Teksti suurus:

Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kasutamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 864

Tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kasutamise kord

Vastu võetud 22.04.2004 nr 84

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 15 lõike 3 alusel.

§ 1. Tollilipp

Heisatav ja väljapandav tollilipp peab vastama «Tolliseaduse» § 15 lõike 2 alusel kehtestatud tollilipu, tollivapi ja tolliembleemi kirjeldusele ning olema puhas ja terve.

§ 2. Tollilipu heiskamine

(1) Tollilipu võib heisata järgmistel päevadel või juhtudel:
1) rahvuspühal, riigipühal ja riiklikul tähtpäeval;
2) välisriigi tolli kõrge ametiisiku visiidi ajal;
3) Maksu- ja Tolliameti tähtsa sündmuse puhul.

(2) Tollilipp heisatakse Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku korraldusel tema poolt määratud kohas.

§ 3. Tollilipu heiskamine leinalipuna

Leina korral heisatakse tollilipp leinalipuna. Sel juhul kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 50 kuni 100 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipu laiust pidi kuni lipukanga alumise servani või heisatakse lipp poolde lipumasti nii, et lipu alumine äär on masti keskel.

§ 4. Tollilipu heiskamise ja langetamise aeg

Tollilipp heisatakse kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00, kui Maksu- ja Tolliameti peadirektor ei ole määranud teisiti.

§ 5. Tollilipu heiskamise koht

Tollilipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.

§ 6. Lipuvarda mõõtmed

(1) Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus peab olema vähemalt kuus korda suurem lipu laiusest, lipuvarda pikkus peab olema vähemalt kolm korda suurem lipu laiusest.

(2) Heisatud tollilipul peab jääma lipukanga alumine serv vähemalt kolme meetri kõrgusele maapinnast.

§ 7. Tollilipu heiskamine koos teiste lippudega

Kui tollilipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, ühe või mitme välisriigi lipuga või Eesti maakonna, linna, valla või muu lipuga, siis juhindutakse lippude heiskamisel Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1993. a määrusega nr 174 kinnitatud «Riigilipu kasutamise korrast» (RT I 1993, 40, 599; 1998, 78, 1294; 1999, 25, 375; 2000, 69, 438) ja tollilipp peab lippude poolt vaadates asuma nendest vasakul.

§ 8. Tollilipu mõõtmed

Tollilipu mõõtmed ei tohi ületada riigilipu mõõtmeid.

§ 9. Heiskamist korraldav isik

Tollilipu nõuetekohase heiskamise eest vastutab lipu heiskamist korraldav isik, kelle määrab Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema poolt volitatud isik.

§ 10. Tollilipu hävitamise viis

Kasutamiskõlbmatuks muutunud tollilipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

§ 11. Tollivapi ja tolliembleemi kasutamine

(1) Reprodutseeritavad ja kasutatavad tollivapi ja tolliembleemi värvilised, mustvalged ja reljeefsed kujutised peavad vastama §-s 1 nimetatud kirjeldusele.

(2) Tollivapi ja tolliembleemi kujutist võib kasutada Maksu- ja Tolliameti ametlike trükiste, tolliametnike vormiriietuse, meenete ja kleebiste kujunduselemendina.

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json