ringlusse lubamisel lihtsustatud tollideklaratsiooni alusel

(1) Limiidi arvutamisel lähtutakse tollivõlast tulenevast keskmisest maksusummast päevas, mis saadakse viimasel kuuel kalendrikuul lihtsustatud tollideklaratsiooni alusel vabasse ringlusse lubatud kaubalt tasumisele kuulunud importimisel kogutavate maksude ning riigilõivu kogusumma jagamisel 184-ga.

(2) Limiidi leidmiseks korrutatakse isiku keskmine tollivõlast tulenev maksusumma päevas kaupade vabastamise ajavahemiku päevade arvuga.

§ 55. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse alustamisel või piiramisel

Kui isik alustab oma tegevust või näeb ette tegevuse olulist laiendamist või piiramist, lähtutakse limiidi arvutamisel äriplaanijärgselt tollivõlast tulenevast keskmisest maksusummast päevas.

§ 56. Üldtagatise koefitsient

Üldtagatise koefitsient on 1.

9. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA VABASSE RINGLUSSE LUBAMISEL LÕPLIKU TOLLIVÄÄRTUSE VÕI LÕPLIKU MAKSUSUMMA MÄÄRAMISE EDASILÜKKAMISEGA

§ 57. Üksiktagatise esitamine

(1) Kauba vabasse ringlusse lubamisel lõpliku tolliväärtuse või lõpliku maksusumma määramise edasilükkamisega esitatakse üldjuhul üksiktagatis.

(2) Kauba vabasse ringlusse lubamisel lõpliku tolliväärtuse või lõpliku maksusumma määramise edasilükkamisel on tingimuseks imporditollimaksule 100%-se tagatise esitamine.

§ 58. Tagatise suurus

Tagatise suurus on kaubalt tasumisele kuuluda võiva maksusumma ja esialgselt deklareeritud maksusumma vahe.

§ 59. Tagatise suuruse leidmine

(1) Lõpliku tolliväärtuse määramise edasilükkamisel arvutatakse tasumisele kuuluda võiv maksusumma tolli andmebaasis oleva kaubapositsiooni ühikuhinnast lähtudes.

(2) Lõpliku maksusumma määramise edasilükkamisel on tagatise suurus kaubalt suurima võimaliku tasumisele kuuluda võiva maksusumma ja esialgselt deklareeritud maksusumma vahe.

10. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 60. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 94
lisa

/otsingu_soovitused.json